Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ ІІІ. Доходи

Розділ ІІІ “Доходи” призначений для відображення всіх надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису; у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім рядка “Доходи за витратами майбутніх періодів”). Оскільки всі доходи підсумковими оборотами в кінці року списуються на результат виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 “На кінець року” не повинно бути (крім доходів за витратами майбутніх періодів).

За рядком “Доходи за витратами майбутніх періодів” у річному фінансовому звіті за майбутній рік у графі 3 “На початок року” може відображатися сума доходу спеціального фонду, отриманого бюджетною установою в минулі роки, яка залишилась не витраченою станом на 01.01 майбутнього року, а в графі 4“На кінець року” — сума спеціального фонду, отримана в поточному та минулих роках, яка буде витрачена в наступних роках.

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 “ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Ця довідка призначена для розшифровки операцій бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70 “Доходи загального фонду” та субрахунку 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом”. За рік у довідці відображаються операції, результатами яких є збільшення або зменшення доходів бюджетної установи за загальним фондом:

 • у рядку 490 наводиться сума списаних недостач матеріалів, прийнятих на рахунок установи;
 • у рядку 500 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків за субрахунком 681;
 • у рядку 510 наводиться сума коштів, які передані установам інших міністерств для виконання програм. За сумами коштів, переданих іншим міністерствам, складається окрема довідка;
 • у рядку 550 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за загальним фондом;
 • у рядку 570 наводяться асигнування із загального фонду бюджету, що отримані бюджетними установами протягом звітного періоду, з відображенням коштів, які отримані з державного та місцевого бюджетів. Якщо залишки бюджетних асигнувань перераховувались протягом звітного періоду до бюджету, тобто відносились на зменшення асигнувань поточного року, то асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих до бюджету коштів;
 • у рядку 580 наводиться сума надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації та оприбуткованих;
 • у рядку 590 наводиться сума дооцінки матеріалів;
 • у рядку 600 відображається сума коштів, отримана від інших міністерств для виконання програм;
 • інші операції, які відносяться до збільшення або зменшення субрахунку 701 “Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи” (702 “Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи” та 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом”), відображаються у довідці до рахунку 70 “Доходи загального фонду” форми № 1 “Баланс” у рядках 520-540 та 620-630 і розшифровуються в пояснювальній записці.

У рядку “Залишок за рахунком на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 “ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ” (у частині інших надходжень)

Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду:

 • у рядку 660 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків за субрахунком 682 у частині інших надходжень;
 • у рядку 680 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими надходженнями спеціального фонду;
 • у рядку 710 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші надходження спеціального фонду;
 • у рядку 720 наводиться сума коштів, що надійшли безпосередньо на ім’я установи (одержаними без розподілів) як інші надходження спеціального фонду;
 • у рядку 730 відображається сума коштів, отриманих за позич-ками міжнародних фінансових організацій;
 • у рядку 770 “Залишок за рахунком на кінець звітного пе-ріоду” залишку не повинно бути.

Форми № 2д та 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” складаються розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на підставі даних про отримані і використані асигнування із загального фонду бюджету згідно з кошторисом та планом асигнувань. Звіти складаються за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складаються зведені звіти за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.
Заповнення окремих граф звітів форм № 2кд та № 2км здійснюється за таким порядком.

У графі 4 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням внесених протягом року змін до кошторису.

У графі 5 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнувань із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.

При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробіт-ну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.

У графі 6 “Ліміти асигнувань звітного періоду” наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного законодавства України.

У графі 7 “Залишок на початок року” залишку не повинно бути. У виняткових випадках відображається залишок коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому загаль-на сума у рядку повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС