Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Баланси матеріальні — баланси конкретних видів товарів, сировини тощо, які характеризують ресурси продукції за джерелами їх формування і розподіл за основними напрямами використання.

Економічні структури — склад, співвідношення частин і елементів економічної системи.

Метод дослідження — засіб пізнання, система прийомів і операцій з метою вивчення певного предмета.

Методологія дослідження — сукупність методів дослідження.

Пропорції народного господарства — співвідношення між сферами і галузями народного господарства, між стадіями суспільного відтворення, між різними регіонами країни.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • У чому полягає сутність наукових методів дослідження?
 • Назвіть основні методи науки про розміщення продуктивних сил.
 • Які специфічні методи використовує наука про розміщення продуктивних сил? Розкрийте їх сутність.
 • Що розуміється під елементарною і складною територіально-виробничою системою?
 • Визначте поняття «системний підхід» і «системний аналіз».
 • Яке теоретичне і прикладне значення має метод територіальних пропорцій у вивченні проблем розміщення продуктивних сил?

Література

 • Голіков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — С. 37—51.
 • Ізард У. Методи регіонального аналізу. — М.: Прогрес, 1966. — 659 с.
 • Льош А. Географічне розміщення господарства. — М.: Вид-во іноземної літератури, 1959. — 151 с.
 • Моделі в географії / За ред. Р.Дом. Чорлі і П.Хаггета. — М.: Прогрес, 1971. — 381 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — С. 43—109.
 • Питюренко Е. И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. — К.: Наукова думка, 1983. — 140 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996. — С. 15—51.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 18—24.
 • Территориальная структура производственных комплексов / Под ред. М. М. Паламарчука. — К.: Наукова думка, 1981. — 312 с.
 • Шаблий О. И. Межотраслевые территориальные системы: проблемы методологии и теории. — Львов: Вища школа, 1976. — 200 с.
 • Хеандрикус Бос. Размещение хозяйства. — М.: Прогресс, 1970. — 147 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Наукові методи дослідження — основа вдосконалення розміщення і територіальної організації народного господарства.

2. Нові методи вивчення розміщення продуктивних сил.

3. Значення зарубіжних теорій розміщення виробництва для процесів структурної трансформації економіки. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим