Главная  - Финансы  - Книги  - Товарна інноваційна політика - Кардаш В. Я., Павленко І. А.
Товарна інноваційна політика - Кардаш В. Я., Павленко І. А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу

У широкому розумінні функціонально-вартісний аналіз не є суто математичним методом оптимізації, але він сприяє наближенню до оптимальних технічних та економічних рішень на основі їх поетапної диференційованої оцінки. Це метод комплексного техніко-економічного дослідження товару з метою розвитку його корисних функцій для досягнення оптимального співвідношення між значенням функції для споживача та витратами на її забезпечення. Мету ФВА в найзагальнішому вигляді можна записати як математичну формулу:

споживча цінність об’єкта аналізу (сукупність споживчих властивостей виробу)

де СК — споживча цінність об’єкта аналізу (сукупність споживчих властивостей виробу);

В — витрати для досягнення необхідних споживчих властивостей.

Головними завданнями ФВА треба вважати:

пошук та реалізацію ефективних технічних рішень, підвищення технічного рівня і якості виробів;

зменшення матеріаломісткості продукції, поліпшення вагових характеристик конструкцій, вибір раціональної технології;

зменшення трудомісткості продукції, підвищення технологічності та надійності конструкцій;

створення нових організаційних форм колективної творчої праці, скорочення циклу «дослідження — виробництво».

Таким чином, головне завдання ФВА полягає в тім, щоб із використанням системно організованого апарату, спеціальних засобів, правил і процедур знайти резерви зниження витрат на виробництво та експлуатацію продукції через дослідження певних функцій як об’єкта аналізу в цілому, так і його окремих складових.

Принципами ФВА є: системність; функціональний підхід; відповідність витрат для забезпечення значущості та корисності функцій; колективна творчість (рис. 67).

Процес ФВА здійснюється за такими послідовними етапами: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідний, рекомендаційний, запроваджувальний.

На перших трьох етапах, які мають в цілому діагностичний характер, визначають функції виробу та його елементів, взаємо­зв’язки між ними, вартісні та якісні оцінки цих зв’язків. Cаме на цих етапах уточнюється об’єкт аналізу. Найчастіше за такий беруть вироби масового виробництва, що мають недостатню якість, або собівартість, вищу від аналогів. Це особливо важливо нині, коли саме через розумну цінову політику та рівень якості можна досягти суттєвих переваг у конкурентній боротьбі.

Найбільший ефект від ФВА досягається, коли продукція, що її аналізують, перебуває на стадії розроблення. У цьому разі є час для внесення змін у конструкцію виробу чи технологію виробництва і можливість запобігти зайвим витратам на купівлю та встановлення необхідного обладнання, сировини, комплектувальних виробів та інструментів.

Методичні принципи ФВА

Рис. 67. Методичні принципи ФВА

Об’єкт дослідження вибирається після обговорення запропонованих варіантів. Для цього створюється робоча група із спеціалістів, найкомпетентніших у проведенні ФВА щодо конкретного об’єкта. Фахівці з маркетингу також беруть участь у підготовчому етапі ФВА нового виробу, але їхня роль суттєво збільшується, коли така операція стосується продукції, яка вже випускається та реалізується. Про це свідчать дані табл. 34 [1].

Таблиця 34

УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У ЗДІЙСНЕННІ КОРИГУВАЛЬНОЇ ФОРМИ ФВА

№ з/п

Назва етапу

Короткий зміст основних робіт

Виконавці робіт

1

Підготовчий

Вибір об’єкта аналізу; визначення мети, завдань і умов здійснення аналізу; формування програми реа­лізації і визначення виконавців робіт

Керівництво фірми; працівники служби маркетингу

2

Інформаційний

Нагромадження техніко-економіч­ної та маркетингової інформації стосовно об’єкта і його функціональних аналогів

Власні чи залучені спеціалісти з маркетингу

3

Аналітичний

Аналіз функціональної структури об’єкта; формулювання функцій об’єкта та його елементів, установ­лення причинно-наслідкових зв’яз­ків між ними і побудова функ­ціональної моделі об’єкта; оптимізація моделі для елімінування непотрібних споживачеві функцій та доцільного суміщення функцій

Власні чи залучені спеціалісти з маркетингу та ФВА

4

Творчий

Формування принципових конструктивних варіантів реалізації потрібних функцій, що сприяють комплексному розв’язанню проблеми об’єкта

Розробники проекту, конструктори

5

Дослідний

Вибір найпридатніших за результатами аналізу рішень (за системою техніко-економічних показників, критеріїв обмежень)

Спеціалісти з маркетингу, економісти

6

Рекоменда-ційний

Остаточна вартісна оцінка варіантів виконання об’єкта і його елементів; прийняття остаточного рішення щодо конструкції об’єк­та аналізу

Те саме

7

Етап запровадження

Розроблення необхідної науково-технічної документації, підготовка і освоєння виробництва, тестування продукції на ринку

Розробники, техно­логи, виробничники, фахівці з маркетингу

Зміст таблиці свідчить, що на четвертому (творчому) етапі ФВА виконує активну роль. За його допомогою здійснюється творчий пошук оригінальних рішень на основі логічного аналізу суті функцій та зв’язків між ними. На п’ятому (дослідному) етапі оцінюється вартість функцій, якість їх виконання, відповідність між можливостями та потребами їх реалізації з урахуванням гранично допустимих витрат на виконання кожної функції виробу. На сьомому (завершальному) етапі розробляються та реалізуються необхідні рекомендації. У процесі здійснення функціонального аналізу маркетологи та фахівці з ФВА взаємодіють практично на всіх етапах, але найтісніше — на третьому (аналітичному), коли оцінюються функції об’єкта.

У методиці ФВА велика увага приділяється функціям виробу: їх опису, упорядкуванню та систематизації. Саме на основі функцій здійснюється «розчленування» конструкцій машин та інших виробів, пошук нових технічних рішень і економічне порівнювання варіантів.

Функції виробу (об’єкт ФВА) підрозділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні складаються з головних та другорядних, а внутрішні — з основних та допоміжних. За можливостями виявлення функції класифікуються на дійсні та потенційні. За рівнем корисності — на корисні, некорисні та шкідливі. Останні збільшують вартість об’єкта. Детальніші класифікаційні ознаки функцій виробу наведено в табл. 35.

Розгляньмо докладніше зміст окремих етапів ФВА. Так, на попередньому (підготовчому) етапі вибирають (з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням) об’єкти аналізу, визначають мету, завдання та умови його проведення, формують програму реалізації робіт.

На інформаційному етапі спеціалісти з маркетингу підприємства (або фахівці, що залучаються ззовні) збирають необхідні дані про об’єкт та його функціональні аналоги, тобто інформацію щодо основного призначення виробу і сфери можливого застосування, технічних можливостей продукції, визначальних показників якості, собівартості аналогів. Принцип наступності в розвитку техніки сприяє тому, що для багатьох виробів існують аналоги, які мають тотожні конструктивні рішення і однакові або подібні цільові функції. Здійснюючи функціональний аналіз, проводять ретельне дослідження аналогів виробу з метою виявлення елементів, що повторюються, тобто типових складових процесу функціонування, характерних для таких виробів. Для цього використовуються технічні паспорти, інструкції, протоколи випробу-

Таблиця 35

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФУНКЦІЙ ВИРОБУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФВА

Ознаки класифікації

Вид функції

Особливості функції

Сфера виявлення

Зовнішня

Загальна об’єктивна функція, що виконується об’єктом в цілому і відображає функціональні відношення між ним і оточенням

Внутрішня

Внутрішня функція об’єкта, що визначається і реалізується його складовими елементами

Роль у задоволенні потреб

Головна

Зовнішня функція, що визначає призначення, сутність та сенс існування об’єкта в цілому

Другорядна

Зовнішня функція, яка не впливає на працездатність об’єкта й відображає побічні цілі його створення, забезпечує і збільшує попит на нього

Значення в робочому процесі об’єкта

Основна

Внутрішня функція, яка забезпечує роботоздатність об’єкта, створює необхідні умови для здійснення головної функції

Допоміжна

Внутрішня функція, яка сприяє реалізації основної функції

Можливість виявлення

Дійсна

Зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єкту і здійснюється за нормативних умов його функціонування

Потенційна

Зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єкту, але не здійснюється до появи нових умов його функціонування

Рівень корисності

Корисна

Зовнішня або внутрішня функція, яка свідчить про функціонально необхідні споживчі властивості об’єкта для визначення його роботоздатності

Некорисна

Зовнішня або внутрішня функція, яка є зайвою і збільшує вартість об’єкта, але є нейтральною стосовно інших функцій та споживчих властивостей виробу

Шкідлива

Зовнішня або внутрішня функція, яка непотрібна і збільшує вартість об’єкта, негативно впливає на інші функції та споживчі властивості

вань, технічні умови, результати аналізу патентної інформації. Усі дані фіксуються на спеціальних картках або в пам’яті ЕОМ. Додатково збирають інформацію відносно функцій окре­мих деталей виробу, матеріалів, що з них вони виготовлені, та собівартості складових. Велика увага приділяється оцінкам споживачами якості, надійності й відповідності продукції вимогам моди, естетики та ергономіки. Усі служби та підрозділи підприємства беруть участь в інформаційному забезпеченні попереднього етапу ФВА.

Як уже зазначалось, на аналітичному етапі маркетологи та спеціалісти ФВА досліджують функціональну структуру об’єкта. З цією метою формулюються функції об’єкта та його окремих елементів, виявляються зв’язки між ними і будується функціональна модель об’єкта (рис. 68).

Послідовність дій
 за оцінки ефективності виконання функції

Рис. 68. Послідовність дій за оцінки ефективності виконання функції

Потім здійснюється оптимізація отриманої моделі для елімінування непотрібних з погляду споживача функцій, а також можливості та доцільності суміщення окремих функцій. Інакше кажучи, на цьому етапі вивчаються функції об’єкта та витрати для їх забезпечення. Відкидаючи зайві функції, одночасно зменшують непотрібні витрати. Додатково розв’язуються питання про можливість заміни матеріалів, обладнання та технологічних операцій. Для визначення значущості функцій окремих складових виробу можуть бути використані методи експертних оцінок. Творчий етап передбачає формування інженерно-технічними працівниками принципових конструктивних варіантів реалізації отриманих функцій, тобто формування комплексного розв’язан­ня проблеми. Метою дослідного етапу є вибір найпридатніших за результатами аналізу рішень. Він здійснюється конструкторами, маркетологами та економістами з використанням системи техніко-економічних показників та встановлених обмежень, тобто передбачає оцінку ідей і варіантів, опрацьованих на попередніх етапах, з метою ліквідації диспропорцій між функціями та витратами.

На рекомендаційному етапі виконується за участю економістів та маркетологів вартісне оцінювання варіантів загального виконання об’єкта та його елементів, ухвалюється остаточне рішення щодо конструкції товару — об’єкта аналізу. Етап запровадження пов’язано із розробленням необхідної науково-технічної документації, підготовкою та освоєнням виробництва, тестуванням продукції на ринку. Він характеризується активною взаємодією інженерно-технічних працівників та маркетологів. Роботи з ФВА вважаються виконаними, якщо буде знайдено варіант виробу або процесу з низькою собівартістю та високою якістю. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим