Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»

Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій

Предмет дисципліни — економічні відносини, оформлені юридично між корпорацією та іншими агентами виробництва з приводу формування і розподілу капіталу корпорації з метою отримання прибутку за умов невизначеності та ризику. Категорії корпоративних фінансів.

Функції корпоративних фінансів. Функція формування капіталу корпорації. Досягнення оптимальної структури капіталу. Ціна капіталу. Функція розподілу капіталу корпорації. Визначення напрямків його вкладення. Основний та оборотний капітал. Інвестиції в наукові дослідження, інновації, новітні технології. Формування капіталу і фінансова політика корпорації. Розподіл капіталу та інвестиційна політика корпорації.

Вплив державного регулювання на фінансову та інвестиційну політику корпорації. Прийняття рішень, що визначають головні напрямки політики корпорацій.

Фінансове зовнішнє середовище. Стан фінансового ринку, попит і пропонування капіталу, процентні ставки, кредитно-грошова політика центрального банку, бюджетний дефіцит, державний борг, податки, митні тарифи і квоти. Вплив фінансового зовнішнього середовища на фінансову та інвестиційну політику корпорації.

Тема 2. Корпорація як суб’єкт права

Розвиток законодавства щодо корпорації. Закони про корпорацію в романо-германській (континентальній) і англосаксонській системах права. Вплив європейської інтеграції на розвиток акціонерного права.

Акціонерне товариство (корпорація або компанія) як юридична особа. Обмежена відповідальність акціонерів за зобов’язаннями корпорації.

Види корпорацій, порядок їх створення та реєстрації. Обов’яз­кові реквізити статуту корпорації. Об’єднання та групи підприємств. Групи підприємств у оффшорних зонах. Організація управління оффшорної компанії.

Управління корпорацією. Права та обов’язки посадових осіб. Загальні збори акціонерів. Рада директорів. Наглядова (спостережна) рада.

Захист прав акціонерів та кредиторів. Права акціонерів щодо збереження акціонерного капіталу. Права кредиторів у разі зменшення акціонерного капіталу.

Господарські угоди корпорацій. Джерела господарських договорів. Види договорів.

Законодавство про неплатоспроможність та банкрутство, його цілі. Проблеми трансграничної неплатоспроможності.

Рух капіталу корпорації. Вартісний цикл обороту капіталу. Його відправна стадія — конкурентна позиція. Внутрішні і зовнішні фінансові потоки.

Управління фінансами корпорації, його головні принципи. Контрольна функція управління фінансами. Органи управління. Головна ціль фінансового управління — забезпечення зростання капіталу корпорації та добробуту акціонерів корпорації. Значення внутрішньої і зовнішньої інформації в організації управління.

Правове становище корпорації.

Тема 3. Вартість капіталу корпорації

Теорія приведеної (сьогоднішньої) вартості. Економічна природа коефіцієнта дисконтування. Формула коефіцієнта дисконтування. Дисконтна ставка — норма дохідності (альтернативні витрати капіталу). Ціна (курс) фінансового активу в часі — приведена (сьогоднішня) вартість. Майбутня вартість капіталу. Компаундинг і дисконтування.

Нетто-приведена вартість. Її значення за вибору інвестиційного проекту.

Ціна капіталу — процент, що сплачується корпорацією. Ціна капіталу, залученого через емісію акцій. Ціна капіталу, залученого через емісію облігацій. Значення інформації про рух ціни капіталу.

Ризик і ціна капіталу. Причини розвитку теорії ризику. Теорія оптимального (раціонального) портфеля цінних паперів Г. Мар­ковіца. Теорія ризику В. Шарпа: ризик систематичний (бета) і несистематичний. Модель оцінювання капітальних активів (МОКА — Capital Assets Pricing Model — САРМ), її практичне значення для управління капіталом корпорації.

Тема 4. Структура капіталу корпорації

Складові частини капіталу корпорації: власний капітал корпорації і залучені в борг кошти: V = Ve + D. Структура капіталу як комбінація цінних паперів, що їх емітує корпорація.

Розвиток теорії структури капіталу. Теорія Міллера-Модільяні (MM): структура капіталу не залежить від вартості його частин (за умови, що корпорація не сплачує податки). Альтернативні теорії. Концепція Г. Дональдсона «субординація джерел». Теорія «асиметричної інформації» С. Майєрса.

Політика корпорації щодо оптимізації структури капіталу: за найнижчої ціни капіталу — найвища оцінка його ринкової вартості. Чинники оптимізації структури капіталу.

Фінансовий леверидж як міра фінансового ризику. Операційний леверидж як міра операційного ризику. Точка беззбитковості продажу.

Теоретичні основи дивідендної політики. Дискусійний характер дивідендної політики. Теорія Міллера-Модільяні (MM). Критика теорії ММ (Гордон, Бригхем та ін.). Теорія «податкової диференціації».

Чинники дивідендної політики. Юридичні і фінансові обмеження, інвестиційні можливості корпорації, можливості вишукування джерел фінансування інвестицій і їх ціни, вплив дивідендної політики на прибутковість оплаченого капіталу.

Методи проведення дивідендної політики. Політика стабільного зростання дивідендів. Політика залишкового дивіденду. Ре-інвестування дивідендів у нові акції. Подрібнення акцій. Порядок і терміни виплати дивідендів.

Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень

Бюджетування капітальних вкладень як процес упорядкування плану інвестицій у реальні активи і джерела їх фінансування. Конкурентна позиція — визначальний чинник напрямку довгострокових вкладень у реальні активи.

Оцінка вартості інвестицій у реальні активи. Методи оцінювання інвестиційних проектів. Визначення терміну окупності проекту. Його економічне значення, можливі модифікації. Індекс прибутковості як обернений показник окупності інвестицій. Його значення для прийняття рішень.

Внутрішня ставка прибутковості — визначення ціни фінансових ресурсів, що залучаються.

Нетто-приведена (сьогоднішня) вартість. Її економічне значення. Визначення ставки дисконту з урахуванням часу і ризику.

Визначення ступеня ринкового ризику, оцінка коефіцієнта бета.

Можливість ризику проекту за повної його диверсифікації. Методики визначення потенційного ризику. Їх значення для прийняття рішень.

Аналіз чутливості. Оцінка нетто-приведеної вартості і проекту на підставі песимістичних і оптимістичних припущень. Його слабкі та сильні сторони.

Модель Монте-Карло — оцінка нетто-приведеної вартості за різноманітними сценаріями, тобто комбінування перемінних.

Модель «дерево рішень» — прогнози руху грошових потоків і можливі дії менеджерів.

Тема 6. Оборотний капітал корпорації

Оборотний капітал. Нетто-оборотний капітал. Прийняття рішень щодо поточних активів і поточних пасивів.

Структура поточних активів. Грошові кошти. Касовий бюджет. Політика щодо прискорення надходження коштів за реалізовану продукцію. Методи управління коштами. Компенсаційні залишки.

Інвестиції в ринкові цінні папери. Політика щодо формування портфеля.

Дебіторська заборгованість. Продаж у кредит. Кредитна політика корпорації.

Товарно-матеріальні запаси, їх склад. Моделі економічних обґрунтувань обсягу замовлень. Методи контролю.

Джерела короткострокового фінансування поточних потреб у оборотному капіталі. Фінансування приросту оборотного капіталу через довгострокове фінансування.

Комерційний кредит постачальників. Кредиторська заборгованість. Два зустрічних грошових потоки: кредиторська і дебіторська заборгованість, мінімальна нетто-заборгованість.

Короткострокові кредити комерційних банків. Види банківських позичок. Реальна процентна ставка за банківським кредитом. Випуск комерційних паперів.

Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку

Корпорація як один з активних суб’єктів фінансового ринку. На ринку капіталів корпорація — емітент довгострокових фінансових інструментів і акцій для фінансування програм розвитку. На грошовому ринку корпорація — емітент короткострокових фінансових інструментів з метою фінансування поточних потреб у оборотному капіталі. На ринку банківських позичок корпорація одержує короткострокові позики. Корпорація як інвестор на ринку капіталів та грошовому ринку.

Сучасні тенденції в нових емісіях корпорацій. Рух акціонерного капіталу. Капіталізація — показник активності ринку акцій.

Первинне розміщення корпоративних паперів. Публічне і при­ватне розміщення, переваги і недоліки. Особливості первинного розміщення в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Вторинний ринок цінних паперів, його значення. Біржові і позабіржові ринки, їх особливості. Причини розвитку позабіржових торгових систем. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у США (NASD) та її автоматизовані котирування (NASDAQ).

Емісія райтів і скрипів, їх особливості. Викуп акцій, що обертаються, причини.

Емісія цінних паперів, пов’язана зі злиттям і поглинанням. Випуск нових акцій після поглинання. Випуск «сміттєвих» облігацій для фінансування поглинань, крах програми і втрати дрібних інвесторів. Контроль над злиттями і поглинаннями з боку фондових бірж і Комісії із цінних паперів. Синергічний ефект.

Емісія акцій і приватизація державних компаній. Продаж державою контрольних пакетів акцій у розстрочку. «Золота акція».

Тема 8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування

Корпорація як платник податків. Бюджетне значення податків із прибутку корпорації. Корпорація як збиральник особистого прибуткового податку і внесків на соціальне страхування.

Вплив податкової політики на рух грошових потоків корпорації.

Ціна капіталу, його структура і податки.

Визначення оподатковуваного прибутку. Імпутаційна система. Прискорена амортизація. Методи обліку товарно-матеріальних запасів. ФІФО (FIFO) і ЛІФО (LIFO), їх вплив на визначення податкової бази.

Податкові пільги і податкові кредити для стимулювання відновлення основного капіталу, витрат на НДДКР, уведення новітніх технологій для переміщення капіталу в економічно відсталі райони з високим безробіттям.

Транснаціональні корпорації і податкова політика країн, які отримують іноземний капітал, «податкові гавані». Відхиляння від податків. Міжнародні конвенції щодо запобігання подвійному оподатковуванню.

Тема 9. Фінансова звітність корпорацій

Значення фінансової звітності корпорацій. Гласність фінансової звітності й аудит. Склад фінансової звітності.

Баланс корпорації. Статті активів, зобов’язань і власного капіталу.

«Золоті правила» балансу, короткострокового фінансування, довгострокового фінансування.

Звіт про рух прибутків. Визначення вартості продажу і витрат виробництва проданих товарів (послуг). Валовий прибуток. Фінан­сові витрати. Проценти отримані і сплачені. Нетто-прибуток. Платежі дивідендів за привілейованими акціями. Прибуток акціонерів звичайних акцій, його поділ на прибуток, що розподіляється і що не розподіляється. Прибуток на звичайну акцію, дивіденди на звичайну акцію.

Звіт про акціонерний капітал. Привілейовані акції. Звичайні акції. Реінвестований прибуток.

Звіт про рух грошових потоків. Поточні операції, фінансові операції, балансування операцій через зміни статей «грошові кошти» і «інвестиції в ринкові цінні папери».

Тема 10. Аналіз фінансової звітності корпорації

Значення аналізу фінансової звітності для прийняття рішень щодо фінансових та інвестиційних цілей корпорації.

Методи аналізу фінансової звітності. Вертикальні, горизонталь­ні коефіцієнти. Спеціальні методи.

Метод коефіцієнтів. Головні групи коефіцієнтів. Коефіцієнти ліквідності, оборотності активів, оборотності пасивів, прибутковості, платоспроможності, капіталу. Метод Дюпона, його особливість і значення. Метод Альтмана, визначення можливості банкрутства.

Користувачі фінансової звітності і застосування методів аналізу. Вибір методів залежно від поставленої цілі.

Тема 11. Фінансове планування

Планування як принцип керування фінансами корпорацій. Стратегічне й оперативне планування, його цілі і завдання. Причини розвитку стратегічного планування.

Умови для ефективного фінансового планування. Зв’язок оперативного і стратегічного планування. Підходи до оптимізації планування. Контроль за виконанням планових показників. Використання моделей для розробки прогнозних документів фінансової звітності.

Методи упорядкування прогнозних фінансових документів. Прогнозування продажу, його значення для фінансового планування. Метод процентних співвідношень статей активів, пасивів, оплаченого капіталу до прогнозованого продажу. Спонтанні статті активів і пасивів. Модель оцінки додаткового фінансування, що пов’язане зі зростанням продажу.

Фінансовий план. Документи фінансового плану. Прогнозування продажу. Прогнозні (pro forma) форми балансу, звіту про рух прибутків, звіту про акціонерний капітал, звіту про рух грошових потоків. Касовий план (бюджет), його значення для оперативного планування грошових платежів і надходжень. Бюджет капітальних вкладень.

Проблеми, що виникають під час фінансового планування. Фі­нансування можливостей зміцнення або розширення конкурентної позиції. Проблеми планування джерел фінансування і їх узгодження з дивідендною політикою. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн