Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Відповідно до навчального плану студенти 1-го курсу виконують курсову роботу з дисципліни «Розміщення продуктивних сил». При підготовці до написання курсової роботи вони оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил, засвоюють основні методи цього аналізу, вчаться добирати необхідний матеріал з літературних, статистичних та інших джерел, систематизувати його й робити відповідні висновки.

У курсових роботах необхідно враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в розміщенні виробництва, в системі управління народним господарством. Особливу увагу треба звертати на нові проблеми у зв’язку з проголошенням державної незалежності України та інших республік, знати закони, які регламентують їхній економічний розвиток.

З урахуванням цих змін слід акцентувати увагу на питаннях більш раціонального розміщення продуктивних сил України, удосконалення зовнішніх економічних зв’язків, впливу економічних та інших факторів на ці процеси.

Основа курсової роботи — дослідження, що характеризують розміщення галузей народного господарства, народногосподарську спеціалізацію районів. Що стосується різних історичних екскурсів чи опису технологічних процесів, то ці питання повинні мати допоміжний характер. У курсовій на них треба відводити дві-три сторінки.

Кожен студент пише курсову роботу на одну з тем запропонованої тематики. Крім того, студент має право (з дозволу керівника) самостійно вибрати тему, яка не передбачена цими рекомендаціями.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Важливий етап у роботі над обраною темою — ознайомлення з необхідною літературою.

Характеристика розвитку та розміщення будь-якої галузі народного господарства країни чи її окремого регіону, вивчення процесу формування економічних районів та характеристика їх розвитку неможливі без роботи над літературними джерелами — підручниками, навчальними посібниками, спеціальними монографіями, статтями, статистичними довідниками тощо.

При доборі літератури потрібно навчитись користуватись каталогами бібліотек та різноманітними бібліографічними покажчиками. З бібліографічних покажчиків особливо рекомендуються «Книжковий літопис», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей», реферативні журнали. У «Літописах» є довідки про всі книжки, що вийшли за зазначений термін часу (за кожний місяць), про всі статті, що надруковані в журналах і галузях (за кожен місяць). Реферативні журнали містять довідки про видання з різних галузей народного господарства, що вийшли в Україні та за рубежем, тут можна одержати необхідну інформацію навіть у тому разі, коли з будь-яких причин неможливе користування тим чи іншим джерелом.

Працюючи над курсовою роботою, важливо також використовувати статистичні матеріали. Одне з найбільш доступних джерел інформації зі статистики різних галузей народного господарства України — статистичні довідники, більшість яких видається щорічно по республіці, областях та великих містах. У роботі доцільно використовувати довідники останнього року видання.

Для курсових, присвячених соціально-економічній характеристиці невеликого міста, адміністративного району, промислового підприємства, радгоспу, колгоспу, фермерського господарства, обов’язкові первинні відомчі матеріали, звіти, виробничі плани цього об’єкта. Добираючи їх, необхідно передбачити, які питання і як повинні розкриватися.

СКЛАДАННЯ КОНСПЕКТІВ ТА ОБРОБКА СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Під час вивчення наукової літератури, первинних та архівних матеріалів необхідно робити виписки на окремих картках чи аркушах паперу, зазначаючи усі вихідні дані використаної книжки чи статті (прізвище та ініціали автора, її повна назва, місце видання, видавництво, рік видання). Ці відомості заносять у спеціальний список, який ведуть з початку роботи над відібраними джерелами. Таким чином, разом з вивченням і конспектуванням літературних джерел поступово заповнюється список використаної літератури.

Якщо витяг з книжки чи статті буде наведений у курсовій роботі у вигляді цитати, запис роблять дослівно і вказують джерело та сторінку, звідки його взято.

На картці також можна робити копії графічних матеріалів, які є в джерелі, що конспектується (діаграми, схеми, графіки, таблиці). І в цьому випадку необхідно вказати джерело цього матеріалу. Картки з виписками рекомендується згрупувати по розділах роботи.

При роботі з первинними матеріалами (річними звітами, виробничими планами підприємств тощо) слід також робити виписки на окремих картках чи на спеціально виготовлених бланках. Починаючи вивчення первинних матеріалів, студент повинен усвідомлювати, яка інформація йому потрібна. Тому важливо, щоб було достатнім загальне уявлення про зміст майбутньої роботи.

Приступаючи до розробки статистичних матеріалів, треба володіти методами їх аналізу. Наприклад, використовуючи звітні дані за кілька років, необхідно виявити динаміку розвитку виробництва на даному підприємстві, зміни його структури, продуктивності праці, собівартості продукції та ін. Аналізуючи звіти колгоспів, радгоспів, фермерських господарств, треба з’ясувати структуру його посівних площ, затрат праці, валової та товарної продукції, грошових витрат по галузях виробництва, місце сільськогосподарських культур у валовій та товарній продукції тощо. Порівнюючи загальний обсяг продукції, у тому числі по галузях виробництва, необхідно з’ясувати ступінь товарності кожної галузі. На основі довідок про обсяги сільськогосподарського виробництва (посівних площ), валовий збір сільськогосподарських культур, про поголів’я худоби, продукцію тваринництва по району, області чи по конкретному господарству треба з’ясувати місце його в сільськогосподарському виробництві району чи області.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

План необхідно скласти на початку роботи над темою після попереднього ознайомлення з літературними джерелами. При складанні плану треба врахувати, які питання і в якій послідовності мають бути розглянуті при розкритті даної теми, виявити основні проблеми, яким повинні бути підпорядковані всі інші питання плану. Головне питання в курсовій роботі — це характеристика розміщення продуктивних сил і з’ясування кола проблем та шляхів їх розв’язання. У кожній конкретній темі план повинен служити реалізації її головної ідеї. План роботи затверджує науковий керівник.

НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ

Загальний обсяг роботи (текстової частини) повинен становити 25—30 стандартних аркушів. Значні відступи від цієї норми небажані.

Зміст роботи повинен відповідати таким основним вимогам:

1. В роботі необхідно відповісти не тільки на питання, як розвивається і розміщується та чи інша галузь виробництва, яка спеціалізація і комплексність господарства району (міста, підприємства, господарства), а й з’ясувати також, чому склалось таке розміщення, чим зумовлена така спеціалізація і галузева структура.

2. Необхідно дати характеристику сучасного стану галузей народного господарства чи господарського комплексу району (області, міста, господарства), яка повинна грунтуватись на найновіших статистичних матеріалах.

3. Соціально-економічну характеристику обраного об’єкта (галузі господарства, району, області, міста, підприємства) необхідно завершити аналізом основних проблем його розвитку та шляхів їх вирішення.

4. Виклад змісту всіх розділів роботи повинен бути логічним й послідовним. Слід уникати суперечностей та повторень.

5. Висновки й узагальнення мають бути аргументовані, враховувати досягнення науки та господарської практики у тісному зв’язку із завданням економічних реформ на сучасному етапі.

6. Обов’язковою умовою виконання курсової роботи є самостійне висвітлення питань теми. Якщо в роботі не забезпечено додержання цієї вимоги, курсова робота не може бути допущена до захисту.

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ

Графічні матеріали (діаграми, графіки, картосхеми та ін.) — важлива складова частина курсової роботи. Використовуючи самостійно зроблені графічні матеріали, студент може значно збагатити текстову частину роботи, розкрити та виявити, якою мірою вона пов’язана з розміщенням інших галузей виробництва, природними ресурсами, шляхами сполучення, трудовими ресурсами тощо.

У роботах, присвячених характеристиці галузей промисловості, потрібно використати, наприклад, картосхеми розміщення підприємств, які входять до складу галузі, що характеризується, чи розміщення центрів даної галузі промисловості, районів видобутку сировини, яка використовується, напрямків вантажопотоків готової продукції, зв’язків з іншими галузями народного господарства по лінії постачання напівфабрикатів, палива, електроенергії, сировини і т. ін.

У роботах по розміщенню сільського господарства можна передбачити картосхеми використання земель для сільськогосподарського виробництва, розміщення посівів основних сільськогосподарських культур, діаграми структури земельного фонду, посівних площ тощо.

Всі графічні матеріали та таблиці повинні мати правильні назви, що відповідають їх змісту.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Вимоги до оформлення курсових робіт:

1. Роботу належить писати ручкою без помарок та виправлень або набирати на комп’ютері.

2. Текст має бути нормальної густоти (через два інтервали). На кожній сторінці треба залишати поля для зауважень рецензента.

3. Всі сторінки роботи необхідно пронумерувати.

4. Кожному розділу і підрозділу обов’язково передує назва (заголовок) відповідно до плану.

5. На першій сторінці вказуються назва роботи (курсова робота по розміщенню продуктивних сил) та її тема, прізвище, ім’я та по-батькові виконавця роботи. Ці самі довідки повинні бути розміщені на обкладинці, приклад оформлення якої є в додатку.

6. На другій сторінці розміщують план роботи (чорновик плану, затверджений науковим керівником, додається).

7. Наприкінці (після текстової частини) дається список літератури та використаних первинних матеріалів. При оформленні цього списку необхідно додержуватись загальноприйнятих стандартних правил:

 • всі використані джерела розміщуються в алфавітному порядку;
 • кожне використане джерело повинне мати такі довідки: прізвище та ініціали автора, повна назва книжки, місце і рік видання, загальна чи часткова кількість сторінок, наприклад: Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. — Львів: Світ, 1993. — 240 с.

Якщо літературне джерело має понад чотири автори, його опис повинен бути таким: Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / В. В. Ковальський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Либідь, 1996. — 368 с.;

 • назви використаних статей з періодичної преси (газет, журналів, періодичних видань та збірок) належить давати із зазначенням автора, назви статті, назви джерела, дати і номера, наприклад: Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка України. — 1999. — № 4. — С. 4—15;
 • назви статей з енциклопедій необхідно давати із зазначенням назви енциклопедії і номера тому.

Курсові роботи без списку використаної літератури, неохайно чи неправильно оформлені, повертаються студентам для доопрацювання.

8. У тексті роботи обов’язково повинні бути посилання на використані джерела.

9. Курсову роботу обов’язково треба проілюструвати графіками, діаграмами, картосхемами, зробленими самостійно відповідно до теми дослідження.

10. На останній сторінці слід вказати дату завершення роботи та підписати її.

ПРИКЛАДИ РОЗРОБКИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ

Для курсових робіт на тему «Розміщення галузей народного господарства» (галузі промисловості країни чи будь-якого району, галузі сільськогосподарського виробництва) можна рекомендувати таку схему плану написання роботи:

Вступ: тут необхідно коротко охарактеризувати народногосподарське значення даної галузі.

I. Умови і фактори розвитку та розміщення даної галузі (назвати конкретну галузь). На розвиток і розміщення галузей виробництва найбільш суттєво впливають природні, історичні та економічні умови. У зв’язку з цим у розділі треба виділити кілька частин. Наприклад: а) оцінка природних передумов розвитку; б) основні етапи розвитку; в) економічні фактори розвитку та розміщення. Замість цього можна дати самостійні розділи: «Природні передумови розвитку галузі», «Історичні етапи розвитку галузі», «Економічні фактори розвитку і розміщення галузі».

Вплив природних умов на розвиток і розміщення різних галузей виробництва неоднаковий і виявляється по-різному. Наприклад, на розвиток і розміщення галузей видобувної промисловості впливає насамперед розміщення корисних копалин основної сировини, на розвиток і розміщення сільського господарства — кліматичні та земельні умови. В той самий час на розвиток і розміщення галузей обробної промисловості природні умови не мають такого впливу.

Історичні умови завжди впливають на розвиток та розміщення кожної галузі виробництва, тому розділ, присвячений їх характеристиці, в роботі необхідний.

На розвиток і розміщення будь-якої галузі виробництва великий вплив мають також економічні фактори, які тісно пов’язані з конкретними історичними етапами розвитку території (галузі).

II. Сучасний рівень розвитку та характер розміщення галузі. У цьому розділі, який є основним, необхідно визначити рівень розвитку галузі господарства, що характеризується у конкретному районі (країні), а також зазначити, яке місце займає район у загальному виробництві продукції даної галузі. Треба висвітлити причини, що зумовили такий рівень розвитку галузі. Важливо також детально охарактеризувати розміщення галузі у районі.

Якщо розглядається галузь народного господарства, яка складається з кількох підгалузей (машинобудівної, хімічної, текстильної промисловості), то після її опису в цілому належить проаналізувати рівень розвитку та характер розміщення кожної її складової частини. У курсовій це повинно виділятися підрозділами.

III. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі. Належить виявити проблеми подальшого розвитку та вдосконалення розміщення галузі, що вивчається, а також можливості (природні, економічні) вирішення цих завдань. Обов’язково треба розкрити перспективи розвитку галузі.

Для курсових робіт на тему «Соціально-економічна характеристика адміністративного району» можна рекомендувати таку схему написання (план роботи):

 • Географічне положення, територія, межі району. Особливу увагу потрібно приділити характеристиці та економічній оцінці економіко-географічного положення району (відносно інших промислових районів та центрів, основних джерел сировини, палива, енергоресурсів, районів, що споживають готову продукцію, шляхів сполучення), а також коротко висвітлити історію формування району.
 • Господарська оцінка природних умов та природних ресурсів. Характеризуючи природні умови, треба обмежитись лише оцінкою впливу на розвиток господарства тих елементів природного середовища, які мають відношення до теми. Всі елементи природного середовища необхідно оцінювати з точки зору їх впливу на формування, розвиток та розміщення господарства району.
 • Історія формування господарства району. Показати особливості розвитку господарства району.
 • Населення та трудові ресурси району. Тут слід навести чисельність, національний та професійний склад населення, характер його розміщення по території району, співвідношення міського та сільського населення, його зміни за 2—3 десятиліття, трудові ресурси та їх використання в народному господарстві району.
 • Сучасний стан економіки району. За змістом та обсягом цей розділ — центральний у роботі. Тут можна виділити кілька підрозділів:
 • загальна характеристика господарства, його структура, провідні галузі, місце та склад галузей району в народногосподарському комплексі України;
 • розвиток та розміщення промисловості. Спеціалізація промислового виробництва району. Місце району в республіканському промисловому виробництві. Розміщення галузей промисловості району. Основні промислові вузли та центри. Характеристика галузі (галузей) промисловості, що зумовлює спеціалізацію господарства району;
 • розвиток та розміщення сільського господарства. Структура та спеціалізація сільськогосподарського виробництва району. Основні галузі та головні культури. Місце району в республіканському виробництві сільськогосподарської продукції. Рівень розвитку і розміщення основних галузей сільського господарства: рослинництва та тваринництва;
 • розвиток та розміщення транспорту. Внутрішні та зовнішні зв’язки. Характер розміщення основних транспортних магістралей. Головні вантажопотоки та їх структура, обсяг перевезень вантажів, транспортні вузли.

6. Проблеми та перспективи комплексного розвитку господарства району.

План курсової роботи, присвяченої соціально-економічній характеристиці міста, має бути аналогічним плану курсової роботи щодо району. Але тут можуть бути відмінності, що зумовлені необхідністю вивчення специфічних явищ міста. Найбільш узагальненим можна вважати такий план:

І. Географічне положення, природні умови та ресурси. Дається соціально-економічна характеристика, де велике значення має оцінка географічного положення міста.

ІІ. З історії виникнення та розвитку міста. Особливу увагу слід звернути на характеристику розвитку господарства міста, зміну його народногосподарських функцій на різних етапах історичного розвитку.

ІІІ. Населення і трудові ресурси. Треба охарактеризувати використання трудових ресурсів у галузях народного господарства, що розглядаються.

IV. Господарство міста. Потрібно проаналізувати структуру промислового виробництва та промислову спеціалізацію міста, виявити її значення у республіканському промисловому виробництві; розглянути соціальну інфраструктуру; визначити роль науки, освіти, культури, охорони здоров’я.

V. Транспорт та економічні звязки міста. Треба не тільки назвати напрями вивозу готової продукції, сировини та палива, а й визначити ступінь впливу міста на розвиток економіки району, в якому воно знаходиться, розкрити вплив економіки району на розвиток та спеціалізацію виробництва міста.

VI. Проблеми та перспективи розвитку міста. Треба розкрити можливості розвитку міста, що не використовуються достатньою мірою.

Для курсових робіт на тему: «Соціально-економічна характеристика промислового підприємства» можна рекомендувати таку схему написання:

Вступ. Розкрити народногосподарське значення галузі промисловості, яку представляє підприємство; місце та роль підприємства у цій галузі.

 • Географічне положення підприємства (дати його повну назву). Охарактеризувати транспортно-географічне положення підприємства, можливості водопостачання, постачання сировиною, паливом, енергією, а також оцінити наявність ринку продукції та праці.
 • З історії виникнення та розвитку підприємства. Історію виникнення і розвитку підприємства потрібно висвітлити у тісному зв’язку з розвитком відповідної галузі виробництва та міста, в якому розташоване це підприємство, визначити економічну та історичну зумовленість виникнення підприємства, його зв’язок з господарством району.
 • Сучасний стан економіки підприємства. Показати забезпеченість робочою силою, навести чисельність персоналу, характер та обсяг продукції, що виробляється; порівняти виробничі показники з показниками аналогічних підприємств, розташованих в інших районах; проаналізувати виробничі (ринкові) зв’язки з іншими підприємствами в даному районі та за його межами; висвітлити вплив підприємства на розвиток інших галузей виробництва в даному районі та місті.
 • Проблеми та перспективи розвитку підприємства. При обгрунтуванні висновків треба обов’язково враховувати дані аналізу, зробленого в попередніх розділах роботи.

Для курсових робіт на тему: «Соціально-економічна характеристика держгоспу, колгоспу, фермерського господарства» можна обрати такий план роботи:

 • Географічне положення держгоспу, колгоспу, фермерського господарства: оцінка природних умов, їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва.
 • Трудові ресурси господарства та їх використання. Особливу увагу слід звернути на ступінь забезпеченості господарства трудовими ресурсами.
 • З історії виникнення та формування господарства. Окрім історичних довідок, рекомендуємо охарактеризувати зміни у виробництві та їх причини.
 • Характеристика економіки господарства. Основні проблеми та перспективи розвитку. Треба розкрити сучасний стан економіки господарства в період переходу до ринкових відносин; проаналізувати в динаміці найважливіші показники.

До найбільш актуальних курсових робіт, пов’язаних з розміщенням продуктивних сил, належать роботи, присвячені порівняльній соціально-економічній характеристиці певної галузі господарства в двох та більше районах або порівняльній характеристиці районів, міст, промислових підприємств, колгоспів, держгоспів, фермерських господарств.

Виконати такі роботи значно важче, ніж роботи, присвячені соціально-економічній характеристиці одного будь-якого об’єкта. Складність зумовлена необхідністю вивчення відразу кількох об’єктів та їх порівняння. Роботи, присвячені порівняльно-економічній характеристиці, завжди відрізняються більшою змістовністю, глибиною, наявністю дослідницького елемента.

Під час виконання зазначених робіт можна зменшити кількість проблем, що їх треба розкрити. Для аналізу відбираються тільки найбільш характерні особливості об’єктів.

План курсової роботи, присвяченої порівняльній соціально-економічній характеристиці галузі господарства, району, міста, підприємства, будується аналогічно плану роботи по соціально-економічній характеристиці кожного з цих об’єктів. Для порівняльної соціально-економічної характеристики галузі промисловості у двох районах можна обрати такий план роботи:

Вступ. Тут слід охарактеризувати народногосподарське значення галузі, що досліджується, розкрити умови та фактори її розвитку та розміщення, зробити висновки про причини розвитку даної галузі в районах, що вивчаються.

 • Природні передумови розвитку галузі, що вивчається, в даних районах. Цей розділ властивий для робіт, у яких досліджуються галузі, пов’язані з використанням природної сировини. Треба порівняти природні передумови районів.
 • Особливості історичного розвитку галузі в даних районах. Бажано відзначити особливості та причини, що їх зумовили.
 • Порівняльна соціально-економічна характеристика сучасного стану галузі виробництва. Треба визначити схожість та відмінності рівнів розвитку і структури розміщення галузі в даних районах.
 • Проблеми та перспективи розвитку галузі в даних районах.З’ясувати загальні риси та відмінності.

Для порівняльної характеристики економічного району, міста, промислового підприємства, господарства план будується таким самим чином, як і план їх індивідуального вивчення.

Для виконання робіт, у яких досліджуються проблеми охорони навколишнього середовища, рекомендуємо план, складений до теми «Охорона і раціональне використання лісових ресурсів»:

 • Охорона і раціональне використання природних ресурсів — найважливіша соціально-економічна проблема.
 • Лісові ресурси України. Особливості розміщення і господарська оцінка.
 • Основні напрями раціоналізації використання лісових ресурсів України.
 • Охорона та відтворення лісових ресурсів України.

Для курсових робіт, присвячених курортно-туристичним комплексам (КТК), можна обрати такий план написання:

 • Поняття КТК та особливості їх формування.
 • Природно-економічні та історичні умови формування КТК (територія).
 • Сучасний стан розвитку та характер розміщення галузей КТК (територія).
 • Проблеми й перспективи розвитку курортно-туристичного комплексу (територія).


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим