Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Державна регіональна економічна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.

Механізм державної регіональної економічної політики — це система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких досягається її головна мета.

Перехідний період — особливий період, протягом якого долаються властиві одному суспільному способу виробництва відносини власності і формуються якісно нова система власності, принципово нові виробничі відносини.

Ринкова економіка — економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції, кон’юнктури та узгоджує приватні і суспільні інтереси.

Ринок регіональний — ринок певного товару чи товарної групи, сфера функціонування якого обмежується переважно рамками одного регіону (області, краю, республіки).

Ринок збалансований — ринок, на якому підтримується повна за загальним обсягом, структурою, асортиментом та якістю товарів відповідність між попитом і пропозицією.

Складові механізму державної регіональної економічної політики — законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, нові форми територіальної організації продуктивних сил та міжрегіонального співробітництва.

Форми власності — суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) матеріального багатства між різними суспільними групами, індивідами, державою і мають приватну, колективну та державну форми.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність державної регіональної економічної політики.
 • У чому полягає головна мета і основні завдання регіональної економічної політики ?
 • Назвіть принципи державної регіональної економічної політики.
 • Визначте сутність механізму реалізації державної економічної політики та назвіть його основні складові елементи.
 • Розкрийте зміст сучасної концепції розміщення продуктивних сил.
 • Назвіть основні особливості розміщення продуктивних сил за умов ринкової економіки.
 • Обгрунтуйте перспективи розвитку регіонів України з визначенням пріоритетності розвитку їх галузей спеціалізації.

Література

 • Дорогунцов С. І., Федорищева А. М. Усталеність розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів // Економіка України. — 1996. — № 7. — С. 4—17.
 • Долішній М. І., Злупко С. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — С. 5—22.
 • Закон України «Про концепцію державної регіональної економічної політики» (проект ) № 57 — 2135 / 4 від 8 липня 1998 р. — 20 с.
 • Заяць Т. А. Регіональна політика ринку праці та зайнятості населення: механізм формування і реалізації // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — С.83—89.
 • Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Femina, 1995. — С. 249, 282—283, 318.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — 416 с.
 • Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1993. — 210 с.
 • Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 451—458.
 • Симоненко В. Регіональна політика: системний підхід // Економіка України. — 1996. — № 6. — С. 31—38.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 1. — 163 с.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 2. — 117 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Вплив державної регіональної економічної політики на розміщення продуктивних сил.
 • Проблеми вдосконалення і розвитку механізму державної регіональної економічної політики.
 • Методологічне значення сучасної концепції розміщення продуктивних сил.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим