Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Література

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про бюджетну систему України» від 05.12.90; У редакції Закону України від 29.06.95 № 253/95-ВР.
 3. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.
 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 22.10.98 № 208-XIV.
 5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27.11.03 № 1344-IV.
 6. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 № 37.
 7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР.
 8. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.95 № 335/95.
 9. Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі: Указ Президента України від 21.01.98 № 41/98.
 10. Питання Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.95. № 590.
 11. Положення про Державне казначейство: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.95 № 590.
 12. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 1706.
 13. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утвердження та напрямків використання (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1508 (1508-2002-п) від 11.10.02): Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659.
 14. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.99 № 100.
 15. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228.
 16. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298.
 17. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69.
 18. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики від 17.07.00 № 64.
 19. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Наказ Мінстату України від 07.07.95 № 171.
 20. Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності по них: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63.
 21. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів: Постанова Правління Пенсійного фонду від 08.02.02 № 11.
 22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.
 23. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова кабінету міністрів України від 28.02.02 № 228.
 24. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01 № 604.
 25. Про затвердження інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 26.12.03 № 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.01.04 за № 106/8705.
 26. Про затвердження Інструкції про складання установами та організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної, квартальної та річ­ної звітності у 2004 році: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 31.01.04 № 17; 26.03.04 № 552; 04.12.03 № 238.
 27. Про затвердження методичних рекомендацій щодо структури ознаки неприбуткових установ (організацій): Наказ Державної податкової адміністрації України від 17.11.98.
 28. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів: Наказ Міністерства фінансів України від 27.02.98 № 45.
 29. Про затвердження переліку типових документів / Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41.
 30. Про затвердження порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 19.10.00 № 103, зареєстровано в Міністерст­ві юстиції України 30.10.00 за № 759/4980.
 31. Про затвердження форми кошторису, штатного розпису бюджет-ної установи, лімітної довідки про бюджетні асигнування плану асигнувань із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведення показників спеціального фонду кошторису: Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57.
 32. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Посібник. — К.: Дніпропетровський ун-т економіки і права, 2003. — 284 с.
 33. Белов Л. Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 175 с.
 34. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
 35. Вейсман М. И. Теория бухгалтерского учета. — М.: Профтехиздат, 1960. — 299 с.
 36. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с.
 37. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко та ін. — Львів: Аверс, 2002. — 316 с.
 38. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП «Рута», 2004. — 448 с.
 39. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних сил України: Посіб. для фахівців бюдж. військ. частин, установ та орг. Збройних сил України / О. І. Ворона, Р. Т. Джога, Л. І. Прохорова, І. Т. Ткаченко; Під ред І. Ю. Марко. — К.: Знання України, 2004. — 508 с.
 40. Ворончук П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991. — 366 с.
 41. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Під ред. М. В. Кужельного. — 6-те вид. — К.: А.С.К., 2001. — 272 с.
 42. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с.
 43. Жутова З. У. Бюджетный учет и отчетность. — М.: Финансы, 1970. — 215 с.
 44. Кузьминский А. Н., Корецкий Л. Я., Джога Р. Т., Голов С. Ф. Организация бухгалтерского учета в системе Академии наук СССР. — К.: Наукова думка, 1985. — 302 с.
 45. Кузьминский А. Н., Сопко В. В. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. — К.: Вища шк., Голов. вид., 1986. — 254 с.
 46. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
 47. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.
 48. Макаров В. Г. Теория бухгалтерского учета. — К.: Финансы и статистика, 1983. — 271 с.
 49. Німчінов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. — К.: Вища шк., Голов. вид., 1977. — 239 с.
 50. Палий В. Ф. Новая бухгалтерская отчетность. — М.: Журнал «Контроллинг», 1991. — 64 с.
 51. Палий В. Ф., Соколов Я. В. Теория бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 280 с.
 52. Ревизия и контроль в бюджетных и научных учреждениях / М. П. Черный, В. Г. Демьяненко, О. В. Дышкант и др.: Терноп. финансово-эконом. ин-т. — К., 1989. — 116 с.
 53. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 400 с.
 54. Сопко В. В., Пархоменко В. М. Бухгалтерский облік у підприємницькій діяльності. — К.: Техніка, 1993. — 234 с.
 55. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. — М.: Бухгалтерский учет, 1998.
 56. Таврова М. С. Організація обліку бюджетних організацій. — К.: Фактор, 2001.
 57. Ткач В. І., Ткач М. В. Міжнародна система обліку і звітності. — М.: Фінанси і статистика, 1991.
 58. Хоргрен Ч. Т., Фостер Д. Бухгалтерський облік: управлінський аспект. — М.: Фінанси і статистика, 1995.
 59. Чумаченко М. Г. Облік і аналіз у промисловому виробництві США. — М.: Фінанси, 1971.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС