Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Регламентовані перерви на відпочинок (макропаузи) ... Руховий апарат

Регламентовані перерви на відпочинок (макропаузи) — перерви за рахунок робочого часу, які встановлюються у певні відрізки зміни і передбачають припинення роботи або підміну працівника.

Резерви організму— здатність посилювати свою діяльність порівняно зі станом відносного спокою.

Режим праці і відпочинку — загальна тривалість трудової діяльності протягом доби, тижня, місяця, року; співвідношення і чергування періодів роботи і відпочинку.

Рефлекс — реакція організму у відповідь на подразники зовнішнього або внутрішнього середовища, яка відбувається з обов’яз­ковою участю центральної нервової системи.

Рефлекторна дуга — шлях, яким за допомогою основних фізіологічних процесів здійснюється рефлекс.

Рефлекторне кільце — сукупність нервових шляхів — рефлекторної дуги та шляхів отримання зворотної інформації про ефективність відповідної реакції.

Рецептор — нервово-фізіологічний апарат, який сприймає подразнення із зовнішнього або внутрішнього середовища і перетворює його на нервовий імпульс.

Робоча поза— основне положення тіла працівника у просторі в процесі праці.

Робоче місце — оснащена необхідними технологічними засобами зона, в якій відбувається трудова діяльність одного працівника або групи працівників, які виконують одну роботу або операцію.

Робочий динамічний стереотип— стійка і злагоджена система умовних рефлексів, яка утворюється внаслідок багаторазового повторення умовних подразників в установленій послідовності і через певні проміжки часу.

Робочий ритм — закономірне чергування в часі окремих рухів або дій та пауз між ними.

Робочий темп — кількість робочих рухів за одиницю часу.

Рухова одиниця— функціональний елемент рухового апарату, що складається з мотонейрона, аксона та іннервованих м’язових волокон.

Руховий апарат— сукупність тканин і органів, які забезпечують переміщення людини у просторі та її активні дії, спрямовані на предмети зовнішнього світу.

Самоосвіта ... Стрес

Самоосвіта — постійний потяг до розширення знань; вміння самостійно набувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності.

Самооцінка — оцінка особистістю своїх можливостей, якостей, успіхів у діяльності.

Саморегуляція — повернення фізіологічних величин, які змінюються в процесі діяльності, до вихідного рівня або в певні рамки.

Самосвідомість — система психічних процесів людини, пов’язана з самопізнанням і формуванням поняття власного «Я» як суб’єкта, що відрізняється від інших суб’єктів, переживанням власного ставлення до себе, регулюванням власної поведінки.

Свідомість — вища, інтегруюча форма психіки, результат суспільно-історичних умов формування людини у трудовій діяльності, при постійному спілкуванні з іншими людьми; особлива форма психічної діяльності, орієнтована на відображення і перетворення дійсності.

Система «людина — техніка» — система, що включає людину-оператора (групу операторів) і сукупність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється трудова діяльність.

Сонливість — стан, при якому переважає в корі головного мозку розлите гальмування.

Соціально-психологічна адаптація — входження працівника в мікросередовище на основі ділових і неформальних стосунків, прийняття соціальних норм і цінностей організації.

Спеціальність — конкретний вид трудової діяльності, який систематично виконується спеціалістом в руслі певної професії і дає йому засоби до існування.

Спілкування — багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, зумовлений потребами спільної діяльності.

Сприймання (перцепція) — процес формування образів предметів і явищ на основі інформації, яка надходить через органи чуття.

Стан пониженої психічної активності— послаблення психічних функцій, сповільнення швидкості процесів сприймання та рухових реакцій, що призводить до втрати пильності, погіршення контролю і самоконтролю.

Статична робота— напруження м’язів без зміни їхньої довжини і без активного переміщення у просторі рухових ланок.

Стрес — надмірне психологічне і фізіологічне напруження, викликане сильним несприятливим впливом того чи іншого фактора. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим