Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках

Закінчення ф. № 3-ПН

ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ

станом на 20__ р.

Код рядка

Найменування

професії, посади

за ЗКППТР

Тарифний розряд,

категорія, клас

Кількість вільних робочих місць,

вакантних посад

Потреба в працівниках для заміщення вільних робочих місць і вакантних

посад, осіб

Освіта

Спеціальність

за дипломом

Характер роботи, умови праці

Режим роботи,

змінність

Середньомісячна

зарплата (дохід)

Форма і система

оплати праці

Примітка:

наявність пільг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково:

1. Спискова чисельність працівників (12) осіб

в тому числі робітників (13) осіб

2. Кількість нових робочих місць, які передба-

чається ввести в дію у поточному році, всього * (14) од.

з них за рахунок Державного фонду сприяння

зайнятості населення (15) од.

3. Введено в дію у звітному періоді ** (16) од.

з них за рахунок Державного фонду сприяння

зайнятості населення (17) од.

4. Потреба в працівниках для комплектування

нових робочих місць у поточному році * (18) осіб

5. Фактично прийнято на нові робочі місця

у звітному періоді **, всього (19) осіб

з них за направленням служби зайнятості (20) осіб

Примітка: Дані подаються:

* 28 січня поточного року, а також у разі зміни потреби;

** один раз на квартал (28 числа останнього місяця кварталу).

Керівник

М.п. «___» 20__ р.

(прізвище, ініціали,

посада і телефон виконавця)

ДЕРЖАВНА

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми документа за ДКУД

організації-складача —

ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності

за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-правової

форми господарювання

за КОПФГ

міністерства, іншого

центрального органу виконавчої влади за СПОДУ

вищої організації —

ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

приватизації

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кому подається

(назва та адреса одержувача)

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади Концерн, асоціація та інше об’єднання

Підприємство (організація)

Адреса підприємства (організації)

Форма власності

Організаційно-правова форма господарю­вання

Вид діяльності

Форма № 5-ПВ

Затверджена наказом

Держкомстату України

від 20.01.98 № 395

Поштова одноразова

Подається 20 січня ____ року підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання: Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, міському), Київському та Севастопольському органу державної статистики — за його вказівкою.


Продовження ф. № 5-ПВ

ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

станом на 1 січня 200__ р.

Розділ І. Щорічна основна відпустка

Показники

Код рядка

Всього

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

Чисельність штатних працівників облікового складу, які мають право на щорічну основну відпустку згідно із законодавством, осіб (сума ряд. 102—112)

101

 

 

у тому числі тривалістю, календарних днів:

 

 

 

24

102

 

 

26

103

 

 

28

104

 

 

30

105

 

 

31

106

 

 

35

107

 

 

37

108

 

 

42

109

 

 

44

110

 

 

45

111

 

 

56

112

 

 

Довідково:

 

 

 

з ряд. 101: чисельність працівників, які не використали щорічну основну відпустку, осіб

113

 

 

з них:

 

 

 

за 1 робочий рік

114

 

 

за 2 робочі роки

115

 

 

Контрольна сума (сума ряд. 101—115)

116

 

 

Продовження ф. № 5-ПВ

Розділ ІІ. Щорічні додаткові відпустки

Показники

Код рядка

Всього

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

А. Чисельність штатних працівників облікового складу, які мають право на щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством, осіб

201

 

 

з них:

 

 

 

1) За роботу в шкідливих і важких умовах праці, осіб (сума ряд. 203—215)

202

 

 

у тому числі тривалістю, календарних днів:

 

 

 

4

203

 

 

5

204

 

 

7

205

 

 

10

206

 

 

11

207

 

 

12

208

 

 

14

209

 

 

18

210

 

 

21

211

 

 

27

212

 

 

28

213

 

 

32

214

 

 

42

215

 

 

Фактична тривалість використаних у ____ році відпусток, людино-днів

216

 

 

З ряд. 202: чисельність працівників, які не використали цієї відпустки, осіб

217

 

 

Продовження ф. № 5-ПВ

Показники

Код рядка

Всього

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

2) За роботу, яка пов’язана з підвищеним нервово-емо­ційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних та геологічних умовах підвищеного ризику для здоров’я, осіб (сума ряд. 219—229)

218

 

 

у тому числі з максимальною тривалістю, календарних днів:

 

 

 

4

219

 

 

7

220

 

 

14

221

 

 

16

222

 

 

18

223

 

 

20

224

 

 

21

225

 

 

24

226

 

 

25

227

 

 

28

228

 

 

32

229

 

 

Фактична тривалість використаних у 20__ році відпусток, людино-днів

230

 

 

З ряд. 218: чисельність працівників, які не використали цієї відпустки, осіб

231

 

 

3) За ненормований робочий день, осіб

232

 

 

Фактична тривалість використаних у 20__ році відпусток, людино-днів

233

 

 

Б. Відпустки, передбачені колективним договором:

 

 

 

Закінчення ф. № 5-ПВ

Показники

Код рядка

Всього

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

чисельність працівників, які мають право користуватися відпустками, осіб

234

 

 

фактична тривалість використаних у 20__ році відпусток, людино-днів

235

 

 

Довідково:

 

 

 

Облікова чисельність жінок, які перебувають у штатному складі працівників і мають дітей віком до 18 років, станом на 31 грудня 20__ року, осіб

236

 

 

Контрольна сума (сума ряд. 201—236)

237

 

 

«___» 20___ р.

Керівник

Начальник кадрової служби

(прізвище і телефон)

М.п.

Роз’яснення щодо складання державної статистичної звітності про щорічні відпустки (форма № 5-ПВ)

Законом України «Про відпустки» (cm. 4) встановлені такі види щорічних відпусток:

 • основна відпустка (ст. 6 цього Закону);
 • додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах праці (ст. 7 цього Закону);
 • додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 цього Закону);
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

РОЗДІЛ І

У розділі І відображається чисельність штатних працівників облікового складу підприємства, установи, організації станом на 31 грудня (або останній робочий день) 20__ року, які мають право на щорічну основну відпустку згідно із законодавством. У зазначеній чисельності не враховуються працівники, прийняті тимчасово, а також на сезонні роботи.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору.

Деяким категоріям працівників надається основна щорічна відпустка подовженої тривалості:

 •  промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин — 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих робочих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів;
 •  зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче — 28 календар­них днів незалежно від стажу роботи, в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів — 24 календарних дні зі збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше;
 •  зайнятим у лісовій промисловості та лісовому господарстві державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарствах, постійних лісозаготівель­них і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв — 28 календарних днів;
 •  воєнізованому особовому складу гірничо-рятувальних частин — 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничо-ряту­вальних частин — 24 календарних дні зі збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28;
 •  керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам — до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 •  інвалідам І і II груп — 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів;
 •  державним службовцям — 30 календарних днів (ст. 35 Закону України «Про державну службу»);
 •  особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (ст. 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):
 • у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення — 44 календарні дні;
 • у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів;
 • у зоні посиленого радіологічного контролю — 30 календар­них днів;
 •  суддям — 35 календарних днів (ст. 44 Закону України «Про статус суддів»);
 •  народним депутатам у міжсесійний період — 45 календарних днів (частина дев’ята ст. 32 Закону України «Про статус народного депутата України»);
 •  прокурорам і слідчим прокуратури — 30 календарних днів (стаття 49 Закону України «Про прокуратуру»);
 •  службовим особам митних органів України, які мають персональні звання, — тривалістю не менше 30 календарних днів (стаття 162 Митного Кодексу України).

У рядках 102—112 здійснюється розподіл чисельності працівників, яка наведена у рядку 101, залежно від встановленої законодавством тривалості щорічної основної відпустки.

У відповідному рядку (102—112) повинні враховуватись усі працівники, які мають право на щорічну основну відпустку незалежно від того, використана вона чи ні.

Працівники, які не використали щорічну основну відпустку за минулі відпрацьовані робочі роки, враховуються у рядках 113—115. У рядок 113 також включається чисельність працівників, які не використали відпусток більше ніж за два роки, тому дані цього рядка можуть бути більшими за суму рядків 114, 115.

При розподілі чисельності працівників за ознакою тривалості щорічної основної відпустки слід звернути увагу на такі види відпусток, які при їх наявності не повинні враховуватись: соціальні відпустки (ст. 17, 18, 19 Закону), додаткові відпустки в зв’язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 Закону), творчі відпустки (ст. 16 Закону), відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону), відпустки, які надаються у зв’язку з виконанням громадських обов’язків (донорам, членам добровільних народних дружин та ін.), оскільки вони не належать до щорічних.

Заповнення розділу І проводиться, виходячи з тривалості оплачуваної щорічної відпустки в календарних днях.

РОЗДІЛ II

У розділі II із загальної чисельності працівників, врахованих у розділі І, виокремлюється чисельність тих працівників, які мають право на щорічні додаткові відпустки, незалежно від того, використали вони їх чи ні.

У рядку 201 враховуються працівники, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу: в шкідливих і важких умовах праці; пов’язану з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних та геологічних умовах підвищеного ризику для здоров’я; за ненормований робочий день.

У рядках 202—215 враховуються працівники, які мають право на щорічні додаткові відпустки з максимальною тривалістю календарних днів за Списком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290. Рядок 202 дорівнює сумі рядків 203—215.

У рядках 218—229 враховуються працівники, які мають право на щорічні додаткові відпустки з максимальною тривалістю календарних днів за Списком виробництв, цехів, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних та геологічних умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290. Рядок 218 дорівнює сумі рядків 219—229.
Розподіл чисельності працівників у рядках 203—215 та 219—229 здійснюється згідно з максимальною тривалістю щорічної додаткової відпустки, яка може бути встановлена конкретному працівнику відповідно до зазначених списків, незалежно від фактичної тривалості використаної відпустки.

У рядку 216 відображається фактична сумарна тривалість використаних у 20__ році відпусток усіх працівників, які враховані у рядках 203—215.

У рядку 217 враховується чисельність штатних працівників облікового складу, які враховані у рядках 203—215, але не використали щорічну додаткову відпустку у 20__ році за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

У рядку 230 відображається фактична сумарна тривалість використаних у 20__ році відпусток усіх працівників, які враховані у рядках 219—229.

У рядку 231 відображається чисельність штатних працівників облі­кового складу, які враховані у рядках 219—229, але не використали щорічну додаткову відпустку у 20__ році за особливий характер праці згідно з відповідним списком виробництв, робіт, професій і посад.

У рядку 232 відображається чисельність штатних працівників облікового складу, які мають право на щорічні додаткові відпуст-ки за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, професій, визначених колективним договором, угодою.

У рядку 233 відображається фактична сумарна тривалість використаних у 20__ році відпусток усіма працівниками, які враховані у рядку 232.

У рядках 203—215, 219—229 розподіляється чисельність працівників за тривалістю щорічної додаткової відпустки по кожному її виду, при цьому один працівник може бути врахований кілька разів, якщо він має право на відпустку з кількох підстав.

У рядку 234 враховуються працівники, яким за колективним договором передбачені додаткові відпустки, що не гарантовані чинним законодавством.

У рядку 235 відображається фактична сумарна тривалість використаних у 20__ році відпусток усіма працівниками, які враховані у рядку 234.

У рядку 201 у загальній чисельності працівників, що мають право на щорічні додаткові відпустки, кожен працівник враховується тільки один раз, незалежно від кількості видів відпусток, наведених у рядках 202—232. Дані рядка 201 дорівнюють або можуть бути менше за суму рядків 202, 218 та 232.

У рядку 236 наводиться облікова чисельність жінок, які станом на 31 грудня 20__ року перебувають у штатному складі працівників і мають дітей віком до 18 років, що народилися в період з 31 грудня 20__ року по 31 грудня 20__ року включно.


ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21

Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних

спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування