Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Машинобудівний комплекс — сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для потреб народного господарства.

Спеціалізація — форма організації виробництва, при якій виготовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в самостійних галузях чи на відносно відокремлених підприємствах.

Подетальна спеціалізація — полягає в тому, що підприємства виготовляють лише окремі частини, агрегати, вузли або деталі.

Предметна спеціалізація — найпростіша форма, при якій на підприємствах зосереджені виробництва окремих видів і типорозмірів готової продукції.

Технологічна спеціалізація — полягає в тому, що на підприємстві виконують лише окремий технологічний процес.

Кооперування — система міжгалузевих, внутрігалузевих, міжрайонних, внутрірайонних економічних зв’язків.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Який вплив чинить машинобудування на розвиток і розміщення продуктивних сил ?
 • Визначте галузеву структуру машинобудування України, особливості та принципи розміщення основних його галузей.
 • Назвіть основні форми територіальної організації машинобудування України.
 • Охарактеризуйте наукоємні галузі машинобудування України та особливості їх розміщення.
 • Охарактеризуйте транспортне машинобудування України, його значення, галузеву структуру та особливості розміщення.
 • Охарактеризуйте сільськогосподарське машинобудування України, його сучасний стан (особливості розміщення), проблеми та перспективи розвитку.
 • Обгрунтуйте основні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України.
 • За допомогою статистичного щорічника України проведіть аналіз динаміки обсягів виробництва машинобудування і поясніть зменшення його питомої ваги у структурі промисловості України.
 • Визначте галузі машинобудування, для розвитку яких Україна має найкращі передумови і території, де доцільно розміщувати нові підприємства машинобудування.
 • Обгрунтуйте чинники, що впливають на попит на продукцію машинобудування на ринку України і на підставі цього визначте перспективи розвитку машинобудування в цілому та окремих його галузей.
 • Яким чином спеціалізація і кооперування виробництва можуть вплинути на територіальну організацію машинобудування України?
 • Поясніть, чи може створення вільних економічних зон вплинути на розміщення машинобудівних підприємств.
 • Що необхідно зробити для стимулювання залучення іноземних інвестицій і в які галузі машинобудування України їх доцільно направляти?

Література

 • Берзинь И. Э., Калинина Н. П. Экономика машиностроительного производства. — М.: Высшая школа, 1988. — 303 с.
 • Карпунин М. Г. Перестройка и модернизация машиностроения: экономический аспект. — М.: Машиностроение, 1990. — 271 с.
 • Крыжановский Б. Н. Потенциал машиностроения. — К.: Наукова думка, 1994. — 351 с.
 • Экономика машиностроительного производства. — М.: Высшая школа, 1988. — 303 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — С. 376—392.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 139—149.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 376—392.
 • Романенко В. Регіональні ринки продукції машинобудування в Україні // Економіка України. — 1996. — № 6. — С. 90—92.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Машинобудування — основа розвитку і розміщення продуктивних сил України.
 • Сучасний стан машинобудування України та основні проблеми і перспективи його розвитку.
 • Роль машинобудування в широкому впровадженні у виробництво нових високих технологій.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим