Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Вугільна промисловість — сукупність взаємопов’язаних між собою підприємств з видобування, збагачення й брикетування кам’яного та бурого вугілля.

Газова промисловість — сукупність підприємств, що здійснюють видобування, транспортування, зберігання та перероблення природного газу.

Електроенергетика — галузь промисловості, що охоплює виробництво електроенергії, її транспортування, електромережі, котельні та інші об’єкти.

Нафтова промисловість — сукупність підприємств з розвідування і видобутку нафти й попутного нафтового газу, зберігання й транспортування нафти, її переробки; включає нафтодобувну й нафтопереробну промисловість.

Паливно-енергетичний комплекс — сукупність галузей промислового виробництва, які здійснюють видобуток палива, виробництво електроенергії, їх транспортування та використання.

Паливно-енергетичний баланс — система взаємопов’язаних показників, які характеризують обсяги і структуру видобутку природного палива та виробництва енергетичних ресурсів, а також показники їх споживання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які галузі входять до складу паливно-енергетичного комплексу?
 2. Визначте місце паливно-енергетичного комплексу в єдиному господарському комплексі України.
 3. Що являє собою паливно-енергетичний баланс?
 4. Визначте структуру паливно-енергетичного балансу України та основні стратегічні напрями його вдосконалення.
 5. Охарактеризуйте сучасний стан та особливості розміщення вугільної промисловості України.
 6. Дайте характеристику вугільних басейнів України.
 7. Назвіть існуючі проблеми та обгрунтуйте перспективи розвитку вугільної промисловості України.
 8. Охарактеризуйте сучасний стан та особливості розміщення нафтової і нафтопереробної промисловості України.
 9. Назвіть основні райони видобутку нафти і оцініть рівень забезпеченості потреб України нафтою.
 10. Проведіть аналіз і зіставлення між собою таких показників, як обсяги видобутку і споживання нафти в Україні, реальна потреба в ній, можливості переробки, особливості використання тощо. Які висновки випливають з цього?
 11. Обгрунтуйте проблеми і перспективи розвитку нафтової і нафтопереробної промисловості України.
 12. Охарактеризуйте сучасний стан та особливості розміщення газової промисловості України.
 13. Назвіть основні райони видобутку газу і оцініть рівень забезпеченості потреб України природним газом.
 14. Визначте найбільш актуальні проблеми і реальні перспективи розвитку газової промисловості України.
 15. Визначте структуру виробництва і споживання електроенергії в Україні.
 16. В чому полягає роль електроенергетики в господарському комплексі України?
 17. Охарактеризуйте особливості розміщення теплових електростанцій України.
 18. Охарактеризуйте сучасне розміщення гідроелектростанцій України.
 19. Охарактеризуйте сучасне розміщення атомних електростанцій України.
 20. В чому полягають основні проблеми і перспективи розвитку електроенергетики України?
 21. Визначте екологічні проблеми, пов’язані з розвитком електроенергетики.

Література

 1. Герасимович В. Н., Голуб А. А. Методология экономической оценки природных ресурсов. — М: Наука, 1988. — 140 с.
 2. Глобальная энергетическая проблема /Под ред. И. Д. Иванова. — М: Мысль, 1985. — 240 с.
 3. Давыдова Л. Г., Буряк А. А. Энергетика: пути развития и перспективы. — М: Наука, 1981. — 120 с.
 4. Дорогунцов С. И., Пириашвили Б. З. Основные направления формирования энергетической политики Украины. — К: Экономика Украины. — 1992. — № 8. — С. 3—8.
 5. Зонова Л. М. Энергетическая политика США. — М: Наука, 1987. — 140 с.
 6. Кузнецов Г. А. Экология и будущее. — М: МГУ, 1988. — 158 с.
 7. Народне господарство України у 1990 р.: Статистичний щорічник. — К: Техніка, 1991. — 496 с.
 8. Пириашвили Б. З. Развитие и совершенствование топливно-энергетического комплекса Украинской ССР. — К: Знание, 1986. — 53 с.
 9. Піріашвілі Б. З. Якою буде енергетична політика, таким стане наше життя. — К: Віче, 1994. — С. 47-54.
 10. Решетняк А. А. Эффективность развития топливно-энергетического комплекса Украины. — К: Наукова думка, 1991. — 124 с.
 11. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 112-126.
 12. Формирование и реализация энергетической политики Украины. Cб. науч. тр. / Под ред. Б. З. Пириашвили — К.: СОПС Украины НАН Украины, 1992. — 140 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 1. Місце енергетики в житті суспільства.
 2. Електроенергетика і науково-технічний прогрес.
 3. Значення нетрадиційних джерел енергії.
 4. Сучасний рівень і комплексність використання паливно-енергетичних ресурсів.
 5. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.
 6. Роль атомної електроенергетики в розвитку продуктивних сил.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим