Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ»

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Тема: Предмет, метод і завдання курсу «Розміщення продуктивних сил»

Предмет курсу. Визначення предмета курсу. Територіальний поділ праці і розміщення продуктивних сил. Місце курсу в системі наукових дисциплін. Зв’язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економіками та іншими дисциплінами.

Методологічні основи курсу. Матеріалістична діалектика. Спеціальні методи.

Завдання курсу. Значення курсу в професійній підготовці економістів.

Структура курсу. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил. Народногосподарський комплекс як форма організації продуктивних сил. Економіка районів. Місце і роль України в світовому економічному просторі. Зовнішньоекономічні зв’язки республіки.

Тема: Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер. Сучасні інтеграційні процеси. Вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку окремих регіонів.

Основні закономірності розміщення продуктивних сил: соціальна спрямованість, усталеність розвитку, національна економічна безпека, планомірність, керованість, комплексність, конкурентоздатність, ефективність господарства економічних районів.

Найважливіші принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва. Місце соціальної сфери в територіальній організації продуктивних сил. Пріоритетність розвитку соціальної сфери. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил.

Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил України.

Тема: Економічне районування та територіальна структура народного господарства

Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства. Територіальний поділ праці — основа формування економічних районів. Наука про економічне районування. Визначення економічного району. Головні ознаки району. Районоутворюючі фактори. Об’єктивний характер формування району.

Принципи економічного районування. Районний господарський комплекс та його галузева структура (три групи галузей). Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів.

Типи економічних районів. Макро-, мезо- і мікрорайони. Генеральне економічне районування. Практичне значення економічного районування. Особливості районування.

Сучасне мезорайонування України, в основі якого мережа економічних районів (регіонів): Донецький (Донецька і Луганська області); Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська); Східний (Полтавська, Сумська, Харківська); Центральний (Київська, Черкаська і м. Київ); Поліський (Волинська, Житомирська, Рівненська і Чернігівська); Подільський (Вінницька, Тернопільська і Хмельницька); Причорноморський (Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська); Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області).

Територіальна структура народного господарства. Диспропорції у територіальній структурі національної економіки. Критерії та шляхи удосконалення.

Тема: Наукові основи державної регіональної економічної політики

Визначення державної регіональної економічної політики. Державна регіональна політика як складова і невід’ємна частина загальних соціально-економічних перетворень. Основні напрями державної регіональної економічної політики. Об’єкти державної регіональної політики. Суб’єкти державної регіональної політики.

Цілі державної регіональної економічної політики. Підвищення ефективності територіального поділу праці. Оптимізація інтеграційних і дезінтеграційних процесів. Врахування особливостей регіонів. Збалансованість розвитку в контексті сталого розвитку. Примноження національного багатства країни.

Завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній, екологічній. Забезпечення комплексності і раціональної структури господарства регіонів. Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. Підвищення добробуту населення. Оптимізація соціальних прав громадян. Поліпшення демографічної ситуації. Удосконалення системи розселення. Регулювання природно-господарської збалансованості регіонів. Екологічне обгрунтування розміщення продуктивних сил.

Розмежування повноважень між центром і регіонами. Підвищення ролі територій у розвитку і розміщенні продуктивних сил. Посилення спрямовуючої і координуючої ролі держави. Гармонійне поєднання державного управління і місцевого самоврядування як основи розмежування повноважень у сфері управління економікою.

Регіональні аспекти управління державним та комунальним сектором економіки.

Механізм реалізації державної регіональної економічної політики. Складові елементи механізму реалізації державної регіональної економічної політики: законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування, планування і програмування, вільні економічні зони, міжрегіональне і прикордонне співробітництво.

Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. Схеми-прогнози та державні програми розвитку й розміщення продуктивних сил України, економічних районів і областей на тривалу перспективу.

Тема: Населення і трудові ресурси України

Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства. Чисельність населення. Регіональні особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Територіальне розміщення. Чисельність, динаміка і густота населення різних районів. Міграція населення та її види. Регіональні відмінності в рівні життя населення.

Національний склад населення і його територіальні особливості. Національні відносини на сучасному етапі. Проблеми і шляхи їх розв’язання.

Міське та сільське населення. Міські агломерації. Обмеження зростання великих міст. Урбанізація та проблеми довкілля. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Аналіз балансу трудових ресурсів. Шляхи раціоналізації використання трудових ресурсів. Ринок праці. Забезпечення ефективної зайнятості.

Тема: Природно-ресурсний потенціал України і його економічна оцінка

Природно-ресурсний потенціал і його структура. Місце України у світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпеченості власних потреб.

Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива.

Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів, їх сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших ресурсів.

Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне освоєння. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка.

Екологічні проблеми України. Охорона довкілля. Раціональне природокористування.

РОЗДІЛ II. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Тема: Народногосподарський комплекс України

Економіка республіки як єдиний народногосподарський комплекс. Місце в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві. Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови.

Виробничий потенціал народного господарства. Кількісна і якісна характеристика основних виробничих фондів. Поняття про оборотні фонди. Фондомісткість галузей народного господарства. Промисловість як фактор, що визначає територіальну організацію господарства.

Науково-технічний потенціал. Характеристика його складових частин. Кількість наукових установ. Національна Академія наук України як центр фундаментальних досліджень. Чисельність наукових кадрів. Система підготовки наукових співробітників. Матеріально-технічна база наукових установ. Зв’язки науки та виробництва. Інноваційна діяльність в умовах функціонування ринкових відносин. Державні витрати на науку та освіту.

Потенціал соціальної сфери. Соціально-культурні галузі: освіта, культура, охорона здоров’я. Матеріально-побутові галузі: торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування, житлово-комунальне господарство.

Основні напрями покращання розміщення продуктивних сил на подальшу перспективу. Зрушення в галузевій структурі народного господарства під впливом соціальної переорієнтації та науково-технічного прогресу.

Посилення процесів інтеграції і просторової концентрації виробництва. Удосконалення міжрайонних економічних зв’язків. Протидіючі фактори. Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Національна безпека України. Гарантування економічної, соціальної і екологічної безпеки.

Тема: Паливно-енергетичний комплекс

Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура. Галузі паливно-енергетичного комплексу як районоутворюючий фактор. Їх вплив на розвиток та територіальну організацію народного господарства. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення паливно-енергетичного комплексу України. Енергетичні програми.

Розміщення галузей паливної промисловості. Паливний баланс та його структура. Оптимізація паливного балансу на сучасному етапі та на довгострокову перспективу. Джерела надходження на Україну енергоносіїв. Зв’язки республіки з державами СНД та іншими країнами.

Вугільна промисловість. Місце галузі в паливному балансі країни. Економічна характеристика вугільних басейнів. Порівняльна забезпеченість вугіллям економічних районів. Основні вантажопотоки вугілля. Соціально-економічні та екологічні проблеми Донбасу та Львівсько-Волинського вугільного басейну. Проблеми і перспективи розвитку кам’яновугільної і буровугільної галузей промисловості.

Нафтова промисловість. Місце галузі в паливному балансі країни. Потреба в нафтопродуктах і забезпеченість власною нафтою економічних районів. Розміщення нафтопереробної промисловості та її потужності. Основні напрями транспортування нафти. Розвиток нафтопровідного транспорту. Проблеми та перспективи розвитку нафтової та нафтопереробної промисловості і забезпечення країни нафтопродуктами. Завдання екологізації галузі.

Газова промисловість. Місце галузі в паливному балансі. Особливості розміщення газових ресурсів і забезпеченість ними економічних районів. Основні газовидобувні райони. Основні напрями транспортування газу. Підземні газосховища. Проблеми та перспективи розвитку газової промисловості. Екологізація галузі.

Електроенергетика. Роль електроенергетики в розвитку народного господарства. Умови, фактори і наукові основи розміщення об’єктів електроенергетики. Створення єдиної енергетичної системи. Енергетичні потужності. Типи електростанцій: теплові, атомні і гідравлічні, в тому числі гідроакумулюючі. Основні райони концентрації теплових, атомних і гідравлічних електростанцій. Найбільші енергетичні бази. Сучасний стан електроенергетики. Обсяги виробництва електроенергії і електробаланс країни. Структура виробництва та споживання. Проблеми енергопостачання та шляхи їх вирішення. Екологічні проблеми електроенергетики. Можливості використання нетрадиційних джерел енергії (енергії сонця, вітру, внутрішнього тепла Землі тощо).

Тема: Металургійний комплекс

Місце металургійного комплексу в економіці України та його структура. Районоутворююча роль металургії.

Чорна металургія. Структура чорної металургії. Технологічні особливості металургійного процесу. Економічна оцінка сировинної і паливної баз. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Основні металургійні центри. Сучасний стан чорної металургії і обсяги виплавки чорних металів. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення об’єктів чорної металургії. Реконструкція металургійних комбінатів. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.

Кольорова металургія. Галузева структура кольорової металургії. Технологічні особливості виплавки кольорових металів і економічна оцінка сировинних і паливно-енергетичних баз. Сучасний стан кольорової металургії. Основні центри. Обсяги виробництва і забезпечення країни в кольорових металах. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі. Охорона навколишнього середовища і здоров’я людей в центрах розміщення підприємств чорної та кольорової металургії.

Тема: Машинобудівний комплекс

Роль машинобудівного комплексу в народному господарстві. Структура машинобудівного комплексу. Умови і чинники, що впливають, принципи, що обумовлюють розвиток та розміщення підприємств машинобудування. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток та розміщення комплексу.

Галузева структура машинобудівного комплексу. Техніко-економічні показники машинобудівного виробництва (металомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, капіталомісткість та ін.). Розміщення найважливіших галузей: верстато- і приладобудування, важке машинобудування, виробництво енергетичного устаткування, електронна та електротехнічна промисловість, транспортне, сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування та ін. Військово-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування.

Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу. Необхідність структурної перебудови машинобудівного комплексу. Удосконалення форм організації виробництва в машинобудівному комплексі України.

Тема: Хіміко-лісовий комплекс

Значення галузей хіміко-лісового комплексу в народному господарстві. Структура комплексу.

Хімічна промисловість. Галузева структура хімічної промисловості. Умови і чинники, що впливають на розміщення підприємств хімічної промисловості. Економічна оцінка сировинної бази. Необхідність комплексного використання сировини. Хімічні комбінати. Спеціалізація та концентрація виробництва.

Розміщення галузей хімічної промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпеченості країни продукцією галузі. Охорона навколишнього середовища та здоров’я людей в районах розміщення хімічної промисловості. Застосування безвідходних та маловідходних технологій. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення хімічної промисловості.

Лісова та деревообробна промисловість. Галузева структура. Умови і чинники розміщення підприємств галузі. Економічна оцінка лісових ресурсів. Основні форми організації виробництва. Сучасний стан та особливості розміщення лісозаготівельної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Обсяги виробництва та рівень забезпеченості країни продукцією галузі. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі. Напрями екологізації виробництва.

Тема: Будівельний комплекс

Значення будівельного комплексу в народному господарстві. Структура будівельного комплексу. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення комплексу.

Промисловість будівельних матеріалів. Значення і структура галузі. Умови і чинники розміщення сировинної бази цементної промисловості, промисловості залізобетонних виробів і конструкцій, стінових, покрівельних та інших матеріалів. Характеристика сучасного розміщення і обсяги виробництва. Використання у виробництві будівельних матеріалів місцевої сировини та відходів виробництва. Раціоналізація перевезень будівельних матеріалів. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.

Капітальне будівництво. Кількісна та якісна характеристика. Підрядний та господарський спосіб ведення капітального будівництва. Зміни у відтворювальній, технологічній, галузевій та територіальній структурі капітальних вкладень. Проектно-кошторисна справа. Проблеми та перспективи розвитку капітального будівництва в умовах ринкової економіки.

Тема: Агропромисловий комплекс

Значення агропромислового комплексу (АПК) в народному господарстві. Пріоритетність вирішення продовольчої проблеми. Галузева структура АПК і проблеми АПК. Форми організації виробництва в АПК. Територіальна організація АПК України: спеціалізовані і інтегральні АПК.

Комплекс галузей, що виробляють засоби виробництва для АПК: сучасний стан і особливості розміщення.

Виробнича і соціальна інфраструктура АПК.

Аграрний сектор. Галузева структура сільського господарства. Особливості розміщення. Сучасний стан розвитку та завдання інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські зони України. Спеціалізація і концентрація виробництва.

Землеробство. Структура земельних угідь. Розміщення галузей рослинництва. Зернове господарство і динаміка. Формування зернопромислового комплексу в країні.

Розміщення вирощування технічних культур та формування спеціалізованих АПК: цукробурякового, льонопромислового, олійнопереробного і тютюновопромислового та ін.

Розміщення виробництва картоплі, овочів, ягід, фруктів і винограду. Особливості формування і розміщення картоплепромислового, плодоовочевого і виноградарсько-виноробного комплексу.

Тваринництво. Галузева структура. Кормова база. Особливості розміщення основних галузей та розміщення спеціалізованих АПК: молочнопромислового, м’ясопромислового і птахопромислового. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення.

Обсяги виробництва продукції сільського господарства: сучасний стан і тенденції. Регіональні відмінності в продуктивності землеробства і тваринництва.

Рівень забезпеченості продовольством і споживання його населенням України за рахунок власного виробництва.

Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. Галузева структура харчової промисловості. Умови, впливові чинники та принципи, які обумовлюють розміщення галузей харчової промисловості. Технічне переозброєння виробництва. Інтеграційні процеси. Сучасне розміщення і обсяги виробництва продукції харчової промисловості.

Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей агропромислового комплексу. Екологізація галузей АПК.

Тема: Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання

Значення галузей, що виробляють предмети споживання непродовольчого характеру. Пріоритетність розвитку виробництва та підвищення якості товарів і насичення ними ринку країни. Галузева структура комплексу. Умови і чинники розміщення. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення галузей комплексу.

Легка промисловість. Галузева структура. Умови та чинники, що впливають і принципи, які обумовлюють розвиток та розміщення галузей легкої промисловості. Екологічна оцінка сировинної бази. Райони та центри розміщення. Обсяги виробництва окремих видів продукції і забезпеченість ними населення країни. Міжгалузеві зв’язки легкої промисловості. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей.

Машинобудування. Зростання ролі машинобудування та інших галузей важкої промисловості у виробництві і радикальному покращанні якості складних товарів довгострокового користування (відео- та побутова техніка, персональні комп’ютери тощо). Особливості розміщення їх виробництва. Проблеми та перспективи розвитку.

Місцева промисловість. Галузева структура. Умови та чинники, що впливають на розвиток та розміщення місцевої промисловості. Сучасний стан розвитку. Найбільш гострі проблеми та перспективи розвитку.

Тема: Транспортний комплекс та зв’язок

Значення транспорту в народному господарстві. Вплив на розміщення продуктивних сил та формування раціональних господарських зв’язків. Умови і чинники, що впливають на формування і розміщення транспортної мережі, обсяги та структуру вантажообороту. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток та розміщення галузей комплексу.

Транспортна система. Характеристика розвитку і розміщення окремих видів транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного, повітряного, трубопровідного), їх взаємодія в транспортних вузлах. Техніко-економічні показники. Особливості функціонування різних видів транспорту. Структура вантажообороту та пасажирообороту. Порівняльна оцінка транспортних витрат на перевезення вантажів окремими видами транспорту. Аналіз транспортного балансу району щодо вивозу та ввозу продукції. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи. Раціоналізація транспортно-економічних зв’язків та вантажопотоків на найбільш важливих напрямах транспортної мережі. Екологізація галузей комплексу.

Зв’язок як галузь народного господарства. Галузева структура. Особливості розміщення. Інформаційні системи. Сучасний стан. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення.

Взаємодія транспортного комплексу та зв’язку України з транспортними та інформаційними системами зарубіжних держав.

РОЗДІЛ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Тема: Продуктивні сили України та економічних районів

Характеристика продуктивних сил України: сучасний стан, рівень розвитку і територіальна організація.

Економіка районів — ланки єдиного народногосподарського комплексу України. Місце і спеціалізація економічних районів в системі територіального поділу праці. Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. Диференціація територій за рівнем комплексності розвитку продуктивних сил. Збільшення внеску кожного району в розвиток народного господарства республіки. Соціально-економічні і екологічні проблеми районів та шляхи їх вирішення.

Тема: Характеристика продуктивних сил економічних районів

 1. Донецький (Донецька, Луганська області). Місце району в економіці України. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 2. Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області). Місце району в економіці України. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 3. Східний (Харківська, Полтавська, Сумська області). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 4. Центральний (Київська, Черкаська області і м. Київ). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 5. Поліський (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська області). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 6. Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 7. Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).
 8. Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим, м. Севастополь). Місце району в економіці країни. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його зайнятості і ефективного використання. Характеристика галузевої і територіальної структури господарства. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району. Економічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району (економічні, демографічні, екологічні).

РОЗДІЛ IV. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РОЗВИТОК ТА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Тема: Зовнішньоекономічні зв’язки України

Міжнародний поділ праці. Місце України у світовому територіальному поділі праці. Об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку в цілому та по окремих групах країн. Зовнішньоекономічний баланс України. Територіальна і товарна структура експорту та імпорту. Покращання структури торгівлі. Встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими і комерційними фірмами зарубіжних країн. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань з участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

Тема: Зовнішньоекономічні зв’язки та співробітництво України з країнами СНД

Об’єктивні передумови економічного співробітництва України з країнами — членами СНД: історичні, політичні, природні, економічні, науково-технічні, культурні, військово-стратегічні, соціальні, демографічні, екологічні, транспортні.

Форми і напрями економічних зв’язків та співробітництва. Загальний економічний простір. Еквівалентність обміну. Удосконалення зв’язків та співробітництва в умовах ринкових відносин.

Проблеми та перспективи розвитку економічних зв’язків та співробітництва України з країнами-членами СНД. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим