Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Відтворення населення — процес неперервної заміни поколінь.

Внутрішня міграція — зміна місця проживання в межах держави.

Густота (щільність) населення — співвідношення між населенням і площею території, яку воно займає.

Депопуляція — процес скорочення чисельності населення внаслідок переважання смертності над народжуваністю.

Економічно активне (трудоактивне) населення — загальна чисельність населення, старшого від певного віку (16 або 18 років), яке працює або прагне працювати за винагороду.

Зовнішня міграція — переселення, пов’язане з перетином державного кордону.

Коефіцієнти демографічні — частота, з якою відбуваються демографічні події на 1000 чол. населення за рік.

Легальна міграція — переселення на законних підставах; якщо йдеться про міграцію робочої сили, то це проживання в іншій країні за дозволом, який здебільшого обмежений часом або галуззю зайнятості.

Міграція — переміщення робочої сили (працездатних мігрантів) через кордони тих чи інших територій, країн, населених пунктів зі зміною місця проживання. Розрізняють зовнішню і внутрішню, зворотну і незворотну міграції.

Незареєстрована (нелегальна) зайнятість поєднує два види: приховування доходів (і відповідно зайнятості) від дозволеної законом діяльності; заборонену законодавством країни діяльність.

Незворотна (постійна) міграція — переселення до нового місця проживання без наступного повернення до попереднього місця.

Нелегальна міграція — проживання на певній території (переважно в іншій країні) без законних підстав.

Перепис населення — спеціальна науково організована статистична операція, мета якої отримати відомості про чисельність та склад населення.

Попит на робочі місця — загальна кількість робочих місць, необхідних для повного задоволення потреб в них з боку трудоактивного населення, тобто для забезпечення повної зайнятості робочої сили.

Працездатність — здатність виконувати трудові функції без шкоди здоров’ю.

Праця — доцільна діяльність людей завдяки розумовим та фізичним здібностям (зусиллям), які можуть бути застосовані для виробництва товарів або послуг.

Пропозиція робочої сили — загальна сукупність осіб, що активно пропонують свою здатність до праці (свою робочу силу) на конкретному ринку.

Рух населення — процеси зміни чисельності та складу населення:

природний рух — народження, смерті, шлюби і розлучення;

механічний рух — зміни місця проживання в межах країни (внутрішня міграція) або переїзди до інших країн (зовнішня міграція);

соціальний рух — перехід людей з одних соціальних груп до інших, що приводить до зміни їх соціальних ознак.

Робоча сила — загальна чисельність населення старшого від певного віку (16 або 18 років), яке в даний конкретний момент працює або прагне працювати за винагороду.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте роль народонаселення в розвитку та розміщенні виробництва.
 • Визначте особливості сучасного відтворення населення України та динаміки його чисельності.
 • Назвіть основні демографічні показники, розкрийте їх сутність. Обгрунтуйте сучасні демографічні проблеми України.
 • Визначте особливості формування міського та сільського населення України.
 • У чому полягають регіональні особливості розміщення населення України?
 • Назвіть склад трудових ресурсів, особливості їх формування в Україні.
 • В чому полягають особливості розподілу трудових ресурсів по видах зайнятості та галузях народного господарства?
 • Назвіть причини безробіття і проблеми раціонального використання трудових ресурсів України.
 • Обгрунтуйте регіональні особливості трудозабезпеченості територій України.

Література

 • Алексеев А. И. Социально-экономическая география России. — М.: Варяг, 1995. — С. 50, 65.
 • Белоконь Н. В. Трудовые ресурсы села (проблемы сезонной занятости). — К.: Наукова думка, 1987. — С. 20.
 • Доценко А. І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. — К.: Наукова думка, 1994. — С. 31.
 • Заставний Ф. Д. Населення України. — Львів: МП «Край», 1993. — 224 с.
 • Заяць Т. А. Відтворення робочої сили України: регіональні аспекти. — К.: Ленвіт, 1996. — 100 с.
 • Заяць Т. А. Економічне регулювання сфери відтворення робочої сили. — К.: Ленвіт, 1997. — 152 с.
 • Крисанов Д. Ф. Сельское расселение: социально-экономический аспект. — К.: Наукова думка, 1998. — 142 с.
 • Либанова Э. М., Палий Е. М. Демографическое развитие Украинской ССР в 70—80-х годах и его перспектива. — К.: СОПС УССР АН УССР, 1988. — 22 с.
 • Нові Закони України. Вип. 1. — К., 1991. — С. 75.
 • Пітюренко Ю. І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР. — К.: Наукова думка, 1972. — С. 109-118.
 • Расселение: вопросы теории развития (на примере Украинской ССР) / Под. ред. Ф. Д. Заставного. — К.: Наукова думка, 1985. — С. 34.
 • Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1997. — 375 с.
 • Рассет Э. Процесс старения населения. — М.: Статистика, 1968. — 192 с.
 • Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К.: Видавництво УАДУ, 1997. — 360 с.
 • Статистичний щорічник України за 1997 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997. — 618 с.
 • Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища школа, 1993. — 463 с.
 • Стешенко В. С. Природний рух населення України: загальна характеристика. — К.: Здоров’я, 1991. — С. 6—10.
 • Фащевский Н. И., Палий Е. М., Немченко М. П., Старостенко А. Г. Территориальная организация жизнедеятельности населения. — К.: Наукова думка, 1992. — 135 с.
 • Хомра О. У. Міграційні процеси в Україні. Здоров’я та відтворення народу України // Матеріали конференції. — К.: Здоров’я, 1991. — 36 с.
 • Чисельність населення України на 1 січня 1997 р. — К., 1997. — 68 с.
 • Штемпель Д. Население мира в 2000 году. Пер. с немецкого. — М.: Мысль, 1988. — 206 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Як населення впливає на розвиток і розміщення виробництва?

2. Основні причини сучасної міграції населення України.

3. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.

4. Ринок праці та проблеми забезпечення раціональної зайнятості. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим