Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Внесення змін до розпису

Внесення змін до розпису здійснюється у разі:

 • необхідності перерозподілу видатків за економічною та програмною класифікацією;
 • прийняття нормативного акта про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому;
 • прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;
 • необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду державного бюджету;
 • внесення змін до Закону про Державний бюджет України.

Внесення змін до розпису за загальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів і планів асигнувань у порядку, встановленому для за-твердження цих документів.

Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих нормативних актів не пізніше ніж 20 числа поточного місяця подають управлінню державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1 та 2. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені кошти за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державного казначейства України.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника може бути здійснено перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису. Відповідний структурний підрозділ Мінфіну детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та в разі прийняття рішення щодо доцільності внесення запропонованих ним змін готує лист Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням погодити пропозицію головного розпорядника щодо перерозподілу його бюджетних призначень у межах їх загального обсягу. Проект листа в обов’язковому порядку візується в управлінні державного бюджету і бюджетної політики Мінфіну.

У разі отримання дозволу Комітету Верховної Ради з питань бюджету відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довід-ку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

 • бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг асигнувань загального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
 • не змінювати загальний обсяг асигнувань загального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України;
 • враховувати фактично виділені кошти за попередній період;
 • відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
 • вноситися на поточний та наступні періоди.

Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал довід-ки та три її копії управлінню державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 3), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається Державному казначейству України (довідки передаються на паперових та електрон-них носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в управлінні державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну.

Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну надсилає Державному казначейству України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го чис-ла кожного місяця.

Зміни до розпису оформлюються таким чином:

 • підписуються начальником управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну і начальником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особами, що виконують їхні обов’язки;
 • затверджуються заступником Міністра фінансів;
 • реєструються за номером та датою;
 • доводяться до Державного казначейства України.

Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну в дводенний термін після отримання оригіналу довідки з Державного казначейства України готує доповідну записку на ім’я заступника Державного секретаря Мінфіну, який затверджував довідку, і візує її в управлінні державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну. Після погодження із заступником Державного секретаря Мінфіну доповідна записка передається до управління державного бюджету та бюд-жетної політики Мінфіну для проведення зазначеного анулювання, а її копія — до Державного казначейства України.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених і взятих на облік Державним казначейством України довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, в якій були допущені технічні помилки.

Державне казначейство України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.

Головні розпорядники у триденний термін подають Державному казначейству України довідки про внесені зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників ниж-чого рівня. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, у свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду державного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України не встановлено інше.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання державного бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у загальному порядку, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо інші надходження спеціального фонду державного бюджету фактично перевищили обсяги, враховані при затвердженні державного бюджету, то Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обґрунтовані розрахунки та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування