Главная - Финансы - Книги - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 8. Оцінка ризиків

 

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ Ви:

 • з’ясуєте суть поняття підприємницького ризику та види можливих ризиків,
 • зрозумієте, як оцінити ступінь ризику та способи реагування на небезпеки й загрози бізнесу,
 • дізнаєтесь, як обгрунтувати концепцію управління ризиками,
 • з’ясуєте, які існують способи зменшення ризику в підприємницькій діяльності.

 

Ключові терміни й поняття

Ризик

Підприємницький ризик

Концепція управління ризиками

Оцінка ступеня ризику

Мінімізація негативних наслідків ризиків

Хеджування

Страхування

Самострахування

 

8.1 Види можливих ризиків

Будь-яка діяльність у сфері бізнесу пов’язана з ризиком. Ситуації, коли ризик відсутній, у підприємницькій діяльності трапляються як виняток. Об’єктивна наявність ризику пояснюється тим, що всі ринкові суб’єкти господарювання діють за умов повної або часткової невизначеності, бо залежать від багатьох змінних, дію яких часто неможливо передбачити, зокрема: невизначеність цілей за багатоваріантного вибору; неточність оцінок тенденцій розвитку внутрішнього й зовнішнього середовища чи дії конкурентів; відсутність вичерпної інформації при складанні бізнес-плану тощо.

Щоб заручитись підтримкою інвесторів у бізнес-плані, необхідно не тільки показати потенційні вигоди вкладання коштів у даний підприємницький проект, але також вказати на труднощі, що на них може натрапити бізнес і які загрожуватимуть його існуванню. Ось чому в бізнес-плані необхідно досить детально висвітлити проблеми, пов’язані з ризиками, їх оцінкою та мінімізацією впливу на результати діяльності.

Розділ бізнес-плану «Оцінка ризиків» повинен дати відповідь принаймні на два запитання: по-перше, чи керівництво фірми достатньо глибоко розуміє й ураховує ризики, зв’язані з даним бізнесом; по-друге, чи воно може розробити відповідний план дій за умов невизначеності, конфліктності, браку повної інформації.

Отже, в даному розділі бізнес-плану передовсім необхідно продемонструвати здатність бізнесмена заздалегідь передбачати можливі види ризиків, визначати джерела їх виникнення та можливі заходи для мінімізації їх негативного впливу.

Існують різні тлумачення сутності ризику. Це зумовлено тим, що ризик притаманний усім ринковим суб’єктам, супроводжує всі етапи їх діяльності, має безліч причин виникнення і форм вияву. Ризик пов’язаний з можливістю настання певної несприятливої події, яка зумовлює ймовірність (загрозу) втрати підприємцем (інвестором) своїх ресурсів чи доходів або появу додаткових витрат.

У бізнесі існує чимало різних обставин, які можуть призвести до істотних утрат. Досвід підприємництва засвідчує, що врахування якомога більшої кількості ймовірно несприятливих для даного бізнесу подій, дає змогу реально управляти ризиком.

Перелік можливих видів ризиків досить великий: від стихійного лиха до помилок самого підприємця. Існує значна кількість різноманітних класифікацій видів ризиків. Залежно від певних ознак ризики класифікують за сферою походження, причинами виникнення, масштабами впливу, можливістю прогнозування, відповідністю допустимим нормативам, ступенем системності тощо.

Для підприємницької діяльності характерним є виокремлення таких основних видів ризиків: виробничі, пов’язані з можливістю невиконання фірмою своїх зобов’язань за контрактами; фінансові (кредитні), пов’язані з можливістю порушення фірмою своїх зобов’язань перед інвесторами; інвестиційні, пов’язані з можливим знеціненням інвестиційно-фінансового портфелю, який складається як із власних, так і зі залучених цінних паперів; ринкові, пов’язані з можливим коливанням процентних ставок, курсів валют.
При цьому можливість виникнення кожного виду ризиків різна — різні щодо збитків будуть і їх наслідки. Тому в бізнес-плані необхідно виділити й розглянути лише найбільш імовірні для даного бізнесу ризики (табл. 8.1). Найчастіше в бізнес-плані розглядаються ризики, які можуть виникнути як наслідки:

 • несприятливих тенденцій у зовнішньому середовищі галузі, до якої належить даний бізнес;
 • реакції конкурентів (наприклад, можливе зниження цін на аналогічні види продукції чи послуг);
 • сезонної циклічності обсягів продажу;
 • недостатньої компетентності персоналу, який займається маркетингом, виробництвом чи управлінням;
 • появи нових технічних і технологічних досягнень, які можуть призвести до надто швидкого техніко-економічного старіння продукту даного бізнесу;
 • перевищення виробничих витрат над запланованими;
 • труднощів із одержанням сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, а також кредитів;
 • циклічності потоку готівки тощо.

Для обгрунтування в бізнес-плані концепції управління ризиками важливе значення має поділ останніх на дві загальні групи. Першу групу становлять внутрішні (ендогенні) ризики, що можуть контролюватися конкретним суб’єктом господарювання. До другої групи належать зовнішні (екзогенні) ризики. Це ризики, які менеджери не можуть контролювати безпосередньо, тобто ризики, пов’язані із загальними змінами в економіці, які практично не підлягають контролю окремих суб’єктів підприємницької діяльності, але безпосередньо впливають на інвестиційні можливості. Зокрема збільшення ставок податків призводить до зменшення чистого прибутку та коштів для інвестування. Особливо цей ризик характерний для ринків, що формуються за умов несталого законодавства.

З погляду можливого впливу на кінцеві результати діяльності слід розрізняти динамічний та статичний ризики. Динамічний ризик може бути зумовлений непередбачуваними змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття певних управлінських рішень або непередбачуваних змін у зовнішньому середовищі. Цей тип ризику може стати причиною як збитків, так і доходів (за сприятливих змін). Статичний ризик завжди призводить до збитків, оскільки його сутнісна характеристика пов’язана з утратою реальних активів, а також з утратою доходу через недієздатність суб’єкта господарювання.

Таблиця 8.1

Види ризиків і причини їх виникнення

№ п/п

Вид ризику

Причини виникнення

1

Ризики, пов’язані з неправильним вибором місії, економічних цілей підприємницької діяльності

Необгрунтоване визначення пріоритетів загальної і ринкової стратегії фірми

Неправильний прогноз кон’юнктури на ринках продуктів, ресурсів, капіталу, праці тощо

Неадекватна оцінка потреб сфери споживання і власного виробництва

2

Ризики, пов’язані з незабезпеченістю підприємницької ідеї (проекту) фінансовими ресурсами (інвестиціями)

Відсутність або недостатність коштів для самофінансування

Відсутність реального джерела зовнішнього інвесту-вання

Недоліки вибраного методу фінансування

Утрата джерела фінансування проекту в процесі його реалізації

3

Ризики, пов’язані з недотриманням запланованих строків реалізації підприємницької ідеї

Недотримання графіка запланованих витрат

Порушення прогнозних термінів одержання доходів

4

Маркетингові ризики

Невідповідність цін, передбачених бізнес-планом, та реальних ринкових цін

Відмова постачальників від попередньо укладених контрактів

Недостатнє ресурсне забезпечення виробництва

Зайва кількість персоналу, не виправдана кінцевими результатами діяльності

Недостатньо обгрунтована сегментація ринку збуту

Помилковий вибір цільового сегмента ринку, стратегії продажу продукту, організації мережі збуту, системи логістики та трансфертних моделей реалізації продукту

Неадекватні результати маркетингових досліджень через їх нераціональну організацію

Помилкова стратегія і тактика ціноутворення

Неефективна реклама

Неврахування сезонної циклічності обсягів продажу

5

Ризики, пов’язані із системою взаємодії з партнерами та контрагентами

Недостатньо налагоджена система взаємодії з партнерами та контрагентами

6

Ризики, пов’язані з непередбаченою конкуренцією

Проникнення на ринок значної кількості диверсифікованих та інших фірм

Виникнення нових фірм-конкурентів

Експансія з боку іноземних експортерів

Створення продуктів-замінників

Зниження конкурентами цін на аналогічну продукцію

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 8.1

№ п/п

Вид ризику

Причини виникнення

7

Ризики, пов’язані із забезпеченням прав власності на запатентовані вироби

Недостатні обсяги запатентованих технічних, маркетингових, дизайнерських рішень

Низький рівень патентного захисту

Тривалі строки одержання патентів

Низький рівень збереження комерційних таємниць

8

Ризики непередбачених витрат і збільшення кошторису

Непередбачене збільшення ринкових цін на ресурси

Зростання процентних кредитних ставок

Витрати на непередбачені бізнес-планом заходи

Виплати за термінові роботи

Штрафні санкції, арбітражні виплати

Зниження депозитних ставок на кошти, які зберігаються на банківських рахунках

9

Ризики, пов’язані з конфліктними ситуаціями (із законодавством, громадськістю)

Неврахування в бізнес-плані можливості впровадження нових екологічних, ергономічних нормативів, ліцензій та ін.

Зміна податкової політики, системи штрафних санкцій тощо

Додаткові витрати на «паблік рілейшнз»

10

Ризики, пов’язані з виникненням конфліктів у процесі формування певного підприємницького проекту й розвитку поточної діяльності фірми

Використання тимчасово вільних коштів на поточні потреби фірми

Фінансування із проектних коштів інших видів робіт

Завищення нормативів накладних витрат

11

Ризики, пов’язані зі впровадженням інновацій, венчурного бізнесу

Недосягнення бажаних економічних результатів у процесі розробки та впровадження інновацій Перевищення кошторису витрат у процесі досліджень

Недосягнення прогнозних технічних параметрів у процесі проведення науково-дослідних, конструкторських і технологічних розробок, які становлять основу інноваційного проекту

Одержані результати випереджають технічні й технологічні можливості виробництва

Виникнення небажаних економічних наслідків у процесі реалізації інноваційних проектів 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування