Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Темперамент ...Трудові навички

Темперамент — сукупність індивідуальних особливостей, які ха-

рактеризують динамічну та емоційну сторону поведінки, діяльності і спілкування людини.

Типовий режим праці і відпочинку — режим, встановлений для працівників з різними умовами праці, який забезпечує приблизно однакові зміни в їх працездатності.

Тренування — систематичне повторення операцій зростаючої складності.

Трудове напруження— підвищення інтенсивності фізіологічних і психічних процесів, які забезпечують професійну діяльність.

Трудові вміння— сформована в особистому досвіді, на основі знань і навичок здібність людини виконувати певну роботу.

Трудовий процес— сукупність дій працівника, спрямованих на створення певного продукту або його частини, а також на виконання тих чи інших функцій у процесі виробництва.

Трудова операція— закінчений цикл діяльності працівника (або групи працівників) на одному робочому місці, пов’язаний зі зміною предмета праці (розмірів, форми, поєднання деталей і т. ін.).

Трудова дія— комплекс трудових рухів, що виконуються одним або декількома робочими органами людини, об’єднаних єдиним цільовим призначенням.

Трудовий рух— одноразове переміщення пальців, рук, ніг, голови, тулуба з одного положення в інше під час виконання трудових дій.

Трудові навички— сформовані в процесі навчання способи виконання трудових операцій, робіт.

Увага ... Уявлення

Увага — сторона психічної діяльності, завдяки якій окремі сприйняття, думки, почуття, дії, образи усвідомлюються людиною ясно і чітко, тоді як інші відходять на другий план або свідомо зовсім не сприймаються.

Умови праці — сукупність елементів виробничого середовища, які впливають на функціональний стан і працездатність людини, її здо­ров’я, розвиток, ставлення до праці та ефективність виробництва.

Уявлення — процес відображення в головному мозку тих предметів і явищ, які в даний момент не діють на органи чуття.

Фази працездатності ...Функціональна музика

Фази працездатності— зміни функціонального стану організму людини в процесі діяльності.

Фізіологічна система — сукупність об’єднаних організацією і управлінням живих структур і елементів, які характеризуються певними властивостями та функціями, що відрізняють їх від інших структур і елементів.

Фізіологічні константи— постійні кількісні показники, які характеризують нормальний стан внутрішнього середовища і всього організму.

Фізіологічний аспект праці— фізіологічні процеси і функції організму працівника, що забезпечують створення соціальних цінностей.

Функціональна система— сукупність різних структур і процесів, об’єднаних для досягнення результату відповідно до поставленої мети.

Функціональний стан— інтегральний комплекс фізіологічних функцій і якостей людини, які забезпечують ефективне виконання професійної роботи при певному рівні фізіологічних затрат організму.

Функціональна музика — музика, яка супроводжує процеси праці з метою підвищення або підтримання високого рівня працездатності.

Характер ... Хвилинний об’єм крові

Характер — сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які формуються і виявляються в діяльності і спілкуванні, зумовлюючи типові для індивіда способи поведінки.

Хвилинний об’єм крові— кількість крові, яка проходить через систему кровообігу за одну хвилину. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим