Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Відтворення (ресурсів) — відновлення ресурсів у процесі їх господарського використання.

Ефективність економічна — співвідношення одержаних результатів та затрат живої й уречевленої праці.

Ефективність соціальна — оцінка відповідності результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

Закономірності розміщення продуктивних сил — об’єктивні, внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв’язки між усіма елементами їх просторової організації.

Збалансованість розвитку — досягнення кількісної і якісної відповідності між основними елементами, що входять до складу певної системи.

Інтеграція економічна — процес зближення і поступового об’єднання певних економічних утворень.

Інтегрована господарська система — єдиний регіональний економічний простір, що формується на основі тісних економічних взаємозв’язків між усіма елементами господарського комплексу.

Конкурентоздатність — відповідність вимогам ринку.

Критерії розміщення продуктивних сил — орієнтири практичної спрямованості, якими керуються при виборі оптимального варіанта їх територіального розташування.

Планомірність — форма розвитку народного господарства, за якої шляхом регулювання здійснюється збалансований, пропорційний розвиток галузей і сфер народного господарства.

Принципи розміщення продуктивних сил — головні ідеї та вихідні положення, що формують першооснову їх територіальної організації.

Фактори розміщення продуктивних сил — певні причини та чинники, що впливають на їх територіальне розташування, визначають його ефективність.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Дайте визначення економічного закону.
 • На яких економічних законах грунтується розміщення продуктивних сил як галузь економічної науки ?
 • У чому полягають відмінності між економічними законами і закономірностями ?
 • Поясніть сутність регіональної економічної інтеграції.
 • Поясніть, у чому полягає сутність і складність завдання щодо вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів.
 • Назвіть основні закономірності розміщення продуктивних сил і розкрийте їх сутність.
 • Дайте визначення і назвіть найважливіші принципи розміщення продуктивних сил.
 • Чим визначається пріоритетність принципів розміщення продуктивних сил?
 • Назвіть основні групи факторів розміщення продуктивних сил, поясніть їх значення в господарській практиці.
 • У чому полягає значення критеріїв розміщення продуктивних сил ?
 • Виявіть принципові відмінності між закономірностями, принципами і критеріями розміщення продуктивних сил.

Література

 • Дорогунцов С. І., Данилишин Б. М., Лібанова Е. М., Шевчук В. Я. Україна: проблеми сталого розвитку: Наукова доповідь. — К.: РВПС України НАН України, 1997. — С. 5 — 96.
 • Економіка України: сучасний стан, динаміка, тенденції розвитку: Інформаційно-аналітичний огляд (1997 р.) / За ред. В. С. Найдьонова. — Донецьк: ДІКОМ, 1998. — 80 с.
 • Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Femina, 1995. — С. 45, 95—97, 131, 146, 154, 164, 176, 251, 268, 279, 344.
 • Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). — К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С. 11 — 30.
 • Кравців В. С. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — С. 97—105.
 • Пастернак-Таранущенко Г. Результати дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки України // Економіка України. — 1999. — № 2. — С. 21—28.
 • Регіональна політика України / За ред. Н. Г. Курдюкової. — К.: Наукова думка, 1995. — 210 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського та О. Л. Михайлюк. — К.: Либідь, 1996. — С. 19 — 32.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник // В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 28—45.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 10—18.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Соціальна спрямованість розвитку і розміщення продуктивних сил.
 • Стратегія сталого розвитку продуктивних сил.
 • Забезпечення економічної безпеки держави в контексті проблем розміщення і розвитку продуктивних сил.
 • Фактори розміщення продуктивних сил та їх реалізація в практичній діяльності.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим