Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)

Структуру ознаки неприбуткової установи (організації) (далі — Ознаки) розроблено на виконання п. 1.4 Положення про Реєстр неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 № 232 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за № 291/2095.

Впровадження Ознаки забезпечує реєстрацію та облік установ й організацій і має на меті використання єдиної методики обліку платників податків і зборів неприбуткових організацій в органах державної податкової служби.

Присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової здійснюють місцеві органи державної податкової служби.

Враховуючи, що Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено перелік організацій та установ, які з метою оподаткування відносяться до неприбуткових (п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7), структуру Ознаки необхідно визначати з урахуванням норм цього Закону.

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

(абзац «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

1.1. (0001)органи державної влади України.

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на підставі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів вико­навчої влади. Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» від 12.03.96 № 179/96 та постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» від 08.04.92 № 182 визначено, що міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі.

Примітка. Положення органу виконавчої влади України повинні містити позицію про те, що відповідна установа «є органом виконавчої влади».

Абзацем «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами є органи державної влади України , що утри­муються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, які отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Печерська державна районна адміністрація м. Києва є органом виконавчої влади у Печерському районі м. Києва. Утримується вона за рахунок коштів Державного бюджету України і зареєстрована як неприбуткова організація згідно з абзацем «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Печерська державна районна адміністрація за І півріччя 2003 року отримала доходи у вигляді:

— асигнування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

— адміністративних штрафів та штрафів за невиконання вимог санепідемстанції (не підлягають оподаткуванню).

Згідно з п. 1.22 ст. 1 зазначеного Закону безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій) або укладання таких угод.

Відповідно до абзацу першого п/п 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним та юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону перелік платних послуг, які можуть надаватися неприбутковими організаціями, визначеними в абзаці «а» п. 7.11 ст. 7 цього Закону,

у тому числі й закладами (установами) освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівними установами, і доходи від яких не оподатковуються податком на прибуток, затверджуються такими постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 № 1138 — для установ і закладів охорони здоров’я; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 05.06.97 № 534 — для закладів культури і мистецтв; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97 № 38 — для установ і закладів освіти та інші.

При цьому, якщо перелік платних послуг не перезатверджений Кабінетом Міністрів України у зв’язку з прийняттям відповідного Закону, то слід керуватися старими переліками, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

1.2. (0002)установи, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами є установи, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Український транспортний університет є державним вищим закладом освіти і створений органом державної влади України — Міністерством освіти і науки України та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Університет за І півріччя 2003 року отримав доходи у вигляді:

— фінансування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

— спонсорської допомоги за навчання (не підлягають оподаткуванню);

— орендної плати та банківських відсотків — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Абзацем другим п/п 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону визначено термін «пасивні доходи»: доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Відповідно до п. 1.10 ст. 1 цього Закону до відсотків включається платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції). Враховуючи викладене та згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової організації від здачі в оренду власних приміщень вважається пасивним доходом.

Крім цього, університетом отримано доходи від надання платних послуг згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 21.01.97 № 38, які зараховувались до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання університету і тому згідно з абзацем другим п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону не підлягають оподаткуванню.

Довідка: якщо установа (створена органом державної влади) створює відокремлене підприємство зі статусом юридичної особи, то зазначене підприємство згідно із Законом не підлягає реєстрації як неприбуткова установа.

Приклад

П’ятихатське районне підприємство ветеринарної медицини у Дніпропетровській області (згідно з КВЕД ветеринарна діяльність належить до розділу 85 «Охорона здоров’я») створено відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» і є структурним підрозділом державної ветеринарної служби на госпрозрахунку. Підприємство — самостійний господарюючий суб’єкт — має статус юридичної особи та здійснює виробничу діяльність. Створені підприємством госпрозрахунковий дохід та прибуток після сплати податків та інших обов’язкових платежів залишаються у розпорядженні колективу і використовуються відповідно до рішення трудового колективу. Бюджетне фінансування відсутнє. Таким чином, зазначене підприємство не може бути зареєстроване як неприбуткова установа або організація.

1.3. (0003)органи місцевого самоврядування.

Ст. 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 2) також визначено, що місцеве самоврядування в Україні —

це гарантоване державою право та реальна спроможність територіальної громади жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських рад.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що органи місцевого самоврядування є неприбутковими установами. Абзацем «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових установ, що отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді коштів безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Печерська районна Рада народних депутатів (секретаріат) створена розпорядженням Печерської районної державної адміністрації відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве та регіональне самоврядування». Утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та визнана неприбутковою організацією згідно з абзацем «а» п/п 7.11.1 Закону.

Печерська районна рада (секретаріат) за І півріччя 2003 року отримала такі доходи:

— кошти місцевого бюджету (не підлягають оподаткуванню);

— доходи від приватизації житла (не підлягають оподаткуванню).

1.4. (0004) — установи, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є установи або організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

П/п 7.11.2 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів створено рішенням Ізюмської Ради народних депутатів (Харківська область).

Функції територіального центру — виявлення самотніх і непрацездатних громадян та обстеження їх матеріально-побутових умов, визначення потреби у матеріальній, соціально-побутовій і медичній допомозі.

Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів за

І півріччя 2003 року отримав доходи:

— бюджетне фінансування (не підлягає оподаткуванню);

— кошти, які надходитимуть у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Інші доходи територіального центру, крім тих, що визначені п/п 7.11.2, оподатковуватимуться на загальних підставах. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування