Главная - Финансы - Книги - Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
<< Содержание < Предыдущая

Список літератури

 • Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000.
 • Арсенюк О. Світовий банк і структурна перебудова фінансового сектора України // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 9.
 • Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Знання, 1998.
 • Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім.; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.
 • Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі: Пер. з англ. — К.: Основи, 2001.
 • Боди З., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2000.
 • Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України — 2001. — № 5.
 • Бюджетний к одекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. — К.: Парламент. вид-во, 2002.
 • Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000.
 • Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002.
 • Воронова Л., Галь В. Комплексна програма розвитку банківської системи України: стратегія на перспективу // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 1.
 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.
 • Гаврилюк О. В. Іноземне інвестування і структурна трансформація в країнах перехідної економіки // Фінанси України. — 1998. — № 7.
 • Гальчинський А. Найвищий пріоритет — грошова стабільність // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 5.
 • Гальчинський А. Стабілізація гривні: проблеми і перспективи // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 7.
 • Герасимчук В. І. Інституціональні перетворення та їх вплив на зайнятість населення. — К.: УІСД, 1999.
 • Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Бі­лорус. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Государственные финансы: Учеб. пособие для студентов экон. вузов и факультетов / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Лыбидь. 1991.
 • Государство и рынок: американская модель / Под ред. М. А. Пор­тного и В. Б. Супяна. — М.: Анкил, 1999.
 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Губський Б., Лук’яненко Д., Сіденко В. Інтернаціоналізація української економіки // Економіка України. — 2000. — № 9.
 • Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики). — Львів: Бібльос, 2001.
 • Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі: Пер. з англ. / За ред. Ю. Немеца та Г. Райта. — К.: Основи, 1998.
 • Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Дзеблюк О. Вплив рівня монетизації економіки України на кредитну діяльність комерційних банків в умовах перехідного періоду // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 5.
 • Дзеблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. — К.: Поліграфкнига, 2000.
 • Доклад о мировом развитии 2000—2001. — М.: Весь мир; Всемирный банк, 2001.
 • Економіка України: підсумки перетворення та перспективи зростання / За ред. В. М. Гейця. — Харків: Форт, 2000.
 • Енциклопедія банківської справи України. — К.: Молодь; Ін Юре, 2001.
 • Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребеник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції і перспективи // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002.
 • Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України / Ред. Ю. К. Зайцев — К.: Таксон, 2000.
 • Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Знання: КОО, 2000.
 • Загальний стан та передумови розвитку фінансового ринку в Україні / Ч. М. Сігер, Х. К. Паттон. — К.: Financial Market International, Inc., 2000.
 • Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд з середини / Ред. Л. Хоффманн і А. Зіденберг — К.: Фенікс, 1998.
 • Кейнс Дж. М.Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978.
 • Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія практика. — К.: НІОС, 2000.
 • Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України: Монографічне дослідження. — К.: Українська енциклопедія, 1997.
 • Корнєєв В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів // Економіка України. — 2001. — № 3.
 • Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, КОО, 1999.
 • Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. — Тернопіль: Карп Юка, 2000.
 • Крисоватий А. І. Фіскальні засади соціально орієнтованої економіки ринкового типу // Фінанси України. — 2000. — № 11.
 • Крупка М. І., Береський Я. О., Реверчук С. К. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. — Львів: Діалог, 1999.
 • Крючкова І. Структурні чинники економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 2.
 • Лагутін В. Д. Монетарна і фіскальна політики у стратегії економічного зростання // Фінанси України. — 2002. — № 8.
 • Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період. — Харків: Форт, 2000.
 • Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: ДрУк, 2002.
 • Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. — К.: Атіка, 2000.
 • Льовочкін С. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України. — 1999. — № 8.
 • Льовочкін С. В. Причини та чинники бюджетного дефіциту в Україні // Економіст. — 1999. — № 11.
 • Льовочкін С. В. Завдання та напрями реформування фінансів соціальної сфери в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 12.
 • Льовочкін С. В. Взаємозв’язок і параметри макроекономічної і макрофінансової стабілізації // Економіст. — 2001. — № 2.
 • Льовочкін С. В., Опарін В. М., Федосов В. М. Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної стабілізації в Україні // Економіка України. — 2000. — № 10.
 • Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2000.
 • Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Налогово-бюджетная политика в странах с экономикой переходного периода / Ред. В. Танзи. — Вашингтон: МВФ, 1993.
 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Новицький В. Є., Плотников О. В. Динаміка зовнішніх боргових зобов’язань України. — К.: Політична думка, 2000.
 • Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Опарін В. М Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Опарін В. М. Фінанси — інституціональна структура суспільства // Фінанси України. — 2001. — № 8.
 • Опарін В. М. Фінансові ресурси та суспільний капітал // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 7.
 • Опарін В. М, Федосов В. М. Засади фінансової стратегії економічного зростання в Україні // Економіка України. — 2002. — № 1.
 • Основи економічної теорії: Політекономі чний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк., Знання, 1997.
 • Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: НІОС, 1997.
 • Пирожков С. І., Сухоруков А. І., Григоренко О. Я. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми: Монографія. — К.: НІУРВ, 2000.
 • Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2-х т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985.
 • Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Пособие по налоговой политике / Под ред. Партасарати Шома. — Вашингтон: МВФ, 1995.
 • Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы. — Бонн: Федеральное Министерство финансов, 1993.
 • Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік: Послання Президента України Кучми Л. Д. до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.
 • Рязанова Н. С. Реструктуризація й ефективність економіки // Фінанси України. — 1999. — № 9.
 • Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво: Навч. посібник. — К.: Знання-Прес, 2002.
 • Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник Національного банку України. — 1999. — № 1.
 • Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. — К., 1996.
 • Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1995.
 • Секторальні моделі прогнозування економіки України / Ред. В. М. Геєць. — К.: Фенікс, 1999.
 • Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків: Матеріали форуму експертів від 2 березня 2001 р. / Ред. І. Бураковський — К.: К.І.С., 2001.
 • Сприяння сталому економічному зростанню в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Ірини Акімової. — К.: Альфа-принт, 2001.
 • Стельмах В. С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні / Ред. В. І. Міщенко. — К.: Знання, 2000.
 • Стельмах В. Огляд монетарної політики в Україні за 1991—2001 рр. // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 7.
 • Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
 • Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Сумароков В. Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.
 • Трансформація: моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи / Ред. В. М. Геєць — К.: Логос, 1999.
 • Трубич С. Ю., Швець В. Є. Формування системи соціального страхування // Фінанси України. — 2000. — № 2.
 • Україна за роки незалежності. 1991—2001. — 3-є вид., перероб. та доп. — К.: Нора-друк, 2001.
 • Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. — К.: Альфа-Принт, 2002.
 • Україна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / Ред. А. Зіденберг і Л. Хоффманн. — К.: Фенікс, 1998.
 • Україна на шляху до Європи / За ред. Л. Хоффманна і Ф. Мьоллерс. — К.: Фенікс, 2001.
 • Філіпенко А. С., Сивашов Ю. Д. Економічні стратегії України: Дискусія інтелектуалів / За ред. В. Резнікова. — К.: Либідь, 1998.
 • Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Фінансово-кредитні важелі регулювання економіки України в перехідний період / Відп. ред. А. І. Даниленко. — К., 1998.
 • Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. — М.: Проспект, 1999.
 • Федосов В. М. Фінансова стратегія розвитку української економіки // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. — К.: НТУУ КПІ, 2001.
 • Федосов В. М, Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 • Федосов В. М. та ін. Розділ «Україна і міжнародні фінансові інституції» в Посланні Президента України до Верховної Ради України на 2001 рік.
 • Федосов В. М., Льовочкін С. В. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України. — 1999. — № 6.
 • Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.
 • Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навч. посібник. — К.: НІОС, 2000.
 • Юрій С. І., Дерлиця А. Ю. Державні фінанси і демократія: до проблеми раціоналізації бюджетного вибору // Фінанси України. — 2001. — № 6.
 • Ющенко В. Ключові проблеми монетарної та валютно-курсової політики в Україні // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 2.
 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні: — 2-е вид. — К.: Скарби, 2000.
 • Arnold G. Corporate Financial Management. — Harlow, England: Financial Times Professional Limited, 1998.
 • Artis M., Lewis M. Money in Britain. Monetary policy, Innovation and Europe. - New York, London: Philip Allan, 1991.
 • Binhammer H. Money, Banking and the Canadian Financial System. - Scarborough, Ontario: Nelson Canada, 1993.
 • Blankart C. Offentliche Finanzen in der Demokratie. — Munchen: Vahlen, 1998.
 • Block S., Hirt G. Foundations of Financial Management. — Homewood, Illinois: Irwin, 1989.
 • Clark E., Levasseur M., Rousseau P. International Finance. — London: Chapman & Hall, 1993.
 • Changes in Revenue Structures. Proceedings of the 42hd Congress of the International Institute of Public Finance, Athens. — Detroit: Wayne State University Press, 1989.
 • Corporate Taxes. A World Summary. — London, New York: Price Waterhouse, 1995.
 • Das Haushaltssystem der Bundesrepublik Deutschland. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1995.
 • Demokratie, Marktwirtschaft und Recht / Herausgegeben von Werner F. Ebke, Detlev F. Vagts. — Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1995.
 • Der Euro stark wie die Mark. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 2000.
 • Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der Sozialen Marktwiztschaft. — Dusseldorf—Wien, 1962.
 • Economic Outlook. — OECD, 1997—2002.
 • Erhard L. Wohlstand fur alle. — Dusseldorf, 1957.
 • Felderer B., Homburg S. Makrookonomik und neue Makrookonomik. — Berlin: Springer-Verlag, 1997.
 • Finanzbericht. 1997—2002. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen.
 • Finanzdienstleistungen / Von Michael Bitz. — Munchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag, 1993.
 • Fisher S., Dornbusch R., Schmalensee R. Economics. — New York: McGraw-Hill, Inc., 1988.
 • Gambier C. Les impots en France — Paris: Francis Lefebvre, 1987.
 • Geld-Bank-und Borsenwesen. — Stuttgart: Poeschel, 1999.
 • Haberler G. Economic Growth and Stability. An Analisis of Economic Change and Policies. — Los Angeles, 1974.
 • Haushaltsrecht des Bundes. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1998.
 • Hull J. Options, Futures and other Derivative Securities. — New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1993.
 • Inflation / Ed. by R. I. Ball and P. Doule. — Baltimor, 1970.
 • International Financial Statistics. — Washington: IMF, 1997—2002.
 • Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von Wahrung und Wirtschaft. Sonderdrucke der Deutschen Bundesbank, # 3. — Frankfurt am Main, 1986.
 • Leonard J. Le financement des depenses publiques en France. — Presses universitaires de Lyon, 1986.
 • Lessons from Labour Market Policies in the Transition Countries. — Paris: CEDEX, 1996.
 • Main Economic Indicators. — Paris: OECD, 1999.
 • Maus R., Ritscherle W., Sund H. Aufbruch nach Europa (Bodensee-Forum 1989). — Konstanz: Univ.-Verl., 1990.
 • Mehr R. Fundamentals of Insurance. — Homewood, Illinois: Irwin, 1986.
 • Monetary Theory and Policy Experience / Ed. by Leijonhufvud A. — Hampshire, New York: Palgrave, 2001.
 • Musgrave R., Peacock A. Classics in Theory of Public Finance. — New York, London: St. Martin’s hress, 1967.
 • Muzellec R. Finances publiques. — Toulouse: Sirey, 1986.
 • Prest A., Barr N. Public Finance in Theory and Practice. — London: Weidenfeld and Nicolson, 1985.
 • Revenue Statistics 1965—1999. — Paris: OESD Publications, 2000.
 • Regulatory Reform in Japan. — Paris: OECD, 1999.
 • Regulatory Reform in the Netherlands. - Paris: OECD, 1999.
 • Rose P., Fraser D. Financial Institutions: Understending and Managing Financial Services. — Plano, Texas: Busines Publication, 1998.
 • Schlecht O., Stoltenberg G. Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, Entwicklungslinien, Perspektivien. — Freiburg—Basel—Wien: Herder, 2001.
 • Schmidt G. Die Staatsreform in Sachsen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. — Weimar, VEB Druckhaus, 1966.
 • Schneider D. Investition, Finanzierung und Besteuerung. — Wiesbaden: Gabler, 1992.
 • Schumpeter J. Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. — Leipzig: Verlag Duncker Humblot, 1911.
 • Selected Federal Taxation. Statures and Regulations. Selected and Edited by M.Rose. — West Publishing Co., 1998.
 • Suchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. — Wiesbaden: Gabler, 1991.
 • Trade Policy and the Transition Process. — Paris: OECD, 1996.
 • Unsere Steuern von A-Z. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1999.
 • Unsere Bankwesen. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1999.
 • VAT in Central and Eastern Europe. — Brussels, KPMG, 1997.
 • Weltentwicklung-bericht 1994. — Washington: Weltbank, 1994.
 • World Debt Tables. External Finance for Developing Countries. — Washington: The World Bank, 1996.
 • World Development Report 1998/99. — The World Bank, 2000.
 • World Investment Report. United Nations. — New York and Geneva, 2000.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування