Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 10. Аналіз фінансової звітності корпорації

Оцінювання фінансового стану корпорації здійснюється на основі аналізу її фінансової звітності. Аналізувати звітність фірми ви навчилися, опановуючи дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит», «Фінансовий аналіз». Треба згадати основні методи аналізу — горизонтальний та вертикальний, знати їх значення. Що стосується фінансового стану корпорації, то на Заході застосовується метод коефіцієнтів — відносних показників. Потрібно знати основні групи коефіцієнтів, важливість їх застосування, позитивні та негативні сторони.

Існують такі групи коефіцієнтів:

Коефіцієнти ліквідності, на підставі яких оцінюється здатність корпорації платити за короткостроковими зобов’язаннями у визначені строки.

Коефіцієнти управління активами дають змогу оцінити ефективність вкладення коштів у активи [як у загальну суму, так і за окремими статтями (товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, основні фонди)]. Коефіцієнти обчислюються діленням обсягів продажу на суму тієї чи тієї статті, у такий спосіб визначається, скільки разів витрати за статтею обернуться у вартості проданих товарів. Що більше оборотів зробить стаття витрат, то ефективнішим є її використання.

Коефіцієнти управління пасивами застосовують для оцінювання стабільності корпорації. За даними показниками визначаються традиційні межі. Наприклад, у США небажано мати коефіцієнт боргу більший за 50 %.

Коефіцієнти управління акціонерним капіталом дають можливість акціонерам оцінити дохідність вкладеного в дану корпорацію капіталу. Акціонера цікавить прибутковість акції, дохід на акцію, співвідношення поточної ціни акції та доходу на акцію (Р/Е), співвідношення ринкової та балансової цін на акцію.

Коефіцієнти прибутковості розкривають спільний вплив ліквідності, управління активами, пасивами і акціонерного капіталу на результати господарської діяльності. Можна виділити показники прибутковості вкладень у корпорацію та показники прибутковості продажу.

Найважливішим показником прибутковості є коефіцієнт «чистий прибуток / загальна сума активів», який визначає, наскільки ефективно корпорація використовує свої активи.

Треба не забувати, що глибокий аналіз методом коефіцієнтів передбачає обчисленн я показників та їх порівняння за кілька років, зіставлення показників корпорації із середніми за галуззю.

Окрім коефіцієнтів застосовуються ще спеціальні методи. Потрібно знати формулу (метод) Дюпона (вперше її було застосовано фінансовими аналітиками американської корпорації «Дюпон Корпорейшн»). Сутність цього методу полягає в тому, що обчислюється показник ефективного використання активів та віддачі акціонерного капіталу. Формула Дюпона з’єднує показник ефективності фінансових операцій (процентний вираз прибутку, одержаного від продажу) з показником оборотності загальної суми активів і широко застосовується для планування прибутку.

Серйозним питанням в аналізі корпоративних фінансів є прогнозування можливих банкрутств. Необхідно опанувати метод американського економіста І. Альтмана, що має назву «багатоваріантний аналіз відмінних ознак» (multiple discriminant analysis). З безлічі коефіцієнтів, кількість яких наближається до 60, Альтман виокремив 4:

1) багатоваріантний аналіз відмінних ознак» (multiple discriminant analysis) Альтмана

2) багатоваріантний аналіз відмінних ознак» (multiple discriminant analysis) Альтмана

3) багатоваріантний аналіз відмінних ознак» (multiple discriminant analysis) Альтмана

4) багатоваріантний аналіз відмінних ознак» (multiple discriminant analysis) Альтмана

Індекс Альтмана є функцією від названих показників, які характеризують економічний потенціал підприємства та результати його роботи за минулий період. Загальний вигляд цього індексу (індексу кредитоспроможності) такий:

Індекс Альтмана (Індекс кредитоспроможності)

Альтман визначив граничні, критичні показники. Якщо сума всіх коефіцієнтів менше від 1,1, то це свідчить про високу ймовірність банкрутства компанії, менше від 2,6 — мала ймовірність банкрутства, більше від 2,6 — ознак банкрутства нема.

У західній літературі висловлюються сумніви з приводу результативності цього методу, хоча він і знаходить практичне застосування.

Слід уявляти цілі, що ставлять перед собою аналітики різних сфер, обчислюючи коефіцієнти. Аналітики із кредиторів визначають насамперед коефіцієнти платоспроможності. Інвестори в цінні папери корпорації цікавляться кількістю показників. Для оцінювання акцій належить знати як загальний фінансовий стан корпорації, так і рух прибутку, рівень ринкових цін на акції. Менеджери у відділах корпорацій аналізують коефіцієнти, зважаючи на свої проблеми. Після цього складається спільний аналітичний документ, на основі якого оцінюється загальний фінансовий стан корпорації, виявляються вразливі сторони, пропонуються основні напрями розвитку на найближчу перспективу.

Практичне заняття

1. Повторення основних теоретичних питань з теми. Відповіді на запитання викладача.

2. Розв’язування ситуації 1.

Самостійна та індивідуальна робота

Студенти самостійно розв’язують три ситуації на вибір (крім ситуації 1).

Студенти, зацікавлені в поглибленому вивченні теми, пишуть реферати на теми:

1. Оцінка фінансових показників корпорації.

2. Первинні та вторинні фінансові коефіцієнти.

Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями / Пер. с фр. — М.: Финансы и статистика, 1999. — С. 77—102.

Джонс Эрнест. Деловые финансы / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1998. — С. 380—387.

Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия / Пер. с фр. — М.: ЮНИТИ, 1997. — С. 506—513.

Ситуації

Ситуація 1 (з розв’язанням)

Компанія N має такі фінансові показники:

дохід на 1 акцію — 6 дол.;

дивіденд на 1 акцію — 2 дол.;

бухгалтерська вартість акції в кінці року — 40 дол.;

приріст нерозподіленого прибутку в кінці року — 12 млн дол.;

пасиви на кінець року — 140 млн дол.;

компанія нових акцій протягом року не випускала.

Визначте коефіцієнт боргу, проаналізуйте, як фінансові менеджери корпорації плануватимуть політику у сфері пасивів.

Розв’язання.

Насамперед слід згадати, як розраховуються показники «дивіденд на акцію», «дохід на акцію». Коефіцієнт боргу має такий вигляд:

 Коефіцієнт боргу

для нашої ситуації він може бути перетворений у:

 Коефіцієнт боргу

сума пасивів нам відома з умови, тому ситуацію можна розв’я­зати в три дії.

Визначення кількості акцій, які є в обігу, з метою встановлення суми сплаченого капіталу. В умові дано суму приросту нерозподіленого прибутку 12 млн, тому ми можемо знайти суму нерозподіленого прибутку, що припадає на 1 акцію (6 – 2 = 4), поділивши 12 млн на 4. Вийшло 3 млн акцій корпорації в обігу.

З умови нам відома бухгалтерська вартість акції, тому можна визначити суму сплаченого капіталу:

40 дол. ? 3 000 000 = 12 000 000 дол.

Визначаємо коефіцієнт боргу:

коефіцієнт боргу

коефіцієнт критичний, отже, фінансовому управлінню слід докласти зусиль щодо його зниження, якщо немає глобальної мети термінового розширення виробництва.

Ситуація 2

Дано поквартальну інформацію про поточні активи і пасиви корпорації N. Продаж корпорація здійснює на 85 % у кредит.

Статті активів і пасивів

Квартали (тис. дол.)

І

II

III

IV

Грошові кошти

44

10

135

750

Дебіторська заборгованість

10

125

975

25

TMЗ

75

675

225

15

Поточні пасиви

252

175

100

75

Продаж

105

250

1000

75

Витрати за проданими товарами

25

45

575

15

Визначте коефіцієнти поквартально:

1) оборотності дебіторської заборгованості;

2) період інкасації;

3) поточної ліквідності і «швидкої» ліквідності;

4) оборотності TMЗ.

Як ви вважаєте, чи будуть кредитори корпорації занепокоєні коливаннями коефіцієнтів?

Ситуація 3

На підставі фінансової звітності корпорацій, баланси яки х див. у додатках, визначте коефіцієнти ліквідності, оборотності активів, пасивів, прибутковості, ринкової вартості акцій. Спираючись на знайдені вами коефіцієнти, підготуйте звіт про фінансовий стан корпорації.

Ситуація 4

На підставі фінансової звітності корпорації, застосовуючи модель Альтмана, визначте можливість банкрутства корпорації.

Ситуація 5

Дано інформацію про ціни та доходи на акції шести американських компаній.

Корпорація

20хх р.

20хх р.

Ціна, дол.

Дохід на акцію

Ціна, дол.

Дохід на акцію

найвища

найнижча

найвища

найнижча

Крайслер

33,75

20,87

19,22

7,62

3,12

6,5

Дженерал моторз

42,5

33

14,22

58

33,87

1,07

Хьюлетт-Паккард

45,5

37,12

2,59

53,87

38,36

1,24

ІВМ

128,5

99

10,74

71,5

48,36

6,09

Сойо

50,5

40

6,14

72,75

36,12

7,92

Шеврон

40,25

30

4,48

51,75

35,12

6,96

Визначте:

коефіцієнт Р/Е (ціна/доходи) для кожної корпорації та відносні Р/Е за два роки;

чим зумовлюються зміни в коефіцієнтах: впливом загальних умов розвитку економіки чи специфічними умовами розвитку корпорації?

Під час розв’язання застосовуйте такі формули:

Р/Е = Ринкова ціна акції / Доходи на акцію;

Відносний Р/Е = (Р/Е для корпорації) / (Р/Е для ринку).

Ситуація 6

Проаналізуйте фінансовий стан 3-х підприємств за допомогою методу Дюпона. Які висновки можна зробити про їх відносну фінансову характеристику та економічну активність?

Корпорації

Роки

Продаж, тис. дол.

Чистий прибуток, тис. дол.

Активи, тис. дол.

А

1-й

944 768

688 707

613 636

2-й

720 363

5520

506 713

3-й

606 964

44 102

453 561

В

1-й

533 208

42 595

334 068

2-й

454 490

31 552

302 155

3-й

413 144

41 508

277 562

С

1-й

3 414 798

389 089

4 229 638

2-й

3 062 822

342 640

3 727 307

3-й

2 770 000

301 000

3 263 000

Ситуація 7

У компанії N такі показники: прибуток на акцію — 4 дол. в рік, дивіденди — 2 дол. в рік, бухгалтерська вартість акції наприкінці року — 40 дол. Загальна сума нерозподіленого прибутку зросла до кінця року на 12 млн дол. Компанія не випускала привілейовані акції і нові звичайні акції протягом року. На кінець року борг компанії становить 120 млн дол. Визначте коефіцієнт боргу на кінець року.

Ситуація 8

Складіть баланс корпорації виходячи з такої інформації:

Активи

Пасиви і сплачений капітал

Грошові кошти

 

Кредитори

 

Дебітори

 

Звичайні акції

50 000

Товарно-матеріальні запаси

 

Нерозподілений прибуток

 

Основні фонди

40 000

Усього, пасиви і сплачений капітал

100 000

Усього активи

 

Коефіцієнти:

1) швидкої ліквідності — 1,2;

1) період одержання засобів за рахунками дебіторів — 45 днів;

2) борг до активів — 0,3;

3) оборотність активів — 2;

4) увесь продаж у кредит.

Ситуація 9

Компанія має такі показники, млн дол.:

Грошові кошти і ринкові цінні папери — 100;

Основні засоби — 283,5;

Продаж — 1000;

Чистий прибуток — 50,0;

Коефіцієнт швидкої ліквідності — 2,0;

Коефіцієнт поточної ліквідності — 3,0;

Період інкасації дебіторської заборгованості — 40 днів;

Коефіцієнт прибутковості акціонерного (оплаченого) капіталу — 12 %;

Компанія не випускала привілейованих акцій.

Визначте статті балансу:

а) рахунок дебіторів;

б) поточні пасиви;

в) поточні активи;

г) усього активів;

д) оплачений капітал за звичайними акціями;

е) коефіцієнт прибутковості активів.

Ситуація 10

Ви — менеджер з фінансового ринку. Вам необхідно прийняти рішення з приводу купівлі комерційних паперів однієї з двох компаній, дані щодо яких наведено нижче.

Показники

Компанія А

Компанія Б

Грошові кошти

143,3

351,2

Дебітори

1598,7

1591,3

TMЗ

253,5

159,3

Облігації до погашення

227,4

178,3

Кредитори

1244,0

1237,9

Нараховані невиплачені суми (див. податки, заробітна плата)

595,7

443,1

Продаж

9012,1

8436,7

Продаж у кредит

85 %

75 %

Вартість проданих товарів

1602,7

1437,3

Проценти сплачені

412,9

463,6

Лізингові платежі

124,9

117,5

Дивіденди, виплачені за привілейованими акціями

13,5

45,7

Для розв’язання ситуації необхідно визначити такі коефіцієнти:

1) ліквідності;

2) використання активів;

3) кратності покриття процентних платежів прибутком;

4) покриття всіх фінансових платежів (включаючи лізингові платежі).

Яка з компаній має кращу коротку позицію? Комерційні папери якої компанії варто купувати?

Ситуація 11

Інвестиційну компанію цікавить корпорація «Джекоб енд К?», тому вона доручила своєму відділу з роботи з цінними паперами скласти баланс цієї корпорації. Було одержано таку інформацію:

1) за минулий рік продаж корпорації становив 1 200 000 дол. (усе в кредит);

2) оборотність активів —2,4 p.;

3) грошові кошти до активів — 1,0 %;

4) оборотність дебіторської заборгованості — 8 pоків;

5) оборотність товарно-матеріальних запасів — 10 років;

6) коефіцієнт поточної ліквідності — 2;

7) борг до загальної суми активів — 62,0 %.

На підставі цієї інформації складіть баланс:

Активи

Пасиви й оплачений капітал

Кошти

Поточні пасиви

Дебітори

Довгострокові пасиви

Товарно-матеріальні запаси

Усього, пасиви

Основні фонди

Оплачений капітал

Усього, активи

Усього, пасиви й оплачений капітал

Питання для самоперевірки знань

Які основні методи аналізу фінансової звітності корпорацій вам відомі?

Назвіть основні групи коефіцієнтів.

Дайте характеристику кожній групі коефіцієнтів. Поясніть їх призначення.

Які спеціальні методи фінансового аналізу вам відомі?

У чому полягає специфіка аналізу методом Дюпона?

Які коефіцієнти використовують під час фінансового аналізу методом Дюпона?

Який метод застосовують для прогнозування можливого банкрутства?

Які коефіцієнти використовують під час фінансового аналізу методом Альтмана? 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн