Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів

Таблиця 4.7

ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Форма № 3-дс

Коди

 

 

Заклад: Дошкільні заклади відділу народної освіти

за ЗКУД

 

Солом’янського району м. Києва

за ЗКПО

 

на 1 січня 2004 р. Дата

 

 

Міністерство (відомство)

 

 

Головне управління, трест

 

 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

за ЗКУД

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

А. ДЖЕРЕЛО КОШТІВ І ВИДАТКІВ

Показники

Коди

Затверджено кошторисом

на рік

Виконано

з початку року

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Залишки коштів на початок року

 

010

х

 

у тому числі на бюджетному (поточному) рахунку

 

020

х

 

Перевитрата на початок року

 

030

х

3 656 500

Надійшло коштів за мінусом відізваних сум — разом

 

040

 

4 462 600

Продовження табл. 4.7

Показники

Коди

Затверджено кошторисом на рік

Виконано з початку року

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

у тому числі:

 

 

 

 

з бюджету

 

050

2 542 000

4 008 300

від батьків

 

060

437 000

454 000

з інших джерел

 

070

Видатки по мережі постійних дитячих дошкільних закладів — разом

 

080

2 979 000

6 048 600

у тому числі:

 

 

 

 

заробітна плата (ст. 1)

 

090

1 166 000

1 360 900

харчування (ст. 9)

 

100

363 500

916 300

придбання обладнання та інвентарю (ст. 12)

 

110

придбання м’якого інвентарю та обмундирування (ст. 14)

 

120

капітальний ремонт будівель і споруд (ст. 16)

 

130

100 000

Видатки по сезонних дитячих дошкільних закладах

 

140

 

 

Залишок коштів на кінець звітного періоду — разом

 

150

х

 

у тому числі на бюджетному поточному рахунку

 

160

х

 

Перевитрата на кінець звітного періоду

 

170

х

5 242 500

Довідки

Заборгованість батьків

 

180

х

1300

Заробітна плата осіб, які не перебувають у штаті

 

190

 

 

Контрольна сума

 

980

 

 

Продовження табл. 4.7

Б. ПОКАЗНИКИ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ

Показники

Коди

Затверджено планом

Фактично на кінець року кварталу)

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Кількість постійних дитячих дошкільних закладів, од.

 

220

38

33

Кількість груп у постійних дитячих дошкільних закладах, од.

 

230

183

156

Число дітей на початок року, осіб

 

231

х

 

Число дітей за списком на кінець звітного періоду

 

 

 

 

у 9—10,5-годинних групах, осіб

 

240

2345

1918

у 12-годинних групах, осіб

 

250

675

648

у 24-годинних групах, осіб

 

260

45

29

у санаторних (туберкульозних) групах, осіб

 

270

155

177

Разом дітей (ряд. 240 + 250 + 260 + 270), осіб

 

280

3220

2772

у тому числі дітей ясельного віку в дитячих дошкільних закладах, осіб

 

290

495

403

Число дітей, звільнених від оплати, в сім’ях, де середній сукупний дохід на члена сім’ї не перевищує 60 грн на місяць, осіб

 

291

х

207

Середня спискова кількість дітей, осіб

 

300

 

3043

Число днів відвідування дітьми постійних дитячих дошкільних закладів, дитино-днів

 

310

434 000

447 197

Число дітей, охоплених літніми оздоровчими заходами постійних дитячих дошкільних закладів — разом

 

320

х

 

Закінчення табл. 4.7

Показники

Коди

Затверджено планом

Фактично на кінець року кварталу)

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

у тому числі вивезених на дачі, осіб

 

330

х

 

Число штатних одиниць на кінець звітного періоду, од.

 

340

 

1047,7

Середньорічне число штатних одиниць

 

350

 

1156,3

Контрольна сума

 

980

 

 

Керівник установи Керівник планово-

фінансової служби

Головний бухгалтер

“___” 20___ р.

М.п.

Форма № 3-дс “Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів” входить до складу квартальної та річної звітності. Складається з двох розділів: А. “Джерело коштів і видатків”, Б. “Показники по штатах і контингентах”.

У розділі А форми № 3-дс по коду 010 рядка 5 показуються залишки коштів на початок року, які переносяться з минулого року. Цей рядок заповнюється шляхом перенесення залишку зі звіту про утримання дошкільного закладу за минулий рік.

По коду 020 рядка 3 показуються залишки коштів, у тому числі на бюджетному (поточному) рахунку. Показник “Перевитрата на початок року” (код 030 рядка 3) заповнюється на підставі даних рядка 170 звіту за минулий рік. По коду 040 рядка 3 проставляється вся сума коштів, яка надійшла, за мінусом відізваних на утримання дошкільного закладу, по коду 50 — сума коштів, які надійшли з бюджету, по коду 060 — від батьків, по коду 070 — з інших джерел. По коду 080 рядка 3 показується загальна сума видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, а далі по кодах 090, 100, 110, 120, 130 — відповідно видатки: заробітна плата, харчування, придбання обладнання та інвентаря й обмундирування, капітальний ремонт будівлі та споруд. По коду 140 рядка 3 показуються видатки по сезонних дитячих дошкільних закладах, які не входять до видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, по коду 150 рядка 3 — залишок коштів на кінець звітного періоду.

До залишку коштів на початок та кінець звітного року включаються залишки грошових коштів, матеріалів, продуктів харчування, а також суми дебіторської заборгованості (крім заборгованості батьків) за мінусом кредиторської заборгованості.

Звіт за формою № 3-1 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ” заповнюється згідно зі штатним розписом та кошторисом доходів і видатків. Показник “Кількість установ на кінець року (кварталу)” у зведених звітах заповнюють тільки науково-дослідні установи.

Показник “Кількість штатних одиниць” заповнюється не за фізичними особами, а за числом посад і посадових ставок, включаючи вакантні посади, зайняті за сумісництвом та особами, прийнятими на тимчасову роботу. Разом з тим особи, які тимчасово замінюють основних працівників установи, до фактичного числа штатних одиниць не включаються. Сумісники та особи, які отримують неповну ставку, приймаються за відповідні частини повної одиниці, які складаються при заповненні форми № 3-1.

Показник графи 3 “На початок року” повинен відповідати показнику графи 4 “На кінець року” форми № 3-1 річного звіту за минулий рік. При наявності розбіжностей вичерпна інформація надається у пояснювальній записці до звіту. “Середньорічна кількість” по графі 5 визначається шляхом складання їх середньоспискової чисельності за всі місяці (квартали) звітного року і ділення отриманої суми на 12 (4).

При складанні звітів форми № 3-1 слід керуватися Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС