Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Показники діяльності оператора

В інженерній психології використовується система показників для оцінки діяльності оператора [18]. Особливо велике значення для ефективного функціонування системи «людина—машина» має така властивість оператора, як надійність. Під надійністю розуміють здатність людини виконувати задані функції своєчасно і з необхідною точністю за умови можливих перешкод. Надійність оператора залежить:

 • від конструктивних характеристик технічних засобів;
 • професійної підготовки;
 • індивідуальних особливостей працівника.

Так, з основними властивостями нервової системи пов’язані такі показники надійності оператора, як витривалість, у тому числі витривалість до екстреного напруження і перенапруження, стійкість до перешкод, реакція на непередбачені сигнали, стійкість до факторів зовнішнього середовища.

Причиною зниження надійності оператора є перевантаження інформацією, що може призвести до її пропусків, помилок в обробці, затримки відповіді тощо.

Підвищенню надійності сприяє самоконтроль, який дозволяє своєчасно попередити або знайти допущені помилки в процесі виконання роботи.

Усі помилкові дії оператора поділяються на закономірні і випадкові.

До закономірних відносяться ті помилки, причини яких можуть бути виявлені, проаналізовані і ліквідовані. Причини випадкових помилок невідомі, вони носять стохастичний характер.

Основні характеристики надійної роботи оператора такі:

 • безпомилковість;
 • витривалість;
 • готовність до екстреної роботи;
 • стійкість до перешкод;
 • емоційна стійкість;
 • відновлення працездатності під час відпочинку;
 • багатоваріантність способів і прийомів роботи;
 • гнучкість і здатність своєчасно змінювати стратегію дій;
 • швидкість прийняття і виконання рішення.

Коефіцієнт надійності діяльності оператора визначається за формулою

	Коефіцієнт надійності діяльності оператора

де mпр — кількість правильно вирішених завдань; N — загальна кількість вирішуваних завдань.

Точність роботи, або ступінь відхилення вимірюваного параметра від заданого його значення, обчислюється за формулою:

ступінь відхилення вимірюваного параметра від заданого його значення

де ln — задане значення параметра; lф — фактичне значення параметра.

Величина похибки може мати як додатний, так і від’ємний знак. Поки величина похибки не виходить за допустимі межі, вона не вважається помилкою.

Своєчасність вирішення задачі

	Своєчасність вирішення задачі

де mсв — кількість своєчасно вирішених задач; N — загальна кількість вирішуваних задач.

Коефіцієнт завантаженості оператора

	Коефіцієнт завантаженості оператора

де tн — час, протягом якого оператор не зайнятий обробкою інформації, що надходить, хв; Тзм — тривалість робочої зміни, хв.

Зауважимо, що Кз <  0,75, оскільки близько 25 % робочого часу становить час відпочинку оператора.

Робота оператора характеризується також періодом зайнятості, під яким розуміють час безперервної роботи (без пауз).

Цей час не повинен перевищувати 15 хв.

Рівень автоматизації системи «людина—машина» характеризується відносною кількістю інформації, переробленої автома-тичними пристроями.

Показник обробки інформації автоматичними пристроями

	Показник обробки інформації автоматичними пристроями

де nоп — кількість інформації, переробленої оператором; N — загальна кількість інформації, яка циркулює в системі «людина—машина».

Загальний показник надійності системи «людина—машина»

	Загальний показник надійності системи «людина—машина»

 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим