Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 6. Оборотний капітал корпорації

Треба знати зміст категорій «оборотний капітал корпорації» та «чистий оборотний капітал», який обчислюється відніманням від суми поточних активів суми поточних пасивів. Слід знати, що управління оборотним капіталом передбачає прийняття рішень і за поточними активами, і за поточними пасивами.

Необхідно засвоїти структуру поточних активів і поточних пасивів, економічні умови, що впливають на ефективність оборотного капіталу.

Далі слід опанувати окремі статті поточних активів, їх призначення та зміст.

Стаття «Грошові кошти» становить зазвичай від 1,5 до 9 % усіх активів. Для підвищення ефективності управління грошовими коштами складається касовий бюджет. У ньому плануються (на півроку наперед, помісячно, потижнево) всі надходження за реалізовану продукцію. З іншого боку, сюди включаються всі витрати (заробітна плата, дивіденди, податки, платежі за рахунками). На кінець строку виводиться сальдо; якщо воно від’ємне, то корпорація оформлює короткостроковий кредит, у разі позитивного сальдо суми можуть бути спрямовані на погашення боргів, на депозити тощо. Корпорації здійснюють певну політику щодо прискорення припливу грошових коштів за реалізовану продукцію. Застосовуються такі методи: попереднє узгодження дебетування (списання) банківських рахунків покупця, використання чеків, централізація грошових платежів, використання перевідних векселів.

Треба розумітися на категорії «компенсаційний залишок» — мінімальний залишок коштів на рахунку, якого від фірми вимагає банк для оплати банківських послуг.

Стаття «Вкладення в ринкові цінні папери» — 1—2 % активів. Сучасна корпорація не тільки є емітентом на фінансовому ринку, а й інвестором; вона формує власний портфель цінних паперів. Мета цього — зниження статті «Грошові кошти» та придбання ліквідних активів.

Стаття «Дебітори» — 20 % активів. Сучасні корпорації збільшують цю статтю; спостерігається тенденція зростання продажу в кредит. Слід розуміти, що ефективне управління дебіторською заборгованістю сприяє збільшенню прибутку, тому корпорація проводить певну кредитну політику, яка стосується визначення стандартів кредитоспроможності покупця, умов торгівлі, умов інкасації, застосування факторингу (продажу прав на стягнення дебіторської заборгованості.

Стаття «Товарно-матеріальні запаси» — 20—25 % активів, у корпорацій у торговельній галузі — до 40 %. Потрібно знати склад статті, зміст моделі економічно обґрунтованого обсягу замовлення, метод контролю (ще має назву АВС), вплив інфляції на визначення запасів товарно-матеріальних цінностей.

Особливу увагу слід приділити проблемі визначення джерел короткострокового фінансування оборотного капіталу. Приріст оборотного капіталу (оборотних фондів) фінансується одночасно із приростом основного капіталу через довгострокове фінансування. Поточні потреби покриваються за рахунок залучення і використання короткострокових джерел. До них належать: торговельний (комерційний) кредит, що його надають постачальники; короткострокові позички комерційних банків; емісія короткострокових фінансових інструментів.

Використання комерційного кредиту формує статтю поточних пасивів — кредиторську заборгованість, тому корпорація має постійно підтримувати свою «кредитну честь», бути надійним платником під час повернення заборгованості. Необхідно вивчити формули для обчислення ціни торговельного кредиту.

Слід усвідомити, що стаття «Кредитори» в пасивах відповідає статті «Дебітори» в активах; формуються два зустрічні кредитні потоки. Політика корпорації має бути спрямована на зниження нетто-заборгованості.

Окрім комерційного кредитування корпорації використовують банківський кредит. Треба знати види банківських позичок: незабезпечена позичка, забезпечена позичка, кредитна лінія, автоматично поновлюваний кредит, овердрафт. Запам’ятайте формулу обчислення процентної ставки за банківським кредитом:

 формула обчислення процентної ставки за банківським кредитом

У знаменнику 1 — ставка компенсаційного залишку.

Фірма може також використати вексельний кредит, тобто облік своїх векселів у комерційному банку. Обліковий процент обчислюється за формулою:

Формула обчислення облікового проценту

де N — номінал векселя, Р — ціна купівлі векселя банком, t — строк, що залишився до настання платежу за векселем.

У Великобританії клірингові банки широко застосовують факторинг. Корпорації можуть також використовувати позички під урядові гарантії.

Великі кредитоспроможні корпорації емітують комерційні папери, які за своєю суттю є векселями. Корпорації випускають так звані прямі папери та розміщують їх на грошовому ринку. Корпорація може звернутися до дилера, який випускає цінні папери. Переваги цього способу фінансування полягають у відносній дешевизні грошових коштів, що залучаються, оскільки не потрібно компенсаційного залишку, як за банківського кредитування.

Практичне заняття

Відповіді на запитання викладача.

Розв’язання з допомогою викладача ситуацій 1, 3.

Самостійна та індивідуальна робота

Для самостійного розв’язання студентам пропонується ситуація 2 або 4 (на вибір).

Теми рефератів

Кредитна політика корпорації.

Касовий (грошовий) бюджет корпорації.

Майерс С., Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес,1997. — С. 823—872.

Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с фр. — М.: Финансы и статистика, 1999. — С. 127—141.

Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1986. — С. 214—230.

Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. — С. 529—536; 536—539.

Ситуації

Ситуація 1

Компанія Х продає товари на таких умовах: «1/30, чисті 60». Компанія Y купує товари на загальну суму 1000 дол.

Визначте:

яку суму компанія Y може відрахувати з рахунка, якщо вона сплачує на 30-ту добу;

якою є ефективна річна ставка процента, якщо компанія Y сплачує в домовлену дату, а не на 30-ту добу;

що, на вашу думку, буде робити компанія Х — вимагати швидкого або тривалого платежу за таких умов:

а) товари, що швидко псуються;

б) товари не підлягають швидкому перепродажу;

в) товари продаються високоризиковій фірмі.

Ситуація 2

Ми можемо мати кошти, які не приносять процентів, або інвестувати ці кошти в цінні папери з процентною ставкою 8 %. Цінні папери неможливо продати в короткий термін, тому ми повинні поповнювати дефіцит грошових коштів через відкриття кредитної лінії в банку, процент за якою становитиме 10 %. Визначте, більше або менше доведеться інвестувати в цінні папери, якщо:

ми не впевнені в майбутніх потоках грошових коштів;

процентна ставка за банківськими позичками зросте до 11 %;

процентна ставка за цінними паперами та процентна ставка за банківськими позичками зростатимуть однаково;

під час перегляду прогнозу потреб у грошових коштах з’явився висновок, що вони зменшаться.

Ситуація 3

Магазин Х щорічно продаватиме 200 примірників книжок певного найменування. Витрати на зберігання запасів цих книжок зросли до 2 грош. од. на одиницю на рік, тоді як витрати на замовлення залишились постійними — 2 грош. од. на замовлення.

Визначте:

якими є граничні витрати на зберіга ння для більшої кількості одиниць у замовленні;

в якій точці граничні витрати на зберігання дорівнюватимуть граничному зниженню витрат на замовлення;

яку кількість замовлень на рік має зробити магазин;

яким є оптимальний розмір замовлення.

Ситуація 4

Аналітик передбачає мільйонний дефіцит грошових коштів на найближчий квартал. Однак імовірність цього дефіциту грошових коштів становить лише 50 %. Згідно із прогнозом існує 20 %-на ймовірність того, що в компанії взагалі не буде дефіциту, та 30 %-на ймовірність, що для компанії знадобляться 2 млн грош. од. на короткострокове фінансування.

Компанія може одержати 90-добову незабезпечену позичку під 1 % на місяць або відкрити кредитну лінію, сплачуючи 1 % на місяць від одержаної суми з додаванням до неї обов’язкового збору в розмірі 20 тис. грош. од. За будь-якого із цих способів є обов’язковим розміщення компенсаційного залишку в розмірі 20 % для підтримання позички. Якщо тимчасово вільні кошти можна реінвестувати під 9 %, яке з цих джерел залучення коштів є дешевшим?

Питання для самоперевірки знань

Дайте визначення понять «оборотний капітал» і «нетто-оборотний капітал».

Назвіть основні статті поточних активів та поточних пасивів.

Чому для управління оборотним капіталом необхідно прий­мати рішення як щодо поточних активів, так і щодо поточних пасивів?

Якими є джерела фінансування приросту оборотного капіталу для поточних потреб?

Як ви розумієте поняття «касовий бюджет»?

Назвіть способи, що застосовуються для прискорення припливу коштів за реалізовану продукцію.

Для чого потрібний компенсаційний залишок?

Перелічіть методи залучення короткострокових джерел для фінансування товарно-матеріальних запасів.

Назвіть основні методи банківського кредитування оборотного капіталу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн