Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Земельний фонд — усі землі незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму.

Лісовпорядкування — система заходів, що включає інвентаризацію лісового фонду, визначення розміру щорічного користування лісом та його категорій (водоохоронні, захисні, оздоровчі і т.п.), лісовідновлення тощо.

Площа лісового фонду — частина території країни, яка вкрита лісом, а також не зайнята ним, але призначена для потреб лісового господарства.

Природні умови — тіла і сили природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людей, але не використовуються безпосередньо у господарській діяльності суспільства.

Природно-ресурсний потенціал — фактор розміщення продуктивних сил, що включає природні ресурси і природні умови, які можуть бути залучені в господарську діяльність за певних умов.

Ресурси економічні — джерела забезпечення виробництва, включаючи природні, трудові, інформаційні, фінансові тощо.

Ресурси природні — тіла і сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб суспільства.

Ресурси рекреаційні — об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку і туризму.

Ресурсозбереження — один з важливих напрямів підвищення ефективності виробництва на основі раціонального, економного використання усіх видів ресурсів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність і структуру природно-ресурсного потенціалу.
 • Назвіть існуючі методи оцінки природно-ресурсного потенціалу.
 • Охарактеризуйте мінеральні ресурси України, їх структуру та особливості розміщення.
 • Розкрийте сутність та визначте структуру земельного фонду України. Сформулюйте проблеми раціонального використання земельних ресурсів.
 • Охарактеризуйте водні ресурси України, особливості їх формування і розміщення. Назвіть проблеми та шляхи їх раціонального використання.
 • Охарактеризуйте лісові ресурси України, їх народногосподарське значення і основні шляхи раціонального використання.
 • Охарактеризуйте рекреаційні ресурси України, їх структуру та особливості розміщення. Обгрунтуйте проблеми і шляхи їх раціонального використання.
 • Визначте сутність та основні напрями ресурсозбереження.
 • В чому полягають особливості формування вторинного ресурсного потенціалу ?

Література

 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.
 • Горленко И. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблемы комплексного развития территории. — К. : Наукова думка, 1994. — 296 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — С. 178—215.
 • Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1993. — 210 с.
 • Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 139—179.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 4—10.
 • Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: Либідь, 1994. — 150 с.
 • Трегобчук В. Ресурсно — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 1999. — № 2. — С. 4—15.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 1. — 163 с.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 2. — 117 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Вплив природно-ресурсного потенціалу на формування господарського комплексу регіону.

2. Проблеми раціонального використання природних ресурсів України.

3. Ресурсозбереження і структурна трансформація національної економіки. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим