Главная - Налоги - Книги - Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
<< Содержание < Предыдущая

Додатки

 
 
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. № 1932

ПОРЯДОК

розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» з урахуванням окремих положень проекту Бюджетного Кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 13 липня 2000 р. у другому читанні для визначення методики розрахунку трансфертів між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей та мм. Києва і Севастополя, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, бюджетами районів окремо по загальному і спеціальному фондах.

2. Умовні позначення, що застосовуються у цьому Порядку:

бюджет адміністративно-територіальної одиниці — «i» (зведений бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, мм. Києва і Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району).

В особливих випадках застосовуються такі позначення:

обласний бюджет — «оb»;

бюджет міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення — «m»;

бюджет району — «r»;

бюджет міста Києва — «kyiv»;

бюджет міста Севастополя — «sev»;

загальні показники по місцевих бюджетах України — «u».

3. Обсяг дотацій вирівнювання, що надаються з державного бюджету бюджетам областей та м. Севастополя, з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів — бюджетам міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетам районів, а також коштів, що передаються до бюджету вищого рівня (Ті), визначається за загальним фондом бюджету як різниця між розрахунковим обсягом видатків адміністративно-територіальної одиниці (Vі), прогнозним обсягом доходів, що акумулюються на її території (Di), за єдиним типом формули Ті = Vі – D і.

4. Обсяг субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг визначається для адміністративно-територіальних одиниць, виходячи із загальних фінансових ресурсів, що є джерелом їх формування, та відповідних розрахункових видатків місцевих бюджетів на цю мету.

5. Обсяг субвенцій на інші цілі, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», визначається за окремими розрахунками.

6. Розрахункові обсяги доходів і видатків загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і Севастополя

7. Прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і Севастополя формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами, та власних доходів, податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва і акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим. Розрахунок здійснюється за такою формулою:

Di = Di zak + Di vl + Di reg,

де Di zak — розрахунковий обсяг закріплених доходів місцевих бюджетів на 2001 рік;

Di vl — розрахунковий обсяг власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік;

r

Di reg — розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, і акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим на 2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів).

Розрахунок обсягу доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя

8. Обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя (Di zak), визначається за такою формулою:

Di zak = D i k zak + Disp+ Di pz ,

де D i k zak — розрахунковий обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, що обраховується за допомогою індексу відносної податкоспроможності згідно з додатком 2;

Disp — розрахунковий обсяг фіксованого сільськогосподарського податку у частині, що належить відповідному бюджету, обрахований за індивідуальним розрахунком (додаток 2);

Dipz — розрахунковий обсяг надходження від продажу земельних ділянок несільськогоcподарського призначення, крім державної власності, обрахований за індивідуальним розрахунком (додаток 2).

9. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, визначається шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних даних за 1998—1999 роки та 10 місяців 2000 року про фактичні надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) (кошику доходів) до цих бюджетів. При цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних місцевих рад, приріст недоїмки (переплат) з цих податків, зборів і обов’язкових платежів та відповідні суми відстрочених, розстрочених, реструктуризованих і списаних податкових зобов’язань платників податків, нарахованих у 1998 та 1999 роках.

10. Прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування індексу від-носної податкоспроможності, складається з таких загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів):

 • прибутковий податок з громадян;
 • плата за землю;
 • державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
 • плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;
 • плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;
 • плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяль-ності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами));
 • надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України);
 • фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов’язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів;
 • єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам.

11. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, здійснюється на підставі прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2001 рік, а також шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці , за такою формулою:

D i k zak = Du4 / (Nu1 + Nu2 + Nu3) ? Розрахунок обсягу кошика доходів • (Ni1 + Ni2 + Ni3),

де

— індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 — кошик доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про фактичні надходження відповідно у 1998, 1999 роках та за 10 місяців 2000 року;

Хu1, Хu2, Хi1, Хi2 — приріст (±) недоплати (недоїмки) податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Pu1, Pu2, Pi1, Pi2 — приріст (±) переплат податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та місцевим бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Lu1, Lu2 , Li1, Li2 — сума пільг, наданих місцевими органами влади з податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Тu1, Тu2,Ті1, Ті2 — сума списаної на 1 січня 2000 р. заборгованості зі сплати податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за 1998 та 1999 роки;

Ru1, Ru2, Ri1, Ri2, — сума реструктуризованої на 1 січня 2000 р. заборгованості зі сплати податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за 1998 та 1999 роки;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 , Ni3 — чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці відповідно на 1 січня 1998, 1999 та 2000 років;

Du4 — прогнозний обсяг кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами, на 2001 рік.

Du1 ± Хu1 ± Pu1 ± Lu1 + Тu1 + Ru1 = 5 640 687 тис. гривень, Du2 ± Хu2 ± ± Pu2 + Lu2 + Тu2 + Ru2 = 6 168 934 тис. гривень, Du3 = 6 926 847 тис. гривень, Du4 = 9 014 600 тис. гривень.

Розрахунок обсягу власних доходів зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та мм. Києва і Севастополя

12. Обсяг власних доходів зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і Севастополя (Divl) визначається за такою формулою:

Di vl = Di kvl + Di d0 ,

де Di kvl — розрахунковий обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (додаток 4);

Di d0 — розрахунковий обсяг надходження плати за утримання дітей у школах-інтернатах на 2001 рік, визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 4).

13. Розрахунок обсягу кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік здійснюється на основі планових обсягів цих дохідних джерел, урахованих місцевими радами при затвердженні місцевих бюджетів на 2000 рік, за формулою:

Di kvl = D*i kvl • K vl ,

де D*i kvl — обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, затверджених відповідною місцевою радою на 2000 рік;

Kvl — коефіцієнт співвідношення розрахункового обсягу кошика власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік до обсягу кошика власних доходів, затверджених місцевими радами на 2000 рік (по усіх місцевих бюджетах), K vl = 0,75.

14. До складу кошика власних доходів місцевих бюджетів включаються такі надходження:

 • місцеві податки і збори;
 • надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів;
 • податок на промисел;
 • надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб’єктів підприємницької діяльності;
 • кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;
 • плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;
 • надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
 • платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення ;
 • плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;
 • інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

15. Прогнозний обсяг доходів, що передаються до місцевих бюджетів у відрахуваннях, визначається за такою формулою:

Di reg = Di ak + Di pr,

де Di ak — прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, визначений за індивідуальним розрахунком і становить 119 830 тис. гривень;

Di pr — прогнозний обсяг надходження податку на прибуток підприємств до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, визначений за індивідуальним розрахунком і становить відповідно 229 771 тис. та 1 661 862 тис. гривень.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів і нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів

16. Розрахунок планових обсягів надходжень визначених у пункті 10 цього Порядку дохідних джерел, а також місцевих податків і зборів проводиться для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів згідно з вимогами пункту 11 цього Порядку на підставі індексів відносної податкоспроможності. У формулах, що визначають D i k zak та з цією метою в умовних позначеннях з символом «u» приймаються відповідні показники Автономної Республіки Крим та областей.

Обов’язковим є застосування індивідуальних індексів відносної податкоспроможності для обрахунку планових обсягів надходження на 2001 рік прибуткового податку з громадян та місцевих податків і зборів.

Прогнозний обсяг надходження прибуткового податку з громадян для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, що підлягає розподілу між бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів, визначається за допомогою формули згідно із додатком 3. Визначений таким чином прогнозний обсяг надходжень прибуткового податку з громадян зменшується на суму прогнозних обсягів фіксованого податку на доходи фізичних осіб підприємницької діяльності, що обраховуються Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та фінансовими органами обласних державних адміністрацій.

Прогнозні обсяги надходження місцевих податків і зборів на 2001 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей визначаються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Розрахунок прогнозних надходжень закріплених за місцевими бюджетами доходів (крім прибуткового податку з громадян) з урахуванням надходжень фіксованого податку на доходи фізичних осіб підприємницької діяльності може обраховуватися комплексно на основі єдиного індексу відносної податкоспроможності.

17. У разі необхідності розподіл частини обсягу кошика закріплених доходів, визначеного для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей у додатку 2 до цього Порядку, по дохідних джерелах, які його формують (за винятком прогнозних надходжень прибуткового податку з громадян), здійснюється пропорційно до питомої ваги обсягів цих дохідних джерел у їх надходженнях до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.
18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень від утримання дітей у школах-інтернатах, фіксованого сільськогосподарського по-датку, надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення комунальної власності до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та бюджетів районів здійснюється за індивідуальними розрахунками.

19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за місцевими бюджетами та власних податків і зборів (обов’язкових платежів) понад обсяг, визначений у додатку 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» для бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених статтею 37 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», здійснюється відповідно до чинного податкового та бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).

21. Нормативи відрахувань від надходження прибуткового податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у диференційованих розмірах (відсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку, визначеного у пункті 23 цього Порядку.

22. Річні прогнозні контингенти надходжень прибуткового по-датку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішень обласних рад про відпо-відні бюджети на 2001 рік у розрізі бюджетів міст республікансько-го (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.

23. У випадку перевиконання річних прогнозних контингентів надходжень прибуткового податку з громадян, визначених для бюдже-тів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і обласних рад, надходження прибуткового податку з громадян зараховується з наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту відповідними банківськими установами та органами Державного казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків від загальної суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

24. У разі, якщо норматив відрахувань від надходжень прибуткового податку з громадян для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у розмірі більше, ніж 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23 цього Порядку, на них не розповсюджується.

25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст республіканського значення та бюджетів районів в Автономній Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Розрахунок обсягу видатків загального фонду зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та мм. Києва і Севастополя

26. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.

27. Визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів видатків у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, засоби масової інформації, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей), на учня — освіта, отримувача соціальних послуг — соціальний захист та соціальне за-безпечення, на площу житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним типом покриття — житлово-комунальне господарство тощо.

28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код економічної класифікації видатків 1160), що споживаються бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.

При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у 2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги та енергоносії і специфіки діяльності відповідних бюджетних установ.

29. Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників за основними функціями цих бюджетів:

Vi = Vyі + Vzі + Voi + Vsi + Vki + Vpri +Vfi+ Vbi+ + Vwi + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi ,

де Vyі — розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

Vzі — розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я;

Voi — розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vsi — розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соці-альне забезпечення;

Vki — розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

Vpri — розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів масової інформації;

Vfi — розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

Vbi — розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій;

Vwi — розрахунковий обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності;

Vpi — розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність;

Vkvi — розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;

Vrvi — розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на водах;

Vdi — розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

Vzabi — розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;

Vhi — розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

31. Дозволяється застосування додаткових коригуючих коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на відповід-ну функцію обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів з можливим відхиленням визначених таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих коефіцієнтів у межах ± 10 відсотків.

Розрахунок обсягу видатків на утримання органів управління

32. Обсяг видатків на утримання органів управління зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним підсумком обсягів цих видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.

33. Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування визначається виходячи з показників чисельності працівників органів місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. № 890, залежно від чисельності наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 1999 рік, таким чином:

V yi = V yu • Kyоb / Au • Ai ,

V y kyiv(sev) = V yu • Kyоb + Vyu • K y kyiv(sev),

де Vyu— розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів в цілому по Україні на утримання органів управління в 2001 році. Vyu = 285 486,4 тис. гривень;

Kyob — частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. Kyob = 0,047;

Au — загальна чисельність працівників органів управління обласних та Київської і Севастопольської міських рад. Au = 651;

Ai — чисельність працівників апарату управління обласної ради адміністративно-територіальної одиниці та Київської і Севастопольської міських рад (для адміністративно-територіальних одиниць з населенням понад 2000 тис. жителів показник Аі дорівнює 27 штатним одиницям; для адміністративно-територіальних одиниць з населенням до 2000 тис. жителів — 24 штатним одиницям);

Kу kyiv(sev) — частка видатків бюджету м. Києва (м. Севастополя) на утримання районних у містах рад, селищних та сільських рад від за-гального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. Kу kyiv = 0,0032, Kу sev = 0, 0018.

34. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління визначається за формулою:

Vy ARK = Vyu • K yARK ,

де KyARK — частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління від загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. KyARK = 0,04.

35. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання органів місцевого самоврядування (Vymi)визначається за формулою:

Vymi = Vyu • K ym / Num • Nmi • Ky1 + Vyg ,

де Vyu — розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2001 рік;

Num — чисельність наявного населення усіх міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення на 1 січня 2000 року;

K ym — частка видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання органів управління від загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. K ym = 0,434;

N mi — чисельність наявного населення міста на 1 січня 2000 року;

Ky1 — коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

Vyg — обсяг видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 5).

РОЗМІР КОРИГУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА ДЛЯ МІСТ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ) І ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

Чисельність наявного населення на 1 січня 2000 р. (тис. чоловік)

Коригуючий коефіцієнт (Ky1)

Понад 1500

0,64

1100—1500

0,68

1000—1100

0,73

700—1000

0,77

500—700

0,82

400—500

0,87

350—400

0,91

300—350

0,96

250—300

1,00

200—250

1,05

150—200

1,09

100—150

1,14

80—100

1,19

30—80

1,23

15—30

1,41

До 15

1,50

36. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування (Vуri) визначається за формулою:

Vуri = Vyu • Kyr/Nru • Nri • Ky2 • Vyg,

де Vyuрозрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2001 рік;

Kyr — частка видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. Kyr = 0,474;

Ky2 — коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7 значень залежно від чисельності населення району;

Nri — чисельність наявного населення району на 1 січня 2000 року;

Nru — чисельність наявного населення усіх районів на 1 січня 2000 року;

Vyg розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 5).

РОЗМІР КОРИГУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА ДЛЯ БЮДЖЕТІВ РАЙОНІВ

Чисельність наявного населення району на 1 січня 2000 р. (тис. чоловік)

Коригуючий коефіцієнт (Ky2)

Понад 150

0,90

100—150

0,92

75—100

0,94

50—75

0,97

35—50

1,01

25—35

1,09

До 25

1,15

Розрахунок обсягу видатків на охорону здоров’я

37. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та специфічних видатків.

Обсяг видатків на охорону здоров’я зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів (додаток 6).

38. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за формулою:

Vz ob(АРК) = (Vzu – V zgu) • Kz ob(АРК)1 • Kz ob(АРК)4 / / Nu • Ni • Kz ob(АРК) 2 + Vzgi,

де Vzob(АРК) — видатки бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров’я;

Vzu — загальний обсяг видатків на охорону здоров’я зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vzu = 4 201 952,4 тис. гривень;

Vzgu — загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком (додаток 5). Vzgu = 9573,4 тис. гривень;

Кzob(АРК)1 — частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів від загального обсягу видатків на охорону здоров’я усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Цей коефіцієнт становить 0,35 і відповідає показнику, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров’я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік. У розрахунках цього коефіцієнта враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно із додатком 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік». Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Кz ob(АРК)1 = 1,0;

Кzob(АРК)2 — тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону здоров’я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у розрахунку на одного жителя, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1070;

Kzob(АРК)4 — коефіцієнт коригування частки видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров’я в залежності від співвідношення видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків цих бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів він становить 0,952; для бюджетів мм. Києва і Севастополя — 1,026;

Ni — чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим та відповідної області на 1 січня 2000 року ;

Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;

Vzgi — обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров’я згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком (додаток 5).

39. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів визначається за формулою:

Vzm(r)i = (Vzu – Vzgu) • Kzm(r)1 • Kzm(r)4 / (Nu – Ndm(r) u) ? ? Kz2 • Kz3 • (Nm(r) – Ndm(r)i) +Vzgi ± Vzyi,

де Vzu — загальний обсяг видатків на охорону здоров’я усіх місцевих бюджетів;

Vzgu — обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком (додаток 5);

Kzm(r)1 — частка видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів в загальному обсязі видатків на охорону здоров’я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров’я бюджетів міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік, з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з додатком 6 до Закону України «Про Державний бюджет на 2001 рік». Kz1 = 0,65;

Ndm(r)u — чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров’я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

Кz2 — тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону здоров’я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у розрахунку на 1 жителя, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1070;

Кzm(r)3 — коефіцієнт диференціації рівня витрат на 1 жителя (міста — 1,065; району — 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст та районів за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженого місцевими радами на 1999 рік, з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з додатком 5 до Закону України «Про Державний бюджет на 2001 рік». Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Кzm(r)3 = 1,0;

Kzm(r)4 — коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів від загального обсягу витрат на охорону здоров’я в залежності від питомої ваги видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків цих бюджетів. Kzm(r)4 = 1,026;

Nmi — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці (міста) на 1 січня 2000 року;

Ndmi — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, де відсутня мережа закладів охорони здоров’я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

Vzyі — розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (наявністю) мережі бюджетних установ;

Vzgi — обсяг видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров’я, згідно із вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», що визначається за окремим розрахунком (додаток 5).

Розрахунок обсягу видатків на освіту

40. Розрахунковий обсяг видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, розрахункового нормативу видатків на одного учня, приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 7).

41. Обсяг видатків на освіту зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.

42. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на освіту визначається за формулою:

Voi = Hо • (Uo • Kob + Uf • Kf + Ut • Kt + Uz + Us ? ? Ks + Ud • Kd + Uc • Kc + Up • Kp) + VАRК ,

де Ho — розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня. Ho = 508,25 гривень;

Uo — учні денних загальноосвітніх шкіл в цілому по Автономній Республіці Крим, області, мм. Києву і Севастополю;

Kob — коефіцієнт коригування загальнообласних (загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим) видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім робітничих кадрів Автономної Республіки Крим) та інші заходи загальнообласного (загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим) значення на загальну освіту. Kob = 0,059;

Uf — учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою (за умов, визначених у додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»);

Kf — коефіцієнт приведення учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою до учня загальноосвітньої школи. Kf = 7,0;

Ut — вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів без вихованців шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою (за умов, визначених у додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»);

Kt — коефіцієнт приведення вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до учнів загальноосвітніх шкіл. Kt = 5,0;

Uz — учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання (за умов, визначених у додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»);

Us — вихованці спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку;

Ks — коефіцієнт приведення вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку до учнів загальноосвітніх шкіл. Ks = 6,6;

Ud — учні спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, до учнів, що приходять на навчання;

Kd — коефіцієнт приведення учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, до учнів загальноосвітніх шкіл. Kd = 2,5;

Uc — вихованці дитячих будинків (за умовами, визначеними у додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»);

Kc — коефіцієнт приведення вихованців дитячих будинків до учнів загальноосвітньої школи. Kc = 10,0;

Up — вихованці шкіл-інтернатів для дітей-сиріт (за умовами, визначеними у додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»);

Kp — коефіцієнт приведення вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт до учнів загальноосвітніх шкіл. Kp = 9;

VАRК — видатки на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, що визначаються в обс ягах планових призначень на 2000 рік, затверджених Вер-ховною Радою Автономної Республіки Крим з урахуванням сум, визначених на підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ. VАRК = 28,5 млн гривень.

43. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів мм. Києва і Севастополя на освіту визначається за формулою:

V kyi v (sev) = Hо • (Nkyi v(sev) • Knm + U kyiv(sev) • Km + U b kyiv(sev) • K b m + + U j kyiv(sev) • K j +U o • K 0+ U f • K f + U t • K t + U z + Us • K s + Ud ?? Kd + U c • K c + U p • K p),

де Ho — розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня. Ho = 508,25 гривень;

Nkyiv(sev) — чисельність наявного населення м. Києва (м. Севастополя) на 1 січня 2000 р.;

Knm — коефіцієнт приведення чисельності наявного населення до співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській місцевості. Knm= 0,04;

U kyiv(sev) —чисельність учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва і Севастополя;

Km — коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл міст до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. Km = 0,786;

U bkyiv(sev) — чисельність учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя;

K bm — коефіцієнт приведення учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. K b m = 0,43;

U j kyiv(sev) — чисельність учнів спеціальних шкіл мм. Києва і Севастополя для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку;

K j — коефіцієнт приведення учнів у спеціальних школах для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. K j = 2,5.

44. Розрахунковий обсяг видатків на освіту бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів визначається за формулою:

Vo i = Hо• (Ni • Knm(r) + U gm(r) • Kgm(r) + Um (r) • K m (r) + U bm (r) • K bm (r) + + Ujm(r) • K jm (r) + U f • K f + U t • K t + U z + U c • K c + U p • K p),

де Hо — розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня. Но = 508,25 гривень;

Knm(r) — коефіцієнт приведення чисельності населення до співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській (Knm) і сільській місцевості (Knr). Knm = 0,04, K nr = 0,02;

U gm(r) — учні денних загальноосвітніх шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських;

Kgm(r) — коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських, до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. K gm= 0,904, K gr= 1,446;

Um(r) — учні денних загальноосвітніх шкіл даної території міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району (без учнів шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських);

K m(r) — коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. K m = 0,786, K r = 1,257;

Ujm(r) — учні спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку;

Kjm(r) — коефіцієнт приведення учнів спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку до середнього значення цього показника. Kjm(r) = 2,5;

Ubm(r) — учні вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) — коефіцієнт приведення учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до середнього значення цього показника. Kbm= 0,43, Kbr = 0,29.

45. У разі перевищення більш як на 50 відсотків розрахункових обсягів видатків на освіту на 2001 рік у порівнянні з розрахунковими обсягами видатків на цю галузь, врахованими для відповідних бюджетів міст і районів при затвердженні бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на 2000 рік, сума такого перевищення додатково розподіляється між бюджетами тих міст і районів, де розрахункові обсяги зазначених видатків перевищують відповідні розрахункові показники на 2000 рік менше, як на 50 відсотків.

Розподіл зазначених коштів здійснюється пропорційно до обсягів коштів, що становлять різницю між розміром 50-відсоткового збільшення розрахункових видатків проти планових 2000 року та розрахунковими видатками на освіту, визначеними згідно з пунктом 44 цього Порядку, за наступною формулою:

якщо (Vom(r) 2001 R1> Vo m(r) 2000 • 1,5),

то Vom(r) 2001 R2= Vom(r) 2000 • 1,5;

якщо (Vom(r) 2001 R1 < Vom(r) 2000 • 1,5),

то Vom(r) 2001 R2 = Vom(r) 2001 R1 + (Vom(r) 2000 • 1,5 – Vom(r) 2001 R1) • q,

де

Vom(r) 2001 R1 — розрахунковий обсяг видатків бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету району на освіту, визначений згідно із пунктом 44 цього Порядку;

Vom(r)2000 — обсяг видатків бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету району, розрахунково визначений Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та фінансовими органами облдержадміністрацій при затвердженні відповідного бюджету на 2000 рік;

Vom(r) 2001 R2 — обсяг видатків бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету району, що враховується при визначенні трансфертів на 2001 рік з урахуванням додаткового коригування;

q — коригуючий коeфіцієнт вирівнювання обсягів видатків бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету району, пов’язаний із зміною методики обрахунку видатків на освіту у порівнянні з 2000 роком.

Розрахунок обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення

46. Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету та контингентів отримувачів соціальних послуг за такою формулою:

Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + + Vs8i + Vs9i + Vs10i + Vs11i + Vs12i+ Vs13i,

де Vs1i — розрахунковий обсяг видатків на додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії);

Vs2i — розрахунковий обсяг видатків на пільги ветеранам війни та праці;

Vs3i — розрахунковий обсяг видатків на допомогу сім’ям з дітьми;

Vs4i — розрахунковий обсяг видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів;

Vs5i — розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для неповнолітніх;

Vs6i — розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги на дому;

Vs7i — розрахунковий обсяг видатків на адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ;

Vs8i — розрахунковий обсяг видатків на реалізацію програм і заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей;

Vs9iрозрахунковий обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог;

Vs10i — розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

Vs11i — розрахунковий обсяг видатків на допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

Vs12i — розрахунковий обсяг видатків на виплати реабілітованим громадянам;

Vs13i розрахунковий обсяг видатків на інші державні програми соціального захисту населення.

47. Розрахунковий обсяг видатків на додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії) (Vs1i) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, області, м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs1i = Qi2 • Pi2,

де Qi2 — кількість отримувачів субсидій на покриття витрат з оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці;

Pi2 — середній річний розмір субсидії на покриття витрат з оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2000 р. з урахуванням підвищення тарифів в 1,45 раза (додаток 8).

48. Розрахунковий обсяг видатків на надання пільг ветеранам війни та праці (Vs2i) визначається для бюджету міста республіканського (Авто-номної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs2i=Vs2u • K s2i,

де Vs2u — обсяг витрат на надання пільг ветеранам війни та праці (за винятком видатків на надання населенню пільг на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг, які входять до складу спеціального фонду бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і надаватимуться як субвенції з державного бюджету) усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. V s2u — 89 121,8 тис. гривень;

K s2i — питома вага кількості ветеранів війни та праці адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількостi (загальна кількість ветеранів України, що отримують пільги, становить 6273 тис. чоловік) (додаток 9).

49. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомоги сім’ям з дітьми (Vs3i) визначається для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs3i = (Vs3u – Vs3g) • K s3i + Vs3g • K s3ig,

де Vs3u — обсяг видатків на надання окремого виду допомоги сім’ям з дітьми для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік (обсяг видатків на усі види допомог сім’ям з дітьми для місцевих бюджетів України на 2001 рік становить 710 781,9 тис. гривень);

Vs3g — додатковий обсяг видатків бюджетів міст та районів, населені пункти яких мають статус гірських, на надання окремого виду допомоги сім’ям з дітьми (додаток 5);

Ks3i — питома вага кількості отримувачів певного виду допомог сім’ям з дітьми адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількостi;

Ks3ig — питома вага кількості отримувачів певного виду допомог в районах та містах, населені пункти яких мають статус гірських, у загальній кількостi таких отримувачів.

Зазначений порядок розрахунку застосовується для визначення обсягу видатків з кожного виду допомоги сім’ям з дітьми, тобто: допомоги на дітей віком до 16, а учнів — до 18 років; по догляду за дитиною-інвалідом; по догляду за дитиною віком до 3 років непрацюючим матерям; на дітей одиноким матерям; тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; грошових виплат матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей; допомог по догляду за дитиною віком до 3 років працюючим матерям. Кількість отримувачів допомог сім’ям з дітьми приведена у додатку 10.

50. Розрахунковий обсяг видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та трудове влаштування інвалідів (Vs4i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs4i = Vs 4u • K s4,

де Vs4u — обсяг видатків, що направляються на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та трудове влаштування інвалідів для усіх місцевих бюджетів. Vs4u — 272 218,2 тис. гривень;

K s4 — питома вага підопічних у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та трудове влаштування інвалідів адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості (загальна кількість таких підопічних становить 50 066 чоловік, додаток 11).

51. Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для неповнолітніх (Vs5i) визначається для бюджету Автономної Респуб-ліки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs5i = Vs5u • K s5,

де Vs5u — обсяг видатків на утримання притулків для неповнолітніх усіх місцевих бюджетів України. Vs5u — 17 349,3 тис. гривень;

Ks5 — питома вага кількості дітей у притулках для неповнолітніх адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості (загальна кількість таких дітей становить 3502 чоловіка, додаток 11).

Вищезазначена формула застосовується у разі наявності притул-ків для неповнолітніх, що фінансуються з бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районного бюджету відповідно до підпункту «а» пункту 4 розділу III до-датку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

52. Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги на дому (Vs6i) визначається для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs6i= Vs6u • K s6і,

де Vs6u — обсяг видатків на утримання територіальних центрів та від-ділень соціальної допомоги на дому для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs6u — 138 476,1 тис. гривень;

K s6і — питома вага кількості людей пенсійного віку адміністративно-територіальної одиниці в загальній їх кількості (загальна їх кількість становить 12 751,4 тис. чоловік, додаток 11);

53. Розрахунковий обсяг видатків на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (Vs7i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs7і = Vs7u V*s7i / V*s7u,

де Vs7u — обсяг видатків на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs7u — 280223,6 тис. гривень;

V*s7u — прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, для усіх місцевих бюджетів. V*s7u — 298 124,8 тис. гривень;

V*s7i — прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, для адміністративно-територіальної одиниці.

54. Розрахунковий обсяг видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей (Vs8i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за єдиним типом формули:

Vs8i = Vs8u • Ks8 / Nu • Ni,

де Vs8u — загальний обсяг видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs8u — 15 337,5 тис. гривень;

Ks8 — питома вага видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетах у загальній сумі цих видатків, за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік, Кs = 0,35; для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів Кs8 = 0,65; для бюджетів мм. Києва та Севастополя Кs = 1;

Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;

Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.

55. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів на оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог (Vs9i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vs9i = Vs9u • K s9 ,

де Vs9u — обсяг видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог для усіх місцевих бюджетів. Vs9u — 26 083,8 тис. гривень;

Ks9 — питома вага кількості пенсіонерів та отримувачів допомог і компенсацій адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості (загальна їх кількість становить 15 565,6 тис. чоловік, додаток 12).

56. Розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (Vs10i) визначається для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs10i = Vs10u • K s10i,

де Vs10u — обсяг витрат на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. За усіма видами пільгових категорій Vs10u — 233 855,7 тис. гривень;

Ks10i — питома вага кількості перевезених за рік пільгових категорій громадян згідно із законодавством по адміністративно-територіаль-ній одиниці у загальній їх кількості (загальна їх кількість становить 3 888 835 тис. чоловік).

Зазначений порядок розрахунку застосовується при визначенні обсягу видатків окремо по місцевому автомобільному транспорту, міському електротранспорту та метрополітену. Для усіх місцевих бюджетів обсяг видатків становить відповідно 67 500 тис. грн., 141 855,7 тис. грн. та 24 500 тис. грн., а кількість перевезених пільгових категорій громадян відповідно — 1 221 000 тис. чоловік, 2 367 300 тис. чоловік та 300 535 тис. чоловік).

57. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомог по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (Vs11i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs11i = Vs11u • Ki11,

де Vs11u — обсяг витрат у 2001 році на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу для усіх місцевих бюджетів. Vs11u — 1000 тис. гривень;

Ki11 — питома вага отримувачів допомоги по догляду за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу адміністративно-територіальній одиниці у загальній кількості таких отримувачів (загальна їх кількість становить 4500 чоловік, додаток 13).

58. Розрахунковий обсяг видатків на виплати компенсацій реабілітованим громадянам (Vs12i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vs12i = Vs12u • V*s12 i / V*s12u,

де Vs12u — обсяг витрат на виплату компенсацій реабілітованим громадянам для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs12u — 1000,1 тис. гривень;

V*s12i — обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій реабілітованим громадянам адміністративно-територіальної одиниці;

V*s12u — обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій реабілітованим громадянам за усіма місцевими бюджетами. V*s12u — 971,1 тис. гривень.

59. Розрахунковий обсяг видатків на інші державні програми соціального захисту населення (Vs14i) визначається за окремим розрахунком (на заходи щодо соціального захисту населення м. Жовті Води Дніпропетровської області — 2 млн гривень, заходи, пов’язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані за межі України, — 10 млн гривень).

Розрахунок обсягу видатків на культуру і мистецтво

60. Розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво (Vki) визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та норми (середнього розміру) видатків на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік на 1 жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначені програми у 2001 році.

Обсяг видатків на культуру і мистецтво зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та області є загальним підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.

61. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:

Vki = Hkоb • Ni ,

де Нkоb — норма видатків на культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету у розрахунку на одного жителя. Нkоb = 1,797 гривень;

Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.

62. Для бюджету м. Києва та м. Севастополя розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:

Vki = Hkkyiv(sev) • Ni,

де Hkkyiv(sev) — норма видатків на культуру і мистецтво для мм. Києва і Севастополя. Hkkyiv = 5,855 гривень. Hksev = 6,036 гривень;

Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.

63. Для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та району розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:

Vki = Hkm (r) • Ni + Vkgі,

де Hkm(r) — норма (середній розмір) видатків на культуру і мистецтво міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або району у розрахунку на 1 жителя. Hkm = 3,208 гривень, Hkr = 4,58 гривень;

Vkgі — обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, які мають статус гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком (додаток 5).

Розрахунок обсягу видатків на засоби масової інформації (пресу)

64. Розрахунковий обсяг видатків на засоби масової інформації (пресу) (Vpri) визначено для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя на рівні 2000 року, виходячи з обсягу цих видатків у розрахунку на одного жителя:

Vpri = Vpru / Nu • Ni + VprАРК,

де Vpru — прогнозний обсяг видатків на засоби масової інформації усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vpru — 5959,1 тис. гривень;

Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;

Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року;

VprАРК — обсяг специфічних видатків на пресу бюджету Автономної Республіки Крим. VprАРК — 344,5 тис. гривень.

Розрахунковий обсяг зазначених видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на 2001 рік визначається пропорційно питомої ваги обсягів видатків цих бюджетів у загальному обсязі видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області, врахованому при затвердженні бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного обласного бюджету на 2000 рік.

Розрахунок обсягу видатків на фізичну культуру і спорт

65. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт (Vf) визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Pеспубліки Крим та обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік.

66. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя визначається за формулою:

Vfi = V fu • Kf / Nu • Ni + Vfрi,

де Vfu — прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu — 64 012,4 тис. гривень;

Kf — частка видатків бюджету Автономної Pеспубліки Крим та обласних бюджетів від загального обсягу видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів. Kf = 0,4. Для бюджетів мм. Києва та Севастополя Kf = 1;

Vfpi — обсяг видатків на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного бюджету на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету адміністративно-територіальної одиниці, бюджету м. Києва, м. Севастополя, визначається за формулою:

Vfpi = V fpu / Upu • Upi ,

де Vfpu — прогнозний обсяг видатків на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного бюджету на фінансування з місцевих бюджетів. Vfpu — 15 808,9 тис. гривень;

Upu — загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл, що передаються. Upu — 112 921 чоловік (додаток 14);

Upi — кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл адміністративно-територіальної одиниці, що передаються.

У зазначених розрахунках враховані видатки на фінансову підтримку спортивних шкіл, які перебували в управлінні Держкоммолодьспорттуризму, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», профспілково-спортивного товариства «Україна», фізкультурно-спортивного товариства «Колос», центрального спортивного клубу «Гарт», а саме — спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, включаючи комплексні та центральні школи.
67. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів на фізкультуру і спорт визначається за формулою:

Vfi = V fu • Kf / Nu • Ni,

де Vfu — прогнозні обсяги видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu — 64 012,4 тис. гривень;

Kf — частка видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів від загального обсягу видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів України. Kf = 0,6;

Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;

Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.

Розрахунок обсягу видатків на житлово-комунальне господарство

68. Розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій населених пунктів (Vbi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя визначається за формулою:

Vbi = Sbi • H1 + Pbi • H2, + Vbkyiv + Vb ARK,

де Sbi — загальна площа житлового фонду (додаток 15);

Pbi — площа вулиць та доріг з капітальним і полегшеним типом дорожнього покриття (додаток 15);

H1 — витрати на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної площі житлового фонду. H1 = 1,26 гривень;

H2 — витрати коштів на благоустрій на 1 кв. метр площі вулиць та доріг з капітальним і полегшеним типом дорожнього покриття. H2 = 0,366 гривень;

Vbkyiv — додаткові видатки бюджету м. Києва на благоустрій та капітальний ремонт житлового фонду, пов’язані з виконанням містом функцій столиці України. V bkyiv — 235 000 тис. гривень;

Vb ARK — видатки бюджету Автономної Республіки Крим на берегоукріплювальні роботи. Vb ARK — 900 тис. гривень.

69. Розрахунковий обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну власність (Vwi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:

Vwi = Vwi1 + Vwi2+ VwАРК,

де Vwi1обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну власність, виходячи з потреби у коштах відповідно до графіків першочергової передачі об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність на 2001 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 635. Загальний обсяг цих видатків становить 374 642,3 тис. гривень;

Vwi2 — обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств недержавної форми власності, що передаються у комунальну власність, визначаєть-ся за окремим розрахунком. Загальний обсяг цих видатків становить 55 200 тис. гривень;

VwАРК — обсяг видатків на передачу об’єктів соціальної сфери військових містечок в Автономній Республіці Крим, що визначається за окремим розрахунком. VwАРК — 10 000 тис. гривень.

Розрахунок обсягу видатків на правоохоронну діяльність

70. Розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність (Vpi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя за формулою:

Vpi = Vpi1 + Vpi2+ Vpi3,

де Vpi1 — розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро;

Vpi2 — розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно-пожежної охорони;

Vpi3розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних монтажно-експлуатаційних підрозділів.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро (Vpi1) визначається за формулою:

Vpi1 = Vpu1 / Nu • Ni,

де Vpu1 — загальний обсяг видатків на утримання вищезазначених підрозділів для усіх місцевих бюджетів. Vpu1 = 26 192,9 тис. гривень;

Nuчисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;

Ni чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року

Розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно-пожежної охорони (Vpi2) визначається на підставі чисельності працівників таких закладів та нормативних-правових актів, що регламентують їх діяльність, за формулою:

Vpi2 = Qpi • Pp,

де Qpi чисельність працівників вищезазначених установ, затверджена МВС України;

Pp — розмір витрат на утримання професійно-пожежної охорони у розрахунку на одного працівника.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних монтажно-експлуатаційних підрозділів (Vpi3) визначається на рівні обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за окремим розрахунком виходячи з мережі доріг та вимог щодо забезпечення безпеки руху.

71. Розрахунковий обсяг капітальних видатків (Vkvi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя в обсязі надходжень до відповідних бюджетів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім державної власності). Загальний обсяг цих видатків становить 180 млн гривень.

72. Розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на водах (Vrvi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя визначається на рівні обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за окремим розрахунком виходячи із базового рівня цих видатків минулих років.

73. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів, пов’язані з розв’язанням специфічних проблем регіонів, та на інші заходи (Vdi) визначаються на підставі окремих розрахунків.

Це видатки: на здійснення платежів за кредитними угодами, укладеними під гарантію уряду, по бюджету Закарпатської області (10,45 млн гривень); програму стабілізації та соціально-економічного розвитку м. Києва (100 млн гривень); реконструкцію та оснащення медичним обладнанням Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України (10 млн гривень); будівництво в Автономній Республіці Крим (45 млн гривень), реставрацію пам’яток архітектури «Софія Київська» (6 млн гривень) та капітальні видатки на міську (міста Києва) клінічну психоневрологічну лікарню № 1 (2 млн гривень).

74. Розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат (Vzabi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя за окремим розрахунком з урахуванням очікуваної заборгованості на 1 січня 2001 року та стану фінансування видатків на першочергові соціальні виплати у 2000 році (додаток 16).

75. Розрахунковий обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (Vhi) визначається для зве-деного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, мм. Києва і Севастополя за формулою:

Vhi = (Vyі + Vzі + Voi+ Vsi+ Vki+ Vpri + Vfi + Vbi + Vwi + Vpi + + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi) • Kc,

де K c — коефіцієнт, що визначає частку обсягу нерозподіленого резерву коштів місцевих бюджетів у обсязі видатків загального фонду (Kc ? 0,023).

Розрахунок видатків обсягів загального фонду бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що будуть фінансуватися у вигляді субвенцій з державного бюджету

76. Обсяги субвенцій з державного бюджету (Wcі) визначаються за окремим розрахунком. Це видатки: на ліквідацію наслідків стихійного лиха по бюджетах Волинської (1 млн гривень), Донецької (5 млн гривень), Закарпатської (30 млн гривень), Івано-Франківської (10 млн гривень) областей; проведення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної екологічної ситуації в Первомайському районі Миколаївської області (11,7 млн гривень); програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти в Автономній Республіці Крим (10 млн гривень); виконання містом Києвом функцій столиці (150 млн гривень); реставрацію Одеського оперного театру (10 млн гривень) та збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова (10 млн гривень); додаткові видатки бюджету м. Славутич Київської області, пов’язані із закриттям Чорнобильської АЕС (5 млн гривень).

Розрахунок видатків обсягів спеціального фонду бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що будуть фінансуватися у вигляді субвенцій з державного бюджету

77. Розрахунковий обсяг видатків на надання населенню пільг та субсидій на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpsi) для бюджету адміністративно-територіальної одиниці визначається за формулою:

Wpsi = Wpi+ Wsi .

78. Розрахунковий обсяг видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на надання населенню пільг з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpi) визначається за формулою:

Wpi = Wpu • K s2i,

де Wpu обсяг видатків на надання населенню пільг з оплати електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Wpu — 872 771,2 тис. гривень;

Ks2i — питома вага кількості ветеранів війни та праці адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількостi по Україні. Загальна кількість ветеранів, становить 6273 тис. чоловік (додаток 17).

79. Розрахунковий обсяг видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на надання населенню субсидій з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wsi) визначається за формулою:

Wsi = Qi1 • Pi1 • 12 + Qi3 • Pi3,

де Qi1 — кількість отримувачів субсидій з оплати житлово-комунальних послуг адміністративно-територіальної одиниці;

Pi1 — середньомісячний розмір субсидії з оплати житлово-комунальних послуг в адміністративно-територіальній одиниці відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2000 року з урахуванням підвищення тарифів у 1,45 раза;

Qi3 — кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу адміністративно-територіальної одиниці;

Pi3 — річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу в адміністративно-територіальній одиниці відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2000 року з урахуванням підвищення тарифів (додаток 18).

Перерозподіл цих коштів між бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетами районів здійснюється виходячи із обсягів їх фактичних видатків за 11 місяців 2000 року.

80. За рішеннями відповідних рад визначені з урахуванням вимог п. 78 та п. 79 видатки можуть перерозподілятися при затвердженні відповідних бюджетів між обсягами видатків на надання пільг і обсягами видатків на надання субсидій населенню.

81. Обсяг видатків на соціально-економічний розвиток м. Севастополя (Wsev) визначено у розмірі прогнозних надходжень від Російської Федерації згідно з міжурядовими угодами, які відповідно до статті 47 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» зараховуватимуться до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться до бюджету міста Севастополя на заходи, передбачені у зазначених угодах.

82. Розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів подається місцевими органами виконавчої влади до відповідних рад разом з проектом бюджету на 2001 рік.

Додаток 1

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ТРАНСФЕРТУ ВИРІВНЮВАННЯ ДО БЮДЖЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг доходів загального фонду (Di)

Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету) (Vi)

Обсяг трансферту вирівнювання (Ti)

Субвенція з державного бюджету, у тому числі

дотація вирівнювання обласним бюджетам та міському бюджету м. Севастополя

кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету адміністративно-територіальної одиниці

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду (Si)

на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpsi)

не національно-економічній розвиток м. Севастополя (Wsev)

на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

на додаткові витрати бюджету м. Славутича Київської області, пов’язані із закриттям Чорнобильської АЕС

на соціально-економічний розвиток Великої Ялти

на реконструкцію та реставрацію Одеського оперного театру та збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова

на виконання функцій столиці України

1

2

3

4 (3—2)

5 (2—3)

6

7

8

9

10

11

12

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь

&nbsp ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12092382.1

13560094.7

3817697.8

2349985.2

2896416

31700

57700

5000

10000

20000

150000

Додаток 2

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ДОХОДІВ, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА БЮДЖЕТОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ, на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Чисельність наявного населення (тис. чоловік)

Кошик закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці доходів за звітними даними (з урахуванням за 1998 та 1999 роки приросту недоїмки і переплат, суми пільг, наданих місцевим органом влади, та суми реструктуризованої на 1 січня 2000 р. заборгованості із сплати цих податків і зборів)

Індекси відносної податкоспроможності (Ki)

Обсяг кошика закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці доходів, що визначається за допомогою індексу відносної податкоспроможності (Di kzak)

Обсяг фіксованого сільськогосподарського податку (Disp)

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності (Dipz)

на 1 січня 1998 р. (Ni1)

на 1 січня 1999 р. (Ni2)

на 1 січня 2000 р. (Ni3)

1998 р.

1999 р.

2000 р. (10 місяців)

1998 р.

1999 р.

2000 р. (10 місяців)

2001 р. (Ki)

Автономна Республіка Крим

2157.7

2134.7

2117.7

221247

215734

267099

0.9193

0.8220

0.9052

0.8823

 

5004.3

7069

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1847.1

1831.5

1815.3

127886

134247

142074

0.6208

0.5962

0.5617

0.5931

 

11244.9

4702

Волинська

1067.9

1063.9

1058.7

71384

71476

81016

0.5993

05465

0.5492

0.5651

 

1343.3

2947

Дніпропетровська

3775.4

3745

3712.6

606637

618086

653274

1.4406

1.3425

1.2628

1.3491

 

7309.8

16519

Донецька

5064.4

5007.9

4953

745200

751996

848241

1.3193

1.2214

1.2290

1.2569

 

7469.4

23747

Житомирська

1457.1

1445.5

1432.7

94642

97347

100668

0.5824

0.5478

0.5043

0.5450

 

4186.7

4297

Закарпатська

1324.4

1323.4

1284

70230

89006

101484

0.4754

0.5471

0.5672

0.5295

 

608.7

2670

Запорізька

2042.5

2023.8

2004.8

283799

298307

359335

1.2458

1.1990

1.2863

1.2436

 

6960.8

8169

Івано-Фран-ківська

1463.6

1460.6

1456.8

94496

92753

115305

0.5789

0.5165

0.5680

0.5545

 

565.6

3379

Київська

1864

1849.6

1830.5

155733

174143

208412

0.7491

0.7658

0.8171

0.7771

 

5519

5669

Кіровоградська

1197.8

1183.8

1168.5

97537

90455

100443

0.7301

0.6215

0.6169

0.6566

 

4713.3

3807

Луганська

2706.4

2673.8

2643

269172

286976

279024

0.8917

0.8730

0.7576

0.8413

 

10425.2

12137

Львівська

2739.6

2728.6

2716.6

239785

265871

290771

0.7847

0.7926

0.7681

0.7818

 

618.1

8808

Миколаївська

1322.5

1309.9

1298.8

123463

130159

157615

0.8370

0.8082

0.8709

0.8386

 

9364.1

4565

Одеська

2547.8

2528.6

2510.4

321828

372610

407256

1.1325

1.1986

1.1642

1.1650

 

11886.3

8806

Полтавська

1708.3

1693.1

1677.6

170476

205357

221744

0.8947

0.9866

0.9486

0.9431

 

3584.8

5274

Рівненська

1192.2

1190.3

1187.9

73906

75370

82780

0.5558

0.5150

0.5001

0.5237

 

388.8

3017

Сумська

1369.8

1354.5

1337.7

129924

126025

143494

0.8504

0.7568

0.7698

0.7927

 

15972.1

4633

Тернопільська

1168.4

1163.9

1157.6

59321

62743

73826

0.4552

0.4385

0.4577

0.4505

 

3453.7

2731

Харківська

3024.4

2997.9

2969.9

312761

373371

428926

0.9272

1.0131

1.0365

0.9919

 

15976.2

12477

Херсонська

1246.8

1237.1

1226.4

104550

88472

102508

0.7518

0.5817

0.5998

0.6449

 

6301.2

4011

Хмельницька

1523.3

1511

1460.6

106160

100738

106807

0.6248

0.5423

0.5248

0.5646

 

4806.2

4137

Черкаська

1478.7

1463.7

1450.8

117664

127695

139937

0.7134

0.7096

0.6922

0.7052

 

3754.1

4243

Чернівецька

938.5

935.4

932.3

67217

71585

70644

0.6421

0.6225

0.5438

0.6029

 

1825.6

2129

Чернігівська

1318.5

1302.9

1285.3

102311

10 0749

118065

0.6957

0.6290

0.6592

0.6615

 

5083.5

4045

м. Київ

2629.3

2626.5

2631.9

808787

1088598

1255794

2.7580

3.3713

3.4242

3.1845

 

0

14058

м. Севастополь

397.3

391.7

389.4

64573

59067

70305

1.4572

1.2266

1.2957

1.3272

 

1634.3

1957

Усього

50573.7

50178.6

49710.8

5640687

6168934

6926847

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

9014600

150000

180000

Додаток 3

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН на 2001 рік

< td width="47">

4953

Адміністративно-територіальна одиниця

Чисельність наявного населення (тис. чоловік)

Обсяг фактичних надходжень (тис. чоловік)

Індекси відносної податкоспроможності

Середній індекс відносної податко-спроможності

Обсяг надходження податку (тис. грн)

на 1 січня 1998 р.

на 1 січня 1999 р.

на 1 січня 2000 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р. (10 місяців)

1998 р.

1999 р.

2000 р. (10 місяців)

Автономна Республіка Крим

2157.7

2134.7

2117.7

128175

157620

173989

0.8340

0.8292

0.8292

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1847.1

1831.5

1815.3

81748

103069

98935

0.6213

0.6320

0.5501

 

 

Волинська

1067.9

1063.9

1058.7

41611

49033

53147

0.5470

0.5176

0.5067

 

 

Дніпропетровська

3775.4

3745

3712.6

360219

420938

438927

1.33927

1.2623

1.1932

 

 

Донецька

5064.4

5007.9

460266

526923

615812

1.2759

1.1816

1.2548

 

 

Житомирська

1457.1

1445.5

1432.7

61647

96202

70886

0.5940

0.5376

0.4994

 

 

Закарпатська

1324.4

1323.4

1284

48849

71801

69534

0.5178

0.6093

0.5466

 

 

Запорізька

2042.5

2023.8

2004.8

195573

227950

272025

1.3443

1.2649

1.3695

 

 

Івано-Франківська

1463.6

1460.6

1456.8

66437

75598

82378

0.6373

0.5813

0.5707

 

 

Київська

1864

1849.6

1830.5

101140

132035

157098

0.7617

0.8017

0.8662

 

 

Кіровоградська

1197.8

1183.8

1168.5

50745

62167

64686

0.5948

0.5898

0.5587

 

 

Луганська

2706.4

2673.8

2643

172449

207266

205276

0.8945

0.8705

0.7839

 

 

Львівська

2739.6

2728.6

2716.6

146027

186516

202256

0.7483

0.7677

0.7514

 

 

Миколаївська

1322.5

1309.9

1298.8

83423

96094

118664

0.8856

0.8238

0.9221

 

 

Одеська

2547.8

2528.6

2510.4

180099

238458

271018

0.9924

1.0591

1.0896

 

 

Полтавська

1708.3

1693.1

1677.6

120134

152988

161557

0.9873

1.0148

0.9720

&n bsp;

 

Рівненська

1192.2

1190.3

1187.9

53314

57041

58085

0.6278

0.5382

0.4935

 

 

Сумська

1369.8

1354.5

1337.7

74320

93397

104163

0.7617

0.7744

0.7859

 

 

Тернопільська

1168.4

1163.9

1157.6

38265

46694

45160

0.4598

0.4505

0.3937

 

 

Харківська

3024.4

2997.9

2969.9

208835

264045

302994

0.9694

0.9891

1.0297

 

 

Херсонська

1246.8

1237.1

1226.4

63985

65518

67688

0.7205

0.5948

0.5570

 

 

Хмельницька

1523.3

1511

1460.6

70800

74966

71246

0.6525

0.5572

0.4923

 

 

Черкаська

1478.7

1463.7

1450.8

77134

91201

96847

0.7323

0.6997

0.6737

 

 

Чернівецька

938.5

935.4

932.3

40194

44961

41209

0.6013

0.5398

0.4461

 

 

Чернігівська

1318.5

1302.9

1285.3

62648

77742

86289

0.6671

0.6701

0.6776

 

 

м. Київ

2629.3

2626.5

2631.9

582265

830541

946745

3.1090

3.5512

3.6306

 

 

м. Севастополь

397.3

391.7

389.4

32092

44395

48784

1.1240

1.2728

1.2644

 

 

Усього

50573.7

50178.6

49710.8

3602394

4468159

4925398

1.0000

1.0000

1.0000

10000

6930000

Додаток 4

до Порядку

ОБСЯГ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ на 2001 рік (тис. гривень)

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (Dikvl)

Обсяг надходжень плати за утримання дітей у школах-інтернатах (Dido)

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Divl)

Автономна Республіка Крим

18836.1

19

 

Області:

 

 

 

Вінницька

13078.3

2.7

 

Волинська

13496.5

31.1

 

Дніпропетровська

56367

141.7

 

Донецька

75395.4

51.4

 

Житомирська

13623.1

0.7

 

Закарпатська

11496.9

70

 

Запорізька

39842.8

16

 

Івано-Франківська

19883.9

22.2

 

Київська

11193.4

0

 

Кіровоградська

9898.1

6.2

 

Луганська

24111.2

54.1

 

Львівська

28300.4

16

 

Миколаївська

17048.1

9

 

Одеська

85181.2

108.7

 

Полтавська

28911.9

31.0

 

Рівненська

8504.3

4.6

 

Сумська

16910.9

33

 

Тернопільська

10181.8

7.3

 

Закінчення дод. 4

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (Dikvl)

Обсяг надходжень плати за утримання дітей у школах-інтернатах (Dido)

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Divl)

Харківська

60511.4

7.5

 

Херсонська

9738.4

24.6

 

Хмельницька

18850.5

4

 

Черкаська

13241.3

7.2

 

Чернівецька

< p>17446.8

3.5

 

Чернігівська

15085

13.9

 

м. Київ

89888.6

26.7

 

м. Севастополь

5576.7

7

 

Усього

735600

719.1

736319.1

Додаток 5

до Порядку

КОШТИ, ВРАХОВАНІ У РОЗРАХУНКУ ТРАНСФЕРТУ ДЛЯ БЮДЖЕТУ ОБЛАСТІ НА 2001 РІК ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ» (тис. гривень)

Область

Утримання органів місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров’я

Допомога сім’ям з дітьми

Культура і мистецтво

Усього

Закарпатська

259.3

3857.3

2514

1962.5

270.4

8863.5

Івано-Франківська

239.2

3807.4

4623.7

2621

385

11676.3

Львівська

216.8

2099.2

1795.3

1571.6

281.8

5964.7

Чернівецька

122.9

532.6

640.4

720.1

88.1

2104.1

Усього

838.2

10296.5

9573.4

6875.2

1025.3

28608.6

Додаток 6

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 р., тис. чоловік (Nui)

Обсяг видатків на охорону здоров’я у розрахунку на 1 жителя адміністративно-територіальної одиниці,

гривень* (Hzi)

Тимчасовий коефіцієнт розподілу витрат на охорону здоров’я (постанова Кабінетів Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1070) (Kz2i)

Обсяг видатків (без видатків, пов’язаних з виконанням вимог Закону України «Про статус гірських населених пунктів України») тис. гривень (Vzi – Vzgi)

Обсяг додаткових видатків, пов’язаних зі статусом гірських населених пунктів, тис. гривень (Vzgi)

Обсяг видатків на охорону здоров’я, усього, тис. гривень (Vzgi)

Автономна Республіка Крим

2117.7

85

0.995

179121.4

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1815.3

83.1

1.000

150874.6

 

 

Волинська

1058.7

83.7

0.994

88054.4

 

 

Дніпропетровська

3712.6

85.6

1.018

323423.5

 

 

Донецька

4953

87.3

1.019

440480.7

 

 

Житомирська

1432.7

83.6

1.012

121198.9

 

 

Закарпатська

1284

82.4

0.952

100721.7

 

 

Запорізька

2004.8

83.9

1.018

171169.1

 

 

Івано-Франківська

1456.8

83.2

0.925

115371.7

 

 

Київська

1830.5

82.6

1.008

152449.8

 

 

Кіровоградська

1168.5

84

0.988

96983.2

 

 

Луганська

2643

86.3

1.018

232136.8

 

 

Львівська

2643

86.3

1.018

232136.8

 

 

Миколаївська

2716.6

84.2

0.952

217795.9

 

 

Одеська

2510.4

83.3

1.003

209737.3

 

 

Полтавська

1677.6

84.1

1.000

141125.3

 

 

Рівненська

1187.9

81

0.996

95881.2

 

 

Сумська

1337.7

84.6

1.001

113328.7

 

 

Тернопільська

1157.6

82.5

0.989

94407.3

 

 

Харківська

2969.9

85.5

1.005

255159.7

 

 

Закінчення дод. 6

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 р., тис. чоловік (Nui)

Обсяг видатків на охорону здоров’я у розрахунку на 1 жителя адміністративно-територіальної одиниці,

гривень* (Hzi)

Тимчасовий коефіцієнт розподілу витрат на охорону здоров’я (постанова Кабінетів Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1070) (Kz2i)

Обсяг видатків (без видатків, пов’язаних з виконанням вимог Закону України «Про статус гірських населених пунктів України») тис. гривень (Vzi – Vzgi)

Обсяг додаткових видатків, пов’язаних зі статусом гірських населених пунктів, тис. гривень (Vzgi)

Обсяг видатків на охорону здоров’я, усього, тис. гривень (Vzgi)

Херсонська

1226.4

84.1

0.988

101874.9

 

 

Хмельницька

1460.6

82.1

0.999

119863.1

 

 

Черкаська

1450.8

83.8

1.001

121709

 

 

Чернівецька

932.3

83.1

0.983

76165.7

 

 

Чернігівська

1285.3

83.6

0.993

106736.6

 

 

м. Київ

2631.9

84.3

1.0180

225977

 

 

м. Севастополь

389.4

84.3

0.9910

32547

 

 

Усього

49710.8

84.3

1.000

4192379

9573.4

4201952.4

* Відхилення обсягу видатків на охорону здоров’я на 1 жовтня від середнього показника по Україні зумовлені застосуванням коефіцієнтів диференціації рівня витрат на 1 жителя міста — 1,065 і району — 0,934.

Додаток 7

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Приведений контингент учнів і вихованців навчальних закладів та установ освіти, одиниць

Норматив видатків на освіту на 1 учня,

гривень (Ho)

Обсяг видатків на освіту (б ез видатків на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим), тис. гривень

Обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, тис. гривень (Vark)

Обсяг видатків на освіту, всього,

тис. гривень (Voi)

Автономна Республіка Крим

411997

508.25

 

28690.4

 

Області:

 

 

 

 

 

Вінницька

355561

508.25

 

 

 

Волинська

233762

508.25

 

 

 

Закінчення дод. 7

Адміністративно-територіальна одиниця

Приведений контингент учнів і вихованців навчальних закладів та установ освіти, одиниць

Норматив видатків на освіту на 1 учня,

гривень (Ho)

Обсяг видатків на освіту (без видатків на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим), тис. гривень

Обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, тис. гривень (Vark)

Обсяг видатків на освіту, всього,

тис. гривень (Voi)

Дніпропетровська

670555

508.25

 

 

 

Донецька

822924

508.25

 

 

 

Житомирська

2955898

508.25

 

 

 

Закарпатська

316363

508.25

 

 

 

Запорізька

381682

508.25

 

 

 

Івано-Франківська

331183

508.25

 

 

 

Київська

369256

508.25

 

 

 

Кіровоградська

233017

508.25

 

 

 

Луганська

456371

508.25

 

 

 

Львівська

547333

508.25

 

 

 

Миколаївська

266900

508.25

 

 

 

Одеська

494384

508.25

 

 

 

Полтавська

317585

508.25

 

 

 

Рівненська

2771192

508.25

 

 

 

Сумська

243206

508.25

 

 

 

Тернопільська

243219

508.25

 

 

 

Харківська

523125

508.25

 

 

 

Херсонська

263163

508.25

 

 

 

Хмельницька

301822

508.25

 

 

 

Черкаська

285564

508.25

 

 

 

Чернівецька

200733

508.25

 

 

 

Чернігівська

245521

508.25

 

 

 

м. Київ

429858

508.25

 

 

 

м. Севастополь

67327

508.25

 

 

 

Усього

9579502

508.25

4868793.8

28690.4

4897484.2

Додаток 8

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ (СУБСИДІЇ) НА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ПО ОПЛАТІ ТВЕРДОГО ПАЛИВА

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість отримувачів субсидій на покриття витрат по оплаті твердого палива, чоловік (Qi2)

Середньорічний розмір субсидії на покриття витрат по оплаті твердого палива, гривень* (Pi2)

Обсяг видатків на додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті твердого палива, тис. гривень (Vsli)

Автономна Республіка Крим

13130

235.106

 

Області:

 

 

 

Вінницька

110091

137.320

 

Волинська

9920

209.255

 

Дніпропетровська

15320

228.134

 

Донецька

18445

153.382

 

Житомирська

20820

120.596

 

Закарпатська

27974

148.752

 

Запорізька

27788

282.200

 

Івано-Франківська

2197

22.086

 

Київська

12330

149.418

 

Кіровоградська

50001

300.790

 

Луганська

12241

186.666

 

Львівська

17051

564.459

 

Миколаївська

21800

92.930

 

Одеська

31500

71.721

 

Полтавська

7163

311.810

 

Рівненська

2299

82.669

 

Сумська

52291

153.843

 

Тернопільська

19642

166.262

 

Харківська

32919

287.020

 

Херсонська

22468

164.936

 

Хмельницька

12618

141.017

 

Черкаська

22150

195.379

 

Чернівецька

14588

160.078

 

Чернігівська

3754

240.684

 

м. Київ

179

460.148

 

м. Севастополь

1140

182.343

 

Усього

586819

188.948

110878.2

* Середній розмір субсидій з урахуванням підвищення тарифів у 2001 році в 1,45 раза.

Додаток 9

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ І ПРАЦІ

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість ветеранів війни та праці на 1 січня 2000 р., тис. осіб

Частка ветеранів війни та праці в їх загальній кількості по Україні (Ks2i)

Обсяг видатків на пільги ветеранам війни і праці, тис, гривень (Vs2i)

Автономна Республіка Крим

237.5

0.03786

 

Області:

 

 

 

Вінницька

330.3

0.05265

 

Волинська

146

0.02327

 

Дніпропетровська

365.7

0.05830

 

Донецька

711.2

0.11337

 

Житомирська

182.9

0.02916

 

Закарпатська

47.8

0.00762

 

Запорізька

213.1

0.03398

 

Івано-Франківська

93.5

0.01490

 

Київська

346.1

0.05565

 

Кіровоградська

135.8

0.02165

 

Луганська

273.4

0.04358

 

Львівська

306.9

0.04892

 

Миколаївська

111.7

0.01781

 

Одеська

35.7

0.5352

 

Полтавська

213.2

0.03399

 

Рівненська

187.5

0.02989

 

Сумська

209.5

0.3340

 

Тернопільська

54.5

0.00868

 

Харківська

300.1

0.04784

 

Херсонська

188

0.02997

 

Хмельницька

211.8

0.03376

 

Черкаська

207.9

0.03314

 

Чернівецька

29.3

0.00467

 

Чернігівська

383.1

0.06107

 

м. Київ

385.7

0.06146

 

м. Севастополь

61.9

0.00987

 

Усього

6273

1.0

89121.8

Додаток 10

до Порядку

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ (осіб)

Адміністративно-територіальна одиниця

Допомога на дітей віком до 16 (учнів 18) років

Допомога по догляду за дитиною-інвалідом

Допомога по догляду за дитиною віком до 3 років непрацюючим матерям

Допомога на дітей одиноким матерям

Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Грошова виплата матерям (батькам), зайнятим доглядом 3 і більше дітей віком до 16 років

Допомога по догляду за дітьми до 3 років працюючим матерям

Автономна Республіка Крим

61465

1857

12070

26009

1412

4128

14880

Області:

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

79367

1691

9075

12377

551

4869

22955

Волинська

113944

1166

5894

6359

227

9827

23167

Дніпропетровська

51040

2880

18532

34067

2615

4919

33945

Донецька

53846

4095

27131

42903

3120

3614

42151

Житомирська

66577

1242

7563

13760

301

15879

24326

Закарпатська

112428

1682

15143

11942

367

13896

10162

Запорізька

48733

2021

10655

21553

984

3084

18987

Івано-Франківська

116783

1648

15560

12912

563

9642

20462

Київська

32212

1382

6747

14422

797

2849

21545

Кіровоградська

46350

832

6392

10310

499

3164

14491

Луганська

50836

2234

12651

24573

1689

2729

21610

Закінчення дод. 10

Адміністративно-територіальна одиниця

Допомога на дітей віком до 16 (учнів 18) років

Допомога по догляду за дитиною-інвалідом

Допомога по догляду за дитиною віком до 3 років непрацюючим матерям

Допомога на дітей одиноким матерям

Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Грошова виплата матерям (батькам), зайнятим доглядом 3 і більше дітей віком до 16 років

Допомога по догляду за дітьми до 3 років працюючим матерям

Львівська

179163

2908

17871

15862

3561

12539

51485

Миколаївська

50372

1185

8328

12632

800

2927

13586

Одеська

91824

1932

14608

22515

876

5663

19050

Полтавська

43913

840

6564

13088

639

1614

17901

Рівненська

78159

1297

10470

7709

254

12690

25522

Сумська

47547

885

5353

10875

586

2660

16728

Тернопільська

110786

718

6195

4649

118

7053

18822

Харківська

67946

3331

18536

38625

3846

3723

23033

Херсонська

17693

1000

7796

14336

745

1154

16143

Хмельницька

86801

1142

7666

9638

772

4653

20745

Черкаська

39452

1150

5087

10256

733

2052

20284

Чернівецька

73150

1248

7244

8105

348

6118

13371

Чернігівська

46191

710

7665

9013

282

2902

12636

м. Київ

10595

1821

7929

22546

1972

971

27378

м. Севастополь

5435

382

1860

4210

512

210

3220

Усього

1782608

42379

280585

435246

29169

145529

568585

Додаток 11

до Порядку

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ, ВРАХОВАНІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ПРЕСТАРІЛИХ І ІНВАЛІДІВ, БУДИНКІВ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ МАЛОЛІТНІХ ІНВАЛІДІВ, ПРИТУЛКІВ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ І ВІДДІЛЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОМУ

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість підопічн их (осіб)

Кількість дітей у притулках для неповнолітніх (осіб)

Кількість осіб пенсійного віку (тис. осіб)

Автономна Республіка Крим

1.754

240

457

Області:

 

 

 

Вінницька

1.870

40

528

Волинська

725

30

255

Дніпропетровська

3.583

442

1.060

Донецька

5.022

525

1.487

Житомирська

1.933

40

362

Закарпатська

1.133

0

224

Запорізька

2.144

360

562

Івано-Франківська

1.121

50

345

Київська

1.763

115

427

Кіровоградська

1.548

50

291

Луганська

2.604

285

690

Львівська

1.454

50

657

Миколаївська

1.385

100

336

Одеська

2.002

400

527

Полтавська

3.004

85

505

Рівненська

900

50

315

Сумська

1.915

75

349

Тернопільська

865

25

332

Харківська

3.246

150

811

Херсонська

1.505

50

319

Хмельницька

1.068

30

337

Черкаська

2.234

90

384

Чернівецька

773

50

202

Чернігівська

2.028

50

439

м. Київ

2.330

100

463

м. Севастополь

157

20

87

Усього

50,066

3502

12,751

Додаток 12

до Порядку

КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ, ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГ І КОМПЕНСАЦІЙ, ВРАХОВАНА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ НА ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ І ДОПОМОГ (тис. осіб)

n
Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість пенсіонерів, отримувачів допомог і компенсацій

Автономна Республіка Крим

614

Області:

 

Вінницька

660

Волинська

454

Дніпропетровська

1,170

Донецька

1,631

Житомирська

503

Закарпатська

516

Запорізька

660

Івано-Франківська

520

Київська

619

Кіровоградська

400

Луганська

904

Львівська

107

Миколаївська

445

Одеська

751

Полтавська

544

Рівненська

403

Сумська

471

Тернопільська

417

Харківська

913

Херсонська

338

Хмельницька

543

Черкаська

514

Чернівецька

295

Чернігівська

480

м. Київ

594

м. Севастополь

100

Усього

15,566

Додаток 13

до Порядку

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГИ, ЩО ВРАХОВАНА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ВИПЛАТУ ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ (осіб)

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість отримувачів допомоги

Автономна Республіка Крим

189

Області:

 

Вінницька

171

Волинська

136

Дніпропетровська

379

Донецька

482

Житомирська

129

Закарпатська

103

Запорізька

179

Івано-Франківська

138

Київська

208

Кіровоградська

99

Луганська

252

Львівська

223

Миколаївська

97

Одеська

280

Полтавська

136

Рівненська

97

Сумська

109

Тернопільська

122

Харківська

325

Херсонська

94

Хмельницька

109

Черкаська

136

Чернівецька

74

Чернігівська

164

м. Київ

34

м. Севастополь

35

Усього

4500

Додаток 14

до Порядку

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ НА ФІНАНСУВАННЯ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ у 2001 році (осіб)

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість учнів (Upi)

Автономна Республіка Крим

4117

Області:

 

Вінницька

3729

Волинська

3543

Дніпропетровська

5523

Донецька

7361

Житомирська

2458

Закарпатська

2487

Запорізька

3029

Івано-Франківська

5309

Київська

6537

Кіровоградська

2061

Луганська

4578

Львівська

7016

Миколаївська

4643

Одеська

3187

Полтавська

2559

Рівненська

2602

Сумська

4106

Тернопільська

2601

Харківська

9206

Херсонська

5222

Хмельницька

3380

Черкаська

1912

Чернівецька

2642

Чернігівська

3650

м. Київ

8431

м. Севастополь

978

Усього

112921

Додаток 15

до Порядку

ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ, ВРАХОВАНІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РОЗРАХУНКОВОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Адміністративно-територіальна одиниця

Загальна площа житлового фонду, тис. кв. метрів (Sbi)

Площа вулиць і доріг з капітальним і полегшеним типами дорожнього покриття, млн кв. метрів (Pni)

Автономна Республіка Крим

5797

15.5

Області:

 

 

Вінницька

1913.2

10.3

Волинська

2011

11.1

Дніпропетровська

14186.6

62.1

Донецька

15080.6

64.6

Житомирська

2688.8

8.8

Закарпатська

1264

6.1

Запорізька

6447.4

19.1

Івано-Франківська

1984.8

9.4

Київська

3606.9

16.2

Кіровоградська

2157.7

8.5

Луганська

8132.2

54.8

Львівська

5436.1

19.1

Миколаївська

2793

13.7

Одеська

7377.6

19.9

Полтавська

3004.6

17.7

Рівненська

1870.2

8.6

Сумська

2516.3

14.7

Тернопільська

1046.7

6.2

Харківська

10016.5

13.1

Херсонська

2264.1

15.9

Хмельницька

1745.9

9.5

Черкаська

2624.4

15.9

Чернівецька

1430.9

7.9

Чернігівська

23.03.1

8.3

м. Київ

13676.8

16.0

м. Севастополь

1976.7

3.3

Усього

125352.8

476.3

Додаток 16

до Порядку

ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг видатків на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат (Vzabi)

Автономна Республіка Крим

17000

Області:

 

Вінницька

9000

Закарпатська

9000

Івано-Франківська

28000

Одеська

4500

Рівненська

6000

Тернопільська

21000

Херсонська

17500

Хмельницька

11000

Чернівецька

14000

Усього

137000

Додаток 17

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА НАДАННЯ ПІЛЬГ НАСЕЛЕННЮ НА ОПЛАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ПРИРОДНОГО І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість ветеранів війни та праці на 1 січня 2000 р. (тис. чоловік)

Частка ветеранів війни та праці в їх загальній кількості по Україні (Ks2i)

Обсяг видатків на надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг, тис. гривень (Wpi)

Автономна Республіка Крим

237.5

0.03786

 

Області:

 

 

 

Вінницька

223.3

0.05265

 

Волинська

146

0.02327

 

Закінчення дод. 17

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість ветеранів війни та праці на 1 січня 2000 р. (тис. чоловік)

Частка ветеранів війни та праці в їх загальній кількості по Україні (Ks2i)

Обсяг видатків на надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг, тис. гривень (Wpi)

Дніпропетровська

365.7

0.05830

 

Донецька

711.2

0.11337

 

Житомирська

182.9

0.02916

 

Закарпатська

47.8

0.00762

 

Запорізька

213.1

0.03398

 

Івано-Франківська

93.5

0.01490

 

Київська

349.1

0.05565

 

Кіровоградська

135.8

0.02165

 

Луганська

273.4

0.04358

 

Львівська

306.9

0.04892

 

Миколаївська

111.7

0.01781

 

Одеська

335.7

0.05352

 

Полтавська

213.2

0.03399

 

Рівненська

187.5

0.02989

 

Сумська

209.5

0.03340

 

Тернопільська

54.5

0.00868

 

Харківська

300.1

0.04784

 

Херсонська

188

0.02997

 

Хмельницька

211.8

0.03376

 

Черкаська

207.9

0.03314

 

Чернівецька

29.3

0.00467

 

Чернігівська

383.1

0.06107

 

м. Київ

385.7

0.06149

 

м. Севастополь

61.9

0.00987

 

Усього

6273

1

872771.2

Додаток 18

до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА НАДАННЯ СУБСИДІЇ НАСЕЛЕННЮ НА ОПЛАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ПРИРОДНОГО І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість отримувачів субсидії на житлово-комунальні послуги, осіб (Qi1)

Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, гривень* (Pі1)

Обсяг видатків на надання субсидії на житлово-комунальні послуги, тис. осіб (Qi1  • Pi1 • 12)

Кількість отримувачів субсидії на придбання скрапленого газу, осіб (Qi3)

Річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу, гривень* (Ps3)

Обсяг видатків на надання субсидії на придбання скрапленого газу, тис. гривень (Qi3 • Ps3)

Обсяг видатків на надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг, тис. гривень (Wsi)

Автономна Республіка Крим

77320

31.455

 

12455

70.440

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

124548

50.900

 

62286

20.296

 

 

Волинська

62939

74.623

 

5548

28.962

 

 

Дніпропетровська

178299

63.242

 

9093

23.147

 

 

Донецька

278098

44.900

 

3413

32.266

 

 

Житомирська

76389

55.844

 

13309

39.548

 

 

Закарпатська

57442

59.175

 

23582

53.093

 

 

Запорізька

124490

33.600

 

23705

29.463

 

 

Івано-Франківська

147740

44.900

 

4660

15.267

 

 

Київська

107122

67.100

 

10261

45.675

 

 

Кіровоградська

66282

62.255

 

43373

76.714

 

 

Луганська

203089

39.400

 

4998

40.240

 

 

Львівська

209223

77.024

 

15399

56.951

 

 

Миколаївська

61090

46.115

 

15310

19.085

 

 

Одеська

146274

30.600

 

21000

22.275

 

 

Полтавська

120193

74.569

 

1913

< p>22.147

 

 

Рівненська

79263

70.100

 

931

11.338

 

 

Сумська

98769

50.200

 

32495

14.549

 

 

Тернопільська

115292

47.900

 

13929

53.669

 

 

Харківська

223169

54.147

 

13979

35.137

 

 

Херсонська

69181

36.516

 

16395

29.318

 

 

Хмельницька

85494

57.700

 

9913

35.455

 

 

Черкаська

80251

56.493

 

7792

19.915

 

 

Чернівецька

48284

37.100

 

9839

40.013

 

 

Чернігівська

77737

109.327

 

101

22.907

 

 

м. Київ

162955

56.455

 

81

64.311

 

 

м. Севастополь

13935

33.300

 

1193

70.983

 

 

Усього

3094868.7

54.111

 

376953

37.253

14042.7

2023644.8

* Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у наступному році в 1,45 раза.

Додаток 2

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про Основні напрямки бюджетної резолюції

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про бюджет­ну систему України», з метою своєчасного складання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік з урахуванням схвалених Основних напрямів бюджетної політики на 2002 рік.

Верховної Ради України

м. Київ

21 червня 2001 року 2543-ІІІ

І. ПЛЮЩ

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 21 червня 2001 року № 2543-ІІІ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ на 2002 рік

(Бюджетна резолюція)

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про бюджетну систему України» та з метою своєчасного складання проекту закону про Державний бюджет України на 2002 рік і регулювання міжбюджетних відносин Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної політики на 2002 рік.

1. Загальні принципи та напрями

бюджетної політики на 2002 рік

 • Політика у сфері державних фінансів та Державний бюджет України як головний фінансовий план країни мають стати основою розвитку економічних реформ, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, закріплення досягнутих темпів економічного зростання як передумови підвищення життєвого рівня та добробуту населення.
 • Формування, розгляд, затвердження та виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України, мають здійснюватися на конституційних засадах, єдиних принципах та підходах і базуватися на прогнозних макропоказниках соціально-економічного розвитку України на 2002 рік.
 • Необхідно забезпечити зростання порівняно з 2001 роком фактичної частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України. Передбачити поглиблення бюджетної реформи та вдосконалення міжбюджетних відносин до рівня бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів. Започаткувати стратегію формування місцевих бюджетів на стабільній для кожного бюджету доходній основі. Трансфертну політику будувати із застосуванням об’єктивних критеріїв вирівнювання та чітко виписаних механізмів, які б гарантували надходження таких трансфертів до місцевих бюджетів.
 • Головними напрямами та засадами фінансової стабілізації та сталого економічного зростання є:
 • 1) приведення зобов’язань держави у відповідність з її ресурсами;
 • 2) збалансованість (бездефіцитність) бюджетів та впровадження жорсткої фінансової дисципліни в усіх ланках державних фінансів, включаючи трансферти державним підприємствам;
 • 3) зни ження рівня інфляції та стабілізація валютного курсу;
 • 4) повне та своєчасне виконання внутрішніх і зовнішніх державних зобов’язань;
 • 5) суттєве підвищення рівня монетизації в економіці України;
 • 6) забезпечення випереджаючих темпів зростання реальних доходів населення порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту;
 • 7) запровадження системи економічних та адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектора економіки;
 • 8) раціональна податкова політика, яка базується на зниженні податкового тиску та поєднанні фіскальної та стимулюючої функції податків;
 • 9) посилення соціальної спрямованості бюджету;
 • 10) перехід до формування бюджету за програмно-цільовим методом із використанням економічної класифікації видатків;
 • 11) розробка та впровадження бюджету розвитку в контексті державної програми економічного і соціального розвитку України на 2002 рік;
 • 12) здійснення політики щодо зменшення частки спеціального фонду у складі бюджетів і впорядкування його структури.

1.5. Частка прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет, має зберегтися на рівні, не вище врахованого при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

1.6. Забезпечити протягом 2002 року перехід на повне казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів. При цьому мають бути визначені права та обов’язки, система взаємодії та відповідальності між органами самоврядування як власниками бюджетних коштів та Державним казначейством України і його територіальними відділеннями як органами, що здійснюють касове виконання місцевих бюджетів. Запровадження системи казначейського виконання місцевих бюджетів має здійснюватися не примусово, а виключно на засадах стимулювання.

2. Бюджетна політика у сфері доходів

2.1. Доходи бюджету формуються відповідно до законодавства України з урахуванням проведення податкової реформи, скорочення неефективно діючих пільг та розширення податкової бази за рахунок легалізації тіньового сектора. При цьому має бути оптимізоване податкове навантаження та створені необхідні умови для захисту вітчизняного товаровиробника. Планування доходів бюджетів усіх рівнів базується на прогнозних макропоказниках соціально-економічного розвитку та засадах фінансового та податкового законодавства.

2.2. З метою розширення податкової бази та забезпечення стабільності дохідної частини бюджету передбачити:

 • 1) виключення негрошових розрахунків та будь-яких форм взаємо­заліків у процесі виконання бюджетів усіх рівнів;
 • 2) заборону реструктуризації та списання податкової заборгованості суб’єктів господарювання зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також встановлення мораторію на надання податкових пільг і відстрочок у сплаті податкових зобов’язань;
 • 3) реструктуризацію та списання зобов’язань держави у відшкодуванні податку на додану вартість з урахуванням обсягів вже проведеної реструктуризації та списання заборгованості платників податків перед бюджетом;
 • 4) зменшення обсягів простроченої податкової заборгованості з податкових платежів до бюджетів усіх рівнів за рахунок поліпшення стану збирання податків і неподаткових платежів із застосуванням сучасних технологій податкового адміністрування;
 • 5) удосконалення системи розрахунків підприємств паливно-енер­гетичного комплексу з бюджетом;
 • 6) збільшення доходів державного бюджету за рахунок цільового та ефективного використання частки майна, що є державною власністю;
 • 7) підвищення ефективності приватизації державного і комунального майна, забезпечення приватизації об’єктів за їх реальною ринковою вартістю;
 • 8) чітке визначення джерел формування спеціального фонду бюджету.

2.3. Кошти від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів, після ліквідації цього Фонду необхідно вважати бюджетними ресурсами та зараховувати їх до дохідної частини спеціального фонду Державного бюджету України.

2.4. Відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету має здійснюватися за чітко визначеною процедурою, з відпові-

дальністю Державного казначейства України за таке відшкодування.

3. Бюджетна політика в сфері видатків

3.1. З метою забезпечення ефективної державної політики у сфері бюджетних видатків удосконалити мережу закладів та установ, які фінансуються з державного бюджету і місцевих бюджетів, для підвищення рівня та якості послуг, що надаються громадянам, для виконання у повному обсязі цільових програм соціально-економічного розвитку, а також запровадити механізм та додаткові заходи щодо гласності і посилення контролю за використанням бюджетних коштів.

3.2. Пріоритетним напрямом бюджетної політики у сфері видатків повинно стати подальше посилення соціальної спрямованості бюджету. На реалізацію програм соціальної спрямованості має бути направлено не менше 50 відсотків видатків зведеного бюджету України на 2002 рік. Першочерговими завданнями бюджетної політики у соціальній сфері є:

 • 1) суттєве підвищення реальної заробітної плати громадян;
 • 2) поетапне наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму;
 • 3) розмежування пенсійних виплат з Державного бюджету України і Пенсійного фонду України;
 • 4) індексація грошових доходів працівників бюджетної сфери відповідно до законодавства України;
 • 5) запровадження надання адресних пільг і субсидій населенню виключно у грошовій формі;
 • 6) забезпечення у повному обсязі фінансування державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям з дітьми, повне погашення заборгованості із соціальних виплат;
 • 7) погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • 8) підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери та стипендій студентам;
 • 9) визначення додаткових заходів погашення знецінених грошових заощаджень громадян в установах Ощадного банку і страхових внесків до колишнього Укрдержстраху;
 • 10) забезпечення належних умов для функціонування судів відповідно до Конституції України шляхом збільшення обсягів фінансування та удосконалення системи фінансування судів.

3.3. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною класифікацією видатків:

 • 1) оплата праці працівників бюджетних установ;
 • 2) нарахування на заробітну плату;
 • 3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • 4) забезпечення продуктами харчування;
 • 5) виплата процентів за державним боргом;
 • 6) трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням, у тому числі на погашення знецінених вкладів в установах Ощадного банку і страхових внесків до колишнього Укрдерж­страху;
 • 7) трансферти місцевим бюджетам.

3.4. Забезпечити стовідсоткове фінансування на оплату енергоносіїв для установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

3.5. Забезпечити виконання абзаців восьмого — десятого частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» в повному обсязі.

3.6. Збільшити в порівнянні з 2001 роком фінансування видатків на розвиток охорони здоров’я. Передбачити у повному обсязі фінансування програм на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на тубер-

< p> кульоз.

3.7. У Державному бюджеті України на 2002 рік передбачити обсяг державних централізованих капітальних вкладень на рівні не менше

1 відсотка доходів державного бюджету із затвердженням обсягів за пріоритетними напрямами.

3.8. Розробити бюджет розвитку як складову частину державної програми економічного і соціального розвитку на 2002 рік та подати його Верховній Раді України разом з проектом закону про Державний бюджет України на 2002 рік. Надходження від приватизації мають бути пріоритетно спрямовані на фінансування видатків на структурну перебудову народного господарства. Передбачити кошти на державну підтримку вугільної галузі з метою прискорення темпів структурних реформ.

3.9. Кабінету Міністрів України запровадити комплекс заходів щодо жорстких бюджетних обмежень шляхом:

 • 1) впорядкування контролю за виконанням видаткової частини бюджету;
 • 2) гарантування розподілу ресурсів відповідно до визначених пріоритетів;
 • 3) поліпшення результативності бюджетних програм.

Установи, які безпосередньо вказані в Конституції України, повинні мати статус головних розпорядників коштів.

3.10. Видатки державного бюджету мають бути сформовані по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів за економічною структурою видатків бюджетної класифікації, при цьому в складі голов­них розпорядників бюджетних коштів мають бути виділені розпорядники коштів другого рівня. До проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік мають додаватися проекти мережі, контингентів та штатів бюджетних установ в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів по регіонах.

3.11. Висвітлення діяльності органів державної влади здійснювати за рахунок коштів, передбачених у їх кошторисах, відповідно до укладених угод з засобами масової інформації.

3.12. Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік окремим рядком видатки на проведення судової реформи, а також на проведення виборів до Верховної Ради України.

4. Державний борг та його обслуговування

4.1. Граничний обсяг державного боргу на кінець 2002 року не повинен перевищувати 60 відсотків валового внутрішнього продукту.

4.2. Поліпшити структуру державного боргу шляхом скорочення

частки комерційного боргу в загальному обсязі державного зовнішнього боргу.

4.3. Заборонити списання заборгованості за кредитами, залученими під державні гарантії.

5. Напрями розвитку міжбюджетних відносин

5.1. Удосконалити розподіл податкових надходжень між Державним бюджетом України, бюджетом Автономної Республіки Крим та місцевими бюджетами. Перевести на власну дохідну базу місцеві бюджети із закріпленням за ними дохідних джерел на постійній основі, визначивши перелік доходів і видатків, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України з урахуванням субвенції на соціальний захист населення не може бути нижче 40 відсотків.

5.2. Основним завданням політики у сфері бюджетної реформи на 2002 рік буде проведення наступного етапу реформи міжбюджетних відносин на основі прозорих та об’єктивних критеріїв, що ґрунтуються на стабільній системі закріплення дохідних джерел за бюджетами, дієвого та досконалого розрахунку при визначенні міжбюджетних трансфертів.

5.3. У складі державного бюджету передбачити обсяги трансфертів для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів (685 бюджетів, у тому числі 27 регіональних бюджетів. 170 бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення та 488 бюджетів районів).

5.4. Встановити мораторій у 2002 році на прийняття законів, які зменшують доходи чи збільшують видатки місцевих бюджетів без одночасного внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік, стосовно компенсації втрат місцевих бюджетів від прийняття таких законів.

6. Окремі доручення

6.1. Кабінету Міністрів України при формуванні бюджету на 2002 рік:

 • 1) до 1 липня 2001 року подати до Верховної Ради Україні законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України, пов’язаних з формуванням дохідної частини бюджету на 2002 рік;
 • 2) розробити Програму погашення податкової заборгованості підприємств та організацій перед бюджетом та врахувати у дохідній частині бюджету на 2002 рік суми цієї заборгованості відповідно до зазначеної Програми;
 • 3) підготувати пропозиції щодо впорядкування пільг, наданих суб’єктам господарювання;
 • 4) впорядкувати нормативно-правові акти, ще регламентують формування спеціального фонду та порядок використання коштів цього фонду, відповідно до вимог, викладених у підпункті 12 пункту 1.4 та підпункті 8 пункту 2.2 цієї Бюджетної резолюції;
 • 5) протягом 2002 року розробити та запровадити систему обліку податкових пільг і субсидій і подати Верховній Раді України пропозиції щодо удосконалення законодавства;
 • 6) проаналізувати умови приватизації державних підприємств та об’єктів. З метою залучення додаткових коштів надати пропозиції щодо механізмів встановлення реальної вартості об’єктів приватизації та недопущення їх продажу з порушенням процедури;
 • 7) на підставі проведеного комплексного аналізу надати Верховній Раді України матеріали стосовно функціонування вільних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 • 8) з метою захисту вітчизняного товаровиробника та забезпечення збільшення випуску товарів широкого вжитку надати пропозиції щодо скасування пільг по сплаті ввізного мита;
 • 9) надати переліки боржників по бюджетних позичках, наданих під гарантії Уряду, станом на 1 січня 2001 року, 1 вересня 2001 року та 1 січня 2002 року і забезпечити стягнення цієї заборгованості в дохід Державного бюджету України;
 • 10) відмовитися від практики проведення взаємозаліків з бюджетом і використання одноденних кредитів як засобу розв’язання проблеми розрахунку з бюджетом в грошовій формі;
 • 11) розробити механізм повернення з-за кордону незаконно вивезених коштів і залучення їх до державного бюджету;
 • 12) надати інформацію Верховній Раді України про хід адміністративної реформи, обґрунтувати причини зростання бюджетних витрат на утримання державних адміністрацій, а також збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • 13) розробити та передати на розгляд Верховної Ради України проект державної програми повернення заощаджень громадян України;
 • 14) запропонувати Кабінету Міністрів України запровадити у 2002 році мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-кому­нальні послуги, транспорт, зв’язок;
 • 15) у разі незабезпечення Кабінетом Міністрів України розширення міжбюджетної реформи (685 бюджетів, у тому числі 27 регіональних бюджетів, 170 бюджетів міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення та 488 бюджетів районів) передбачити цільову субвенцію місцевим бюджетам на виплату заробітної плати працівникам освіти;
 • 16) для визначення обґрунтованих розмірів відрахувань до держав­ного бюджету від плати за транзит природного газу через територію України на 2002 рік до 1 вересня 2001 року надати Верховній Раді України інформацію про виконання зобов’язань паливно-енергетичного комплексу перед Державним бюджетом України за 6 місяців 2001 року.

6.2. Для забезпечення формування дохідної частини бюджету Державній податковій адміністрації України до 2 липня 2001 року надати Кабінету Міністрів України і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету вичерпну інформацію про фактичне виконання статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». При цьому надати дані про загальні обсяги списаної та реструктуризованої податкової заборгованості по роках, а також її фактичний розмір станом на

1 червня 2001 року в розрізі міністерств, форм власності, територій та видів платежів.

6.3. Кабінету Міністрів України розробити проект Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік з дотриманням положень цієї Бюджетної резолюції та подати його до Верховної Ради України у терміни, визначені Конституцією України.

Додаток 3

МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ ЗА СТАТТЯМИ БЮДЖЕТУ

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ПН

01

ПД + ПВ + ПВПР +

+ ВП + ПТЗ

ПН — податкові надходження; ПД — податки на доходи; ПВ — податки на власність; ПВПР — платежі за використання природних ресурсів; ВП — внутрішні податки на товари та послуги; ПТЗ — податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

ПД

02

ПГ + ПП

ПД — податки на доходи; ПГ — прибутковий податок з громадян; ПП — податок на прибуток підприємств

ПГ

03

ПГ — прибутковий податок з громадян; Хі I М1 — обсяги видів заробітку, диференційованих за його величиною, що враховуються при розрахунках надходження прибуткового податку з громадян; ДФО — доходи фізичних осіб

ПП

04

0.3 • (ДРП + ДБА +

+ ДЦП – АВ – В –

– АЗВТ – АЗІТ –

– М – ПЗ – ПВТЗ –

– ВГР – ЗНС – ДП –

– ДІФ – РП – ФСС)

ПП — податок на прибуток підприємств; ДРП — доходи від реалізації продукції; ДВА — доходи від одержання дивідендів; ДЦП — доходи від акцій та цінних паперів; АВ — амортизаційні відрахування; В — витрати на виробництво продукції; АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; М — мито; ПЗ — плата за землю; ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи: ЗНС — збір за забруднення навколишнього природного середовища; ДП — надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування; ДІФ — Державний інноваційний фонд України; РП — рентна плата; ФСС — Фонд соціального страхування

ПВ

05

ПВТЗ + НМП

ПВ — податки на власність; ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів; НМП — податок на нерухоме майно

ПВТЗ

06

ПВТЗ — податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; Х I М2 — обсяги потужностей автомобілів залежно від ставок оподаткування

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

НМП

07

НМП — податок на нерухоме майно; Хі I Мз — обсяги майна в залежності від ставки оподаткування. Конкретні види майна та ставки оподаткування знаходяться на стадії проектування; Са — сумарна вартість майна в залежності від ставки оподаткування

ПВПР

08

ПЛР – ПСКВР +

+ ПКН + ВГР + ПЗ

ПВПР — платежі за використання природних ресурсів; ПЛР — плата за використання лісових ресурсів: ПСКВР — плата за спе-

ціальне користування водними ресурсами; ПКН — платежі за користування надрами; ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи; ПЗ — плата за землю

ПЛР

09

ПЛР — плата за використання лісових ресурсів, x I m4 — обсяги продукції, що використовуються при розрахунках надходжень за використання лісових ресурсів

ПСКВР

10

ПСКВР — плата за спеціальне користування водними ресурсами; Хі I М5 — фактичні обсяги водних ресурсів, які враховуються при розрахунках плати за їх спеціальне використання

ПКН

11

ПКН — платежі за користування надрами; Хі I М6 — обсяги використання надр корисних копалин

ВГР

12

ВГР — відрахування на геологорозвідувальні роботи; Хі I М7 — обсяги видів ресурсів для розрахунку надходження відрахувань на гео­логорозвідувальні роботи

ПЗ

13

ПЗ — плата за землю; Хі I М8 — площа угідь залежно від кадастрової оцінки землі

ВП

14

ПДВ + АЗВТ +

+ АЗІТ + ЛПД

ВП — внутр ішні податки на товари і послуги; ПДВ — податок на додану вартість; АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; ЛПД — ліцен­зії на підприємницьку та професійну діяльність

ПДВ

15

(ДРП + ДБА +

+ ДЦП – В + АВ +

+ ПГ + НН + ОК +

+ ДЦФ) • 0,2 • k

ПДВ — податок на додану вартість; ДРП — доходи від реалізації продукції; ДБА — доходи від одержання дивідендів; ДЦП — доходи від акцій та цінних паперів; В — витрати на виробництво продукції; АВ — амортизаційні відрахування; ПГ — прибутковий податок з громадян; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ДЦФ — державні цільові фонди

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

АЗВТ

16

АЗВТ — акцизний збір з вітчизняних товарів; Хі I М9 — обсяги виробництва товарів, з яких збирається акцизний збір

АЗІТ

17

АЗІТ — акцизний збір з імпортних товарів; Хі I М10 — обсяги імпорту товарів, з яких збирається акцизний збір

ЛПД

18

ЛПД = f (ЛПД(t – n))

ЛПД — ліцензії па підприємницьку та професійну діяльність

ВМ

19

+

+ f {KЗ(t – n)}

ВМ — податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито); Х I М11 — обсяги імпорту та експорту товарів, з яких збирається ввізне мито; КЗ — консульські збори

ІП

20

МП + ПОДз

ІП — інші податки; МП — місцеві податки; ПОДз — плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон

НН

21

ДВП + СШ(t) +

+ ІНН(t)

НН — неподаткові надходження; ДВП — доходи від власності та підприємницької діяльності; СШ — надходження від штрафів і фінансових санкцій; ІНН — інші неподаткові надходження (плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон; місцеві податки і збори)

ДВП

22

РП + НПДМ + ІНВ

ДВП — доходи від влаcності та підприємницької діяльності; РП — рентна плата; НПДМ — надходження від приватизації державного майне; ІНВ — інші надходження від власності

РП

23

РП — рентна плата; Х I М12 — обсяги видів природних ресурсів, що враховуються при розрахунках рентної плати

НПДМ

24

НПДМ (t) =

= f {НПДМ(t – n)}

НПДМ — надходження від приватизації державного майна

ІНВ

25

ІНВ (t) = f {IHB(t – n)}

ІНВ — інші надходження від власності

АЗП

26

АЗП(t) = f {АЗП(t – n)}

АЗП — адміністративні збори та платежі

27

CШ(t) = f {СШ(t – n)}

СШ — надходження від штрафів та фінансових санкцій

ІНН

28

ІНН (t) = f {IHH(t – n)}

ПІН — інші неподаткові надходження

ОК

29

OK (t) = f {OK(t – n)}

OK — доходи від операцій з капіталом

ОФ

30

ОФ(t) = f {ОФ(t – n)}

ОФ — офіційні трансферти

Продовження дод. 3

n
Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ДЦФ

31

ФЗН + ФСС + ІФ +

+ ЗНС + ДП + Д1Ф

ДЦФ — державні цільові фонди; ФСС — Фонд соціального страхування; ФЗН — Фонд сприяння зайнятості населення; ІФ — інші фонди; ЗНС — збір за забруднення навко-

лишнього природного середовища; ДП — надходження відрахувань і збору на будів-

ництво, реконструкцію, ремонт та утриман-

ня автомобільних доріг загального кори-

стування; ДІФ — державний інноваційний фонд

ФСС

32

ДФО • k

ФСС — Фонд соціального страхування; ДФО — доходи фізичних осіб

ФЗН

33

ДФО • k

ФЗН — Фонд сприяння зайнятості населення; ДФО — доходи фізичних осіб

ДІФ

34

(ДРП – ПДВ – АЗ)* *0,01

ДІФ — державний інноваційний фонд

ФПЕК

35

ФПЕК — Фонд розвитку паливно-енергетич­ного комплексу; Хі I М13 — величини показників розвитку, що вpaxoвуються при розрахунках надходжень фонду паливно-енерге­тичного комплексу

ІФ

36

ІФ(t) = f { ІФ (t – n)}

ІФ — інші фонди

НФІ

37

НФІ(t) = f { НФІ(t – n)}

НФІнадходження збору до Фонду соціаль­ного захисту інвалідів

ЗНС

38

ЗНС — збір за забруднення навколишнього природного середовища; Хі I М14 — обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, що враховуються при розрахунках надходжень плати за забруднення навколишнього природного середо-

вища

ДП

39

ДП — надходження відрахувань і збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування; Xi I M15 — величини показників господарської діяльності, з яких відраховуються збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування

КПБФ

40

КПБФ > ЗПС

КПБФ — кошти позабюджетних фондів; ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЗПС

41

ДФО • k

ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; ДФО — доходи фізичних осіб

АВ

42

СОФ • k

АВ — амортизаційні відрахування; СОФ — середньорічна вартість основних фондів

Д3Б

43

ПН + НН + ОК +

+ ОФ + ДЦФ + ІФ

ДЗБ — доходи зведеного бюджету; ПН — податкові надходження; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ОФ — офіційні трансферти; ДЦФ — державні цільові фонди; ІФ — інші фонди

ДЕУ

44

ЗВ + ВВ + АП + ІV

ДЕУ — витрати на утримання органів державного управління; 3В — витрати на забезпечення функціонування органів законодавчої влади; ВВ — обсяги асигнувань виконавчої влади; АП — витрати на утримання Президента України та його апарату; ІV — інші видатки на загальнодержавне управління

СВ

45

ВС + ВАС + КС + ІС

СВ — утримання органів судової влади; ВС — забезпечення діяльності Верховного Суду України; ВАС — забезпечення діяльності Вищого Арбітражного суду України; КС — забезпечення діяльності Конституційного Суду України; ІC — забезпечення діяльності арбітражних, військових, обласних, районних судів

МД

46

МС + РМУ

МД — видатки на міжнародну діяльність; МС — видатки на міжнародне співробітництво; РМУ — витрати на реалізацію міжнародних угод

ФДП

47

ФД + НТП

ФДП — видатки на фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; ФД — забезпечення проведення фундаментальних досліджень; НТП — фінансування розробки перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

НОБ

48

УЗС + ЗОТ + КБ +

+ НДР + ІВО

HOБ — видатки на національну оборону; УЗС — утримання Збройних Сил України; ЗОТ — закупівля озброєння та військової техніки; КБ — обсяг коштів на капітальне будівництво; НДР — витрати на НДР і дослід­но-конструкторські роботи; ІВО — інші

видатки в галузі оборони, в т. ч. на мобілізаційну підготовку галузей народного господарства

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ПБД

49

ОПО + ІПО

ПБД — асигнування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; ОПО — утри­мання основних правоохоронних органів: органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, прокуратури, кримінально-виправної системи, при­кордонних військ, СБУ, пожежної охорони, Го­ловного управління урядового зв’язку; ІПО — утримання інших правоохоронних органів

ОС

50

ОЗО + ІЗО

ОС — фінансування закладів і заходів освіти; ОЗО — фінансування основних закладів освіти: дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної осві­ти, вищої освіти, післядипломної освіти; ІЗО— фінансування інших закла дів і заходів освіти

ОХЗ

51

ОЗ + ІЗ

ОХЗ — асигнування закладів і заходів охорони здоров’я; ОЗ — асигнування основних закладів охорони здоров’я: лікарень широкого профілю, спеціалізованих медичних закладів, поліклінік і амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, санітарно-епіде­міологічних служб; ІЗ — фінансування інших закладів і заходів з охорони здоров’я, в т. ч. національних програм імунопрофілактики населення та ін.

СОЗ

52

ВП + СЗІ + ІС

СОЗ — асигнування заходів соціального захисту та соціального забезпечення; ВП — виплата пенсій — перерахування до Пенсійного фонду для виплати пенсій; СЗІ — кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів; ІC — витрати на інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

ЖКГ

53

ЖГ + КГ

ЖКГ — видатки на житлово-комунальне господарство; ЖГ — видатки на житлове господарство; КГ — видатки на комунальне господарство

КІМ

54

ОКМ + ІКМ

КІМ — асигнування закладів та заходів з культури і мистецтва; ОКМ — асигнування основних закладів культури і мистецтва: кінематографії, архівної справи; ІКМ — асиг­нування інших закладів та заходів у галузі культури і мистецтва

ЗМІ

55

ОЗІ + ІЗІ

ЗМІ — видатки на засоби масової інформації; ОЗІ — видатки на основні засоби масової інформації: телебачення і радіомовлення, преса, книговидання; ІЗІ — видатки на інші засоби масової інформації

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ФКС

56

ЗФС + ФСГ

ФКС — фінансування в галузі фізичної культури і спорту; ЗФС — фінансування заходів з фізичної культури і спорту; ФСГ — державна підтримка громадських організацій фізкуль­турно-спортивної спрямованості

ПЕ

57

ПЕК + ОМК +

+ ВСБ + ІГП

ПЕ — видатки на промисловість та енергетику; ПЕК — видатки на паливно-енергетич­ний комплекс; ОМК — видатки на конверсію та розвиток підприємств оборонного та машинно-будівного комплексів; ВСБ — видатки на відтворення мінерально-сировинної бази; ІГП — видатки на інші галузі промисловості

БА

58

ВБ + ВА

БА — видатки на будівництво та архітектуру; ВБ — видатки на будівництво; ВА — видатки на архітектуру

СЛР

59

СГ + ЛГМ + РГ + ІВ

CЛP — витрати на сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство, СГ — витрати на сільськогосподарське виробництво; ЛГМ — витрати на лісове господарство і мисливство; РГ — витрати на риболовецьке господарство; ІВ — інші витрати, в т. ч. на земельні ресурси, водне господарство, дослідження, практичні розробки, фінансування бюджетних установ АПК

ТДЗ

60

ТР+ДГ +ТК + ІП

ТДЗ — витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику; ТР — витрати на транспорт, в т. ч. водний і повітряний; ДГ — витрати на дорожнє господарство; ТК — витрати на зв’язок, телекомунікації та інформатику; ІП — інші послуги

ІЕД

61

ДКП + НДП +

+ ІП + СГК

ІЕД — фінансування інших послуг, пов’я­заних з економічною діяльністю; ДКП — фінансування Державної космічної програми; НДП — фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну та інших ресурсів Світового океану; ІП — фінансування інших проектів багатоцільового розвит­ку; СГК — фінансування діяльності, пов’я­заної з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідромеліорації, геодезії та контролем за виробництвом

Продовження дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЧОР

62

СЗГ + ДКВ +

+ ПГЖ + РЗВ + ІЦП

ЧОР — фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; СЗГ — витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ДКВ — державні капітальні вкладення; ПГЖ — витрати на пересе-

лення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до 1-ї категорії потерпілих; РЗВ — витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження; ІЦП — фінансування інших цільових програм

ОПЯ

63

ОПС + ЯБ

ОПЯ — фінансування охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки; ОПС — фінансування заходів і закладів з охорони навколишнього природного середовища; ЯБ — фінансування заходів і закладів з ядерної безпеки

ЛСЦ

64

НДС + ВЦО

ЛСЦ — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; НДС — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій; ВЦО — утримання військ цивільної оборони

ПЗР

65

ДМК + ДМР

ПЗР — витрати на поповнення державних запасів і резервів; ДМК — витрати на поповнення державних запасів дорогоцінних металів і каміння; ДМР — витрати на поповнення матеріальних резервів

ОДБ

66

ОВБ + ОЗБ

ОДБ — витрати на обслуговування дер-

жавного боргу; ОВБ — витрати на обслуговування внутрішнього боргу; ОЗБ — витрати на обслуговування зовнішнього боргу

ДЦФ

67

ФСС + ФСЗ + ДІФ +

+ ФОП + ФЗІ

ДЦФ — видатки державним цільовим фондам (крім фонду Чорнобиля); ФСС — видатки Фонду соціального страхування України; ФСЗ — видатки Фонду сприяння зайнятості населення України; ДІФ — видатки Державному інноваційному фонду України; ФОП — видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища; ФЗІ — видатки Фонду соціального захисту інвалідів України

Закінчення дод. 3

Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ВНГ

68

РФК + БП + ДКР +

+ ПЗП + ГЗ + ПВ

ВНГ — видатки, не віднесені до основних груп; РФК — резервний фонд Кабінету Міністрів України; БП — бюджетні позички; ДКР — дотації республіканському бюджету АР Крим, обласним, міським бюджетам; ПЗП — видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки; ГЗ — видатки на покриття заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій державної цільової безпроцентної позики 1990 року; ПВ — витрати на проведення виборів, референдумів та інші витрати

РВ

69

 

Разом видатків

і — номер відповідної множини;

t — індекс відповідного періоду.

kj I Mi — податкові ставки, що диференційовані за елементами відповідної множини (залежно від бази оподаткування). Індекс (і) означає номер доданку з відповідної множини;

k I М — податкові ставки, що недиференційовані (єдина ставка оподаткування).

Додаток 4

ПОДАТКИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ (ЗБОРИ) В УКРАЇНІ

1. Загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі
1.1. Внески до бюджетів

1.1.1.

Податки на доходи, податки на прибуток

 

Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств

1.1.2.

Податки на власність

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок на нерухоме майно (нерухомість)

1.1.3.

Платежі за використання природних ресурсів

Плата за використання лісових ресурсів

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

Плата за використання надр при видобуванні корисних копалин

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Плата за землю

Рентні платежі за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні

1.1.4.

Внутрішні податки, збори на товари, послуги та підприємницьку діяльність

 

Податок на додану вартість

Акцизний збір з вітчизняних товарів

Акцизний збір з імпортних товарів

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

Податок на промисел

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

1.1.5.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

Мито

Консульські збори

1.1.6.

Інші податки

 

Державне мито

Плата за надання послуг в оформленні документів на право виїзду за кордон

Платежі від приватизації майна державних підприємств

Платежі від продажу державних запасів товарів

Інші неподаткові платежі

Закінчення дод. 4

1.2. Внески до державних цільових фондів

1.2.1.

Внески до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1.2.2.

Внески до Фонду соціального страхування України

1.2.3.

Внески до Пенсійного фонду

1.2.4.

Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України

1.2.5.

Внески до Державного інноваційного фонду України

1.2.6.

Внески до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу України

1.2.7.

Збір до Фонду соціального захисту інвалідів

1.2.8.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

1.2.9.

Збір до Фонду охорони праці

1.2.10.

Збір до Фонду сприяння конверсії

1.2.11.

Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

2. Місцеві податки і збори

2.1.

Готельний збір

2.2.

Збір за парковку автомобілів

2.3.

Ринковий збір

2.4.

Збір за видачу ордера на квартиру

2.5.

Курортний збір

2.6.

Збір за участь у перегонах на іподромі

2.7.

Збір за виграш у перегонах на іподромі

2.8.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

2.9.

Податок з реклами

2.10.

Збір за право використання місцевої символіки

2.11.

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

2.12.

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

2.13.

Комунальний податок

2.14.

Збір за проїзд по території прикордонних областей

2.15.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

2.16.

Збір з власників собак 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим