Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6. (0013) — релігійні організації

зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України (абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави. Ст. 7 цього Закону передбачено, що релігійними організаціями є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями). На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» не поширюється.

Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення). Релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добровільні благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають статус юридичної особи.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів. Перелік культових послуг і предметів культового призначення визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 12.09.97 № 1010.

У разі надання інших послуг, ніж ті, що передбачені зазначеною постановою, такі послуги оподатковуватимуться на прибуток у загальновстановленому порядку.

Приклад 1

Київський Християнський Університет Всеукраїнського союзу об’єднань євангелістських християн-баптистів являє собою релігійну організацію, створену у порядку, визначеному Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації». Є духовно-освітнім центром та як релігійна організація має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

За підсумками І півріччя 2003 року релігійна організація одержала неоподатковуваний дохід у вигляді добровільних пожертвувань, які не підлягають оподаткуванню. П/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними п/п 7.11.2 і 7.11.7 цієї статті, на кінець першого кварталу, наступного за звітним роком, і перевищують 2 % від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 % від суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу, наступного за звітним, у терміни, встановлені для інших платників податку.

Приклад 2

Університет — заклад освіти, створений у порядку, визначеному Законом України «Про освіту» та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до п/п 7.11.10 п. 7.11 ст. 7 Закону. За підсумками 2003 року університет одержав загальні валові доходи на суму 8000 грн у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, що надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

У 2003 році на цілі, визначені статутом такого університету, використано 3000 грн. Протягом першого кварталу 2004 року з одержаної в 2003 році суми — 8000 грн — на ті самі цілі було використано ще 2000 грн. Таким чином, нерозподілена сума на кінець першого кварталу 2004 року становить 3000 грн (8000 – 3000 – 2000) і перевищує суму у розмірі 2000 гривень, що складає 25 % від загальної суми валових доходів (8000 • 0,25).

Сума такого перевищення дорівнюватиме 1000 грн (3000 – 2000) і підлягатиме оподаткуванню за ставкою 30 % відповідно до норм п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону. У прикладі сума податку на прибуток, яку необхідно не пізніше 20 квітня 2004 року сплатити до бюджету, дорівнюватиме 300 гривень (1000 • 0,30).

Але у разі, коли такий університет отримує доходи з інших джерел, ніж ті, що визначені відповідними підпунктами (у даному прикладі п/п 7.11.2), він зобов’язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких (інших) джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми цих доходів.

Зазначений порядок застосовується до всіх без винятку неприбуткових установ та організацій.

Одночасно зауважимо, якщо зареєстровані неприбуткові установи та організації будуть вилучені з Реєстру неприбуткових установ (організацій), то кошти, які залишилися на момент такого вилучення, вважатимуться доходом та оподатковуватимуться на загальних підставах. Оподаткування таких організацій здійснюватиметься з моменту виникнення податкового зобов’язання.

Неприбуткові організації, визначені п. 7.11 ст. 7 цього Закону, сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку (п. 16.10 ст. 16). Такі платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

Щодо включення профспілкових організацій до неприбуткових. Професійні спілки створені відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 № 1045-ХIV.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки, а постановою про порядок введення в дію цього Закону встановлено, що проведення легалізації об’єднань громадян не поширюється на профспілкові громадські організації. Таким чином дія вказаного Закону не поширюється на діяльність профспілок.

Враховуючи викладене, дія п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не поширюється на профспілкові організації, тобто профспілки не вважаються неприбутковими організаціями.

Стосовно особливостей оподаткування профспілкових комітетів первинних організацій, то Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 2.1 ст. 2) передбачено, що з числа резидентів платниками податку є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, що проводять діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

Таким чином, якщо профспілкові організації отримують доходи від здачі в оренду приміщень, розміщення коштів на рахунках банківських установ, продажу путівок, одержують кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, то вони є платниками податку на прибуток. Вказані профспілкові організації повинні стати на облік у податкових органах за місцем їх знаходження та подавати їм відповідну податкову звітність.

Якщо ж профспілкові організації не отримують вищезазначених видів доходів (крім надходжень у вигляді профспілкових внесків та цільових бюджетних коштів), то вони не є платниками податку на прибуток і не стають на облік у податкових органах. При отриманні такими профспілковими організаціями протягом року доходів, визначених ст. 4 згаданого Закону України, вони зобов’язані повідомити про це податковий орган та сплатити податок на прибуток та інші податки і збори, передбачені чинним законодавством.

Розподілені між профспілковими організаціями членські внески не підлягають оподаткуванню.

Вказаний вище порядок сплати податку на прибуток профспілковими організаціями застосовується до внесення змін до п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо віднесення профспілкових організацій до неприбуткових.

Усі без винятку підприємства та організації можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у п. 7.11 ст. 7 цього Закону, але не більше ніж 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду за умови, що така організація зареєстрована у Державній податковій адміністрації (інспекції) як неприбуткова.

Відповідно до п/п 7.11.10 п. 7.11 з метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових організацій, які звільняються від сплати податку на прибуток.

Реєстр платників податків (неприбуткових організацій) здійснюється автоматизовано у складі загальнодержавної Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підсистеми «Податки юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України. При цьому у Довідці про взяття на облік платника податку (неприбуткової організації) має бути зазначено, що така організація є неприбутковою. Присвоєння ознаки неприбутковості здійснює управління (відділ) прямих (непрямих) податків місцевого податкового органу за участю працівників юридичної служби. У разі відмови податкового органу у присвоєнні ознаки неприбутковості платнику податку надається письмово відповідь, де чітко роз’яснюються причини невключення до Реєстру. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС