Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ ІІ. Оборотні активи

Розділ ІІ “Оборотні активи” передбачений для відображення грошових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок “Матеріали і продукти харчування”. Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев’язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту; всіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інших матеріалів.

Рядок “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок “Інші запаси”. Наводиться вартість запасів установи, що не враховані в рядках “Матеріали і продукти харчування” та “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, тобто:

 • сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капіталь-ного будівництва;
 • тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;
 • готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок “Дебіторська заборгованість”. Відображається сума дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума рядка утворюється з таких рядків:

 • “Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”. Призначений для відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги. У цьому самому рядку відображається дебіторська заборгованість установ за роботи з капітального будівництва;
 • “Розрахунки із податків та платежів”. Наводиться сума переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
 • “Розрахунки із страхування”. Відображається дебіторська заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших організацій, що проводять страхування;
 • “Розрахунки з відшкодування завданих збитків”. Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів і матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;
 • “Розрахунки за спеціальними видами платежів”. Застосовується для відображення дебіторської заборгованості батьків за утримання дітей у дитячих закладах; за навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений одяг та харчування;
 • “Розрахунки за іншими операціями”. Призначений для відоб-раження всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків “Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”, “Розрахунки із податків та платежів”, “Розрахунки із страхування”, “Розрахунки з відшкодування завданих збитків”, “Розрахунки за спеціальними видами платежів”, у тому числі за розрахунками з підзвітними особами, за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та за розрахунками коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Рядок “Розрахунки за окремими програмами”. Відображаються суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками установи на її утримання.

Рядок “Короткострокові векселі одержані”. Наводиться сума короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рядок “Інші кошти”. Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах.

Рядок “Грошові кошти в дорозі”. На кінець року залишку не повинно бути.

Рядок “Рахунки в банках”. Відображається залишок невикорис-таних коштів, що зберігається бюджетною установою на поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:

 • “Рахунки загального фонду”. У цьому рядку залишку коштів на кінець року не повинно бути. В окремих випадках можуть залишатися суми коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату, за загальним фондом бюджету, які перераховані юридичними або фізичними особами в останній день звітного періоду. Суми залишку на рахунку у наступному бюджетному періоді відносяться на зменшення асигнувань на відповідну мету;
 • “Рахунки спеціального фонду”. Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;
 • “Рахунки в іноземній валюті”. Призначений для обліку іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на поточному рахунку в банку на звітну дату. Сума коштів відображається у звіті в національній валюті України;

Інші поточні рахунки”. Відображається сума коштів, яка на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім’я бюджетної установи, що не належить до коштів загального чи спеціального фондів бюджету або до коштів в іноземній валюті (тобто не ввійшли в рядки “Рахунки загаль-ного фонду”, “Рахунки спеціального фонду”, “Рахунки в іноземній валюті”).

За цим рядком бюджетною установою також відображається сума позики, отриманої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній записці до річного звіту шляхом розпису коштів за їх видами, джерелами утворення та найменуваннями банків.

Рядки “Рахунки загального фонду”, “Рахунки спеціального фонду” застосовуються лише бюджетними установами, які згідно з чинним законодавством України не переведені на казначейське обслуговування кошторисів.

Рядок “Рахунки в казначействі загального фонду”. У цьому рядку залишку коштів на кінець року не повинно бути.

Рядок “Рахунки в казначействі спеціального фонду”. Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка утворюється з таких рядків:

 • “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги”. Відображається залишок коштів, які надійшли на ім’я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (крім надходжень від реалізації майна, визначеного п. 11 ст. 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”);
 • “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”. Відображається залишок коштів, які надійшли на ім’я бюджетної установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи;
 • “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду”. Відображається залишок коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
 • “Інші рахунки в казначействі”. Відображаються залишки коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За цим рядком також обліковуються залишки коштів допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також кошти, що надходять на ім’я бюджетних установ і не зазначені в рядках “Рахунки в казначействі загального фонду”, “Рахунки в казначействі спеціального фонду” (“Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги”, “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”, “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду”, “Інші рахунки в казначействі”).

Рядок “Каса”. Наводиться залишок коштів, що зберігаються в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та іноземній валютах, яка перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС