Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Гальмування ... Гомеостаз

Гальмування — біологічний процес, який послаблює або припиняє діяльність того чи іншого органа, знижує рівень активності фізіологічних систем.

Гомеостаз — комплекс складних пристосовних реакцій організму, спрямованих на ліквідацію або максимальне обмеження впливу факторів зовнішнього середовища.

Державний стандарт професійно-технічної освіти ... Домінанта

Державний стандарт професійно-технічної освіти — мінімум освітнього і професійного рівня, який гарантований і забезпечений державою в усіх навчальних закладах системи профтехосвіти.

Динамічна робота — напруження м’язів, що супроводжується зміною їхньої довжини і переміщенням у просторі тіла або якоїсь ланки рухового апарата.

Дихання — сукупність процесів, внаслідок яких відбувається споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу.

Діяльність — форма активного відношення людини до дійсності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов’язані зі створенням суспільно корисних (матеріальних і духовних) цінностей та засвоєнням суспільного досвіду.

Домінанта — тимчасово пануючий рефлекс, який має силове переважання.

Емоції ... Ефект Сєченова

Емоції — відображення ситуаційного ставлення людини до певних об’єк­тів; безпосередні, тимчасові переживання певних почуттів.

Енергетичний коефіцієнт корисної дії організму — відношення обся­гу виконаної механічної роботи до величини затрат енергії.

Енергетичний оптимум — середній, помірний рівень затрат енергії, за якого досягається максимальний результат праці і забезпечується збереження здоров’я працівника.

Ефект Сєченова — поліпшення показників функціонального стану працівника при переключенні його після закінчення роботи на інший вид діяльності.

Задатки ... Знання

Задатки — морфологічні та функціональні особливості будови мозку, органів чуття і рухів, які виступають природними передумовами розвитку здібностей.

Збудження — біологічний процес, який складається з нервових імпульсів і приводить в дію той чи інший орган або його елемент.

Здібності — індивідуально-психологічні особливості людини, які забезпечують успішне оволодіння знаннями, навичками, вмін­нями та ефективну їх реалізацію в трудовій діяльності.

Знання — сукупність сприйнятої і засвоєної людиною інформації у вигляді понять, уявлень, суджень, яка зберігається в довготривалій пам’яті і може бути відтворена в процесі діяльності. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим