Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Агропромисловий комплекс — сукупність галузей народного господарства, що зайняті виробництвом продукції сільського господарства, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача.

Агропромислова інтеграція — процес посилення виробничих зв’язків і органічного поєднання сільського господарства з суміжними галузями, що займаються обслуговуванням сільського господарства і доведенням його продукції до споживача.

Інтенсифікація сільського господарства — збільшення виробництва продукції шляхом продуктивного використання вже оброблюваних земель та інших ресурсів завдяки застосуванню нової техніки і технології, сучасних форм організації праці і виробництва. Напрями інтенсифікації — механізація, меліорація, нові технології та інші шляхи індустріалізації сільського господарства.

Меліорація (від лат. — покращання) — сукупність організаційно-господарських і технічних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення земель.

Раціональне природокористування — передбачає оптимальність зв’язків суспільства і природи, екологізацію виробничої діяльності, збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх господарського використання, народногосподарського підходу до організації природокористування.

Сільськогосподарські угіддя — частина земельних ресурсів, які використовуються в сільському господарстві (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) для виробництва сільськогосподарської продукції.

Сильні пшениці — сорти м’якої пшениці, що мають високі хлібопекарські якості (білок — 14—16%), з високим вмістом еластичної клейковини (28%) і скловидністю не нижчою від 70%. Дають високоякісне борошно.

Тверда пшениця — вид пшениці, зерно якої з високим вмістом білка (21—22%) і особливою якістю клейковини. Це зерно є сировиною для макаронної промисловості.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначте роль агрокліматичних умов у розвитку, галузевій структурі і розміщенні сільського господарства.
 2. Доведіть об’єктивну необхідність інтеграції сільського господарства і галузей промисловості.
 3. Назвіть галузеву структуру АПК України.
 4. Визначте місце сільського господарства в формуванні і розвитку АПК.
 5. Назвіть галузеву структуру сільського господарства України, його зональну спеціалізацію.
 6. Охарактеризуйте рослинництво України, його галузеву структуру і передумови розвитку і розміщення.
 7. Охарактеризуйте тваринництво України, його галузеву структуру, особливості розміщення і зональну спеціалізацію.
 8. Визначте роль і місце переробного комплексу в розвитку АПК України, його структурі.
 9. Назвіть спеціалізовані АПК України, особливості їх формування і розміщення.

Література

 1. Борщевский П. П., Прейгер Д. К., Иванух Р. А. Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1989. — 197 с.
 2. Веденичев П. Ф., Пасхавер Б. И. Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1988. — 311 с.
 3. Иванух Р. А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1984. — 223 с.
 4. Крючков В. Г. Использование земель и продовольственные ресурсы. — М.: Мысль, 1987. — 231 с.
 5. Лебединский Ю. П., Ганечко Л. А. Продовольственный комплекс Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1986. — 253 с.
 6. Маракулин П. П. Региональные особенности размещения сельскохозяйственного производства. — К.: Наукова думка, 1986. — 212 с.
 7. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник з економіки і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — 328 с.
 8. Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Видав. Центр «Академія», 1998. — 464 с.
 9. Пістун М. Д., Гуцал В. О., Провотар Н. І. Географія агропромислових комплексів. — К.: Либідь. — 1997. — 198 с.
 10. Ракитников А. Н. География сельского хозяйства. — М.: Мысль, 1970. — 342 с.
 11. Состояние и охрана земельных ресурсов. — К.: Наукова думка, 1985. — 136 с.
 12. Территориальная организация агропромышленных комплексов. — К.: Наукова думка, 1985. — 304 с.
 13. Шипович Е. И. География производительных сил Украинской ССР. — К.: Выща школа, 1988. — 127 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Закономірності формування територіальних АПК.
 • Структурні особливості агропромислового комплексу України.
 • Напрями реформування територіальних АПК в умовах переходу до ринкових форм господарювання.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим