Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Робота з програмою «Тренажер»

Указавши у «Головному меню» на пункт «Тренажер», з’явиться вікно із запитаннями і варіантами відповідей. Указавши на кожну «можливу правильну відповідь» і дійшовши таким чином до останнього запитання, перейдемо до вікна «Результати» (рис. 10.5). Програма передбачає надання відомостей про допущені помилки із зазначенням запитання, на яке вказав студент, отриманої відповіді й правильної відповіді.

Результати оцінки знань студентів

Рис. 10.5. Результати оцінки знань студентів

Т1. Звітність бюджетних установ

V 1. Хто є користувачем бухгалтерської звітності?

01. Працівники установи або їх представники

02. Інвестори

03. Кредитори

04. Постачальники

05. Клієнти

06. Уряд та урядові установи

07. Громадськість

08. Конкуренти

Р1—7

V 2. Основні принципи звітності бюджетних установ

01. Обачність

02. Повне висвітлення

03. Автономність

04. Послідовність

05. Безперервність

06. Нарахування та відповідність доходів і витрат

07. Превалювання сутності над формою

08. Історична (фактична) собівартість

09. Єдиний грошовий вимірник

010. Періодичність

Р1—10

V 3. Бухгалтерський баланс

01. Таблиця

02. Двостороння таблиця

Р2

V 4. Основні форми річної звітності

01. Форма № 1 «Баланс»

02. Форма № 2 кд, 2 км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»

03. Форма № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»

04. Форма № 4-1 кд, 4-1 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»

05. Форма № 4-2 кд, 4-2 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»

06. Форма № 4-3 кд, 4-3 км «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»

07. Форма № 4-3 кд.1, 4-3 км.1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій»

08. Форма № 7 кд, 7 км «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

09. Форма № 7 кд.1, 7 км.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за довгостроковими розрахунками»

010. Форма № 8 кд, 8 км «Звіт про фінансові зобов’язання бюд-жетних установ», пояснювальна записка до квартального звіту

Р1—10

V 5. Які статті не включаються в 1-й розділ активу балансу?

01. Нематеріальні активи

02. Основні засоби

03. Інші необоротні матеріальні активи

04. Матеріали і продукти харчування

Р4

V 6. Які статті не включаються в 2-й розділ активу балансу?

01. Матеріали і продукти харчування

02. Малоцінні та швидкозношувані предмети

03. Інші запаси

04. Дебіторська заборгованість

05. Виробничі витрати

06. Короткострокові векселі одержані

07. Інші кошти

08. Грошові кошти в дорозі

09. Рахунки в банках

010. Рахунки в казначействі

011. Рахунки в казначействі спеціального фонду

012. Інші рахунки в казначействі

013. Каса

Р5

V 7. Які статті не включаються в 3-й розділ активу балансу?

01. Видатки загального фонду

02. Видатки спеціального фонду

03. Каса

04. Виробничі витрати

Р3

V 8. Які статті не включаються в 1-й розділ пасиву балансу?

01. Довгострокові зобов’язання

02. Фонд у необоротних активах

03. Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

04. Фінансовий результат

05. Результат виконання кошторису за загальним фондом

06. Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

07. Результати переоцінок

Р1

V 9. Які статті не включаються в 2-й розділ пасиву балансу?

01. Кошти батьків за надані послуги

02. Довгострокові зобов’язання

03. Короткострокові позики

04. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

05. Короткострокові векселі видані

06. Кредиторська заборгованість

07. Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

08. Розрахунки за спеціальними видами платежів

09. Розрахунки з податків та платежів

010. Розрахунки зі страхування

011. Розрахунки із заробітної плати

012. Розрахунки зі стипендіатами

013. Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

014. Розрахунки за депозитними сумами

015. Розрахунки за іншими операціями

Р1

V 10. Які статті не включаються в 3-й розділ пасиву балансу?

01. Доходи загального фонду

02. Доходи спеціального фонду

03. Доходи за спеціальними коштами

04. Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

05. Короткострокові позики

06. Доходи за іншими джерелами власних надходжень

07. Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

08. Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

09. Доходи за витратами майбутніх періодів

010. Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

Р5

V 11. Які матеріальні цінності належать до основних засобів незалежно від вартості?

01. Знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.)

02. Бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву

03. Сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.)

04. Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень)

05. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі

06. Формений одяг, призначений для видачі працівникам установ

07. Тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт

08. Тара для зберігання товарів, матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів

09. Предмети, призначені для видачі напрокат

010. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл

011. Робочі та продуктивні тварини

Р11

V 12. Які матеріальні та нематеріальні ресурси не входять до складу необоротних активів?

01. Основні засоби

02. Виробничі запаси

03. Інші необоротні матеріальні активи

04. Нематеріальні активи

Р2

V 13. Яке із визначень не є особливістю бухгалтерської звітності?

01. Обов’язковість та державне регламентування

02. Єдність форми та змісту

03. Методологічна єдність показників

04. Достовірність звітних показників

05. Узагальнення звітності

06. Простота, ясність, доступність та прозорість звітності

07. Цілісність

08. Послідовність

Р5

V 14. Який показник не відповідає Ф № 2 д «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

01. Показники

02. Код економічної класифікації видатків

03. Код рядка

04. Затверджено кошторисом на рік

05. План асигнувань на звітний період

06. Ліміти асигнувань на звітний період

07. Залишок на початок року

08. Надійшло коштів за звітний період

09. Касові видатки за минулий рік

010. Касові видатки

011. Фактичні видатки

012. Залишок на кінець звітного періоду

Р9

V 15. На підставі яких документів заповнюється баланс?

01. Первинних документів

02. Кошторису

03. Актів інвентаризації

04. Меморіальних ордерів № 1—15

05. Книги «Журнал-головна»

06. Меморіального ордера Ф № 274 (бюджет)

Р5

V 16. На підставі яких М/О заповнюється звіт Ф № 5?

01. М/О № 1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф № 380

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О №3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет)

04. М/О №4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О №5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф № 386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф № 438 (бюджет) та М/О № Ф № 274

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Ф № 439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О № 12 Зведення накопичувальних відомостей про ви-трачання продуктів харчування Ф № 411 (бюджет)

013. М/О №13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф № 409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № Ф №274 (бюджет)

Р9

V 17. По яких рахунках не проводяться операції по річному заключення рахунків?

01. Рах. 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»

02. Рах. 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»

03. Рах. 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом»

04. Рах. 701 «Асигнування з Державного бюджету на видатки установи та інші заходи»

05. Рах. 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи»

06. Рах. 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»

07. Рах. 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»

08. Рах. 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»

09. Рах. 714 «Кошти батьків за надані послуги»

010. Рах. 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загаль-ного фонду»

011. Рах. 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

012. Рах. 682 «Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом»

013. Рах. 675 « Розрахунки з іншими кредиторами»

Р13

V 18. На підставі яких М/О заповнюється звіт Ф № 6?

01. М/О №1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф № 380 (бюджет)

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет).

04. М/О № 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О № 5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф № 386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф № 438 (бюджет)

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Ф № 439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О № 12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування Ф № 411 (бюджет)

013. М/О № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О Ф № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф № 409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № Форма № 274 (бюджет)

Р13

V 19. Терміни подання місячної звітності

01. Не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним

02. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним

03. Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним

04. Не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним

Р2

V 20. Терміни подання квартальної звітності

01. Не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

02. Не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

03. Не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

04. Не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

05. Не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Р5

V 21. Терміни подання річного звіту

01. Не пізніше 20 січня, наступного за звітним роком

02. Не пізніше 22 січня, наступного за звітним роком

03. Не пізніше 25 січня, наступного за звітним роком

04. Не пізніше 30 березня, наступного за звітним роком

Р2

V 22. Показники яких форм звітності зіставляються?

01. Показники всіх форм звітності

02. Показники форм № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15

03. Показники балансу

04. Показники інших форм звітності

Р2

V 23. Який показник не відповідає Ф № 2 км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

01. Показники

02. Код економічної класифікації видатків

03. Код рядка

04. Затверджено кошторисом на рік

05. План асигнувань на звітний період

06. Ліміти асигнувань звітного періоду

07. Залишок на початок року

08. Надійшло коштів за звітний період

09. Касові видатки

010. Фактичні видатки

011. Залишок на кінець звітного періоду

012. Фактичні видатки за минулий рік

Р12

V 24. Який показник не відповідає Ф № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнарод-ної діяльності України»?

01. Код економічної класифікації видатків

02. Затверджено кошторисом на рік

03. План асигнувань на звітний період

04. Ліміти асигнувань звітного періоду

05. Залишок коштів на початок звітного року

06. Надійшло коштів за звітний період

07. Курсова різниця

08. Касові видатки

09. Фактичні видатки

010. Фактичні видатки за минулий рік

011. Залишок коштів на кінець звітного періоду

Р10

 

V 25. Який показник не відповідає Ф № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ»?

01. Показники

02. Код економічної класифікації видатків

03. Затверджено кошторисом на рік

04. Дебіторська заборгованість на початок року

05. Дебіторська заборгованість на звітну дату — всього

06. Дебіторська заборгованість на звітну дату — прострочена

07. Кредиторська заборгованість на початок року

08. Кредиторська заборгованість на звітну дату — всього

09. Кредиторська заборгованість на звітну дату — прострочена

010. Кредиторська заборгованість за минулий рік

Р10

 

V 26. Що являє собою довідка до балансу?

01. Стаття балансу

02. Довідка до рах. 70 «Доходи загального фонду» та до рах. 71 «Доходи спеціального фонду»

03. Довідка до рах. 70 «Доходи загального фонду» та рах. 71 «Доходи спеціального фонду» з показниками по дебету та кредиту «Сума за кошторисом видатків»

04. Невід’ємна частина балансу з характеристикою, поданою у третьому питанні

Р4

V 27. На підставі якого М/О заповнюється Звіт Ф № І5?

01. М/О № 1 Накопичувальна відомість за касовими операціями Ф № 380 (бюджет)

02. М/О № 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 381 (бюджет)

03. М/О № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Ф № 382 (бюджет)

04. М/О № 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Ф № 408 (бюджет)

05. М/О №5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Ф № 405 (бюджет)

06. М/О № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами Ф № 409 (бюджет)

07. М/О № 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Ф № 410 (бюджет)

08. М/О № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами Ф № 386 (бюджет)

09. М/О № 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Ф№ 438 (бюджет)

010. М/О № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів Ф № 439 (бюджет)

011. М/О № 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування Ф № 398 (бюджет)

012. М/О№12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування Ф№ 411 (бюджет)

013. М/О № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Ф № 396 (бюджет)

014. М/О № 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Ф № 409 (бюджет)

015. М/О № 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей Ф № 406 (бюджет)

016. М/О № 16 Форма № 274 (бюджет)

Р4

V 28. Нормативні документи, що втратили чинність при складанні звітів за 200__ р.

01. Постанова Кабміну України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності України» від 03.04.93 № 250

02. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.00 №419

03. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 09.01.00 № 17

04. Наказ Мінфіну України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 21.01.00 № 10

05. Наказ Державного казначейства України «Інструкція про порядок складання у 2003 році річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів» від 24.12.03 № 238

06. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження інструкції про порядок складання за 200__ р. фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти держав-ного та/або місцевих бюджетів» від _______________

07. Наказ Мінфіну України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27.12.01 № 604

Р1

V 29. Який розділ відсутній у Звіті про утримання дитячих дошкільних закладів Ф № 3-дс?

01. Джерело коштів і видатків

02. Показники по штатах і контингентах

03. Середньорічне число штатних одиниць

Р3

V 30. Який показник відсутній у розділі звіту Ф № 3-дс «Джерело коштів і видатків»?

01. Показники

02. Коди

03. Затверджено кошторисом на рік

04. Фактично виконано

05. Виконано з початку року

Р4

V 31. Який показник відсутній у розділі Ф № 3-дс «Показники по штатах і контингентах»?

01. Показники

02. Коди

03. Затверджено планом

04. Касові видатки

05. Фактично на кінець року (кварталу)

Р4

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС