Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Тема: Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил

Питання для обговорення:

 • Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер.
 • Основні закономірності розміщення продуктивних сил.
 • Принципи розміщення суспільного виробництва.
 • Основні фактори, що впливають на характер територіального розміщення галузей і підприємств.
 • Визначальна роль соціальних і екологічних критеріїв у розміщенні продуктивних сил.

Тема: Економічне районування та територіальна структура народного господарства

Питання для обговорення:

1. Територіальний поділ праці — основа формування економічних районів.

2. Становлення і розвиток вчення про економічне районування.

3. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства:

3.1. принципи економічного районування;

3.2. районний господарський комплекс, його галузева структура (три основні групи галузей). ТВК — раціональна форма територіальної організації продуктивних сил економічного району;

3.3. типи економічних районів. Генеральне економічне районування України;

3.4. практичне значення економічного районування.

Тема: Продуктивні сили України: особливості їх територіальної організації та розвитку

Питання для обговорення:

 • Характеристика природно-ресурсного потенціалу України, його вплив на спеціалізацію і територіальну організацію народного господарства.
 • Населення України: динаміка його чисельності, структура, особливості формування та основні демографічні проблеми.
 • Сучасне розселення сільського і міського населення України. Урбанізація: сутність і сучасні особливості.
 • Трудові ресурси України: структура і розподіл за видами зайнятості і галузями народного господарства. Сучасні проблеми трудозабезпеченості окремих регіонів і галузей та проблеми раціонального використання трудових ресурсів.
 • Україна — багатогалузевий народногосподарський комплекс, його структура та основні галузі спеціалізації.

Тема: Паливна промисловість України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Паливно-енергетичний комплекс: сутність, структура та народногосподарське значення.
 • Місце паливної промисловості в паливно-енергетичному комплексі України та її значення для розвитку галузей народногосподарського комплексу України.
 • Паливний баланс України: сутність, сучасна структура та шляхи її вдосконалення.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку вугільної промисловості України. Характеристика вугільних басейнів України.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку нафтової промисловості України. Основні райони видобутку нафти. Рівень забезпеченості потреб України у нафті. Основні нафтопроводи.
 • Сучасний рівень та перспективи розвитку газової промисловості України. Основні райони видобутку природного газу. Рівень забезпеченості потреб України у природному газі. Найважливіші газопроводи.
 • Основні проблеми і перспективи розвитку паливної промисловості України та її зв’язок з паливною промисловістю Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану та інших країн світу.

Тема: Електроенергетика України: особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Електроенергетика: значення і місце в народногосподарському комплексі країни та паливно-енергетичному комплексі.
 • Принципи розміщення і розвитку електроенергетики. Структура виробництва електроенергії України.
 • Теплоенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні райони концентрації ТЕС.
 • Гідроенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні каскади ГЕС.
 • Атомна електроенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Сучасне розміщення атомних електростанцій України.
 • Розвиток електроенергетики та охорона навколишнього середовища.
 • Проблеми та перспективи розвитку енергетики України.

Тема: Чорна металургія України: особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Чорна металургія: структура та народногосподарське значення.
 • Основні передумови розвитку та принципи розміщення підприємств чорної металургії.
 • Сировинна база чорної металургії України.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення чорної металургії України. Характеристика основних металургійних районів.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку чорної металургії України.

Тема: Машинобудівний комплекс України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • Машинобудівний комплекс: значення в розвитку господарського комплексу країни, галузева структура та форми його територіальної організації.
 • Особливості і принципи розміщення галузей машинобудування України. Основні райони і центри.
 • Сучасний рівень розвитку галузей машинобудування України.
 • Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні України та їх вплив на розміщення галузі.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України.

Тема: Агропромисловий комплекс України: галузева та територіальна структура, проблеми і перспективи розвитку

Питання для обговорення:

 • АПК: сутність, значення і місце в народногосподарському комплексі. Галузева структура і форми територіальної організації АПК.
 • Характеристика природних передумов розвитку сільського господарства України.
 • Сільське господарство — сировинна база АПК.
 • Рослинництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
 • Тваринництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
 • Структура та принципи розміщення основних галузей переробного комплексу АПК України.
 • Основні проблеми та перспективи розвитку АПК України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим