Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 9. Фінансова звітність корпорації

Треба знати, що фінансова звітність корпорацій складається на підставі бухгалтерської звітності. Відмінність полягає в тому, що фінансова звітність обов’язково публікується у фінансовій пресі, у спеціальних виданнях корпорації, а також неодмінно розглядається незалежним аудитором, висновки якого теж публікуються. Публікація фінансової звітності забороняється, якщо бракує висновків аудитора. Фінансова звітність офіційно реєстру­ється в спеціальних інститутах.

Необхідно мати уявлення про чотири документи фінансової звітності корпорацій: баланс; звіт про прибуток (США) або рахунок прибутків та збитків (Великобританія); звіт про акціонерний капітал; звіт про зміну фінансової позиції. Потрібно орієнтуватись у складі активів, пасивів та сплаченого капіталу в балансі корпорації.

Також слід засвоїти так зване золоте правило балансу, котре можна подати такою формулою:

Формула золотого правила балансу

тобто відношення вартості акціонерного капіталу та довгострокових пасивів до основного капіталу має дорівнювати або бути більшим за 1. Сума довгострокових джерел фінансування й акціонерного капіталу повинна перевищувати вкладення в основний капітал (або дорівнювати їм). Відоме також більш загальне правило зі включенням у знаменник наведеної формули суми оборотних активів, «заморожених» на довгий строк.

«Золоте правило» довгострокового фінансування виражається формулою:

Формула «Золоте правило» довгострокового фінансування

тобто вкладення в довгострокові активи мають бути менші або дорівнювати довгостроковим джерелам. Не можна допускати такого становища, коли довгострокові активи перевищують довгострокові пасиви.

«Золоте правило» короткострокового фінансування полягає в такому:

Формула «Золоте правило» короткострокового фінансування

тобто, на відміну від довгострокових вкладень, короткострокові активи мають перевищувати короткострокові пасиви. Тим самим підтримується ліквідність.

Практичне заняття

1. Відповіді в письмовій або усній формі на запитання викладача.

2. З допомогою викладача студенти аналізують розв’язання ситуації 1.

Самостійна та індивідуальна робота

Студенти самостійно розв’язують дві ситуації на вибір із запропонованих (крім ситуації 1).

Студенти, котрі бажають докладніше ознайомитися з документами фінансової звітності, пишуть реферати на теми:

1. Рахунок прибутків та збитків.

2. Складання балансу, його використання.

Джонс Э. Деловые финансы / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1998. — С. 50—87; 88—116.

Контроль за самостійною та індивідуальною роботою студентів викладач здійснює на практичному занятті та в позааудиторний час.

Ситуації

Ситуація 1 (з розв’язанням)

Перед вами баланс компанії на початок і кінець року. Компанія N придбала торік нові головні фонди на 150 млн дол., змінила умови амортизації, у результаті чого сума амортизації зросла на 30 млн дол. Прибуток після сплати становить 76 млн дол., дивіденди сплачено на 20 млн дол.

1. Заповніть стовпці «Джерела» і «Використання».

2. Складіть форму «Зміна фінансової позиції».

БАЛАНС КОМПАНІЇ, млн дол.

Стаття

Напочаток року

На кінецьроку

Зміни

Джерела

Використання

Грошові кошти

30

44

 

14

Ринкові цінні папери

22

0

22

 

Дебітори (нетто)

44

60

 

16

Товарно-матеріальні запаси

106

150

 

44

Усього поточні активи

202

254

 

52

Основні фонди за початковою вартістю

150

300

 

150

Мінус амортизація

(52)

(82)

 

(30)

Нетто-основні фонди

98

218

 

120

Усього активи

300

472

 

 

Кредитори

30

36

6

 

Облігації до погашення

30

6

 

24

Інші поточні пасиви

14

30

16

 

Довгостроковий борг

16

52

36

 

Звичайні акції

76

158

82

 

Нерозподілений прибуток

134

190

56

 

Усього пасиви і сплачений капітал

300

472

196 – 24 == 172

194 – 22 == 172

Заносячи зміни в «Джерела» і «Використання», слід зрозуміти економічне значення руху грошових потоків. Так, наприклад, джерелами можуть бути статті активів, реалізовані в поточному році, тому рух грошових коштів за статтею «Ринкові цінні папери» — 22 млн дол. — буде джерелом, а це означає, що цінні папери було продано. У цієї ситуації за статтею «Грошові кошти» приріст — 14 млн дол. Якщо б до кінця року стаття становила 20 млн, то 10 млн були б джерелом. Усі інші статті активів зросли, тобто збільшилося використання грошових коштів. У пасивах рух за статтею «Облігації і погашення» (24 млн дол.) являє використання коштів. Далі заповнюємо форму «Рух фінансових потоків», або «Зміна фінансової позиції».

ЗМІНА ФІНАНСОВОЇ ПОЗИЦІЇ

Фінансові потоки

Приріст (+) / зменшення (–)у русі грошових потоків

1. Фонди, що надійшли за поточними операціями

 

Нетто-прибуток

76

Приріст кредиторської заборгованості

6

Приріст інших запасів

16

Усього

98

2. Використання фондів на поточні операції

 

Приріст дебіторів

16

Приріст ТМЗ

44

Приріст основних фондів

120

Усього

180

3. Сальдо за поточними операціями

–82

4. Фінансові операції

 

Приріст довгострокового боргу

36

Приріст звичайних акцій

82

Погашення довгострокового боргу

(24)

Усього

94

5. Фонди, отримані за поточними і фінансовими операціями

12 = 94 – 82

6. Виплата дивідендів

20

7. Дефіцит фондів

–8

Ситуація 2

Ви бачите баланс компанії на початок і кінець року. Компанія N придбала торік нові головні фонди на 150 млн дол., змінила умови амортизації, у результаті чого сума амортизації зросла на 30 млн дол. Прибуток після сплати становить 76 млн дол., дивіденди сплачено на 20 млн дол.

1. Заповніть стовпці «Джерела» і «Використання».

2. Складіть форму «Зміна фінансової позиції».

БАЛАНС КОМПАНІЇ, млн дол.

Стаття

Напочаток року

Накінецьроку

Зміни

Джерела

Використання

Грошові кошти

30

14

 

 

Ринкові цінні папери

22

0

 

 

Дебітори (нетто)

44

60

 

 

Товарно-матеріальні запаси

106

150

 

 

Усього поточні активи

202

224

 

 

Основні фонди за початковою вартістю

150

300

 

 

Мінус амортизація

(52)

(82)

 

 

Нетто-основні фонди

98

218

 

 

Усього активи

300

472

 

 

Кредитори

30

36

 

 

Облігації до погашення

30

6

 

 

Інші поточні пасиви

14

30

 

 

Довгостроковий борг

16

52

 

 

Звичайні акції

76

128

 

 

Нерозподілений прибуток

134

190

 

 

Усього пасиви і сплачений капітал

300

472

 

 

Ситуація 3

Інформація щодо великого універсального магазину:

продаж — 40 000 дол.;

коефіцієнт валового прибутку — 40 %;

товарно-матеріальні запаси на початок року — 7000 дол.;

коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів — 4,0;

період одержання засобів за рахунками дебіторів — 73 дні;

коефіцієнт оборотності активів — 1,0;

коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком — 8,0;

податкова ставка — 50 %.

Поточні активи складаються із грошових коштів (20 000), дебіторів і товарно-матеріальних запасів. Поточні пасиви — 15 000. Увесь продаж у кредит.

Завдання:

1) обчисліть два коефіцієнти ліквідності;

2) складіть звіт про прибуток.

1. Продаж:

продаж за готівку

продаж у кредит

Усього продажу

2. Вартість проданих товарів:

товарно-матеріальні запаси на початок року

плюс купівля товарів

мінус товарно-матеріальні запаси на кінець року

вартість продажу

3. Валовий прибуток

мінус проценти сплачені

4. Прибуток до сплати податків

мінус податки

5. Чистий прибуток

Ситуація 4

Щодо корпорації N є така інформація:

Джерела і використання фондів, тис. дол.:

Джерела:

Нетто-прибуток — 450

Амортизація — 95

Продаж звичайних акцій — 10

Використання:

Дивіденди — 15

Основні фонди — 320

Погашення облігацій — 45

2. Зміни в працюючому капіталі, тис. дол.:

Грошові кошти +22

Інвестиції в цінні папери +10

Дебіторська заборгованість +180

ТМЗ +45

Кредиторська заборгованість +25

Нараховані суми +47

Податки до виплати +10

Приріст у працюючому капіталі +175

3. Баланс на початок року, тис. дол.:

Активи

Пасиви й оплачений капітал

Грошові кошти — 100

Облігації — 125

Інвестиції в цінні папери — 14

Кредитори — 10

Дебітори — 88

Нараховані суми — 24

ТМЗ — 144

Податки до виплати — 5

Основні фонди — 675

Довгостроковий борг — 185

Амортизація — 45

Звичайні акції — 425

 

Нерозподілений прибуток — 202

Завдання. На підставі наведених даних складіть баланс за поточний рік.

Ситуація 5

На підставі зведених даних за фінансовою звітністю певної корпорації за окремі роки складіть аналітичну доповідну записку про динаміку фінансового стану корпорації: 1) з погляду акціонерів; 2) з погляду кредиторів.

Питання для самоперевірки знань

Які документи фінансової звітності корпорацій ви знаєте?

Назвіть особливості фінансової звітності корпорацій.

Назвіть основні статті активів і пасивів балансу.

Які традиційні правила («золоті правила») складання балансу ви знаєте?

Як складається звіт про прибутки (рахунок прибутків та збитків)?

У чому особливість складання звіту про зміну фінансової позиції? 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн