Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 15 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І УМІНЬ

15.1. Завдання і форми організації виробничого навчання

Завдання професійно-технічної освіти, ступені і види підготовки робітничих кадрів

Динамізм соціально-економічного розвитку, прискорення процесів глобалізації, інформатизація і комп’ютеризація виробництва, необхідність інтеграції України у світове співтовариство вимагають підвищення рівня освіти і покращення професійної підготовки робочої сили. Основним джерелом по-повнення виробництва і сфери послуг робітничими кадрами є професійно-технічна освіта.

Завданнями професійно-технічної освіти на сучасному етапі є:

 • забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на отримання професійної кваліфікації відповідно до їх покликань і здібностей;
 • задоволення потреб економіки у кваліфікованих та конкурентоспроможних робітниках і службовцях, у тому числі по професіях, пов’язаних з появою принципово нових видів діяльності;
 • сприяння зайнятості населення в ринкових умовах;
 • забезпечення безперервного підвищення кваліфікації і перепідготовки робітничих кадрів.

Професійно-технічна освіта здійснюється в професійно-технічних закладах і безпосередньо на виробництві за різними типами кваліфікації і складності професій, що визначає ступеневість у навчанні. Кожний ступінь навчання в професійно-технічному закладі має теоретичну і практичну завершеність. Відповідно до набутих знань, умінь і навичок випускникам присвоюються робітничі професії певної кваліфікації. Вищі професійні училища на завершальному ступені навчання присвоюють високий рівень робітничої кваліфікації та освітньокваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст.

Професія — це рід трудової діяльності, який є джерелом засобів існування і вимагає певних знань, навичок і умінь, набутих у відповідних за профілем навчальних закладах.

Спеціальність — це конкретний вид трудової діяльності, який систематично виконується спеціалістом у руслі певної професії і дає йому засоби до існування.

Рівень професійної підготовки обумовлюється змістом роботи, для оцінки якої використовуються такі характеристики:

 • робота, яка не вимагає від робітника особливої підготовки і вміння;
 • робота, для виконання якої необхідні певні уміння і проворність, що набуваються в результаті нетривалого навчання;
 • робота середньої складності, яка вимагає умінь, спеціальних знань і навичок, які набуваються в процесі навчання;
 • робота, виконання якої вимагає спеціальних професійних умінь і технічної самостійності, які набуваються шляхом систематичного професійно-технічного і виробничого навчання;
 • складна робота самостійного характеру, виконання якої можливе лише при наявності високих професійних умінь, достатніх теоретичних знань і практичного досвіду.

Кожний ступінь підготовки робітників відповідає певним психофізіологічним характеристикам професії. Так, перший ступінь підготовки орієнтований на професії, в яких основна роль належить сенсомоторним діям і які не вимагають високої кваліфікації робітника.

Другий ступінь — аналітико-синтетичний. Йому відповідають добре сформовані вміння працювати за інструкціями, техноло-гічними картами.

Третій ступінь — алгоритмічний (інтелектуально-моторний). Професіоналізм робітника базується на системно сформованих алгоритмах розумової діяльності.

В системі профтехосвіти існує три види навчання: початкова підготовка робітників, перепідготовка і підвищення кваліфікації.

Початкова підготовка — це професійно-технічна освіта осіб, які раніше не мали робітничої професії. На цьому рівні формується професійна кваліфікація, яка забезпечує продуктивну професійну діяльність і можливості для подальшої освіти та набуття професійного досвіду.

Перепідготовка робітників у системі професійно-технічної освіти спрямована на здобуття ними іншої професії.

Підвищення кваліфікації робітників спрямоване на розширення і поглиблення раніше здобутих професійних знань і навичок відповідно до вимог виробництва і сфери послуг.

Професійно-технічна освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової (неповної) загальної середньої освіти з наданням можливості здобути повну загальну середню освіту. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим