Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Вантажо- і пасажирооборотпоказники виконаної транспортної роботи. Визначаються як добуток обсягу перевезень (вантажів чи пасажирів) на відстань їх транспортування. Якщо обсяг перевезень позначається в тоннах, то вантажо- і пасажирооборот — в тонно-кілометрах, пасажиро-кілометрах. Іноді в науковій літературі, в статистичних словниках вживаються синоніми вантажообороту — тонно-кілометрова робота, а пасажирообороту — пасажиро-кілометрова робота.

Вантажооборот внутрішній (залізниць, водних басейнів, трубопроводів, транспортних вузлів, станцій, портів) і зовнішній (експорт, імпорт, міжнародний транзит).

Вантажонапруженістьпоказник, що характеризує потужність потоку вантажів на наземних і водних шляхах сполучення. Вантажонапруженість визначають відношенням вантажообороту (т-км) за одиницю часу (рік, місяць, добу) до довжини шляху (км), тобто т-км/км. Пасажиронапруженість — відношення пасажирообороту (пас-км) до довжини шляху (км), тобто пас-км/км.

Вантажо- і пасажиропотік — кількість вантажів (пасажирів), що їх перевозять за певним маршрутом (автомобільним, залізничним, водним шляхом тощо) в певному напрямку за певний проміжок часу (рік, місяць, добу). Такі показники є матеріальним виразом транспортно-економічних зв’язків.

Відомчий транспорт — транспорт підприємств і організацій, який здійснює внутрішньовиробничі, внутрішньогосподарські, внутрішньозаводські, внутрішньопортові, внутрішньобудівельні та інші зв’язки.

Коефіцієнт зворотності — відношення кількості вантажів, що їх перевозять в порожньому напрямі (з меншим обсягом вантажопотоку), до кількості вантажів, які перевозять у вантажному (з більшим обсягом вантажопотоку). Чим ближче цей показник до одиниці, тим рівномірніше розподіляються вантажопотоки.

Пропускна спроможність транспорту — максимальна кількість транспортних одиниць (автомобілів, потягів, суден, літаків), яку можна пропустити за даний період при певному рівні технічної оснащеності та найефективнішої організації транспортної роботи.

Провізна спроможність транспорту — максимальна кількість вантажу або пасажирів, яку можна перевезти на даному відрізку автошляху, залізниці, магістральної річки, через транспортний вузол, станцію і т. д.

Раціоналізація перевезень — полягає в скороченні витрат на транспортування шляхом усунення нераціональних перевезень, якими є зустрічні перевезення (однорідні вантажі, що перевозять в зустрічному напрямку), а також надмірно далекі перевезення на автотранспорті (більше 150 км) і надмірно короткі — на залізничному транспорті (менше 150 км).

Середня відстань перевезень вимірюється в кілометрах, а на морському транспорті — в милях і визначається відношенням вантажообороту до обсягу перевезень вантажів (пасажирообороту до обсягу перевезень пасажирів).

Собівартість перевезень — розраховується як витрати на одиницю транспортної продукції (1 т-км, 1 пас-км).

Транспорт загального користування — це транспорт, який здійснює перевезення готової продукції, сировини та напівфабрикатів з місць виробництва до пунктів споживання або подальшої переробки, задовольняє потреби населення у просторовому переміщенні з виробничими або приватними цілями.

Транспортний баланс — це сукупність показників, що характеризують обсяги, структуру перевезень, міжрайонні та внутрірайонні транспортно-економічні зв’язки регіону або країни в цілому. Часто під транспортним балансом розуміють співвідношення ввозу і вивозу, відправлення і прибуття. Якщо для певного транспортного пункту, вузла чи регіону характерно переважання вивозу над ввозом (відправлення над прибуттям), транспортний баланс є активним, а якщо навпаки, то — пасивним.

Транспортний вузол — комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менше як три лінії одного або двох видів магістрального транспорту, які у взаємодії обслуговують транзитні та місцеві перевезення вантажів і пасажирів. Залежно від видів транспорту, що стикуються, вузли поділяються на: залізничні (Здолбунів, Жмеринка, Гребінка, Ніжин, Ромодан, Дебальцево), залізнично-автодорожні (Харків, Полтава, Львів), залізнично-автодорожно-річкові (Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя), залізнично-автодорожно-морські (Одеса, Миколаїв).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте роль транспорту в розвитку і розміщенні виробництва.
 • Обгрунтуйте місце і особливості залізничного транспорту в транспортній системі України. Назвіть основні залізниці.
 • Визначте місце і особливості автомобільного транспорту України. Назвіть основні автомобільні шляхи.
 • Сформулюйте передумови розвитку водного транспорту України, обгрунтуйте його роль і місце в економіці України.
 • У чому полягає значення трубопровідного транспорту в розвитку продуктивних сил України?

Література

 • Афанасьев Л. Л., Островский Н. Б., Цукерберг С. М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. — М.: Транспорт, 1984. — 335 с.
 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — С. 199—206.
 • Экономические проблемы развития транспорта / Под ред. А. А. Митаишвили. — М.: Транспорт, 1982. — 231 с.
 • Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток, модернізація транспортної системи України // Економіка України. — 1998. — № 9. — С. 45—52.
 • Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 47—55.
 • Пащенко Ю. Є., Давиденко А. М., Чернюк Л. Г. Перспективи розвитку транспортного комплексу. — К.: Либідь, 1998. — 40 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред. В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996. — С. 369—386.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. К.: Вища школа, 1998. — С. 191—208.
 • Транспортный комплекс Украины: Экономика, организация, развитие: Сб. науч. трудов. / За ред. Цветова Ю. М. — К.: ИКТП — Центр, 1995. — 198 с.
 • Транспорт Украины: Справочник. — Одесса: Судоходство, 1997. — 140 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Місце транспорту в матеріальному виробництві, обєктивна необхідність транспортних послуг.
 • Роль транспорту в спеціалізації і комплексному розвитку територій.
 • Вплив транспорту на поглиблення територіального поділу праці.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим