Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами

У зв’язку з набуттям чинності Бюджетним кодексом України від 21.06.01, Законами України «Про Державний бюджет України на 2002 рік» від 20.12.01 № 2905-111, «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 № 2866-ІІІ та керуючись ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та згідно з п/п 7.11.12 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон) установлено порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (далі — Звіт). Цей Звіт складають установи та організації, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) з присвоєнням ознаки неприбутковості (далі — неприбуткові установи) в установленому порядку відповідно до наказів Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ» від 11.07.97 № 232, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за № 291/2095, і «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03.07.00 № 355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.00 за № 451/4672.

Звіт складається за формою, що додається, і подається до державної податкової інспекції за місцезнаходженням неприбуткової установи в терміни, встановлені Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.00 № 2181-111.

Ураховуючи, що п/п 7.11.2—7.11.7 п. 7.11 ст. 7 Закону визначено доходи неприбуткових установ, що звільняються від оподат-кування, таким установам необхідно вести податковий облік зазначених доходів і витрат окремо від інших доходів і витрат, що можуть отримувати неприбуткові установи відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону.

Якщо неприбуткова установа отримує інші доходи та несе за ними витрати, що пов’язані з отриманням таких доходів, то на підставі даних про ці доходи і витрати, які відображаються у Звіті, проводиться розрахунок податку на прибуток, при цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується (абзаци другий і третій п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону). Терміни сплати нарахованого податку до бюджету встановлено чинним законодавством України.

Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення терміну подання Звіту надіслати його до податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень установлено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень із вкладеннями матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій» від 28.07.97 № 799.

У Звіті проставляються дані за всіма передбаченими Звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року. Якщо показники відсутні, ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

У Звіті не повинно бути жодних підчисток і помарок. Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.

Показники звіту наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми, чорнилом або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Для складання Звіту використовуються дані бухгалтерського обліку та первинних документів.

Достовірність даних, зазначених у Звіті, підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера, а за відсутності в установі чи організації бухгалтерської служби — спеціаліста, який веде облік, і засвідчується печаткою.

У заголовній частині Звіту зазначаються повна назва установи, місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код, форма власності, підпорядкованість, назва органу державної реєстрації та реєстраційний номер, номер рішення про реєстрацію у податковому органі, присвоєна ознака неприбутковості, назва податкового органу, до якого подається Звіт.

Звіт складається з двох частин.

У частині І Звіту зазначаються всі доходи неприбуткової установи, що звільняються від оподаткування (рядки з 1 по 7), та напрями їх використання (рядки з 8 по 9).

У Звіті у разі отримання неприбутковою установою (організацією) майна, що надійшло безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2), відображається вартість такого майна відповідно до супроводжувальних документів.

Якщо неприбуткові установи отримують дохід з інших джерел, то профінансовані витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманням таких доходів, відображаються у рядку 11 Звіту у той самий податковий період, як і зазначені доходи.

Для розрахунку перевищення кожна неприбуткова установа у рядку 14 зазначає суму доходів, що вивільниться від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка береться з графи 4 «Наростаючим підсумком з початку звітного року» відповід-ного рядка Звіту за попередній (податковий) рік.

У рядку 15 зазначаються сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку, і прибутку за попередній звітний (податковий) рік, що визначається як різниця між даними графи 4 рядків 12 та ____.

У рядку 17 зазначають суму витрат за попередній звітний (податковий) рік та перший квартал поточного року, що визначається як сума даних рядка 9 графи 4 Звіту за попередній рік та даних рядка 9 графи 3 Звіту за І квартал поточного року.

Зазначена в рядку 22 сума податку на прибуток розраховується тільки за результатами І кварталу поточного року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним законодавством України. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС