Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України

Основні терміни і поняття: розпорядники бюджетних коштів, єдині форми звітності, захищені статті видатків бюджету, звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України, звіт про виконання Державного бюд­жету України, звіт про рух грошових коштів, інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України, звіт про бюджетну заборгованість, звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України, інформація про стан державного боргу, звіт про кредит та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання місцевих бюд­жетів, інша інформація, визнана Кабінетом Міністрів України, необхідна для пояснення звіту.

Баланс: його зміст, побудова та методика заповнення

Для керівництва бюджетною установою або організацією потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг і використання коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку — бухгалтерського балансу (від фр. balanes — терези).

Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, тому його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства (С. Ф. Голов).

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал в синтезованому вигляді на певну дату (Р. Т. Джога).

Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їхніми видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на перше число місяця. Баланс будується у формі таблиці, що складається з двох частин: ліва — актив, права — пасив (М. В. Кужельний).

В економічній літературі мають місце й інші визначення балансу:

«Баланс — форма відображення рівноваги взаємопов’язаних величин, які знаходяться в постійній зміні. Баланс складається на визначену дату у вигляді матриці, поділеної на дві частини» (Тлумачний словник бухгалтера).

«Бухгалтерський баланс являє собою спосіб групування та відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на визначену дату» (А. М. Кузьмінський).

«Баланс — це групування інформації на початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату» (В. О. Мец).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють одержати інформацію про стан цих об’єктів на визначений момент часу» (В. Ф. Палій).

«Звітний баланс: звіт про фінансовий стан на заданий день, в якому детально описуються активи (чим володіє бізнес і що він використовує для ведення справ), пасиви (кошти фірми, отримані в борг у кредиторів з метою підтримки активів)» (Рей Вандер Віл, В. Ф. Палій).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб економічного групування і узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх функціональною роллю в процесі відтворення і цільовим призначенням на певну дату в грошовій оцінці.

«Актив» і «Пасив» — це не тільки бухгалтерські терміни, але й поняття, що мають економічний та юридичний зміст.

В економічному розумінні пасив балансу — це сума вартостей, одержаних з різних джерел (від держави, банківських установ, різних організацій, осіб) для певної мети, а актив — це конкретні форми існування цих вартостей (матеріали, продукція, кошти та ін.) на звітну дату» (О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх).

«Бухгалтерський баланс — це прийнятий у системі бухгалтерського обліку спосіб відображення стану засобів підприємства і джерел їх утворення у грошовому вимірнику» (В. В. Сопко).

«Бухгалтерський баланс — це метод групування і відображення засобів господарства в двох розрізах за речовим складом, розміщенням та використанням та джерелами їх утворення — в гро-шовій оцінці на визначену дату» (П. П. Немчінов).

«Бухгалтерський баланс являється способом групування та узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та їх джерел на визначену дату» (М. І. Вейсман).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють отримати інформацію про стан цих об’єктів на визначений момент часу» (Я. В. Соколов).

«Бухгалтерський баланс є способом економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господар-ських засобів за складом і розміщенням та джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату» (Н. М. Грабова).

«Бухгалтерський баланс бюджетної організації — це метод групування та відображення коштів бюджетної установи за видами або розміщенням і використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену дату» (Є. П. Дідков).

Стаття балансу — це складова активу та пасиву балансу, яка характеризує групу економічно однорідних господарських коштів або джерел їх утворення.

Статті балансу, у свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи господарських коштів та джерел їх утворення — розділи балансу.

Актив балансу завжди дорівнює пасиву балансу. Це пояснюється тим, що в активі та пасиві відображено одні й ті самі кошти: в активі — за видами, в пасиві — за джерелами утворення. Наявність такої рівності, що є основним критерієм бухгалтерського балансу, підтверджує, що бухгалтерський баланс складено вірно.

Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів: І — необоротні активи; ІІ — оборотні активи; III — витрати.

У пасиві балансу відображаються джерела утворення коштів. Основним джерелом утворення коштів бюджетної установи є бюджетне фінансування. Окремі бюджетні установи мають доходи, отримані як плата за послуги та за іншими джерелами й іншими надходженнями, котрі є джерелами цільового фінансування. Пасив балансу також складається з трьох розділів:

І — власний капітал;

ІІ — зобов’язання;

ІІІ — доходи.

У пасиві балансу показуються також фонди в необоротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах, результати виконання кошторису.

Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від структури балансу госпрозрахункового підприємства.

Технологія отримання балансу така.

У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти бюджетної установи на визначену дату. По закінченні місяця в облікових регістрах підраховуються обороти та виводяться залишки на початок наступного місяця. Потім складаються оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку книги «Журнал-головна». Далі у бухгалтерському балансі виконується узагальнення коштів.

Баланс за рік складається на підставі залишків книги «Журнал-головна» та здійснених річних заключних оборотів щодо списання доходів і видатків бюджетної установи за відповідний рік.

Таблиця 4.1

ЗАЛИШКИ ПО СУБРАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КНИГИ «ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА» N-ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИДО ЗАКЛЮЧНИХ ОБОРОТІВ станом на _________

(грн)

Код

Назва рахунку

Залишки за

дебетом

кредитом

103

Будинки та споруди

251 025,00

 

104

Машини та обладнання

706 291,00

 

105

Транспортні засоби

41772,00

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

18 103

 

112

Бібліотечні фонди

2 116,02

 

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

55 823,28

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

2 594,90

 

117

Інвентарна тара

4 868,00

 

121

Авторські та суміжні з ними права

750,00

 

131

Знос основних засобів

 

593 015,50

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

4293, 00

133

Знос нематеріальних активів

 

113

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації

1 202,50

 

Закінчення табл. 4.1

Код

Назва рахунку

Залишки за

дебетом

кредитом

231

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

86 276,57

 

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

20 768,28

 

238

Запасні частини до машин і обладнання

2 042,79

 

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

178 899,91

 

331

Грошові документи в національній валюті

7 677,30

 

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

 

485 921,70

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

 

1 202,50

431

Результати виконання кошторису за загаль-ним фондом

 

2 387,92

432

Результат виконання кошторису за спе-ціальним фондом

 

280 897,26

651

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

15 168,69

 

641

Розрахунки з пенсійного забезпечення

 

4,66

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

 

349 643,84

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

 

354 046,83

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

 

8 330,00

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

285 899,66

 

811

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

385 872,68

 

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

12 704,63

 

 

Усього по балансу

2 079 856,21

2 079 856,21


Таблиця 4.2

РІЧНІ ЗАКЛЮЧНІ ОБОРОТИ ЩОДО СПИСАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

№ з/п

Зміст операцій

Кореспондентські рахунки

Сума, грн

за дебетом

за кредитом

1

Списано отриманих за поточний рік доходів загального фонду бюджету

701

431

349 643,84

2

Списано отриманих за поточний рік доходів спеціального фонду бюджету:

 

 

 

 

— доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

711

432

354046,83

 

— доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

8330,00

3

Списано видатків поточного року, проведених за рахунок коштів загаль-ного фонду бюджету

431

801

285 899,66

4

Списано видатки спеціального фонду:

 

 

 

 

— видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

432

811

385 872,68

 

— видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

432

813

12 704,68

Перед складанням річного звіту організації проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, про що було сказано раніше, та роблять річне закриття рахунків. Порядок здійснення річних заключних оборотів щодо доходів та видатків бюджетних установ наведені в Інструкції Державного казначейства України про порядок складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів. Необхідність обумовлена тим, що кошториси установи складаються на рік, який збігається з бюджетним роком, а в наступному році фінансування установи проводиться з бюджету нового року.

При закритті рахунків фактичні витрати організації (за винятком сум нарахованої заробітної плати працівникам і службовцям за другу половину грудня, які переходять на баланс наступного року), витрати по закінчених і прийнятих в експлуатацію нового будівництва і реконструкції, витрати на капітальний ремонт будівель, а також суми закритих 31 грудня невикористаних асигнувань на витрати установ, некапітальні вкладення списуються на відповідні рахунки. Ці операції оформлюються бухгалтерськими записами, при цьому всі рахунки, з яких проводиться асигнування, дебетуються, а всі рахунки, з яких здійснюється списання, кредитуються. Витрати по спеціальних коштах, закінчених і прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва і капітального ремон-у, проведені за рахунок спеціальних коштів, списуються за рахунок доходів по спеціальних коштах. До закриття рахунків поточного обліку складається спочатку баланс на 31 грудня, в якому відображаються операції за грудень і додаткові проводки, які випливають з річної інвентаризації.

Бухгалтерські проводки, які складаються при закритті рахунків, оформляються такими записами.

Таблиця 4.3

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РІЧНИХ ЗАКЛЮЧНИХ ОБОРОТІВ ЩОДО СПИСАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА РІК

№ з/п

Зміст операцій

Номери субрахунків

За дебетом

За кредитом

1

Списуються отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету

701, 702, 681

431

2

Списуються отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету:

 

 

2.1

доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані уста-новою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що за кошторисом відносяться до поточного бюджетного року

711

432

Продовження табл. 4.3

№ з/п

Зміст операцій

Номери субрахунків

За дебетом

За кредитом

2.2

доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що відносяться до наступного бюджетного року і не були розмежовані у поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо)

711

716

2.3

доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюд-жетному році, але які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався в 2004 році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

716

432

2.4

доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи)

712

432

2.5

доходи за іншими надходженнями спеціаль-ного фонду

713

432

2.6

доходи, спрямовані на покриття видатків загального фонду

715

432

2.7

доходи спеціального фонду установи, що отримані від установи вищого рівня або нижчого рівня за внутрішніми розрахунками

682

432

2.8

доходи від здійснення діяльності виробничих (навчальних) майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт тощо

721, 722, 723

432

3

Списується сума податкового кредиту, накопиченого протягом поточного бюджетного ро-ку на субрахунку 741 «Інші доходи бюджетних установ» (якщо такий порядок відображення операцій застосовувався установою)

431

801, 802

Продовження табл. 4.3

№ з/п

Зміст операцій

Номери субрахунків

За дебетом

За кредитом

4

Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету:

 

 

4.1

видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

432

811

4.2

витрати (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими та зданими роботами

432

821, 822, 823, 824, 825

 

Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються

 

 

4.3

видатки за іншими джерелами власних надходжень

432

812

4.4

видатки за іншими надходженнями спеціаль-ного фонду

432

813

5

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів

441

431, 432

6

Списуються нараховані курсові різниці:

442

431, 432

6.1

додатний результат

431, 432

442

6.2

від’ємний результат

 

 


БАЛАНСна ______________ року

 

Форма № 1

Установа Військова частина

 

Коди

за ЄДРПОУ

08108487

Код відомчої класифікації видатків 210

за СПОДУ

04084

Періодичність: річна

 

 

Одиниця виміру: грн

 

 


АКТИВ

Кодрядка

На початок року

На кінець кварталу

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

110

 

637

знос

111

 

113

первісна вартість

112

 

750

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

120

84 533

424 175

знос

121

42 254

593 016

первісна вартість

122

126 787

1 017 191

Інші необоротні матеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

130

13 692

61 109

знос

131

4293

первісна вартість

132

13 692

65 402

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

II. Оборотні активи

Матеріали і продукти харчування

150

53 794

109 088

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

1270

1203

Інші запаси

170

 

 

Продовження балансу


АКТИВ

Кодрядка

На початок року

На кінець кварталу

Дебіторська заборгованість

180

6468

15 169

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

181

 

 

Розрахунки з податків та платежів

182

6468

15 169

Розрахунки зі страхування

183

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

781

7677

Грошові кошти в дорозі

230

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

Рахунки загального фонду

241

 

 

Рахунки спеціального фонду

242

 

 

Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

222 242

178 900

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

216 952

178 900

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

 

 

Продовження балансу


АКТИВ

Кодрядка

На початок року

На кінець кварталу

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

5290

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

ІІІ. Витрати

Видатки загального фонду

290

 

 

Видатки державного бюджету

291

 

 

Видатки місцевого бюджету

292

 

 

Видатки спеціального фонду

300

 

 

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

Виробничі витрати

310

 

 

Баланс

320

382 780

797 958

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінецькварталу

І. Власний капітал

Фонд у необоротних активах

330

98 225

485 921

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

1270

1203

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

2388

66 132

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

280 897

244 697

Результати переоцінок

370

 

ІІ. Зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

 

 

Продовження балансу


ПАСИВ

Кодрядка

На початок року

На кінець кварталу

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

 

5

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи і надані послуги

421

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

Розрахунки з податків та платежів

423

 

 

Розрахунки зі страхування

424

 

5

Розрахунки із заробітної плати

425

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

427

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

Розрахунки за іншими операціями

429

 

 

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

ІІІ. Доходи

Доходи загального фонду

450

 

 

Доходи державного бюджету

451

 

 

Доходи місцевого бюджету

452

 

 

Доходи спеціального фонду

460

 

 

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

464

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

470

 

 

Баланс

480

382 780

797 958


Продовження балансу

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Дебет

Код рядка

Сума

Кредит

Код рядка

Сума

Списано недостач, матеріалів, прийнятих на рахунок установи

490

 

Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року

570

285 895

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

500

 

у тому числі:

з державного бюджету

571

285 895

Передані кошти іншим міністерствам

510

 

з місцевого бюджету

572

 

Інші операції

520

 

Оприбутковано надлишків матеріалів

580

 

 

530

 

Дооцінка матеріалів

590

 

 

540

 

Отримувані кошти від інших міністерств

600

 

Сума доходів, що списана на фінансовий результат

550

 

Внутрішні розрахунки за загальним Фондом

610

 

Інші операції

620

63 749

Разом

560

349 640

 

630

 

Разом

640

349 640

Залишок за рахунком на кінець звітного періоду

650

Закінчення балансу

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 «ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ»(в частині інших надходжень)

Дебет

Код рядка

Сума

Кредит

Код рядка

Сума

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

660

 

Надійшло асигнувань за іншими доходами спеціального фонду (одержаними за розподілами)

710

8330

 

670

 

Надійшло асигнувань, безпосередньо на ім’я установи, за іншими доходами спеціального фонду (одержаними без розподілів)

720

 

Сума доходів, що списана на фінансовий результат

680

 

Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій

730

 

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

740

 

 

690

 

 

750

 

Разом

760

8330

Разом

700

8330

Залишок за рахунком на кінець звітного періоду

770

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на 01.01.2004

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду

сума

сума

сума

сума

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Керівник установи

Головний бухгалтер

«___» ______________200__ р.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (форма № 1)

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ТОВ “Агропакінвест”

за ЄДРПОУ

 

Територія Києво-Святошинський район

за КОАТУУ

 

Форма власності колективна

за КФВ

 

Орган державного управління без підпорядкованості

за СПОДУ

 

Галузь виробництво, надання послуг

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності лісопильне виробництво, виробництво деталей з деревини

за КВЕД

 

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

 

Адреса м. Вишневе, вул. Київська, 8-а Тел. 7-03-01

 

 

 

БАЛАНСза 200__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

 

1801001


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

623

617

первісна вартість

011

704

697

накопичена амортизація

012

81

80

Незавершене будівництво

020

192 772

193 834

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

987 517

977 739

первісна вартість

031

1 593 949

1 578 167

знос

032

606 432

600 428

Продовження балансу


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

1 180 912

1 172 190

II. Оборотні активи

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

156 626

155 075

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

446

442

незавершене виробництво

120

1697

1680

готова продукція

130

2454

2430

товари

140

3827

817

Векселі одержані

150

21 661

21 447

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

166 391

164 744

первісна вартість

161

166 391

164 744

резерви сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

2343

2320

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

з внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

62 863

62 241

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Продовження балансу


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

23

23

в іноземній валюті

240

11

11

Інші оборотні активи

250

9668

9572

Усього за розділом ІІ

260

428 010

420 802

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

304

301

Баланс

300

1 609 226

1 593 293


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

7960

7881

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

912 875

903 837

Резервний капітал

340

1018

1008

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

–212 134

–210 034

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом І

380

709 719

702 692

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

2143

2122

Усього за розділом ІІ

430

2143

2122

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Закінчення балансу


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

191 734

189 836

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

191 734

189 836

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

67 236

66 570

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

434 635

430 332

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

11 326

11 214

з позабюджетних платежів

560

1678

1661

зі страхування

570

43 139

42 712

з оплати праці

580

14 608

14 463

з учасниками

590

 

 

з внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

133 008

131 691

Усього за розділом IV

620

705 630

698 634

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

1 609 226

1 593 293

Керівник установи

Головний бухгалтер

М.п.

Баланс бюджетної установи подається у двох частинах: в одній відображені кошти за видами, розміщенням та використанням, у другій — за джерелами їх утворення. Перша частина бухгалтерського балансу називається його активом, друга частина — пасивом. В активі балансу бюджетної установи показують розміщення коштів, тобто в якому вигляді вони знаходяться і як використовуються — в основних засобах, матеріалах і запасах, грошових коштах, розрахунках з підзвітними особами і дебіторами, видатках на утримання установи та витратах на капітальне будівництво. Крім того, бюджетні установи, які мають підсобні господарства, науково-дослідницькі установи або виконують роботи за договорами, в активі балансу показують витрати на вироб-ництво і збитки по цих господарствах.

Кошти бюджетної установи та джерела їх утворення в балансі групуються по статтях.

Бюджетні установи для здійснення своєї діяльності отримують необхідні кошти з бюджету, тому вони не наділяються власними оборотними коштами. У балансі бюджетної установи відсутня стаття “Статутний капітал”, рахунку “Основні засоби” відповідають рахунки “Фонд у необоротних активах” в пасиві балансу, а рахунку “Малоцінні та швидкозношувані предме-ти” — рахунок “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Інші матеріальні цінності, грошові кошти і кошти в розрахунках покриваються в пасиві балансу, як правило, фінансуванням з бюджету та доходами власних надходжень і частково кредиторською заборгованістю.

У бюджетних установах не утворюється амортизаційний фонд, оскільки необхідні кошти на поповнення та ремонт основних засобів вони повністю отримують з бюджету. Тому й в балан-сі немає рахунків з обліку амортизаційного фонду.

Основні особливості бухгалтерського балансу бюджетної установи порівняно з госпрозрахунковим підприємством такі. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС