Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Заповнення розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць

У заголовній частині розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування відображається підпорядкованість платника міністерству, комітету або іншому центральному органу виконавчої влади, повна назва платника (відповідно до установчих документів), місцезнаходження платника і телефон, форма власності, ідентифікаційний код, обрана система оподаткування, а також реєстраційний номер платника збору, номер поточного рахунку, назва банку, МФО банку, се-редньооблікова чисельність працівників.

Розрахунок заповнюється платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, визначеними пп. 1 та 2 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Розрахунок заповнюється платником чорнилом, пастою кулькових ручок або віддруковується без помарок і виправлень. У ряд-ках, які не заповнюються платником, ставляться прочерки. Всі примірники розрахунку підписуються керівником, головним бухгалтером і завіряються печаткою.

Платники збору, які здійснюють виплату авансу або мають заборгованість з виплати заробітної плати, до розрахунку подають додаток про обчислення належної до сплати суми, що зазначається у рядку 7 розрахунку. В рядку «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного місяця» відображається кредитове сальдо рахунку 661 на кінець звітного місяця за мінусом нарахувань звітного місяця.

Рядок 1 «Загальна сума нарахованого фонду оплати праці». Відображається сума нарахованої заробітної плати за звітний місяць.

Рядок 2 «Загальна сума виплат, на які нараховується збір за звітний місяць». Відображаються загальна сума витрат на оплату праці працівників, у тому числі в натуральній формі, які відповідають зазначеним у Головній книзі платниками збору, за мінусом сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до п. 2 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також сума винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру та в розрізі тарифів 32 % та 4 %.

Рядок 3 «Нараховано». Відображається загальна сума нарахованого збору всього та в розрізі тарифів 32 % та 4 % за звітний місяць.

Рядок 4 «Загальна сума виплат, з яких утримується збір у розмірі 1—5 %». Відображається місячна сума сукупного оподатковуваного доходу, обчислена відповідно до законодавства, з якого утримується збір у розмірі 1, 2, 1—5 % відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Рядок 5 «Нараховано 1—5 %». Відображається сума збору, що підлягає утриманню з фізичних осіб, які перебувають у трудо-вих відносинах з платником, нарахованого за діючими ставками (1—5 %) з сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого відповідно до законодавства за звітний місяць.

Рядок 6 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці». Відображається одержана заробітна плата у звітному періоді, приведена до нарахованої за допомогою поправного коефіцієнта (НЗП : ВЗП). При одержанні авансу відображається сума авансу.

Рядок 7 «Належить до сплати». Відображається загальна сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від одер-жаної заробітної плати у звітному місяці, що підлягає сплаті з урахуванням поправного коефіцієнта окремо по кожній ставці збору:

 • «32 %, 4  — 32 % (сума збору платників, визначених пп. 1 та 2 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»); 4 % (сума збору підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди (для працюючих інвалідів) та для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих);
 • «1—5%» — 1—2 % (сума збору платників, визначених пунктом 4 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»); 1—5 % (сума збору платників, визначених п. 4 ст. 1 вищезазначеного Закону, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, які виконують спеціальні роботи в польотах); 1—5 % (сума збору платників, визначених п. 4 ст. 1 зазначеного Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України).

Рядок 8 «Збір у розмірі 32 % від мінімальної заробітної плати». Відображаються суми збору з платників, які мають найманих працівників та не здійснювали витрат на оплату їх праці у звітному місяці (у розмірі 32 відсотків суми, визначеної як добуток мінімального розміру заробітної плати на день сплати збору та кількості працівників, на яких не здійснено витрат на оплату праці).

Рядок 9 «Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій членам льотних екіпажів». Відображаються суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій працівникам з числа осіб льотних екіпажів, визначених органами, що призначають пенсію (при цьому їх сума зменшується на розмір нарахованих диференційованих ставок збору з фізичних осіб у розмірі 1—5 %).

Рядок 10 «Належить до сплати згідно з перерахунком». Відображаються суми збору за ставками, донараховані або зайво нараховані (–) в результаті перерахунку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.01 № 225 «Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів» у разі прийняття Порядку проведення перерахунку.

Рядок 11 «Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ (–)». Відображаються фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ, які зараховуються на поточні рахунки зі знаком «–».

Рядок 12 «Сума, на яку зменшується зобов’язання». Не заповнюється, оскільки у тому разі, коли у майбутніх періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що містить виправлені показники.

Рядок 13 «Сума, на яку збільшується зобов’язання». Не заповнюється, оскільки у тому разі, коли у майбутніх періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що містить виправлені показники.

Рядок 14 «Загальна сума зобов’язання». Сума рядків 7—13.

Рядок 15 «Пеня». Нарахована самостійно платником пеня на суми боргу.

Рядок 16 «Штрафна санкція 10 %». Самостійно нарахована платником штрафна санкція на самостійно виявлену суму заниженого зобов’язання у розмірі 10 % суми такої недоплати.

Рядок 17 «Підлягає сплаті збору за додатковими ставками». Відображаються суми збору за додатковими ставками, що належать сплаті у звітному періоді, окремо по видах господарських операцій:

 • купівлі-продажу валют;
 • купівлі-продажу ювелірних виробів;
 • з відчуження автомобілів;
 • з виробників та імпортерів тютюнових виробів;
 • у разі придбання нерухомого майна;
 • з послуг стільникового рухомого зв’язку.

Платники збору, яких визначають зобов’язання у рядку 7 Розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи із сум виплаченої заробітної плати не лише за звітний місяць, а також проводять виплату заробітної плати за попередні періоди, зобов’язані подавати обчислення суми, що зазначається у рядку 7 розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за звітний місяць.

Графа 1 додатку «Назва місяця». Зазначається назва місяців, за які отримано заробітну плату у звітному місяці.

Графа 2 додатку «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці за місяці». Відображається одержаний фонд оплати праці у звітному місяці в розрізі місяців і тарифів, а саме виплачений фонд оплати праці, з якого сплачується збір окремо за ставкою 32 % та окремо за ставкою 4 %.

Графа 3 додатку «Коефіцієнт К = НЗП : ВЗП». Визначається поправний коефіцієнт за кожний місяць шляхом ділення нарахованої заробітної плати за відповідний місяць (зазначений у відповідному рядку графи 1) на заробітну плату, яка підлягає видачі на руки за цей місяць (за мінусом утримань). Коефіцієнт не розраховується, якщо заробітна плата виплачується вчасно та при отриманні авансу.

Графа 4 «Належить до сплати всього». Сума колонок 5, 6 та 7 по відповідних місяцях, зазначених у графі 1.

Графа 5 «Належить до сплати 32 %». Визначається розрахункове по кожному місяцю шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 32 %(для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає 32 %).

Графа 6 «Належить до сплати 4 %». Визначається розрахункове по кожному місяцю шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 4%(для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає 4 %).

Графа 7 «Належить до сплати 1 —5 %». Визначається розрахункове по кожному місяцю та окремо за тарифами шляхом множення: графа 2 • графа 3 • 1—5 % (для розрахунку враховуються рядки із граф 2 та 3, що відповідає сукупному оподатковуваному доходу, з якого утримується збір). Платник може у цій графі визначити суму зобов’язання у розмірі фактично утриманих сум збору, без застосування коефіцієнта.

При остаточному розрахунку по заробітній платі за відповідний місяць у графах 4, 5, 6, 7 зазначається різниця між нарахованими сумами збору та сумами, що проставлялися у попередніх розрахунках у рядку 7 «Належить до сплати». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС