Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Пам’ять ... Психограма професії

Пам’ять — система складних психічних процесів, за допомогою яких людина нагромаджує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно від потреби.

Парабіоз — особливий стан стійкого збудження в певній ділянці збудливої тканини, який змінює її провідність і виявляється як гальмування.

Побічна функціональна система — реакції працівника на подразники, не пов’язані безпосередньо з трудовим процесом.

Потреба — внутрішній стан фізіологічного або психологічного відчуття людиною нестачі чогось важливого для її життєдіяльності.

Почуття — стійке, узагальнене ставлення людини до об’єктів.

Працездатність — здатність організму людини витримувати навантаження (м’язові, нервові, енергетичні, інформаційні) в процесі праці; здатність клітин, тканин і органів до психофізіологічної дії.

Праця — свідома, доцільна діяльність людини, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання послуг.

Предмет фізіології і психології праці — закономірності динаміки фізіологічних і психічних функцій людини в процесі праці.

Предмет ергономіки— об’єктивні закономірності проектування трудової діяльності на основі погодження характеристик машини і навколишнього середовища з характеристиками людини.

Предмет інженерної психології— об’єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх у практиці проектування, створення і експлуатації системи «людина — техніка».

Предметно-дієвий аспект праці— система рухів і дій працівника, спрямована на предмет праці з метою перетворення його на продукт праці.

Професійна орієнтація — система державних заходів, спрямована на допомогу особі у виборі професії або виду діяльності.

Професійна переорієнтація— об’єктивно обумовлений і особистісно усвідомлений процес переходу від однієї професійно-трудо­вої діяльності до іншої з врахуванням набутого професійного досвіду, віку, стану здоров’я, психофізіологічних особливостей, а також соціально-економічних інтересів особи.

Професійна інформація— ознайомлення людей з існуючими можливостями реалізації професійної діяльності.

Професійна консультація— система психолого-педагогічного ви­вчення особистості з метою надання їй допомоги у виборі професії, яка відповідала б її здібностям та інтересам і сприяла подальшому вдосконаленню.

Професійний відбір— система засобів прогностичної оцінки взаємовідповідності людини і професії на основі порівняння вимог професії з психодіагностичними даними людини.

Професійна придатність— наявність у людини психофізіологічних і психологічних властивостей, які відповідають конкретній професії і забезпечують достатню ефективність праці за цією професією.

Професійна майстерність— творче використання робітником трудових навичок і вмінь.

Професія — рід трудової діяльності, який є джерелом засобів існування і вимагає певних знань, навичок і умінь, набутих у відповідних за профілем навчальних закладах.

Професіограма— спеціальна карта, що містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності з конкретної професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Професіографія — наука, яка описує професії і спеціальності з погляду вимог до людини.

Професійна адаптація — досконале оволодіння вибраною професією або спеціальністю, що виявляється в стабільному виконанні норм, високій якості, точності і надійності роботи, творчій активності працівника.

Професійна працездатність — максимальна ефективність діяльності людини при такому рівні функціональної мобілізації, яка не викликає перенапруження організму.

Професійне навчання — процес управління діяльністю людини з оволодін­ня знаннями, трудовими навичками і вміннями, розвитку про­фесійних здібностей і особистості кваліфікованого робітника.

Психіка — суб’єктивне відображення об’єктивного світу.

Психічні процеси — різні форми динамічного, цілісного відображення об’єктивної дійсності.

Психічні стани — цілісна характеристика особистості, що відображає її порівняно тривалі душевні переживання і виявляється в підвищеному або зниженому рівні психічної діяльності.

Психічні властивості особистості — сталі якості людини, які зумовлюють її поведінку і результативність діяльності.

Психічне перенасичення— емоційне психофізіологічне напруження, яке виникає у працівника на фоні вкрай негативного ставлення до монотонної роботи і виявляється в намаганні припинити її.

Психодіагностика — галузь психологічної науки, яка розробляє методи виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Психологічний аспект праці— психічні процеси та психологічні фактори, які спонукають, програмують, регулюють трудову активність працівника та виконання завдання згідно з метою праці.

Психологічний профіль особистості— графічне зображення розвитку психофізіологічних і психологічних властивостей, а також професійних здібностей людини.

Психологічний профіль професії— графічне зображення психофізіологічних і психологічних характеристик професії.

Психограма професії — перелік вимог професії до психіки людини та необхідних здібностей. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим