Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Агропромисловий комплекс — сукупність галузей народного господарства, що зайняті виробництвом продукції сільського господарства, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача.

Агропромислова інтеграція — процес посилення виробничих зв’язків і органічного поєднання сільського господарства з суміжними галузями, що займаються обслуговуванням сільського господарства і доведенням його продукції до споживача.

Інтенсифікація сільського господарства — збільшення виробництва продукції шляхом продуктивного використання вже оброблюваних земель та інших ресурсів завдяки застосуванню нової техніки і технології, сучасних форм організації праці і виробництва. Напрями інтенсифікації — механізація, меліорація, нові технології та інші шляхи індустріалізації сільського господарства.

Меліорація (від лат. — покращання) — сукупність організаційно-господарських і технічних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення земель.

Раціональне природокористування — передбачає оптимальність зв’язків суспільства і природи, екологізацію виробничої діяльності, збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх господарського використання, народногосподарського підходу до організації природокористування.

Сільськогосподарські угіддя — частина земельних ресурсів, які використовуються в сільському господарстві (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) для виробництва сільськогосподарської продукції.

Сильні пшениці — сорти м’якої пшениці, що мають високі хлібопекарські якості (білок — 14—16%), з високим вмістом еластичної клейковини (28%) і скловидністю не нижчою від 70%. Дають високоякісне борошно.

Тверда пшениця — вид пшениці, зерно якої з високим вмістом білка (21—22%) і особливою якістю клейковини. Це зерно є сировиною для макаронної промисловості.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначте роль агрокліматичних умов у розвитку, галузевій структурі і розміщенні сільського господарства.
 2. Доведіть об’єктивну необхідність інтеграції сільського господарства і галузей промисловості.
 3. Назвіть галузеву структуру АПК України.
 4. Визначте місце сільського господарства в формуванні і розвитку АПК.
 5. Назвіть галузеву структуру сільського господарства України, його зональну спеціалізацію.
 6. Охарактеризуйте рослинництво України, його галузеву структуру і передумови розвитку і розміщення.
 7. Охарактеризуйте тваринництво України, його галузеву структуру, особливості розміщення і зональну спеціалізацію.
 8. Визначте роль і місце переробного комплексу в розвитку АПК України, його структурі.
 9. Назвіть спеціалізовані АПК України, особливості їх формування і розміщення.

Література

 1. Борщевский П. П., Прейгер Д. К., Иванух Р. А. Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1989. — 197 с.
 2. Веденичев П. Ф., Пасхавер Б. И. Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1988. — 311 с.
 3. Иванух Р. А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1984. — 223 с.
 4. Крючков В. Г. Использование земель и продовольственные ресурсы. — М.: Мысль, 1987. — 231 с.
 5. Лебединский Ю. П., Ганечко Л. А. Продовольственный комплекс Украинской ССР. — К.: Наукова думка, 1986. — 253 с.
 6. Маракулин П. П. Региональные особенности размещения сельскохозяйственного производства. — К.: Наукова думка, 1986. — 212 с.
 7. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник з економіки і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — 328 с.
 8. Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Видав. Центр «Академія», 1998. — 464 с.
 9. Пістун М. Д., Гуцал В. О., Провотар Н. І. Географія агропромислових комплексів. — К.: Либідь. — 1997. — 198 с.
 10. Ракитников А. Н. География сельского хозяйства. — М.: Мысль, 1970. — 342 с.
 11. Состояние и охрана земельных ресурсов. — К.: Наукова думка, 1985. — 136 с.
 12. Территориальная организация агропромышленных комплексов. — К.: Наукова думка, 1985. — 304 с.
 13. Шипович Е. И. География производительных сил Украинской ССР. — К.: Выща школа, 1988. — 127 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Закономірності формування територіальних АПК.
 • Структурні особливості агропромислового комплексу України.
 • Напрями реформування територіальних АПК в умовах переходу до ринкових форм господарювання.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн