Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

3.6. План рахунків бухгалтерського обліку

Оскільки бухгалтерський рахунок є основною одиницею зберігання інформації в бухгалтерському обліку, то для групування цієї інформації використовується система рахунків бухгалтерського обліку. Ця система є єдиною для всіх підприємств і організацій, крім банків та бюджетних організацій, і називається «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Інструкцією про застосування Плану рахунків визначено: «План рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку».

Головною метою його є забезпечення інформацію для контролю та прийняття управлінських рішень, складання фінансової звіт­ності. Структура Плану рахунків узгоджена зі структурою Балансу і Звіту про фінансові результати (табл. 3.6.1).

Таблиця 3.6.1

Узгодженість плану рахунків

зі структурою фінансових звітів

План рахунків

Фінансовий звіт

Клас

Назва класу

БАЛАНС

1

Необоротні активи

Розділ 1 активу

2

Запаси

Розділ 2 активу

3

Кошти, розрахунки та інші активи

Розділи 2 і 3 активу

4

Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Розділи 1 і 2 пасиву

5

Довгострокові зобов’язання

Розділ 3 пасиву

6

Поточні зобов’язання

Розділи 4 і 5 пасиву

7

Доходи і результати діяльності

Звіт про фінансові результати

8

Витрати за елементами

Звіт про фінансові результати

9

Витрати діяльності

Звіт про фінансові результати

0

Позабалансові рахунки

Примітки

Залишки рахунків класів 1—3 відображаються у розділах активу, класів 4—6 — у розділах пасиву балансу. За даними рахунків класів 7—9 без додаткових вибірок може бути складений Звіт про фінансові результати. Рахунки класу 0 надають інформацію, розкриття якої передбачено у примітках до фінансових звітів. Крім того, аналітичний облік у межах рахунків запасів, витрат і доходів дасть можливість здійснювати калькуляцію собівартості продукції (товарів), контроль витрат і визначати рез ультати діяльності за центрами відповідальності.

Отже, кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх і внутріш­ніх користувачів.

Кожен клас рахунків поділяється на синтетичні рахунки (рахунки першого порядку), а вони, в свою чергу, — на субрахунки (рахунки другого порядку).

Кожен рахунок має назву і код.

Синтетичні рахунки мають двозначний код: перша цифра показує номер класу рахунків, друга порядковий номер у класі, починаючи з 0 до 9.

Субрахунки мають тризначний код, в якому перші дві цифри збігаються з цифрами відповідного синтетичного рахунка, а третя показує порядковий номер субрахунка, починаючи з 1 до 9.

Кожне підприємство також може відкривати необхідну кількість аналітичних рахунків, зберігаючи при цьому перші три циф­ри кодів згідно з Планом рахунків.

Отже, План рахунків бухгалтерського обліку є систематизованим переліком рахунків, який забезпечує єдність накопичення та групування облікової інформації для складання звітності та зрозумілості її всіма зовнішніми та внутрішніми користувачами. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн