Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Галузі спеціалізації району — це галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, які виготовляють товарну продукцію для обміну з іншими районами або для експорту її в інші країни; галузі, які економічно доцільно розвивати в умовах того чи іншого конкретного району з найвищою ефективністю для господарства.

Район економічний — територіально спеціалізована частина народного господарства країни, взаємопов’язана економічними відносинами з іншими територіями.

Район економічний галузевий — територіально сконцентровані виробництва певної галузі в окремих частинах країни, де для їх розвитку є найсприятливіші умови.

Район економічний інтегральний — територіально цілісна частина народного господарства країни, основною ознакою якого є наявність територіально-виробничого комплексу відповідного рангу та економічного тяжіння території до ядра району.
Район макроекономічний — великий економічний район, що являє собою цілісний територіально-виробничий комплекс і об’єднує певні групи адміністративно-територіальних одиниць.

Район мезоекономічний — виділений в межах макрорайону певний підрайон, що охоплює господарські комплекси адміністративно-територіальних одиниць.

Район мікроекономічний — низові або локальні господарські комплекси у низових адміністративних районах з суто місцевими економічними зв’язками.

Районування економічне — науково обгрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або формуються внаслідок розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.

Мережа економічних районів — результат економічного районування у вигляді системи економічних районів різного рангу та типів, яка відображає територіальну організацію народного господарства, що об’єктивно склалася.

Територіально-виробничий комплекс (ТВК) — частка народногосподарського комплексу країни в межах великого регіону, яка відзначається тісним взаємозв’язком і взаємообумовленим розвитком різних галузей виробництва.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначте сутність економічного району і доведіть об’єктивний характер його формування.
 2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів?
 3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення.
 4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?
 5. Розкрийте сутність основних принципів економічного районування.
 6. Визначте типи економічних районів і принципові відмінності між ними.
 7. Назвіть основні етапи розвитку вчення про економічне районування.
 8. В чому полягають особливості сучасного економічного районування території України?
 9. Визначте сучасну мережу мезорайонів України.
 10. В чому полягає прикладне значення економічного районування?

Література

 1. Алампиев П. М. Экономическое районирование СССР. — М.: Изд-во экономической литературы, 1963. — 96 с.
 2. Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. — М.: Наука, 1965. — 256 с.
 3. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів: Світ, 1994. — С. 349—380.
 4. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. — М.: Мысль, 1969. — 335 с.
 5. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — С. 398—406.
 6. Регионы Украины: Поиск стратегии оптимального развития / Под ред. А. П. Голикова. — Харьков: Харьковский ун-т, 1994. — 304 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Оцінка об’єктивного характеру економічного районування території України.

2. Значення природного фактора у формуванні економічних районів.

3. Проблема сформованості економічних районів та чинників, які визначають завершеність цього процесу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим