Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Активи (assets) — кошти корпорації, вкладені в майно, що приносить очікуваний дохід у результаті операцій. А. класифікують на матеріальні та нематеріальні, реальні та фінансові.

Активи матеріальні (tangible assets) — активи, що мають реальну цінність: будівлі, споруди, вироблені товари, кошти і т. д.

Активи нематеріальні (intangible assets) — активи, що мають

реальну цінність тільки у зв’язку з конкретною корпорацією: патенти, різноманітні права, репутація, престиж тощо.

Активи реальні (real assets) — вкладення коштів корпорації в основні та оборотні фонди, що мають приносити дохід у результаті операцій.

Активи фінансові (financial assets) — вкладення коштів корпорації в цінні папери з метою отримання доходу та підвищення ліквідності операцій корпорації.

Акціонер (stockholder, shareowner, shareholder) — власник акцій корпорації, прав, що випливають з такої власності.

Акція (share, stock) — цінний папір, що випускається корпорацією, вільно обертається на фондовому ринку, свідчить про частку її власника в капіталі корпорації. Погашення акції може відбутися лише за ухвалою корпорації або в разі її банкрутства.

Акціонерний капітал (stock capital, share capital) — сплачений капітал, грошові кошти акціонерів, вкладені в акції корпорації, а також нерозподілений прибуток та резервні фонди.

Амортизація (amortization) — 1) списання вартості основного капіталу; 2) у практиці американських корпорацій — списання вартості нематеріальних активів.

Андеррайтинг (underwriting) — купівля інституціональним інвестором нового випуску цінних паперів та наступне їх розміщення.

Баланс (balance sheet) — звіт про фінансовий стан корпорації на певну дату.

Банкрутство (bankruptcy) — фінансовий стан корпорації (або підприємства будь-якої форми організації), за якого фінансова вартість її активів менше ніж зобов’язання. Термін позначає також юридичну процедуру, спрямовану на ліквідацію або реорганізацію такого підприємства.

Варант (warrant) — цінний папір, що зазвичай купується з облігаціями корпорації на фінансовому ринку; він дає право його власнику придбати певну кількість цінних паперів корпорації (здебільшого звичайних акцій).
Грошові потоки (cash flow) — кошти, які переміщуються між учасниками економічних відносин.

Дивіденди — грошові платежі, що виплачуються акціонерним товариством своїм власникам у зв’язку з розподілом прибутку.

Дис конт — різниця між ціною фінансового інструменту, що відповідає його номіналу, та реально сплаченою за нього ціною, меншою за номінал.

Залишкова вартість основних фондів (depreciated cost) — початкова вартість основних фондів за мінусом нарахованої амортизації.

Інсайдер — особа, частіше за все акціонер корпорації, котра має право користуватися інформацією, недоступною широкому загалу, що суттєво впливає на акції даної корпорації.

Кастоді (custody) — банківська послуга з відповідального зберігання акцій корпорацій.

Корпорація (corporation) — акціонерне товариство в практиці США, Канади та Японії; у практиці західноєвропейських країн — компанія. Форма організації підприємництва та капіталу, що є загальною власністю осіб, які володіють акціями і несуть відповідальність тільки в межах своєї частки.

Коефіцієнт b(бета) — показник виміру систематичного ризику цінного папера відносно ринку цінних паперів у цілому.

Коефіцієнт s(сигма) — показник виміру загального ризику.

Леверидж фінансовий (financial leveradge) — використання корпорацією зовнішніх джерел фінансування через емісію облігацій та привілейованих акцій, зростання заборгованості за облігаціями та привілейованими акціями; підвищує ризик звичайних акцій, тобто збільшує коефіцієнт бета для інвестора.

Леверидж операційний — вплив постійних витрат виробництва, що не залежать від обсягів реалізованої продукції, на ризиковість капітальних вкладень.

ЛІФО (last-in-first-out) — метод списання вартості товарно-мате­ріальних запасів у вартість реалізованої продукції, згідно з яким товари, куплені пізніше, списуються першими.

Лізинг (leasing) — угода про оренду майна на один рік та більше, що передбачає погашення фіксованими виплатами. Корпорації розглядають лізинг як альтернативу купівлі майна.

Неінкасовані фонди (float — поплавок — поточні суми) — різниця між сумою коштів за виписаним рахунком (або чеком) та отриманою сумою за рахунками корпорації та за бухгалтерськими рахунками банку. Неінкасовані корпорацією кошти використовуються для короткострокового фінансування.

Обмежені акції — акції, що приносять звичайні дивіденди, але не дають права голосу або обмежують це право.

Облігація конвертована (convertible bond) — облігація, власник якої може її обміняти за визначених умов на певну кількість звичайних акцій корпорації.

Облігація «сміттєва» (junk bonds) — спекулятивні облігації з дуже низьким рейтингом. У США випускались у 80-ті р. ХХ ст. переважно для фінансування поглинань та злиттів.

Пасиви — кошти, позичені компанією для фінансування своєї діяльності.

Період окупності інвестицій — кількість років, потрібна для повного покриття витрат на інвестиційний проект.

Постійні витрати виробництва (pixed costs) — витрати виробництва, що не залежать від обсягу реалізованої продукції: рентні платежі, амортизація, податки на майно, заробітна плата працівникам.

Подрібнення акцій (stock split) — емісія додаткової кількості цінних паперів без збільшення суми сплаченого капіталу. Використовується для зниження номінальної вартості акцій компанії.

Привілейована конвертована акція (convertible shere (stock)) — акція, що дає право власнику обміняти її на інші цінні папери корпорації, насамперед на звичайні акції. Використовуються для фінансування злиття корпорацій.

Прогноз продажу (sales forcasting) — плановий документ, що складається відповідним управлінням (відділом) корпорації, визначає передбачувану суму реалізованої продукції на рік, п’ять років у розрізі видів, філіалів, регіонів і т. д.

Райт (right) — цінний папір, що підтверджує право його власника купити згідно зі своєю часткою в акціонерному капіталі акції нових емісій за раніше визначеною ціною.

Середній строк інкасації (average collection period) — середній строк отримання платежів за боргами за продані товари та послуги.

Середньозважена ціна капіталу (weighted average cost of capital) — виражена в процентах ціна капіталу корпорації, яка відбиває витрати, пов’язані з його фінансуванням. Розраховується як середній показник, зважений виходячи з частки кожного джерела фінансування в загальній їх сумі.

Сертифікат цінного папера — бланк цінного папера, який видається власникові цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву цінного папера і засвідчує право власності на цінний папір.

Скрип (від sub(scrip)tion — підписка) — цінний папір, що підтверджує право його власника отримати від корпорації згідно зі своєю часткою в акціонерному капіталі акції нових емісій за рахунок резервного капіталу.

Спонтанні активи — старі активи балансу корпорації, розмір яких залежить від обсягу продажу.

Структура капіталу (capital structure) — процентне співвідношення між сплаченим капіталом та пасивами корпорації.

Фінансова звітність корпорації — чотири документи публічної звітності з обов’язковими висновками незалежного арбітра: баланс, звіт про рух прибутку, звіт про акціонерний капітал, звіт про рух фінансових потоків.

ФІФО (first-in-first-out) — метод списання вартості товарно-мате­ріальних запасів у вартість реалізованої продукції, згідно з яким товари, куплені першими, списуються також першими.

Фінансове зовнішнє середовище (financial enviranment або environment) — умови існування корпорації, тобто зовнішні умови для підприємницької діяльності: стан фінансового ринку, можливість отримання банківських позичок і розміщення нових емісій цінних паперів, податкові ставки, митні тарифи, інтернаціоналізація ринків, створення економічних союзів.

Фінансова звітність (proformas) — прогнозні документи фінансової звітності, які є частиною фінансового плану корпорації.

Холдингова компанія — компанія, що володіє контрольними пакетами акцій інших акціонерних компаній.

Цикл грошового потоку (cash flow cyde) — проміжок часу, на якому отримані кошти перетворюються в основні та оборотні фонди а потім знову в кошти.

Ціна капіталу (cost of capital) — мінімальна дохідність інвестицій, виражена в процентах, що її очікують інвестори. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн