Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Стеченко Д.М.

С79 Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. — К.: Вікар, 2006. — 396 с. ISBN 966-7131-70-Х

У підручнику розкриваються наукові основи територіальної організації продуктивних сил, викладена система методів, що застосовуються для обгрунтування розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил. Дається інтерпретація раціонального використання потенціалу території. Розглянуто особливості розвитку міжгалузевих комплексів і сучасний стан економіки регіонів України. Наводяться нові матеріали, які доповнюють зміст цього курсу з інтеграційних регіональних, міжрегіональних і міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку.

Для студентів і викладачів економічних факультетів та практичних працівників економічних служб адміністрацій територіально-адміністративних одиниць.

УДК 332.1(075.8) ББК 65.053я73ЗМІСТ


Передмова
Розділ 1 Наукові засади розміщення продуктивних сил
1.1. Сутність продуктивних сил
1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил
1.3. Закономірності розміщення продуктивних сил
1.4. Основні принципи розміщення продуктивних сил
Розділ 2 Чинники та умови розміщення продуктивних сил
2.1. Формування поняття «чинники розміщення продуктивних сил»
2.2. Систематизація чинників розміщення продуктивних СИЛ
2.3. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення продуктивних сил
2.4. Регіональні інтереси в розміщенні продуктивних сил
Розділ З Суперечності розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил
3.1. Сутність і систематизація суперечностей у розміщенні та регіональному розвитку продуктивних сил
3.2. Природа суперечностей у розміщенні виробництва і регіональному розвитку
3.3. Специфічні суперечності в розміщенні й регіональному розвитку продуктивних сил
Розділ 4 Науково-методичні засади дослідження розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку
4.1. Основні підходи
4.2. Основні показники
4.3. Основні методи
4.4. Діагностика регіонального розвитку
4.5. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку
Розділ 5 Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку
5.1. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва
5.2. Сучасні концепції розміщення продуктивних СИЛ
5.3. Концептуальні положення політики регіонального розвитку в Україні
Розділ 6 Людський чинник у розміщенні продуктивних сил
6.1. Демографічна ситуація і демоекономічне відтворення робочої сили
6.2. Соціальна структура населення і трудовий потенціал України
6.3. Форми зайнятості населення
6.4. Формування регіональних ринків праці
6.5. Регулювання регіональних ринків праці
6.6. Розселення населення України
Розділ 7 Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил
7.1. Класифікація та економічне оцінювання природних ресурсів
7.2. Сутність і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території
7.3. Мінеральні ресурси галузей промисловості
7.4. Природні ресурси сільськогосподарського виробництва
7.5. Природно-рекреаційні ресурси України
Розділ 9 Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні
9.1. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів
9.2. Структурна переорієнтація економіки України
9.3. Паливно-енергетичний комплекс
9.4. Гірничо-металургійний комплекс
9.5. Машинобудівний комплекс
9.6. Військово-промисловий комплекс
9.7. Комплекс хімічної індустрії
9.8. Лісовиробничий комплекс
9.9. Будівельний комплекс
9.10. Продовольчий комплекс
9.11. Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів
9.12. Транспортний комплекс
9.13. Комплекс соціальної інфраструктури
9.14. Рекреаційно-туристичний комплекс
Розділ 10 Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України
10.1. Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України
10.2. Центральний регіон
10.3. Донецький регіон
10.4. Західний регіон
10.5. Придніпровський регіон
10.6. Причорноморський регіон
10.7. Харківський регіон
Розділ 11 Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України
11.1. Спеціальні (вільні) економічні зони
11.2. Спільні підприємства
11.3. Регіональні науково-технологічні парки
11.4. Регіональні ринки
11.5. Транскордонне співробітництво
11.6. Глобалізація регіонального співробітництва
Розділ 12 Інвестиційна політика в регіональному розвитку продуктивних сил
12.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності
12.2. Становлення регіональної інвестиційної політики в Україні
12.3. Напрями та принципи здійснення регіонального інвестиційного процесу
12.4. Інвестиційна привабливість регіонів
12.5. Депресивні регіони і механізм інвестування їхнього розвитку
Розділ 13 Регіони в конкурентному ринковому середовищі
13.1. Напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем
13.2. Обмеження та негативні фактори в формуванні конкурентоспроможності регіону
13.3. Найважливіші конкурентні позиції у взаємодії регіонів
13.4. Експертна оцінка конкурентних позицій регіонів
Розділ 14 Зовнішньоекономічні зв'язки в забезпеченні розвитку продуктивних сил
14.1. Становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності України
14.2. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України
14.3. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки
14.4. Транзитний потенціал України та його використання
Додатки
Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.)
Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб)
Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб)
Додаток 4. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами у 2002 році (на 1000 наявного населення)
Додаток 5. Міграція населення за регіонами у 2002 р., осіб
Додаток 6.Кількість зайнятого населення за регіонами (тис.)
Додаток 7. Населення за економічною активністю (у віці 15—70 років, тис.)
Додаток 8. Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2002 р. (у віці 15—70 років, тис.)
Додаток 9. Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання за регіонами у 2002 р. (відсотків до кількості всього населення у віці 15—70 років)
Додаток 10. Рівень безробіття за методологією МОП за статтю за регіонами (відсотків до кількості економічно активного населення у віці 15—70 років)
Додаток 11. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами (на 1 січня)
Додаток 12. Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами (на 1 січня, тис.)
Додаток 13. Кількість населення, не зайнятого трудовою діяльністю, та його працевлаштування за регіонами у 2002 р., тис.
Додаток 14. Середньорічна кількість працівників за регіонами, тис.
Додаток 15. Валова вартість за регіонами (у фактичних цінах; млн грн)
Додаток 16. Валова вартість у розрахунку на одну особу за регіонами (у фактичних цінах; грн)
Додаток 17. Кількість об’єктів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)за регіонами (на початок року)
Додаток 18. Виробництво продовольчих товарів на одну особу
Додаток 19. Виробництво м'яса за видами, тис. т
Додаток 20. Виробництво цукру-піску за регіонами (тис. т)
Додаток 21. Виробництво м'яса за регіонами (включаючи субпродукти 1-ї категорії; тис. т)
Додаток 22. Виробництво олії в регіонах (тис. т)
Додаток 23. Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2000 р.; млн грн)
Додаток 24. Інвестиції в основний капітал за регіонами (у порівнянних цінах; млн грн)
Додаток 25. Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами (у порівнянних цінах; грн)
Додаток 26. Введення в дію основних фондів за регіонами (у фактичних цінах)
Додаток 27. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2002 р.
Додаток 28. Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002 р.(млн дол. США)
Додаток 29. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами (грн)
Додаток 30. Кількість ринків з продажу споживчих товарів (на кінець року; одиниць)
Додаток 31. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств ресторанного господарства за регіонами (на кінець року; тис.)
Додаток 32. Торгова площа магазинів і кількість місць на об'єктах підприємств ресторанного господарства за регіонами
Додаток 33. Кількість малих підприємств за регіонами
Додаток 34. Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності
Додаток 35. Грошові доходи населення за регіонами
Додаток 36. Санаторії та заклади відпочинку
Додаток 37. Санаторії та пансіонати з лікуванням, будинки та пансіонати відпочинку за регіонами
Додаток 38. Дитячі оздоровчі табори за регіонами у 2002 р.1
Додаток 39. Готелі та інші місця для короткотермінового проживання (на кінець року)
Додаток 40. Структурні підрозділи сфери сервісу в готелях та інші місця (на кінець року)
Додаток 41. Місткість підприємств готельного господарства та їх використання
Додаток 42. Основні показники водопостачання І водовідведення (млн м3)
Додаток 43. Споживання свіжої води за регіонами (млн м3)
Додаток 44. Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води за регіонами
Додаток 45. Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхні водні об'єкти за регіонами у 2002 р. (млн м3)
Додаток 46. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря за регіонами
Додатки 47. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами (тис. т)
Додаток 48. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повіту окремих міст (тис. т)
Навчально методичні матеріали
1. Загальні положення
2. Програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика»
3. Робоча програма дисципліни
3.2. Зміст лекцій
3.3. Плани семінарських та практичних занять
4. Самостійна робота студентів
5. Питання для підсумкового контролю
6. Теми курсових робіт
Список використаної літератури


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим