Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Тема: Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил

Питання для обговорення:

 • Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер.
 • Основні закономірності розміщення продуктивних сил.
 • Принципи розміщення суспільного виробництва.
 • Основні фактори, що впливають на характер територіального розміщення галузей і підприємств.
 • Визначальна роль соціальних і екологічних критеріїв у розміщенні продуктивних сил.

Тема: Економічне районування та територіальна структура народного господарства

Питання для обговорення:

1. Територіальний поділ праці — основа формування економічних районів.

2. Становлення і розвиток вчення про економічне районування.

3. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства:

3.1. принципи економічного районування;

3.2. районний господарський комплекс, його галузева структура (три основні групи галузей). ТВК — раціональна форма територіальної організації продуктивних сил економічного району;

3.3. типи економічних районів. Генеральне економічне районування України;

3.4. практичне значення економічного районування.

Тема: Продуктивні сили України: особливості їх територіальної організації та розвитку

Питання для обговорення:

 • Характеристика природно-ресурсного потенціалу України, його вплив на спеціалізацію і територіальну організацію народного господарства.
 • Населення України: динаміка його чисельності, структура, особливості формування та основні демографічні проблеми.
 • Сучасне розселення сільського і міського населення України. Урбанізація: сутність і сучасні особливості.
 • Трудові ресурси України: структура і розподіл за видами зайнятості і галузями народного господарства. Сучасні проблеми трудозабезпеченості окремих регіонів і галузей та проблеми раціонального використання трудових ресурсів.
 • Україна — багатогалузевий народногосподарський комплекс, його структура та основні галузі спеціалізації.

Тема: Паливна промисловість України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Паливно-енергетичний комплекс: сутність, структура та народногосподарське значення.
 • Місце паливної промисловості в паливно-енергетичному комплексі України та її значення для розвитку галузей народногосподарського комплексу України.
 • Паливний баланс України: сутність, сучасна структура та шляхи її вдосконалення.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку вугільної промисловості України. Характеристика вугільних басейнів України.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку нафтової промисловості України. Основні райони видобутку нафти. Рівень забезпеченості потреб України у нафті. Основні нафтопроводи.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку газової промисловості України. Основні райони видобутку природного газу. Рівень забезпеченості потреб України у природному газі. Найважливіші газопроводи.
 • Основні проблеми і перспективи розвитку паливної промисловості України та її зв’язок з паливною промисловістю Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану та інших країн світу.

Тема: Електроенергетика України: особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Електроенергетика: значення і місце в народногосподарському комплексі країни та паливно-енергетичному комплексі.
 • Принципи розміщення і розвитку електроенергетики. Структура виробництва електроенергії України.
 • Теплоенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні райони концентрації ТЕС.
 • Гідроенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні каскади ГЕС.
 • Атомна електроенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Сучасне розміщення атомних електростанцій України.
 • Розвиток електроенергетики та охорона навколишнього середовища.
 • Проблеми та перспективи розвитку енергетики України.

Тема: Чорна металургія України: особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Чорна металургія: структура та народногосподарське значення.
 • Основні передумови розвитку та принципи розміщення підприємств чорної металургії.
 • Сировинна база чорної металургії України.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення чорної металургії України. Характеристика основних металургійних районів.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку чорної металургії України.

Тема: Машинобудівний комплекс України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Машинобудівний комплекс: значення в розвитку господарського комплексу країни, галузева структура та форми його територіальної організації.
 • Особливості і принципи розміщення галузей машинобудування України. Основні райони і центри.
 • Сучасний рівень розвитку галузей машинобудування України.
 • Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні України та їх вплив на розміщення галузі.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України.

Тема: Агропромисловий комплекс України: галузева та територіальна структура, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • АПК: сутність, значення і місце в народногосподарському комплексі. Галузева структура і форми територіальної організації АПК.
 • Характеристика природних передумов розвитку сільського господарства України.
 • Сільське господарство — сировинна база АПК.
 • Рослинництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
 • Тваринництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
 • Структура та принципи розміщення основних галузей переробного комплексу АПК України.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку АПК України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування