Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень

Бюджетування капітальних вкладень — це процес складання плану, в якому відображено витрати та джерела їх покриття на будівництво або реконструкцію певного об’єкта.

Розглядувана категорія демонструє вибір проекту для інвестування в реальні активи та визначення джерел їх фінансування. Треба знати, що бюджетування капітальних вкладень є для корпорації важливим питанням, що визначає її майбутні успіхи і конкурентоспроможність. Бюджет капітальних вкладень спрямовує виробничу та фінансову діяльність корпорації на кілька років уперед.

Перед фінансовими менеджерами постають непрості проблеми щодо економічного обґрунтування запропонованого проекту капітальних вкладень. Для цього використовуються основні показники, на підставі яких корпорація прийматиме рішення про інвестиції:

визначення періоду окупності інвестицій;

індекс прибутковості;

внутрішня ставка дохідності;

чиста сьогоднішня вартість.

Розрахунок періоду окупності інвестицій визначає кількість років, протягом яких будуть покриті всі витрати на інвестиційний проект. Потрібно знати формулу окупності:

 Розрахунок періоду окупності інвестицій

Показник окупності не враховує низку обставин, зокрема, строк життєвого циклу. Він передбачає одержання однакових щорічних надходжень коштів від проекту, що на практиці не реалізується. Для усунення недоліків використовується модифікований показник окупності: у знаменнику стоїть середньорічний прибуток після сплати податків:

Окупність =  модифікований показник окупності

Другий показник — індекс прибутковості — обчислюється за формулою:

 індекс прибутковості

тобто це — перевернута формула окупності.

Третій показник — внутрішня ставка дохідності, або внутріш­ній показник прибутковості. Економічне значення цього показника в тому, що він оцінює залучені фінансові ресурси. Ця формула застосовується для розв’язання деяких задач:

внутрішня ставка дохідності

де CF (cash flow) — грошовий потік; t — період часу; r — ставка дохідності.

Важливим моментом під час розв’язання таких задач є визначення ставки дисконту r, за якої NPV = 0. Її може бути знайдено підбором чисел (методом спроб та помилок).

Четвертий показник — чиста сьогоднішня вартість — обчислюється за формулою:

чиста сьогоднішня вартість

Сума дисконтованих потоків має дорівнювати 0 (або бути біль­шою за 0), тобто чиста вартість грошових надходжень перевищує чисту вартість грошових витрат. Але ж треба усвідомлювати, що застосування всіх наведених показників не гарантує правильного вибору проекту капітальних вкладень. У західній літературі пропонуються методики для визначення потенційного ризику, а отже, слід засвоїти метод чутливості, тобто оцінювання вартості проекту на підставі найбільш оптимістичних та песимістичних варіантів розвитку подій. Зокрема, модель Монте-Карло нівелює слабкі сторони методу чутливості, оскільки передбачає комбінування змінних. Також належить знати метод «дерево рішень», на основі якого визначають прогнози руху грошових потоків та можливі дії менеджерів.

Практичне заняття

Аналіз основних теоретичних питань теми. Відповіді на запитання викладача (див. питання для самоперевірки).

Розв’язування ситуації 1.

Самостійна та індивідуальна робота

Необхідно самостійно розв’язати три ситуації за вибором (крім ситуації 1). Контроль за виконанням завдання здійснюється на практичному занятті.

Студентам, яких цікавить розвиток західних фінансових теорій, пропонується написати реферат на теми:

1. Аналіз чутливості як метод визначення ризикованості проекту.

2. Модель Монте-Карло — поглиблений аналіз чутливості та «дерево рішень».

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 1997. — С. 234—240; 241—255.

Ситуації

Ситуація 1 (з розв’язанням)

Корпорація «Марвілл Той» використовує спеціальний верстат, куплений 2 роки тому. Амортизація нараховувалась прямолінійно, залишкова вартість становить 500 дол.; машина буде в експлуатації ще 6 років. Її поточна бухгалтерська вартість — 2600 дол. Верстат може бути проданий за 3000 дол., отже, річні амортизаційні витрати (2600 – 500) / 6 = 350 дол. Корпорація планує замінити верстат; новий коштуватиме 8000 дол., строк експлуатації — 6 років, залишкова вартість 800 дол. За прийнятою класифікацією верстат належить до 5-го класу, і на нього не поширюється право інвестиційного подат кового кредиту. Нова машина дозволить збільшити випуск продукції, продаж зросте на 1000 дол. щорічно, операційні витрати знизяться на 1500 дол. у рік. Новий верстат потребуватиме збільшення товарно-матеріальних запасів на 2000 дол., стаття «Кредитори» має зрости на 500 дол.; компанія платить податок за ставкою 40 %, вартість капіталу 15 %.

Визначте, чи потрібно замінювати стару машину на нову.

Розв’язання:

Визначаємо нетто-грошові потоки в 0-му році.

ціна нового верстата — (8000)

продаж старого верстата — 3000

податок на проданий верстат — (160)*

зміни в оборотному капіталі — (1500)**

усього інвестицій — 6600

* Ринкова вартість 3000 – 2600 = 400 ? 0,4 = 160 — відновлення амортизації.

** 2000 (зростання ТМЗ) мінус зростання кредиторів на 500 дол. = (1500).

Визначаємо поточні грошові потоки:

збільшення продажу — 1000

скорочення операційних витрат — 1500

Зростання доходів до сплати податків становитиме 2500 дол. Зростання доходів після сплати — 2500 (0,60) = 1500 дол.

Розраховуємо грошові потоки амортизації за 6 років щодо діючого та нового верстатів.

Грошові потоки

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Новий верстат*

1600

2560

1520

960

880

480

Старий верстат

350

350

350

350

350

350

Сальдо

1250

2210

1170

610

530

130

Заощадження за сплати податків у разі прискореної амортизації**

500

884

468

244

212

52

 * База 800, ставки амортизації за 5-м класом 0,2; 0,32; 0,19; 0,11; 0,06.

1-й рік — 8000 ? 0,2 = 1600;

2-й рік — 8000 ? 0,32 = 2560 і т. д.

** За ставки податку 40 % 1-й рік 0,4 ? 1250 = 500; 2-й рік 0,4 ? 2210 = 884 і т. д.

Наприкінці 6-го року компанія має відновити капітал, вкладений в оборотні кошти (1500 дол.) і отримати 800 дол. від продажу діючого верстата. Оскільки верстат повністю амортизовано, фірма виплатить податок 0,4 ? 800 = 320 дол.

Зверніть увагу, що здійснюючи заміну обладнання, корпорація передбачила продаж старого верстата в кінці 6-го року. Цей продаж розглядається як «ціна шансу» (opportunity cost), тобто високий дохід за альтернативним типом інвестицій.

Необхідно також зрозуміти для себе, що в разі продажу старого верстата за залишковою вартістю корпорація не отримає податкової пільги, оскільки залишкова вартість дорівнюватиме балансовій вартості верстата в кінці 6-го року.

Складаємо схему руху грошових потоків за 6 років:

Грошові потоки

0

1

2

3

4

5

6

Нетто-інвестиції

6600

 

 

 

 

 

 

Доходи після сплати податку

 

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Заощадження за сплати податків за рахунок прискореної амортизації

 

500

884

468

244

212

52

Відновлення витрат на оборотний капітал

 

 

 

 

 

 

1500

Залишкова вартість нового верстата в кінці 6 року

 

 

 

 

 

 

800

Податок на залишкову вартість

 

 

 

 

 

 

(320)

Оптимальний дохід у разі продажу старого верстата

 

 

 

 

 

 

(500)

Нетто-грошові потоки

6600

2000

2384

1968

1744

1712

3032

Визначаємо нетто-дисконтовану вартість за ставкою 15 %:

 нетто-дисконтовану вартість

Отже, проек т заміни старого верстата на новий можна схвалити, оскільки сьогоднішня вартість грошових надходжень перевищує сьогоднішню вартість грошових витрат (NPV > 0).

Ситуація 2

Президент компанії Сміт Корпорейшн наказав фінансовому від­ділу вивчити можливість одержання нових вигод від придбання но­вої землерийної машини. Початкова ціна 50 тис. дол. і 10 тис. дол. знадобиться для її встановлення. Припустімо, що за системою амортизації землерийна машина належить до третього класу. Через три роки машину можна продати за залишковою вартістю за 20 тис. дол. У разі, якщо корпорація отримає машину, знадобиться збільшити оборотний капітал на 2 тис. дол. Передбачається, що нова машина прибутків не принесе, але зберігатиме 20 тис. дол. у рік на поточних витратах виробництва (головно, за рахунок скорочення оплати праці). Корпорація сплачує податок за ставкою 40 %, вартість капіталу — 10 %.
Визначте:

1) нетто-сьогоднішню вартість машини (NPV): 1-ша дія: визначаємо грошовий потік 0 року. 2-га дія: визначаємо операційні (поточні) грошові потоки 1-го, 2-го і 3-го років. 3-тя дія: визначаємо грошові потоки наприкінці 3-го року. 4-та дія: визначаємо NPV, дисконтуємо грошові потоки за ставкою 10 %;

2. За вартості капіталу в 10 % чи вигідно купувати машину? Використовуйте ставки амортизації за третім класом за системою ACRS: 1-й рік — 33 %; 2-й рік — 45 %; 3-й рік — 15 %.

Ситуація 3

Вибір інвестиційного проекту. Компанії з виробництва електроніки запропоновано два інвестиційні проекти — проект Х і проект Y, кожний з яких коштує 10 000 дол. Передбачається, що ціна капіталу за проектами однакова і становить 12 %. Очікувані грошові потоки за проектами:

Рік

Проект X

Проект Y

0

(10 000)

(10 000)

1

6500

3500

2

3000

3500

3

3000

3500

4

1000

3500

Визначте:

період окупності, нетто-сьогоднішню вартість (NPV), внутрішню ставку прибутку (IRR) за проектами Х та Y;

який із проектів може бути прийнятий за умови, що вони незалежні?

Ситуація 4

Вибір інвестиційного проекту. Корпорація N має намір для розширення своїх виробничих потужностей вибрати кращий із двох взаємовиключних проектів. Початкові витрати та інші дані наводяться нижче. Обидва проекти розраховані на п’ятирічний термін.

Дані за грошовими потоками

Проект

А

Б

Початкові інвестиції

6000

100 000

Нетто-грошові потоки податкових амортизаційних пільг і податки (щорічно з 1 по 5)

33 300

52 500

Ставка амортизації, %

20

20

Ставка податку, %

40

40

Залишкова вартість у кінці 5-го року

6000

10000

Очікувана ставка прибутку, %

14

14

Визначте:

період окупності проекту А і Б;

чисту сьогоднішню вартість за кожним проектом;

індекс прибутковості за кожним проектом;

який проект варто прийняти?

Ситуація 5

Аналіз нового інвестиційного проекту. Корпорація А вирішує питання про придбання високопродуктивної машини для заміни старої, використовуваної в даний час.

Якщо рішення буде позитивним, нову машину (ставка амортизації 20 %) може бути куплено за 130 000 дол., її встановлення обійдеться корпорації в 10 000 дол. (які будуть капіталізовані). Стару машину (амортизаційна ставка 20 %) може бути продано за 40 000 дол.

Якщо нової машини не буде придбано, то очікується, що стара діятиме 5 років, її залишкова вартість становитиме 5000 дол. Строк експлуатації нової машини лише 5 років, після чого її може бути продано за 15 000 дол. Якщо нову машину буде куплено, то очікується зростання доходів корпорації на 20 000 дол. щорічно і скорочення витрат виробництва на 5000 дол. в рік. Існуватиме потреба в збільшенні оборотного капіталу на 5000 дол. Вартість капіталу корпорації — 10 %, податкова ставка — 40 %. Припустімо, що поточних збитків не буде, зміни структури капіталу під час продажу і купівлі машин не відбудеться.

Визначте:

початкові витрати (0-й рік), поточні грошові потоки за 5 років.

нетто-сьогоднішню вартість за проектом.

на основі нетто-сьогоднішньої вартості визначіть, чи слід робити заміну старої машини.

Ситуація 6

Аналіз нового інвестиційного проекту. Корпорація з обробки деревини вирішує питання про випуск нової продукції, який потребуватиме додаткових інвестицій у 10 млн дол. на купівлю землі, 15 млн на придбання будівель (клас 6,10 %), 20 млн на придбання нового обладнання (клас 10,30 %). Амортизовані активи об’єднані в пули. Проект має принести корпорації 20 млн дол. доходів і 8 млн дол. витрат щорічно (1—5 роки). На 6-й рік землю може бути продано за 15 млн дол., будівлі — за 10 млн, обладнання повністю амортизується. Корпорація платить податок за ставкою 46 %, очікувана ставка прибутку 12 %.

Визначте нетто-сьогоднішню вартість проекту за очікуваної ставки доходу ринку; обґрунтуйте можливість інвестицій у даний проект.

Ситуація 7

Оцінка прибутковості конвеєрної системи. Корпорація з виробництва жувальної гумки експлуатує конвеєрну систему, яка забезпечує реалізацію продукції на 600 тис. дол. у рік. Операційні витрати становлять 260 тис. дол. Вартість конвеєрної системи — 900 тис. дол., вона експлуатується 6 років, її залишкова вартість 60 тис. дол. Використання цієї системи збільшило інвестиції в працюючий капітал на 100 тис. дол. Активи корпорації об’єднані в укрупнені статті (пули), куди входить конвеєр. Амортизаційна ставка дорівнює 20 %, податкова ставка 40 %. Вартість капіталу — 12 %.

Визначте:

нетто-сьогоднішню вартість;

індекс прибутковості.

Питання для самоперевірки знань

Як ви розумієте категорію «бюджетування капітальних вкладень» з теоретичної та прагматичної точок зору?

Назвіть основні методи економічного обґрунтування вибору проекту.

Наведіть формулу для визначення періоду окупності інвестицій, дайте її економіч не обґрунтування.

Наведіть формулу індексу прибутковості інвестицій. Поясніть, чому вона зворотна до формули визначення періоду окупності.

Наведіть формулу внутрішньої ставки доходу, поясніть її економічну природу.

Наведіть формулу нетто-сьогоднішньої вартості, поясніть її економічну природу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн