Главная  - Финансы  - Книги  - Товарна інноваційна політика - Кардаш В. Я., Павленко І. А.
Товарна інноваційна політика - Кардаш В. Я., Павленко І. А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 7 СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ

7.1. Основні принципи та етапи творчої діяльності зі створення нового продукту

Основним завданням етапу генерування ідей є створення сучасних конкурентоспроможних товарів, які за своїми техніко-економічними показниками та технологічним виконанням відповідають вищим науково-технічним досягненням, задовольняють потреби споживачів. Розробляючи ідеї нового продукту необхідно керуватися вимогами найбільшої безпеки, економічної доцільності та повної відповідності функцій виробу навколишнім умовам. Це правило поширюється на всі вироби незалежно від того, чи вони є складовою частиною товару, чи готовим товаром.

Вимоги найбільшої безпеки пов’язані з обов’язковою умовою того, що будь-якому виробу — об’єкту виробництва та експлуатації (використання) — мають бути надані такі властивості, які цілком виключають шкідливий вплив на людину та довкілля або максимально запобігають такому впливу. Беручи до уваги значне зростання вимог споживачів до безпеки споживання товарів, най­ліпше керуватися вимогами абсолютної безпеки.

Вимоги економічної доцільності передбачають, що основні параметри і конструкція виробу мають забезпечувати високий рівень його ефективності як об’єкта виробництва та експлуатації (використання). Корисного ефекту від використання виробу за призначенням згідно з установленими режимами експлуатації треба домогтися тільки з мінімально необхідними витратами тру­дових, матеріальних і енергетичних ресурсів.

Не менше значення на сучасному етапі науково-технічного розвитку світового промислового виробництва має додержання вимог повної відповідності функцій, що виконуються виробом, умовам довкілля, тобто функціональні властивості виробу повинні обов’язково відповідати рівню параметрів навколишнього середовища та діапазону їхніх змін. Необхідне також повне узгодження цих властивостей з параметрами середовища, якщо останнє має високу динамічність та стохастичність. Зрозуміло, що виконання всіх цих передумов неможливе без напруженої творчої діяльності всіх працівників фірми.

Беручи загалом, процес творчої діяльності потребує органічного поєднання таких його стадій: підготовка, задум, пошук, реалізація. Усі стадії творчого процесу базуються на інформаційному, методичному та технічному забезпеченні. Інформаційне за­безпечення включає базу знань, банк прогнозних даних, патентів, стандартів, довідок. Із методичним забезпеченням ототожнюють і сукупність методів виконання винахідницьких, стандартизаційних та оптимізаційних завдань. До технічного забезпечення відносять засоби обчислювальної техніки, системи автоматизованого проектування, програмно-технічні комплекси.

У процесі творчої діяльності стадія підготовки до науково-го пошуку передбачає: нагромадження необхідних вихідних знань; попередню систематизацію фактів у тій галузі розвитку науки і техніки, що вивчається; інтелектуально-творчу підготовку особистості до пошуку ідей. Зі стадією задуму пов’я­зують вивчення нерозв’язаної проблемної ситуації та визначення проблеми для наступного її вирішення. З цією метою вивчають наявну науково-технічну інформацію та формулюють головне завдання пошуку; з’ясовують центральне питання (фокальна точка завдання), що потребує розв’язання; установлюють необхідні вимоги і суттєві обмеження; розробляють план пошуку розв’язку. Особливу увагу приділяють вивченню умов виникнення та досвіду розв’язування аналогічних задач на різних етапах розвитку науки і техніки.

Центральною в процесі творчої діяльності є стадія пошуку. Саме на цій стадії реалізується первинний задум. Найхарактер­нішими етапами цієї стадії вважаються: генерування ідей; визначення принципів розв’язування задачі; виявлення позитивних та н егативних ефектів, що можуть супроводжувати ви­користання різних принципів розв’язування задачі; аналіз різних варіантів такого розв’язування і вибір найоптимальніших із них.

Завершує творчий процес стадія реалізації, на якій здійснюється: технічне оформлення розв’язку творчої задачі; дослідна перевірка і випробування технічного рішення з дальшим внесенням до нього необхідних поправок та доповнень; реалізація рішення та його наступний розвиток. Таким чином, центральним елементом творчого пошуку є генерування нових ідей. Однак в цій діяльності слід керуватися принципами пріоритетності, викладеними в розд. 6. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим