Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Сучасні проблеми фізіології і психології праці

Перехід України від адміністративно-командної до ринкової економіки висуває щодо фізіології і психології праці нові завдання. Серед найважливіших теоретичних і практичних завдань варто виокремити такі:

 • розробка фізіологічних та психологічних критеріїв оптимальної організації різних видів праці;
 • обгрунтування методів ліквідації дефіциту м’язових навантажень і рухової активності працівника;
 • гуманізація праці на підприємствах різних форм власності на основі впровадження санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки, раціональних режимів праці та відпочинку;
 • розробка механізмів формування в людей психологічних установок на ринкову поведінку у сфері діяльності;
 • вивчення мотиваційних механізмів підвищення ефективності праці;
 • психологічне обгрунтування соціально-трудових відносин між суб’єктами ринку праці (роботодавцями та найманими працівниками);
 • розробка критеріїв і шляхів забезпечення конкурентоспроможності людини на ринку праці;
 • вдосконалення методів професійного самовизначення молоді;
 • вивчення механізмів самореалізації особистості у трудовій діяльності, у тому числі в малому бізнесі й підприємництві;
 • вдосконалення методів професійної орієнтації, переорієнтації та професійного добору;
 • вдосконалення методів виробничого навчання;
 • психологічні проблеми незайнятого населення та безробіття.

Реалізація цих завдань грунтується на таких фундаментальних теоретичних положеннях фізіології і психології праці, як працездатність, дієздатність, впрацювання, втома, відновлювальні процеси в організмі людини; трудове напруження і оптимальний його рівень; засвоєння ритму діяльності; закономірності динаміки психічних функцій працівника в різних видах професійної діяльності; вплив діяльності (або/і незайнятості) на формування та реалізацію особистісних властивостей людини.

На основі цих фундаментальних знань вирішуються прикладні проблеми фізіології і психології праці, пов’язані з психофізіологічним обґрунтуванням організації конкретної праці та соціально-психологічних аспектів життєдіяльності працівників.

Контрольні запитання

1. Що таке діяльність, в яких формах і видах вона виявляється?

2. Як взаємопов’язані мотив і мета трудової діяльності?

3. Суть та ознаки праці як діяльності та як процесу.

4. Назвіть і охарактеризуйте аспекти праці.

5. Поясніть сутність понять «характер» та «зміст» праці.

6. Охарактеризуйте працю з фізіологічного та психологічного боку.

7. Що ви розумієте під трудовим потенціалом людини? Назвіть його складові елементи.

8. Яких навантажень зазнає людина у процесі праці?

9. У чому полягає відмінність між фізичною, розумовою та сенсорно-напруженою працею?

10. Чому праця є потребою здорової людини та які потреби людини вона задовольняє?

11. Що є предметом фізіології і психології праці? На яких методологічних принципах вона базується?

12. Які методи дослідження використовує фізіологія і психологія праці?

13. Які теоретичні і практичні завдання організації праці вирішує фізіологія і психологія праці?

14. Назвіть основні етапи розвитку фізіології і психології праці.

15. Охарактеризуйте основні сучасні проблеми фізіології і психології праці. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим