Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4. Узагальнення даних поточного обліку

Інформацію поточного синтетичного і аналітичного обліку періодично узагальнюють по підприємству в цілому. Роблять це за допомогою оборотних відомостей.

Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів та залишків з дебетом і кредитом з наступним обчисленням кінцевих сальдо синтетичних та аналітичних рахунків. Оборотні відомості є способом періодичного узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, засобом перевірки записів в обліку, а також засобом перевірки правильності складання балансу.

Розрізняють два види оборотних відомостей:

— за синтетичними рахунками;

— за аналітичними рахунками.

Розглянемо порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками на прикладі тих рахунків, що були наведені вище (таблиця 3.2.1, рис. 3.2.1).

Таблиця 3.4.1

Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Рахунки

Сальдо на

1 число місяця

Обороти

за місяць

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1. Основні засоби

30000

 

 

 

30000

 

2. Виробничі запаси

4000

 

 

 

4000

 

3. МШП

1000

 

2400

 

3400

 

4. Каса

100

 

600

500

200

 

5. Поточний рахунок

8200

 

 

5600

2600

 

6. Статутний капітал

 

32000

 

 

 

32000

7. Нерозподілений прибуток

 

3000

 

 

 

3000

8. Розрахунки з постачальниками

 

6000

5000

2400

 

3400

9. Розрахунки з робітниками

 

2300

500

 

 

1800

Разом

45300

45300

8500

8500

40200

40200

Оборотна відомість характеризує кожен рахунок і показує саль­до на початок періоду, обороти за дебетом і кредитом за місяць і саль­до на кінець звітного періоду. Характерною особливістю оборотної відомості є те, що вона містить три пари однакових підсумків:

— початкових сальдо;

— оборотів;

— кінцевих сальдо.

Тотожність підсумків початкових сальдо випливає з балансового методу. Збіг підсумків дебетових оборотів з підсумком кредитових оборотів рахунків випливають із застосування методу подвійного запису в бухгалтерському обліку. Рівність підсумків кінцевих сальдо за дебетом і кредитом рахунків випливає з двох попередніх рівностей. Якщо підсумок по дебету всіх синтетичних рахунків не збігається з підсумками по кредиту рахунків, то це вказує на помилки в поточному бухгалтерському обліку, причинами яких можуть бути неправильні записи початкових сальдо на активних і пасивних рахунках.

Таким чином, оборотна відомість за синтетичними рахунками дає можливість в иявити в бухгалтерському обліку помилки, пов’язані з порушенням рівності підсумків. Крім оборотної відомості за синтетичними рахунками складають також оборотну відомість за аналітичними рахунками. Ця відомість має інший вигляд, що обумовлено особливостями облічуваних об’єктів.

Розглянемо оборотну відомість за аналітичними рахунками на прикладі рахунка «Розрахунки з постачальниками».

Таблиця 3.4.2

Оборотна відомість

за рахунком «Розрахунки з постачальниками»

Рахунки

Сальдо на початок періоду

Обороти

за місяць

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Підприємство А

 

2400

2000

400

 

800

Підприємство Б

 

3600

3000

2000

 

2600

Разом

6000

5000

2400

3400

Оборотну відомість наведеної форми застосовують для узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, робітниками та службовцями підприємства та ін., на яких аналітичний облік ведуть лише в грошовому виразі. За аналітичними рахунками, в яких обліковуються матеріаль­ні цінності, початкові сальдо, обороти та кінцеві сальдо відобра-

жають як у грошовому так і в кількісному вимірюванні.

Таким чином, оборотні відомості характеризують величину і рух конкретних видів господарських засобів. Це дає можливість контролювати збереження і правильність витрачання матеріальних цінностей. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн